Hotărârea nr. 68/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 73/2018 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A FINANȚĂRII NERAMBURSABILE PENTRU PROIECTE DE INTERES GENERAL FINANȚATE DIN BUGETUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr.73/2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

aocțo___,

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub numărul 29001/12.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției organizare evenimente culturale, sportive și sociale - Compartimentul organizare evenimente înregistrat sub numărul 34170/19.02.2020;

Ținând seamă de prevederile H.C.L. nr.73/2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța.

Având în vedere prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.35 și art.36 din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.a), lit.d), lit.e), lit.f) și art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

Art.l - Se aprobă modificarea H.C.L. nr.73/2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța, după cum urmează:

- art.66 alin.(l) lit.b din Regulamentul de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța se modifică și va avea următorul conținut:

„pentru a putea participa la procedura selecției publice de proiecte în vederea acordării unei finanțări nerambursabile din fonduri publice, solicitanții trebuie să fie persoane fizice autorizate sau persoane juridice fără scop patrimonial -asociații/fundații/federații constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii, care depun o propunere de proiect și care au dreptul, conform statutului lor, să desfășoare activități în domeniul abordat prin proiectul propus, conform caracteristicilor fiecăruia dintre aceste domenii în parte";

  • -  art.66 alin.(2) lit.b din Regulamentul de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța se modifică și va avea următorul conținut:

„în cazul asociațiilor/fundațiilor/federațiilor dovada îndeplinirii condițiilor de participare se face prin depunerea următoarelor documente";

  • - art.66 alin.(2) lit.b pct.b.2. din Regulamentul de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța se modifică și va avea următorul conținut:

„certificatul de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/Registrul federațiilor aflat la grefa tribunalului în circumscripția căruia federația își are sediul - se va depune în copie, purtând numele în clar, semnătură și certificarea „conform cu originalul";

  • - art.66 alin.(2) lit.b pct.b.3. din Regulamentul de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța se modifică și va avea următorul conținut:

„hotărârea judecătorească prin care se dispune înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor/Registrul federațiilor - se va depune în copie, purtând numele în clar, semnătură și certificarea „conform cu originalul";

  • - în cadrul Capitolului IV („Ghid de contractare și decontare a cheltuielilor") din Regulamentul de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța, toate prevederile legate de asOciații/fundații se vor aplica și federațiilor".

Art.2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.73/2018 rămân neschimbate.

Art.3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare și Serviciului juridic, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

__Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru, ______împotrivă,         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din TJ membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

MARCELA EN

CONSTANȚA

Nr. 6$ /M'OX.ZWO