Hotărârea nr. 73/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea nivelului chiriilor ca urmare a repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate pe raza municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 24054/05.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul nr. 1870/10.02.2020 al R.A.E.D.P.P. Constanța,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996 a locuinței, H.C.L. nr. 332/1996 privind înființarea Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, H.C.L. nr. 85/2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 236/2005 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 614/2002 privind modificarea H.C.L. nr. 35/1999 privind încadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Constanța și ale H.C.L. nr. 501/2019 privind aprobarea listei de priorități și repartizarea locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. d și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă nivelul chiriilor pentru beneficiarii locuințelor sociale repartizate prin H.C.L. nr. 501/2019 privind aprobarea listei de priorități și repartizarea locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.03.2020.

ART. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: Â 6 pentru ,    «—împotriva ,       abțineri.

La data adoptării sunt în funcție .5^ consilieri, din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ui(jObtțeCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

MARCELA ENACHE

4^

CONSTANȚA,

NR. -/3   /ANEXĂ LA

HCLM NR .


Anexa

TABEL PENTRU STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


Nr. crt.

Adresa locuinței repartizate conform

Legii nr. 114/1996

Numele       și

prenumele

Număr de persoane

Chiria nominală lunară/lei cu TVA inclus

10% din venitul mediu        net

lunar/familie

Chiria plătită de chiriaș lunar (chirie tarifară sau după caz, 10% din venitul    mediu    net

lunar)/lei cu TVA inclus

1

Str. Zmeurei nr. 3, Bl. 4, et. I, ap. 12 -1 cameră și dependințe în suprafață de 42,20 mp

Sava Eugen

3

132,24

437,83

132,24

2

Str. Zmeurei nr. 3, BL 4, et. I, ap. 15 -

1 cameră și dependințe în suprafață de 41,20 mp

Sima Aurelian

1

127,91

127,91

127,91

3

Str. Zmeurei nr. 3, Bl. 4, et. II, ap. 19 -2 camere și dependințe în suprafață de 50,20 mp

Lescai Melia

4

133,95

133,95

4

Str. Zmeurei nr. 3, Bl. 4, et. II, ap. 23 -1 cameră și dependințe în suprafață de 41,20 mp

Sava Georgiana

1

127,91

195,37

127,91

5

Str. Zmeurei nr. 3, Bl. 5, et. I, ap. 13 -1 cameră și dependințe în suprafață de 41,00 mp

Limbă Ionuț

1

128,03

184,33

128,03

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACKE 4^

PREȘEDINTE^ ȘEDINȚĂ,