Hotărârea nr. 72/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINȚEI SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996, SITUATĂ PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, STR. ZMEUREI NR. 3, BLOCUL NR. 6, ET. II, AP. 22

ROMÂNIA e JUDEȚUL CONSTANȚA

A î ^MUNICIPIUL CONSTANȚA r h A-A h(consiliul local

-v >

HOTĂRÂRE

privind repartizarea locuinței sociale în baza Legii nr. 114/1996, situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, Blocul nr. 6, et. II, ap. 22

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din <2# »      * ,2£>.2Q ,

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 25824/07.02.2020, procesul-verbal nr. 1819/07.02.2020 privind repartizarea locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, raportul nr. 1874/10.02.2020 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 332/1996, privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța, ale H.C.L. nr. 513/2003, privind transferarea atribuțiilor Biroului administrare imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța și ale H.C.L. nr. 6/2018, privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea accesului și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale în baza Legii nr. 114/1996, H.C.L. nr. 501/2019, privind aprobarea listei de priorități și repartizarea locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă revocarea poziției nr. 6 din anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 501/2019 privind aprobarea listei de priorități și repartizarea locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, motivat de faptul că nu s-a încheiat contract de închiriere, spațiul fiind liber.

Art. 2 Se aprobă repartizarea locuinței sociale în baza Legii nr. 114/1996, situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, bl. nr. 6, et. II, ap. 22, compusă din 2 camere și dependințe principale în suprafață utilă de 50,20 mp, doamnei Cozma Roxana.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției administrarea imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru ,        împotriva ,        abțineri.

La data adoptării sunt in funcție       consilieri, din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

MARCELA EN^CHE

CONSTANȚA

NR.                  ,<2(^0