Hotărârea nr. 69/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA ȘI EXTINDEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV;

cOHSIAWr^ românia

« JUDEȚUL CONSTANȚA

(,,« «J MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de os. gggf)___________

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 24053/05.02.2020, procesul-verbal ale Comisiei de fond locativ și repartizare spații de locuit nr. 836/21.01.2020, prin care se propune repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ, raportul nr. 1872/10.02.2020 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor cu destinația de locuință, modificată și completată prin H.C.L. nr. 207/2016 și prin H.C.L. nr. 361/2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit din fondul locativ, în regim de închiriere, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă extinderea spațiilor de locuit în regim de închiriere, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: jLG pentru ,   •— împotrivă ,       abțineri.

La data adoptării sunt în funcțieconsilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL MARCELA ENACbHE 4^

C^STA^ ROMÂNIA

% V > JUDEȚUL CONSTANȚA fh Vrii F’} MUNICIPIUL CONSTANȚA

Mi I 4 CONSILIUL LOCAL

•ji/ wjx W

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV

Nr. crt.

Adresă imobil

Persoana căreia i s-a repartizat

1.

Str. Școlii nr. 26, compus din 3 camere și dependințe, în suprafață utilă de 68,20 mp și teren liber-curte în suprafață de 261 mp

Perju Marian

2 persoane

2.

Bd. Ferdinand nr. 89, Bl. A3, sc. A, mansardă, ap. 74, compus din o cameră și dependințe, în suprafață de 32,38 mp

Ion Marius Vlăduț

1 persoană

3.

Str. Daciei nr. 56, compus din 2 camere și dependințe, în suprafață utilă de 37,45 mp, magazie zid în suprafață de 7,50 mp și teren liber-curte în suprafață de 40 mp

Aii Adinan

4 persoane

4.

Str. Renașterii nr. 1, compus din 2 camere și dependințe principale, în suprafață de 38,35 mp și teren liber-curte în suprafață de 100 mp

Regep Melisa

1 persoană

5.

Str. Egretei nr. 6, Bl. AV6T, sc. A, et.

III, ap. 14, compus din 2 camere și dependințe principale în suprafață de 46,81 mp

Abdula Tanju

2 persoane

6.

Str. Bravilor nr. 6, Bl. TI, et. III, ap.

38, compus din 1 cameră și dependințe, în suprafață utilă de 11, 50 mp

Marițanu George

1 persoană

7.

Str. Someș nr. 28, Bl. CS28, et. III,

ap. 33, compus din 1 cameră și dependințe, în suprafață utilă de 40,94 mp

Ca răni Assan

2 persoane

/            CONTRASEMNEAZĂ

P^ȘEDSNjX^INTĂ'        SECRETAR,

MARCELA EN^HE

coHSTAA/^ românia

« JUDEȚUL CONSTANȚA

«In [J MUNICIPIUL CONSTANȚA Pț'     </) CONSILIUL LOCAL


TABEL PRIVIND EXTINDEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV

Nr. crt.

Adresa imobil

Persoana căreia i se extinde spațiul

1.

Str. Ecaterina Varga nr. 23, et. I, compus din două camere fără dependințe, în suprafață utilă de 34,50 mp

Iașar Turchian

2.

Str. Traian nr. 20, et. I, compus din 1 cameră și dependințe, în suprafață totală 34,35 mp și teren liber-curte în suprafață de 7,16 mp

Veder Neluțu

3.

Str. Nicolae Titulescu nr. 12, et. I, ap.

6, spațiu compus din 1 cameră și dependințe, în suprafață utilă de 33,75 mp

Trică Alexandru

4.

Str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 bis, mansardă, compus din 1 cameră și dependințe, în suprafață utilă de 27,68 mp

Constandache Ciprian-Georgian

5.

Str. Justiției nr. 6, ap. 4, compus din 1 cameră și teren liber-curte în suprafață de 107,42 mp

Iașar Aii

6.

Str. Dumbrava Roșie nr. 48, ap. 2, compus din o cameră și dependințe principale, în suprafață de 21,35 mp, beci în suprafață de 5 mp și teren liber-curte, în suprafață de 16,00 mp, fără grup sanitar

Aii Negimie

7.

Str. Sarmisegetuza nr. 10, parter, compus din 1 cameră și dependințe principale, în suprafață de 29,02 mp, din

Mocanu Magdalena

care 7,76 mp în folosință comună si teren liber curte în suprafață de 11 mp

I hclm nr.

8.

Str. Traian nr. 20, parter, compus din

2 camere și dependințe principale în suprafață de 34 mp, boxă în suprafață de 5,50 mp și teren liber curte în suprafață de 10,74 mp.

Lupu Minodora

9.

Str. Sarmisegetuza nr. 80, parter, compus din 2 camere și dependințe principale în suprafață de 37,10 mp, fără grup sanitar

Alexandru Victor

10.

Str. Vasile Alecsandri nr. 6A, et. I, compus din 1 cameră și dependințe principale în suprafață de 18,33 mp, boxă în suprafață de 8,70 mp

Pâslaru Nicolae

11.

Str. Ștefan cel Mare nr. 80, parter, compus din 1 cameră și dependințe principale, în suprafață de 34,51 mp si teren liber curte, în suprafață de 75,69 mp.

Bleotea Gabriel

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAQHE 4^