Hotărârea nr. 74/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

^nstaa/'^ românia

« JUDEȚUL CONSTANȚA M MUNICIPIUL CONSTANȚA H CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de_____________2020.

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 24060/05.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.2 - de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.26600/10.02.2020;

Văzând H.C.L. nr. 109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare ;

Văzând procesul verbal nr. 24105/06.02.2020 întocmit de Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, constituită în baza Dispoziției primarului nr. 3659 / 21.08.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 357 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, aprobat prin H.C.L. nr.109/2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri) și mijloace fixe, conform anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă radierea anexei nr. 15 la H.C.L. nr.464/2007 poziția privind imobilul situat în str. Dragoș Vodă nr.6 - teren în suprafață de 14 mp, deoarece terenul a fost inventariat și prin anexa nr.34 la H.C.L. nr.296/2007.

Art. 3 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din anexa nr.34 la H.C.L. nr.296/2007 privind imobilul situat în str. Dragoș Vodă nr.6, în sensul că în loc de "suprafața teren de 231 mp" se va citi corect "suprafața teren de 226 mp".

Art. 4 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr.109/2005 poziția privind imobilul-construcție din str.Brizei bl.FD7, parter (Dr.Bagdazar) în sensul că din suprafața de 594,75 mp parte, respectiv suprafața de 98,68 mp îi corespunde planul releveu care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din anexa nr.6 la H.C.L. nr.513/2019 privind terenul în suprafață de 54,52 mp situat în str. Industrială nr.ll, în sensul că la rubrica observații nu se va mai citi că această suprafață este diferență de măsurători (teren în indiviziune).

Art. 6 - Se aprobă completarea anexei nr.5 la H.C.L. nr.249/2019 poziția privind imobilul situat în Bd. Mamaia nr.304K, cu anexa nr.5 la prezenta hotărâre.

Art. 7 - Se aprobă radierea anexei nr. 15 la H.C.L. nr.357/2007 poziția privind imobilul situat în str. Ilarie Voronca nr.ll - teren în suprafață de 337 mp, deoarece suprafața terenului a fost modificată prin anexa nr.12 la H.C.L. nr.153/2019.

Art. 8  - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din anexa nr.12 la

H.C.L.nr.153/2019 poziția privind imobilul situat în str. Ilarie Voronca nr.ll în sensul că în loc de "suprafața de teren 332 mp, suprafața utilă totală = 41,44 mp, CI parter utilă totală - 38,58 mp, CI parter utilă totală - 35,87 mp, C3 parter utilă totală - 5,57 mp, C6 parter utilă totală - 23,89 mp" se va citi corect "suprafața de teren 332 mp, suprafața utilă totală = 41,44 din care: CI parter utilă totală 35,87 mp, C3 parter utilă totală - 5,57 mp" (construcțiile CI parter - 38,58 mp și C6 parter - 23,89 mp constituie proprietate particulară).

Art. 9 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, RAEDPP Constanța și S.P.I.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru,         împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 7-______consilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, MARCELA ENACfiE

CONSTANȚA NR.        /

RELBVDU STA TIU ADMINISTRA TIV

Scara 1:100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața (mp)

Adresa imobilului

Loc. CONSTANȚA, Strada Brizei nr. 18 bl. FD7, sc. B, Parter, Jud. CONSTANȚA

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

CONSTANȚA

Cod unitate individuala (UI)

CF individuala

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ.


r

31 n

1 86

1c

loi

i

Xt

IO

1

3.35

1


P RI MĂRIA M U N I C1P i U i

SERVICIUL CADASTRU
?

*

Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Hol

3,52

2

Hol

19.84

3

Camera

12,13

4

Grup sanitar

1,68

5

Grup sanitar

2,49

6

Camera

30,98

7

Camera

17,78

8

Camera

10,26

Suprafața utila = 98,68 (mp)

Suprafața totala = 98,68 (mp)ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în Str. Aviator Mircea

Zorileanu nr.3

(Palazu Mare)

teren = 6,13 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Diferență măsurători (suprafața totală de 25994 mp din care 25987,87 mp sunt inventariați în HCL 109/2005, pag.6) Identificare imobil nr.225578/10.12.2019


ROMANIA
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR.

MARCELA ENA£1hp


ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în Bd.I.C.Brătianu zona bl. PAV6

teren - 177 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.238899/04.02.2020CONTRASEMNEAZĂ 8 Ș t / K L" i A R.

marcelaENACHP

Nr

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.ele contur

L uns inii laturi

D(m+1)

X M

Y [ml

X [m]

Y [m]

|

2

3

■4

309991.470

310011.490

3 i 007 7.930

310008.860

788363.990

788414.590

788573.200

788590.950

54.417

171.963

71.314

30.827

  • 5

  • 6

7

o

o

309996.800

309944.710

309876.530

309922.780

788562.580

788583.140

788400.310

788385.690

56.001

195.129

48.506

72.036

ANEXA NR. 1.35 Ia regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Sc"L50°

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

177 mp

Imobil teren - Bulevardul l.C. Brătianu, Zona Bloc PAV6, Constanța.

Constanța, jud, Constanța |

Cartea Funciara nr,[

A. Date referitoare Ia teren

Nr. parcela

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

MARC

Mențiuni

1

Cc

177

Terenul intravilan neîmpreimuit.

Total

177

-

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Total suprafață construită desfășurată = - mp

Suprafața totală măsurată a imobilului = 177 mp

Suprafața din acte =.......mp

Executant, SC THEOTOP SRL Ing. Cojocea Georgiana Ionela

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren.

Semnătură si ștampila Data: 03 Iunie 2019

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafa

Data...................

Ștampila BCPI


ECRETZ

ELA EhANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Tulcei nr.5, bl.SlB, sc.A, et.4, ap.19

totală = 39,90 mp din care: balcon - 2,60 mp utilă = 37,30mp din care: camera - 15,70 mp camera - 9,70 mp bucătărie - 3,90 mp hol - 4,60 mp grup sanitar - 3,40 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Adresa R.A.E.D.P.P.

nr.10314/10.10.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.197505/14.10.2019


ROMANIACONTRASEMNEAZĂ

secretar. .ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în

Str.Farului nr.27

teren = 40,20 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Teren în indiviziune (Suprafața totală 152 mp din care suprafața de 111,80 mp = proprietate particulară) Identificare imobil nr.230863/2020

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


./'ONTRASEMNEAZA SECRETAR.


MARCELA EMAC


HE


| ANEXĂ LA ;

R-LLLVRN APAPTAAȚ-ENT       ; , .      aĂNE

Scara 1:100                    — f~±=zL~~3

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața utilă (mp)

Adresa imobilului

37,30

Loc. CONSTANȚA, Strada TULCEI nr. 5 bl. S1B, sc. A, etaj 4, ap. 19, Jud. CONSTANȚA


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Bucătărie

3,90

2

Hol

4,60

3

Grup sanitar

3,40

4

Camera

15,70

5

Camera

9,70

Suprafața utila = 37,30 (mp)

6

Balcon

2,60

Suprafața totala = 39,90 (mp)


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONS

SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIM3

Nr.


Date

MM


ONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCEL^RA^HE

plan l>l /NCA ORA R R /n zona


PLAN DE SITUAȚIE

(in vederea obținerii acordului de intabulare)

SCARA 1.200


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului:

152

Constanta, Str. Farului, Nr. 27, Jud.Constanta

Nr. Cartea Funciara

UAT: Constanta


MARCELA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI uONoTAI SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE

N-. 2Î0Ș62

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

152

Teren împrejmuit de constructii(pct.1-2-3-4-5-6-7-8-9-

Total

152

-10-11) si aard fier foriat (pct. 11-12-1)
Nr. Pct.

3 x

Y (mj

1

305800.05

790688.34

2

305796.75

79069247

3

305794.33

790695.44

4

305791.62

790698.90

5

305789.12

790697.03

6

305788.28

790698.07

7

305784.02

790694.48

8

305782.55

790693.37

9

305788.19

790686 34

10

305790.52

790683.42

11

305791 83

79068186

12

305795.08

790684.42


B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Supraf.construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

99

Locuinta(P), suprafața construita desfășurată S=99mp

C2

CA

18

Garai(P) suprafața construita desfasurata S=18mo

Total

117

Suprafața masurata a imobilului: S=152mp Suprafața din act: S=111.80mp

CONSTA/Vrxj

in 1+1 n.


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în

Bd.Mamaia nr.304K

teren = 654 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ diferență măsurători (Suprafața totală 881 mp din care 227 mp sunt inventariați prin anexa nr.5 la HCL nr.249/2019) Identificare imobil nr.23151/2020


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR.

MARCELA ENACHE


LEGENDA:


Limita imobil - 304K


15
Inventar de coordonate puncte contur zona studiata

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi > laturi

D(i,i+1) i

X[m]

Y [m]

I

308258.280

791218.080

23.333   ■

2

308281.290

791214.210

0.538    '■

3

308281.284

791213.672

17.354

4

308264.132

791216.312

36.612

5

308256.672

791180.468

5.025

6

308255.648

791175.548

14.133

7

308242.161

791179.772

0.670

Q o

308241.528

791 179.992

15.495

9

308235.073

791 165.906

5.414

IO

308229.885

791167.455

1.419

I I

308228.479

791 167.650

4.055

12

308224.462

791168.207

17.569

13

308224.900

791185.771

1.159

14

308224.929

791186.930

12.427

15

308226.700

791199.230

28.360

16

308254.450

791193.380

24.995

S(teren)= 881 mp

Sistem de proiecție Stereograme 1970S.R.L. r/on-m