Hotărârea nr. 67/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 221/2017 PRIVIND APROBAREA UNOR TARIFE PENTRU PLATA UNOR SERVICII DE UTILITĂȚI PUBLICE ȘI CONEXE ACESTORA PRESTATE DE CĂTRE SC CONFORT URBAN SRL


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIU^ CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 22823/04.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul nr.1478/10.02.2020 al S.C. Confort Urban S.R.L. cât și raportul Direcției gestionare servicii publice nr.25990/10.02.2020;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea art.l din H.C.L. nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L., după cum urmează:

"Se aprobă dreptul de a emite avize, autorizații și acorduri de intervenție în domeniul public (aviz tehnic de spargere, aviz de intervenție în regim de urgență, aviz de principiu, autorizație pentru executarea lucrărilor de branșament/racord pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă, acord pentru execuția lucrărilor de refacere a domeniului public la care s-a intervenit, acord restricționare trafic rutier și pietonal) și închirierea de către S.C. Confort Urban S.R.L. în condițiile legii, a locurilor de parcare . aflate pe domeniul public și privat al municipiului Constanța, pe care îl are în gestiune delegată, conform H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare si Contractul nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța."

Art.2 Se aprobă modificarea art. 2, lit.A din H.C.L, nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L., după cum urmează: Se aprobă următoarele tarife:

A. Tarif emitere avize, autorizații și acorduri de intervenție în domeniul public:

  • I. Tarif emitere aviz de intervenție în domeniul public (aviz tehnic de spargere, aviz de

intervenție în regim de urgență, aviz de principiu) pentru suprafețe afectate sub 100 mp (inclusiv)                                                 - 150 lei, inclusiv TVA/aviz

  • II. Tarif emitere aviz de intervenție în domeniul public (aviz tehnic de spargere, aviz

de intervenție în regim de urgență, aviz de principiu) pentru suprafețe afectate mai mari de 100 mp                                          - 230 lei, inclusiv TVA/aviz

  • III. Tarif emitere autorizație pentru executarea lucrărilor de branșament/racord pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă - 50 lei, inclusiv TVA

  • IV. Tarif emitere acord pentru execuția lucrărilor de refacere a domeniului public la

care s-a intervenit                                            - 50 lei, inclusiv TVA

  • V. Tarif emitere acord restricționa re trafic rutier și pietonal - 50 lei, inclusiv TVA

Art.3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 221/2017, privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L., cu modificările si completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice și S.C. Confort Urban S.R.L, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, MARCELA ENAtHE