Hotărârea nr. 70/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR ȘI SUBVENȚIONAREA ACESTORA, CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI ÎN BAZA OUG NR. 74/2007, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

GONSTA/vr^ ROMÂNIA

£ VȚn « JUDEȚUL CONSTANȚA f r^MUNICIPIUL CONSTANȚA

b.'l'.lr- ' (CONSILIUL LOCAL

sUă/            :< r

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din ^,0^, 9C3O .

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 24055/05.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul nr. 1871/10.02.2020 al R.A.E.D.P.P. Constanța,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Legiinr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996, Ordonanța de urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, HCL nr. 85/27.02.2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 263/2005 privind completarea și modificarea H.C.L. nr. 614/2002 privind modificarea H.C.L. nr. 35/1999 privind încadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Constanța și ale H.C.L. nr. 503/2019 privind repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. d și art. 196 alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă nivelul chiriilor și subvenționarea acestora pentru beneficiarii locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța, repartizate prin H.C.L. 503/2019, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.03.2020.

Art. 2. Se aprobă plata diferenței dintre chiria nominală a locuinței și cea plătită de beneficiarul repartiției pentru locuințele sociale situate în municipiul Constanța, str. Zmeurei nr. 3, destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța, ce va fi acoperită de la bugetul local, urmând a se aproba anual prin bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Constanța și prin bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat.

Actualizarea acestei subvenții pentru chirii locuințe sociale situate în municipiul Constanța, str. Zmeurei, nr. 3, evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța, se va face ori de câte ori vor interveni modificări, conform legislației în vigoare.

Art. 3. Sumele necesare vor fi solicitate lunar de către R.A.E.D.P.P. în baza anexei nr. 9 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi virate de către Primăria municipiului Constanța în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli anual aprobat.

Art. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: cPfo pentru ,    împotriva ,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție-^7^- consilieri, din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Im'                      14.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

MARCELA ENApHE

4^

CONȘTANȚA,

NR.2oNSTAA/7>? ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA fâ'Jy |V‘ MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

TABEL PENTRU STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR ȘI SUBVENȚIONAREA ACESTORA CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE DESTINATE CHIRAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI ÎN BAZA O.U.G. nr. 74/2007, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Nr. crt.

Adresa    locuinței    repartizate

conform O.U.G. 74/2007

Numele    și

prenumele

Număr de persoane

Chiria nominală lunară/lei cu TVA inclus

10% din venitul mediu      net

lunar/familie

Chiria plătită de chiriaș      lunar

(chirie    tarifară

sau după caz, 10% din venitul mediu       net

lunar)/lei cu TVA inclus

Chiria acordată prin subvenție/lei cu TVA inclus

1

Str. Zmeurei nr. 3, Bl. 3, et. II, ap. 20-1 cameră și dependințe în suprafață de 42,20 mp

Onofrei Elena

3

132,24

132,24

0.00

2

Str. Zmeurei nr. 3, Bl. 1, et. I, ap. 15-1 cameră și dependințe în suprafață de 41,20 mp

Bătutu Elena

1

127,91

69,83

127,91

58,08

3

Str. Zmeurei nr. 3, Bl. 2, et. I, ap. 10-1 cameră și dependințe în suprafață de 41,20 mp

Puican Emil

1

127,91

97,47

97,47

30,45

4

Str. Zmeurei nr. 3, Bl. 3, et. II, ap. 17-1 cameră și dependințe

Rotariu Ramona

1

127,00

213,80

127,00

0.00

f ANEXA LA IHCLM NR. rfc -

în suprafață de 40,70 mp

Mariana

5

Str. Zmeurei nr. 3, Bl. 2, parter, ap. 7 - 1 cameră și dependințe în suprafață de 41,20 mp

Dobrică Sevim

4

127,91

127,91

0.00

6

Str. Zmeurei nr. 3, Bl. 3, et. II, ap. 18-1 cameră și dependințe în suprafață de 41,20 mp

Moroianu

Daniela

1

127,91

146,20

127,91

0.00

7

Str. Zmeurei nr. 3, Bl. 3, et. II, ap. 23-1 cameră și dependințe în suprafață de 41,20 mp

Iusein Sevdim

4

127,91

127,91

0.00

8

Str. Zmeurei nr. 3, Bl. 3, et. II, ap. 24-1 cameră și dependințe în suprafață de 40,07 mp

Rotariu Sergiu

2

127,00

341,73

127,00

0.00

9

Str. Zmeurei nr. 3, Bl. 3, et. II, ap. 21-1 cameră și dependințe în suprafață de 41,00 mp

Asan Ergean

Și

Secherseniz

3

128,03

128,03

0.00


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

MARCELA