Hotărârea nr. 66/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZELOR GENERALE PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUIRE AFERENTE TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – CARTIER COMPOZITORI – ETAPA I, CARTIER BABA NOVAC – ETAPA I

HOTĂRÂRE

privind actualizarea devizelor generale pentru lucrările de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța - cartier Compozitori - etapa I și cartier Baba Novac - etapa I

onsiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 02.2020;


Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.22825/04.02.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției gestionare servicii publice înregistrat sub nr.25992/10.02.2020, precum și raportul înregistrat sub nr.1475/10.02.2020 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Văzând dispozițiile art. 44, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale art.7, alin.6 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare si prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129, alin. (2) lit. „b", alin.4 lit. „d" și art.196, alin.(l) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă actualizarea devizelor generale pentru lucrările de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța - cartier Compozitori - etapa I : strada Constantin Bobescu, strada Sergiu Celibidache, strada Barbu Filaret, strada Tiberiu Brediceanu, aleea Gheorghe Dumitrescu, strada Gheorghe Dima și strada Mihail Jora și cartier Baba Novac - etapa I: aleea Vâscului, strada Breaza, strada Crasna, strada Prislop, strada Alexandru Șteflea, strada Horia Grigorescu-tronson 2, stada Govora- tronson 2 și strada Arnota, conform anexelor nr. 1 -.15 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice, Direcției urbanism și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, - împotrivă. abțineri.


La data adoptării sunt în funcție

PREȘEDINTE/!

ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL MARCELA ENACHE

Jj#'

NR._

Investitor: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C. CONFORT URBAN SRL Constanta Proiectant: CO. PROIECT S.R.L. Constanta

ANEXAtA - i

HCLM


DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT conform HG 907/29TL20Î6-

Privind cheltuielile realizate la terminarea lucrărilor investiției

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Constantin Bobescu - Etapa 1 (tronsonul Aleea Caudella Eduard - str. Dumitru Chiriac) - cartierul Compozitorilor, din municipiul Constanta

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

crt.

de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL l:Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1^

Amenajați pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitarilor

0,00

0,00

0,00

  TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2:Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului de investirii

2,1

Racord alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2,2

Racord canalizare

0,00

0,00

0,00

2,3

Rețele electrice exterioare

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

2200,00

418,00

2618,00

3.1.1. Studii de teren (topo, geo)

2200,00

418,00

2618,00

3.1.2. Raport privind impactul mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1500,00

285,00

1785,00

3,3

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

27879,00

5297,01

33176,01

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

9840,00

1869,60

11709,60

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0,00

0,00

0,00

3.5..4 Documentarii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1000,00

190,00

1190,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

17039,00

3237,41

20276,41

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistenta tehnica

8464,00

1608,16

10072,16

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

2464,00

468,16

2932,16

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2000,00

380,00

2380,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

464,00

88,16

552,16

3.8.2. Dirigentie de șantier

6000,00

1140,00

7140,00

TOTAL CAPITOLUL 3

40043,00

7608,17

47651,17

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

997240,80

189475,75

189475,75

1186716,55

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Constantin Bobescu - Etapa 1 (tronsonul Aleea Caudella Eduard - str. Dumitru Chiriac)

997240,80

1186716,55

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

997240,80

189475,75

1186716,55

ANEXA LA

HCLM

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1. lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10969,65

0,00

10969,65

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% cap 4)

4986,20

0,00

4986,20

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% cap 4)

997,24

0,00

997,24

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% cap 4)

4986,20

0,00

4986,20

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

10118,00

1922,42

12040,42

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

21087,65

10118,00

31205,65

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1058371,45

207201,92

1265573,37

Din care C+M (Capl.2+Capl.3+Capl.4Cap2+Cap.4.1+Cap4.2+Cap5.1.1)

997240,80

189475,75

1186716,55

ita: Preturile unitare pentru lucrări de investiții sunt conform HCL nr. 63/2013 si Anexa 2 la Actul Adițional nr. 12 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat din Mun. Constanta nr46.590/2013, a CONFORT URBAN

Investitor: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C. CONFORT URBAN SRL Constanta


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

MAR'' Investitor: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C. CONFORT URBAN SRL Constanta Proiectant: CO. PROIECT S.R.L. Constanta

ANEXAU ~1

HCLM


DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT conform HG 907/29.11.2016

Privind cheltuielile realizate la terminarea lucrărilor investiției

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Sergiu Celibidache - Etapa 1 cartierul Compozitorilor, din municipiul Constanta

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

crt.

de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL l:Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajați pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitarilor

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

10 CAPITOLUL 2:Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului de investirii

2,1

Racord alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2,2

Racord canalizare

0,00

0,00

0,00

2,3

Rețele electrice exterioare

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

1100,00

209,00

1309,00

3.1.1. Studii de teren (topo, geo)

1100,00

209,00

1309,00

3.1.2. Raport privind impactul mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1500,00

285,00

1785,00

3,3

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

15245,00

2896,55

18141,55

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

5450,00

1035,50

6485,50

3.5..4 Documentarii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

500,00

95,00

595,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

9295,00

1766,05

11061,05

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistenta tehnica

4544,00

863,36

5407,36

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1344,00

255,36

1599,36

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1000,00

190,00

1190,00

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

344,00

65,36

409,36

3.8.2. Dirigentie de șantier

3200,00

608,00

3808,00

TOTAL CAPITOLUL 3

7,00

1,33

8,33

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

574972,62

109244,80

109244,80

684217,42

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Constantin Bobescu - Etapa 1 (tronsonul Aleea Caudella Eduard - str. Dumitru Chiriac)

574972,62

684217,42

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

574972,62

109244,80

684217,42

AîTnXA LA

HCLM NR,

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli                                                                        Z

5,1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1. lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6324,70

0,00

6324,70

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% cap 4)

2874,86

0,00

2874,86

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% cap 4)

574,97

0,00

574,97

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% cap 4)

2874,86

0,00

2874,86

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

5119,00

972,61

6091,61

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

11443,70

5119,00

16562,70

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

586423,32

114365,13

700788,45

Din care C+M (Capl.2+Capl.3+Capl.4Cap2+Cap.4.1+Cap4.2+Cap5.1.1)

574972,62

109244,80

684217,42

^^ta: Preturile unitare pentru lucrări de investiții sunt conform HCL nr. 63/2013 si Anexa 2 la Actul Adițional nr. 12 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat din Mun. Constanta nr46.590/2013, a CONFORT URBAN

Investitor: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C. CONFORT URBAN SRL Constanta


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


MARCELA ENACH€

Investitor: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C. CONFORT URBAN SRL Constanta Proiectant: CO. PROIECT S.R.L. Constanta

| ANEXA LA HCLMNR.


DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT conform HG 907/29.TE2016----- -----

Plivind cheltuielile realizate la terminarea lucrărilor investiției

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Barbu Filaret - Etapa 1 cartierul Compozitorilor, din municipiul Constanta

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

crt.

de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL l:Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

V

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

V

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitarilor

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2:Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului de investiții

2,1

Racord alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2,2

Racord canalizare

0,00

0,00

0,00

2,3

Rețele electrice exterioare

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

300,00

57,00

357,00

3.1.1. Studii de teren (topo, geo)

300,00

57,00

357,00

3.1.2. Raport privind impactul mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1500,00

285,00

1785,00

33

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

4901,00

931,19

5832,19

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

1715,00

325,85

2040,85

3.5..4 Documentarii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

335,00

63,65

398,65

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

2851,00

541,69

3392,69

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistenta tehnica

1412,00

268,28

1680,28

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

412,00

78,28

490,28

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

262,00

49,78

311,78

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

150,00

0,00

28,50

0,00

178,50

3.8.2. Dirigentie de șantier

1000,00

190,00

1190,00

TOTAL CAPITOLUL 3

8113,00

1541,47

9654,47

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

184496,77

35054,39

35054,39

219551,16

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Barbu Filaret - Etapa 1

184496,77

219551,16

43

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

184496,77

35054,39

219551,16

ANEXA LA

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli                                              HCLM

5,1

Organizare de șantier

0,06

0,00

0,00

5.1.1. lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2029,46

0,00

2029,46

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% cap 4)

922,48

0,00

922,48

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% cap 4)

184,50

0,00

184,50

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% cap 4)

922,48

0,00

922,48

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1701,00

323,19

2024,19

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

3730,46

1701,00

5431,46

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

196340,23

38296,86

234637,09

Din care C+M (Capl.2+Capl.3+Capl.4Cap2+Cap.4.1+Cap4.2+Cap5.1.1)

184496,77

35054,39

219551,16

îta: Preturile unitare pentru lucrări de investiții sunt conform HCL nr. 63/2013 si Anexa 2 la Actul Adițional nr. 12 la contractul de delegare

a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat din Mun. Constanta nr46.590/2013, a CONFORT URBAN

Investitor: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C. CONFORT URBAN SRL Constanta

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

4^


ANEXA LA

HCLM NR


DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT conform HG 907/29.11.2016

Privind cheltuielile realizate la terminarea lucrărilor investiției

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Tiberiu Brediceanu - Etapa 1 cartierul Compozitorilor, din municipiul Constanta

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

crt.

de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL l:Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

13

Amenajați pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

19 CAPITOLUL 2:Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului de investiții

2,1

Racord alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2,2

Racord canalizare

0,00

0,00

0,00

2,3

Rețele electrice exterioare

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

480,00

91,20

571,20

3.1.1. Studii de teren (topo, geo)

480,00

91,20

571,20

3.1.2. Raport privind impactul mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1500,00

285,00

1785,00

33

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

7239,00

1375,41

8614,41

9

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

2600,00

494,00

3094,00

3.5..4 Documentarii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

300,00

57,00

357,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

4339,00

824,41

5163,41

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistenta tehnica

2127,00

404,13

2531,13

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

627,00

119,13

746,13

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

427,00

81,13

508,13

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

200,00

38,00

238,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

1500,00

285,00

1785,00

TOTAL CAPITOLUL 3

11346,00

2155,74

13501,74

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

251855,85

47852,61

47852,61

299708,46

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Tiberiu Brediceanu - Etapa 1

251855,85

299708,46

43

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

251855,85

47852,61

299708,46

HCLM NR,


ANEXA LA


CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1. lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2770,41

0,00

2770,41

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% cap 4)

1259,28

0,00

1259,28

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% cap 4)

251,86

0,00

251,86

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% cap 4)

1259,28

0,00

1259,28

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2405,00

456,95

2861,95

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

5175,41

2405,00

7580,41

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

268377,26

52413,35

320790,62

Din care C+M (Capl.2+Capl.3+Capl.4Cap2+Cap.4.1+Cap4.2+Cap5.1.1)

251855,85

47852,61

299708,46


'ta: Preturile unitare pentru lucrări de investiții sunt conform HCL nr. 63/2013 si Anexa 2 la Actul Adițional nr. 12 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat din Mun. Constanta nr46.590/2013, a CONFORT URBAN


Investitor: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C. CONFORT URBAN SRL ConstantaCONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,
DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT conform HG 907/29.11.2016

Privind cheltuielile realizate la terminarea lucrărilor investiției

Construcții, reparații si ranforsare drumuri Aleea Gheorghe Dumitrescu - Etapa 1 cartierul Compozitorilor, din municipiul Constanta

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

crt.

de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1:Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00CAPITOLUL 2:Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2,1

Racord alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2,2

Racord canalizare

0,00

0,00

0,00

2,3

Rețele electrice exterioare

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

250,00

47,50

297,50

3.1.1. Studii de teren (topo, geo)

250,00

47,50

297,50

3.1.2. Raport privind impactul mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1500,00

285,00

1785,00

3,3

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

3177,00

603,63

3780,63

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

1085,00

206,15

1291,15

3.5..4 Documentarii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

__

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

200,00

38,00

238,00

V-

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

1892,00

359,48

2251,48

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistenta tehnica

924,00

175,56

1099,56

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

274,00

52,06

326,06

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

174,00

33,06

207,06

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

100,00

19,00

119,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

650,00

123,50

773,50

TOTAL CAPITOLUL 3

5851,00

1111,69

6962,69

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

V

Construcții si instalații

115947,38

22030,00

137977,38

Construcții,reparații si ranforsare drumuri Aleea Gheorghe Dumitrescu - Etapa 1

115947,38

22030,00

137977,38

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

115947,38

22030,00

137977,38

ANEXA LA

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1. lucrări de construcții si instalații aferente organizații de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1275,42

0,00

1275,42

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% cap 4)

579,74

0,00

579,74

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% cap 4)

115,95

0,00

115,95

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% cap 4)

579,74

0,00

579,74

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1062,00

201,78

1263,78

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

2337,42

1062,00

3399,42

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

124135,80

24203,69

148339,49

Din care C+M (Capl.2+Capl.3+Capl.4Cap2+Cap.4.1+Cap4.2+Cap5.1.1)

115947,38

22030,00

137977,38

ita: Preturile unitare pentru lucrări de investiții sunt conform HCL nr. 63/2013 si Anexa 2 la Actul Adițional nr. 12 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat din Mun. Constanta nr46.590/2013, a CONFORT URBAN

Investitor : MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C. CONFORT URBAN SRL Constanta


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

MARCELA ENAC»E


ANEXA LA

HCLM

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT conform HG 907/29.11.2016

Privind cheltuielile realizate la terminarea lucrărilor investiției

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Gheorghe Dima - Etapa 1 cartierul Compozitorilor, din municipiul Constanta

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

crt.

de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL l:Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitarilor

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

' BF CAPITOLUL 2:Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2,1

Racord alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2,2

Racord canalizare

0,00

0,00

0,00

2,3

Rețele electrice exterioare

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

200,00

38,00

238,00

3.1.1. Studii de teren (topo, geo)

200,00

38,00

238,00

3.1.2. Raport privind impactul mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1500,00

285,00

1785,00

3,3

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

3480,00

661,20

4141,20

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

1250,00

237,50

1487,50

3.5..4 Documentarii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

180,00

34,20

214,20

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

2050,00

389,50

2439,50

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistenta tehnica

996,00

189,24

1185,24

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

296,00

56,24

352,24

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

196,00

37,24

233,24

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

100,00

19,00

119,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

700,00

133,00

833,00

TOTAL CAPITOLUL 3

6176,00

1173,44

7349,44

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

129768,61

24656,04

24656,04

154424,65

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Gheorghe Dima - Etapa 1

129768,61

154424,65

V

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

129768,61

24656,04

154424,65

ANEXA LA

HCLM NR. /Z/zW7


CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1. lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1427,45

0,00

1427,45

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% cap 4)

648,84

0,00

648,84

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% cap 4)

129,77

0,00

129,77

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% cap 4)

648,84

0,00

648,84

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1174,00

223,06

1397,06

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

2601,45

1174,00

3775,45

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

138546,06

27003,48

165549,54

Din care C+M (Capl.2+Capl.3+Capl.4Cap2+Cap.4.1+Cap4.2+Cap5.1.1)

129768,61

24656,04

154424,65


ita: Preturile unitare pentru lucrări de investirii sunt conform HCL nr. 63/2013 si Anexa 2 la Actul Adițional nr. 12 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat din Mun. Constanta nr46.590/2013, a CONFORT URBAN


Investitor: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C. CONFORT URBAN SRL Constanta
CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,ANEXA

hclm nr.DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT conform HG 907/29.11.2016

Privind cheltuielile realizate la terminarea lucrărilor investiției

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Mihail Jora - Etapa 1 (tronsonul str. Titus Cergau - str. Caudella Eduard) - cartierul Compozitorilor, din municipiul Constanta

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

crt.

de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL fcCheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

V

Amenajați pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitarilor

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

tP CAPITOLUL 2:Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului de investirii

2,1

Racord alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2,2

Racord canalizare

0,00

0,00

0,00

2,3

Rețele electrice exterioare

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

200,00

38,00

238,00

3.1.1. Studii de teren (topo, geo)

200,00

38,00

238,00

3.1.2. Raport privind impactul mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1500,00

285,00

1785,00

3,3

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

2691,00

511,29

3202,29

p

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

950,00

180,50

1130,50

3.5..4 Documentarii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

100,00

19,00

119,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

1641,00

311,79

1952,79

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistenta tehnica

837,00

159,03

996,03

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

237,00

45,03

282,03

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

137,00

26,03

163,03

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

100,00

19,00

119,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

600,00

114,00

714,00

TOTAL CAPITOLUL 3

5228,00

993,32

6221,32

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

101470,46

19279,39

19279,39

120749,85

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Mihail Jora - Etapa 1 (tronsonul str. Titus Cergau - str. Caudella Eduard)

101470,46

120749,85

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

43

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

43

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

101470,46

19279,39

120749,85

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1. lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1116,18

0,00

1116,18

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% cap 4)

507,35

0,00

507,35

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% cap 4)

101,47

0,00

101,47

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% cap 4)

507,35

0,00

507,35

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute

925,00

175,75

1100,75

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

2041,18

925,00

2966,18

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

108739,64

21197,71

129937,34

Din care C+M (Capl.2+Capl.3+Capl.4Cap2+Cap.4.1+Cap4.2+Cap5.1.1)

101470,46

19279,39

120749,85

rata: Preturile unitare pentru lucrări de investiții sunt conform HCL nr. 63/2013 si Anexa 2 la Actul Adițional nr. 12 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat din Mun. Constanta nr46.590/2013, a CONFORT URBAN

Investitor: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C. CONFORT URBAN SRL Constanta


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELAENACHEanexa la

HCLM NR.


DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT , conform HG 907/29.11.2016

Privind cheltuielile realizate la terminarea lucrărilor investiției

Construcții, reparații si ranforsare drumuri Aleea Vascului - Etapa 1 cartierul Baba Novac, din municipiul Constanta

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

crt.

de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL l:Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

1^ CAPITOLUL 2:Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investirii

2,1

Racord alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2,2

Racord canalizare

0,00

0,00

0,00

2,3

Rețele electrice exterioare

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

200,00

38,00

238,00

3.1.1. Studii de teren (topo, geo)

200,00

38,00

238,00

3.1.2. Raport privind impactul mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1500,00

285,00

1785,00

3,3

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

1460,00

277,40

1737,40

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

440,00

83,60

523,60

3.5..4 Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

100,00

19,00

119,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

920,00

174,80

1094,80

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistenta tehnica

493,00

93,67

586,67

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

133,00

25,27

158,27

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

83,00

15,77

98,77

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

50,00

9,50

59,50

3.8.2. Dirigentie de șantier

360,00

68,40

428,40

TOTAL CAPITOLUL 3

3653,00

694,07

4347,07

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

58754,52

11163,36

11163,36

69917,88

Construcții, reparații si ranforsare drumuri Aleea Vascului - Etapa 1

58754,52

69917,88

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

58754,52

11163,36

69917,88

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1. lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

646,30

0,00

646,30

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% cap 4)

293,77

0,00

293,77

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% cap 4)

58,75

0,00

58,75

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% cap 4)

293,77

0,00

293,77

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%(cap. 3.5,3.8 , cap.4)

6070,75

1153,44

7224,19

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

6717,05

6070,75

12787,80

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

69124,57

17928,18

87052,75

Din care C+M (Capl.2+Capl.3+Capl.4Cap2+Cap.4.1+Cap4.2+Cap5.1.1)

58754,52

11163,36

69917,88

Preturile unitare pentru lucrări de investiții sunt conform HCL nr. 63/2013 si Anexa 2 la Actul Adițional nr. 13 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat din Mun. Constanta nr46.590/2013, a CONFORT URBAN

Investitor : MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C. CONFORT URBAN SRL Constanta


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACJ^E

Investitor: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C. CONFORT URBAN SRL Constanta


Proiectant: CO. PROIECT S.R.L. Constanta


ANEXA LA

HCLM


DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT conform HG 907/29.11.2016

Privind cheltuielile realizate la terminarea lucrărilor investiției

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Breaza - Etapa 1 cartierul Baba Novac, din municipiul Constanta

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

crt.

de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL ECheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

— TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

19 CAPITOLUL 2:Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2,1

Racord alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2,2

Racord canalizare

0,00

0,00

0,00

2,3

Rețele electrice exterioare

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

600,00

114,00

714,00

3.1.1. Studii de teren (topo, geo)

600,00

114,00

714,00

3.1.2. Raport privind impactul mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1500,00

285,00

1785,00

3,3

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

8623,00

1638,37

10261,37

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

2590,00

492,10

3082,10

3.5..4 Documentarii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

520,00

98,80

618,80

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

5513,00

1047,47

6560,47

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistenta tehnica

2423,00

460,37

2883,37

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

653,00

124,07

777,07

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

453,00

86,07

539,07

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

200,00

38,00

238,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

1770,00

336,30

2106,30

TOTAL CAPITOLUL 3

13146,00

2497,74

15643,74

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

311826,77

59247,09

59247,09

371073,86

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Breaza - Etapa 1

311826,77

371073,86

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

311826,77

59247,09

371073,86

ANEXA LA^

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

iivjuivi 1MK.

5,1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1. lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizații șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3430,09

0,00

3430,09

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% cap 4)

1559,13

0,00

1559,13

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% cap 4)

311,83

0,00

311,83

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% cap 4)

1559,13

0,00

1559,13

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10% (Cap.3.5+Cap.3.8+Cap.4)

32287,28

6134,58

38421,86

5j4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

35717,37

32287,28

68004,65

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

360690,14

94032,10

454722,24

Din care C+M (Capl.2+Capl.3+Capl.4Cap2+Cap.4.1+Cap4.2+Cap5.1.1)

311826,77

59247,09

371073,86


ta: Preturile unitare pentru lucrări de investiții sunt conform HCL nr. 63/2013 si Anexa 2 la Actul Adițional nr. 13 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat din Mun. Constanta nr46.590/2013, a CONFORT URBAN

Investitor: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C. CONFORT URBAN SRL Constanta


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENA£H€


ANEXA LA

HCLM NR

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT conform HG 907/29.11.2016------i

Privind cheltuielile realizate la terminarea lucrărilor investiției


Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Crasna - Etapa 1 cartierul Baba Novac, din municipiul Constanta

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

crt.

de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL l:Chcltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

13

Amenajați pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitarilor

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2:Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului de investirii

2,1

Racord alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

23

Racord canalizare

0,00

0,00

0,00

2,3

Rețele electrice exterioare

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

400,00

76,00

476,00

3.1.1. Studii de teren (topo, geo)

400,00

76,00

476,00

3.1.2. Raport privind impactul mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1500,00

285,00

1785,00

3,3

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

3257,00

618,83

3875,83

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

990,00

188,10

1178,10

3.5..4 Documentarii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

300,00

57,00

357,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

1967,00

373,73

2340,73

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistenta tehnica

1035,00

196,65

1231,65

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

285,00

54,15

339,15

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

185,00

35,15

220,15

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

100,00

19,00

119,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

750,00

142,50

892,50

TOTAL CAPITOLUL 3

6192,00

1176,48

7368,48

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

122958,58

23362,13

23362,13

146320,71

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Crasna - Etapa 1

122958,58

146320,71

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

122958,58

23362,13

146320,71

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli                                                                       —

5,1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1. lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1352,54

0,00

1352,54

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% cap 4)

614,79

0,00

614,79

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% cap 4)

122,96

0,00

122,96

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% cap 4)

614,79

0,00

614,79

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%(cap 3.5,3.8. cap.4)

12725,06

2417,76

15142,82

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

14077,60

12725,06

26802,66

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

143228,18

37263,67

180491,85

Din care C+M (Capl.2+Capl.3+Capl.4Cap2+Cap.4.1+Cap4.2+Cap5.1.1)

122958,58

23362,13

146320,71

rata: Preturile unitare pentru lucrări de investiții sunt conform HCL nr. 63/2013 si Anexa 2 la Actul Adițional nr. 12 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat din Mun. Constanta nr46.590/2013, a CONFORT URBAN

Investitor: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C. CONFORT URBAN SRL Constanta


| HCLM NJDEVIZ GENERAL ACTUALIZAT conform HG 907/29.11.2016

Privind cheltuielile realizate la terminarea lucrărilor investiției

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Prislop - Etapa 1 cartierul Baba Novac, din municipiul Constanta

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

crt.

de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL l:Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

U

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitarilor

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

Hp CAPITOLUL 2:Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului de investirii

2,1

Racord alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2,2

Racord canalizare

0,00

0,00

0,00

2,3

Rețele electrice exterioare

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

600,00

114,00

714,00

3.1.1. Studii de teren (topo, geo)

600,00

114,00

714,00

3.1.2. Raport privind impactul mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1500,00

285,00

1785,00

3,3

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

6059,00

1151,21

7210,21

L

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

1990,00

378,10

2368,10

3.5..4 Documentarii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

400,00

76,00

476,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

3669,00

697,11

4366,11

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistenta tehnica

1921,00

364,99

2285,99

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

531,00

100,89

631,89

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

401,00

76,19

477,19

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

130,00

24,70

154,70

3.8.2. Dirigentie de șantier

1390,00

264,10

1654,10

TOTAL CAPITOLUL 3

10080,00

1915,20

11995,20

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

229093,55

43527,77

43527,77

272621,32

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Prislop - Etapa 1

229093,55

272621,32

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

229093,55

43527,77

272621,32

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1. lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2520,03

0,00

2520,03

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului bandi finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% cap 4)

1145,47

0,00

1145,47

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% cap 4)

229,09

0,00

229,09

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% cap 4)

1145,47

0,00

1145,47

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

23707,36

4504,40

28211,75

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

26227,38

23707,36

49934,74

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

265400,93

69150,33

334551,26

Din care C+M (Capl.2+Capl.3+Capl.4Cap2+Cap.4.1+Cap4.2+Cap5.1.1)

229093,55

43527,77

272621,32

'ta: Preturile unitare pentru lucrări de investirii sunt conform HCL nr. 63/2013 si Anexa 2 la Actul Adițional nr. 12 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat din Mun. Constanta nr46.590/2013, a CONFORT URBAN

Investitor: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C. CONFORT URBAN SRL Constanta

Proiectant: S.C. CO. PROIECT SRL Constanta        —  , ,  „


PREȘEDINTE ședință

HCLM NR


DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT conform HG 907/29.11.2016

Privind cheltuielile realizate la terminarea lucrărilor investiției

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Alexandru Steflea - Etapa 1 cartierul Baba Novac, din municipiul Constanta

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

crt.

de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

’ IV CAPITOLUL 2:Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2,1

Racord alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2,2

Racord canalizare

0,00

0,00

0,00

23

Rețele electrice exterioare

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

1000,00

190,00

1190,00

3.1.1. Studii de teren (topo, geo)

1000,00

190,00

1190,00

3.1.2. Raport privind impactul mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1500,00

285,00

1785,00

3,3

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

7262,00

1379,78

8641,78

•—

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

2210,00

419,90

2629,90

3.5..4 Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

500,00

95,00

595,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

4552,00

864,88

5416,88

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistenta tehnica

2408,00

457,52

2865,52

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

658,00

125,02

783,02

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

458,00

87,02

545,02

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

200,00

38,00

238,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

1750,00

332,50

2082,50

TOTAL CAPITOLUL 3

12170,00

2312,30

14482,30

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

285104,47

54169,85

54169,85

339274,32

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Alexandru Steflea - Etapa 1

285104,47

339274,32

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

285104,47

54169,85

339274,32

ANEXA LA

HCI .M NP


CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1. lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3136,15

0,00

3136,15

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% cap 4)

1425,52

0,00

1425,52

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% cap 4)

285,10

0,00

285,10

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% cap 4)

1425,52

0,00

1425,52

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute

29477,45

5600,71

35078,16

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

32613,60

29477,45

62091,04

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

329888,07

85959,60

415847,66

Din care C+M (Capl.2+Capl.3+Capl.4Cap2+Cap.4.1+Cap4.2+Cap5.1.1)

285104,47

54169,85

339274,32


TOta: Preturile unitare pentru lucrări de investirii sunt conform HCL nr. 63/2013 si Anexa 2 la Actul Adițional nr. 12 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat din Mun. Constanta nr46.590/2013, a CONFORT URBAN

Investitor: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C. CONFORT URBAN SRL ConstantaCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA0HE


ANEXA LA

HCLM NR.

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT conform HG 907/29.11.2016

Privind cheltuielile realizate la terminarea lucrărilor investiției

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Horia Grigorescu - tronson 2 - Etapa 1 cartierul Baba Novac, din municipiul Constanta

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

crt.

de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

L2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajați pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitarilor

0,00

0,00

0,00

- TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

(P CAPITOLUL 2:Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului de investirii

2,1

Racord alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2,2

Racord canalizare

0,00

0,00

0,00

2,3

Rețele electrice exterioare

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

200,00

38,00

238,00

3.1.1. Studii de teren (topo, geo)

200,00

38,00

238,00

3.1.2. Raport privind impactul mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1500,00

285,00

1785,00

3,3

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

2428,00

461,32

2889,32

B

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

840,00

159,60

999,60

3.5..4 Documentarii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

100,00

19,00

119,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

1488,00

282,72

1770,72

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistenta tehnica

805,00

152,95

957,95

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

215,00

40,85

255,85

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

115,00

21,85

136,85

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

100,00

0,00

19,00

0,00

119,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

590,00

112,10

702,10

TOTAL CAPITOLUL 3

4933,00

937,27

5870,27

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

103515,51

19667,95

123183,46

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str.Horia Grigorescu -tronson 2-Etapa 1

103515,51

19667,95

123183,46

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

103515,51

19667,95

123183,46

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli                                                                     J

5,1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1. lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizații șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1138,67

0,00

1138,67

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% cap 4)

517,58

0,00

517,58

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% cap 4)

103,52

0,00

103,52

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% cap 4)

517,58

0,00

517,58

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%(cap.3.5, 3.8 , cap.4)

10674,85

2028,22

12703,07

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

11813,52

10674,85

22488,37

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

120262,03

31280,07

151542,10

Din care C+M (Capl.2+Capl.3+Capl.4Cap2+Cap.4.1+Cap4.2+Cap5.1.1)

103515,51

19667,95

123183,46

^ota: Preturile unitare pentru lucrări de investiții sunt conform HCL nr. 63/2013 si Anexa 2 la Actul Adițional nr. 13 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat din Mun. Constanta nr46.590/2013, a CONFORT URBAN

Investitor: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C. CONFORT URBAN SRL ConstantaCONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


ANEXA LA

HCLM

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT conform HG 907/29.11.2016

Privind cheltuielile realizate la terminarea lucrărilor investiției

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Govora - tronson 2 - Etapa 1 cartierul Baba Novac, din municipiul Constanta

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

crt.

de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL l:Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajați pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitarilor

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2:Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2,1

Racord alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2,2

Racord canalizare

0,00

0,00

0,00

2,3

Rețele electrice exterioare

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

300,00

57,00

357,00

3.1.1. Studii de teren (topo, geo)

300,00

57,00

357,00

3.1.2. Raport privind impactul mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1500,00

285,00

1785,00

3,3

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

2460,00

467,40

2927,40

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

760,00

144,40

904,40

3.5..4 Documentarii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

200,00

38,00

238,00

P

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

1500,00

285,00

1785,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistenta tehnica

737,00

140,03

877,03

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

217,00

41,23

258,23

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

117,00

22,23

139,23

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

100,00

19,00

119,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

520,00

98,80

618,80

TOTAL CAPITOLUL 3

4997,00

949,43

5946,43

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

99882,07

18977,59

118859,66

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Govora - tronson 2 - Etapa 1

99882,07

18977,59

118859,66

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

99882,07

18977,59

118859,66

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Ihclmnr..

5,1

Organizare de șantier

0,00

-----<oo

0,00

5.1.1. lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizații șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1098,70

0,00

1098,70

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% cap 4)

499,41

0,00

499,41

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% cap 4)

99,88

0,00

99,88

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% cap 4)

499,41

0,00

499,41

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%(cap. 3.5,3.8 , cap.4)

10307,91

1958,50

12266,41

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

11406,61

10307,91

21714,52

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

116285,68

30234,93

146520,61

Din care C+M (Capl.2+Capl.3+Capl.4Cap2+Cap.4.1+Cap4.2+Cap5.1.1)

99882,07

18977,59

118859,66

rota: Preturile unitare pentru lucrări de investirii sunt conform HCL nr. 63/2013 si Anexa 2 la Actul Adițional nr. 13 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat din Mun. Constanta nr46.590/2013, a CONFORT URBAN

Investitor : MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C. CONFORT URBAN SRL ConstantaSECRETAR,

MARCELA ENA£J4E

ANEXA LA


, HCLM NR

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT conform HG 907/29.11.2016-------!

Privind cheltuielile realizate la terminarea lucrărilor investiției

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Arnota - Etapa 1 cartierul Baba Novac, din municipiul Constanta

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

crt.

de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL l:Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2:Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2,1

Racord alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2,2

Racord canalizare

0,00

0,00

0,00

2,3

Rețele electrice exterioare

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

600,00

114,00

714,00

3.1.1. Studii de teren (topo, geo)

600,00

114,00

714,00

3.1.2. Raport privind impactul mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1500,00

285,00

1785,00

3,3

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

5252,00

997,88

6249,88

n

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

1660,00

315,40

1975,40

3.5..4 Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

390,00

74,10

464,10

p

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

3202,00

608,38

3810,38

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistenta tehnica

1663,00

315,97

1978,97

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

463,00

87,97

550,97

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

333,00

63,27

396,27

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

130,00

24,70

154,70

3.8.2. Dirigentie de șantier

1200,00

228,00

1428,00

TOTAL CAPITOLUL 3

9015,00

1712,85

10727,85

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

202423,19

38460,41

240883,60

Construcții, reparații si ranforsare drumuri str. Arnota - Etapa 1

202423,19

38460,41

240883,60

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

202423,19

38460,41

240883,60

ANEXA LA

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli                                                   ----

5,1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1. lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2226,66

0,00

2226,66

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului bandi finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% cap 4)

1012,12

0,00

1012,12

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% cap 4)

202,42

0,00

202,42

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% cap 4)

1012,12

0,00

1012,12

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

20933,82

3977,43

24911,24

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

23160,47

20933,82

44094,29

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

234598,66

61107,08

295705,74

Din care C+M (Capl.2+Capl.3+Capl.4Cap2+Cap.4.1+Cap4.2+Cap5.1.1)

202423,19

38460,41

240883,60

iota: Preturile unitare pentru

lucrări de investiții sunt conform HCL nr. 63/2013 si Anexa 2 la Actul Adițional nr. 12 la contractul de delegare

a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat din Mun. Constanta nr46.590/2013, a CONFORT URBAN

Investitor: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C. CONFORT URBAN SRL Constanta