Hotărârea nr. 71/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA SPAȚIULUI CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ, SITUAT ÎN CONSTANȚA, STR. SULMONA NR. 17

constaa/7^ ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA JT       MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Constanța, str. Sulmona nr. 17

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de             £0<2,0_____________

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 24056/05.02.2020, procesul-verbal nr. 1650/05.02.2020 al Comisiei de repartizare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, raportul nr. 1873/10.02.2020 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 332/1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. și H.C.L. nr. 513/2003, privind transferarea atribuțiilor Biroului Administrare Imobile în subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța, precum și prevederile H.C.L. nr. 323/2015 privind repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 279/2015 privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea sau proprietatea R.A.E.D.P.P. Constanța,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Constanța, str. Sulmona nr. 17, în suprafață de 71,08 mp și beci în suprafață de 11,91 mp, Partidului Mișcarea Populară - Organizația Județeană Constanța.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru ,   împotrivă ,    '— abțineri.

La data adoptării sunt în funcție       consilieri din T7 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

MARCELA ENACHE

Ar

CONSTANȚA,

N R                          Q