Hotărârea nr. 65/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO – ECONOMICE, FAZA DE STUDIU DE PREFEZABILITATE PENTRU „AMENAJAREA ZONEI ADIACENTE ACCESULUI PRINCIPAL ÎN COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚE ALE NATURII PRIN FLUIDIZAREA CIRCULAȚIEI PE BD. MAMAIA, MUNICIPIUL CONSTANȚA”

qONSTAA/7^HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza de studiu de prefezabilitate pentru „Amenajarea zonei adiacente accesului principal în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii prin fluidizarea circulației pe

B-dul. Mamaia, municipiul Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de     02.2020;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.23066/04.02.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției gestionare servicii publice înregistrat sub nr.25994/10.02.2020, precum și raportul înregistrat sub nr.1477/10.02.2020 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Văzând dispozițiile art. 44, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale art.5, alin.l, lit.a(i) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare si prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129, alin. (2) lit. „b", alin.4 lit. „d" și art.196, alin.(l) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă documentația tehnico - economică, faza de studiu de prefezabilitate pentru „Amenajarea zonei adiacente accesului principal în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii prin fluidizarea circulației pe B-dul. Mamaia, municipiul Constanța" conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice, Direcției urbanism și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, " împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcțieconsilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, MARCELA ENACHE

Amenajarea zonei adiacente accesului principal în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii prin fluidizarea circulației pe Bd. Mamaia, Municipiul Constanța


PREȘEDINTE ȘED ^tudiu deAmenajarea zonei adiacente accesului principal în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii prin fluidizarea circulației pe Bd. Mamaia, Municipiul Constanța

Proiect nr.1/2020 Faza Studiu de prefezabilitate

Documentație Studiu de Prefezabilitate

 • I. Informații generale privind obiectivul de investiții

 • l.l.Denumirea obiectivului de investiții

Amenajarea zonei adiacente accesului principal în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii prin fluidizarea circulației pe Bd. Mamaia, Municipiul Constanța

 • 1.2. Ordonator principal de credite

Primăria Municipiului Constanța

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

S.C. Confort Urban S.R.L.

 • 1.4. Beneficiarul investiției

Primăria Municipiului Constanța

 • 1.5. Elaboratorul studiului de prefezabilitate

S.C. Confort Urban S.R.L

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului de investiții

  • 2.1. Prezentarea contextului

Consultarea strategiilor și a politicilor specifice au evidențiat faptul că mobilitatea durabilă constituie un aspect esențial atât in documentele de politică la nivel european, cât și a celor naționale, reflectată și în politica locală relevată, în special în Planul de Mobilitate Urbană durabilă din regiunea Constanța 2015-2030. Pentru a atinge obiectivele de mediu și pentru a îmbunătăți calitatea vieții, în special în zonele urbane, se consideră esențială o trecere de la un automobil privat la un transport public colectiv.

Factori precum viteza de operare comercială și intervalele de urmărire au fost identificate ca fiind cheia pentru calitatea generală și pentru atractivitatea transportului public, împreună cu starea materialului rulant și accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redusă. Caracteristicile transportului urban, inclusiv vitezele de tranzit scăzute și serviciile nefiabile, au fost identificate ca obstacole în calea asigurării unui transfer modal de la autovehiculul propriu la transportul in comun.

2.2 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

în perioada verii, zona este foarte circulată de un flux mare de turiști ce vizitează Complexul Muzeal de Științe ale Naturii de pe Bd. Mamaia.

Starea actuală a zonei îngreunează accesul autobuzelor în stația BUS, întrucât în momentul de față, staționează mai multe taxiuri într-o zona neregulamentară. De asemenea, în perioada sezonului estival, staționează în aceeași zona și autocarele cu turiștii care vizitează complexul. Trotuarele prezintă degradări mult mai severe de tip structural și degradări de suprafață, a căror evaluare a indiciilor de degradare conduc la calificativul stării de degradare ca "nesatisfăcătoare".

Partea carosabilă prezintă degradări cauzate de acțiunea combinată a factorilor de mediu, a traficului, dar și de îmbătrânire a asfaltului

2.3. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității și dimensionării obiectivului de investiții

Amenajarea zonei din proximitatea accesului principal în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii este impusă de necesitatea sporirii siguranței circulației auto și pietonale, eliminarea blocajelor, fluidizarea circulației, îmbunătățirea imaginii urbanistice a zonei.

2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Prin această amenajare, se va spori confortul pârtieipanților la trafic rutier și pietonal, atât pentru cei locali cât și cei în tranzit, iar în mod deosebit va avea un efect benefic asupra fluenței traficului din zona în perioada estivală.

Un alt obiectiv ce va fi constituit este acela de a îmbunătăți amenjarea urbanisticăși peisagistică în Municipiul Constanța.

Proiectul propus urmărește eliminarea deficiențelor circulației rutiere și pietonale constatate, în contextul îmbunătățirii mobilității în Municipiul Constanța conform obiectivelor Planului de Mobilitate Urbană Durabilă - PMUD. Planul de cmobilitate Urbană Durabilă (PMUD), ca plan strategic, este orientat spre creșterea calității vieții în Municipiul Constanța și satisfacerea cererii de mobilitate a persoanelor, cu accent particular pe următoarele obiective generale:

J Creșterea accesibilității pentru pietoni și extinderea zonelor pietonale;

J Creșterea calității și ponderii transportului public;

J Creșterea măsurii de siguranță pentru pietoni prin crearea scuarului pietonal;

J Reducerea poluării aerului în ceea ce privește emisiile de noxe și a nivelului de zgomot;

J îmbunătățirea aspectului urbanistic și al mediului ambiental.

Obiectivele generale menționate mai sus, impun luarea de noi măsuri, mai ales ca urmare a creșterii an de an a gradului de monitorizare cu efecte asupra deteriorării calității mediului urban.

3. Identificarea și prezentarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice posibile pentru realizarea obiectivului de investiții

Având în vedere cerințele proiectului propus de eliminare a deficiențelor circulației rutiere și pietonale constatate, în contextul îmbunătățirii mobilității în Municipiul Constanța conform obiectivelor Planului de Mobilitate Urbană Durabilă -PMUD, împreună cu celelalte soluții tehnice propuse din lungul sectorului analizat anterior, Bd. Mamaia pe sectorul str. I.G. Duca -str. Mircea cel Bătrân, au rezultat două opțiuni, după cum urmează:

Opțiunea A - Amenajare stație BUS, scuar pietonal și stație de TAXI -optimă

înlocuirea bordurilor de delimitare a scuarului pietonal și ale trotuarului lateral;

Frezarea îmbrăcăminții asfaltice existente și repararea defectelor structurale ale carosabilului, scuarului pietonal și trotuarului;

Așternerea stratului de rulare din beton asfaltic pe carosabil, trotuar și scuarul pietonal;

Decaparea structurii existente de pe trotuar și de pe scuarul pietonal;

Refacerea fundației și a îmbrăcăminții din dale prefabricate ornamentale pe trotuar și scuar, inclusiv montarea pavelelor tactilo pe scuarul pietonal.

Refacerea sistemului de reglementări a circulației rutiere și pietonale

Amenajarea unei stații BUS de-a lungul scuarului pietonal și al unei stații de TAXI de-a lungul trotuarului

Posibilitatea parcării ocazionale ale autocarelor cu turiști, în perioada sezonului estival.

Opțiunea B- Amenajare stație BUS

înlocuirea bordurilor de delimitare ale trotuarului lateral;

Frezarea îmbrăcăminții asfaltice existente și repararea defectelor structurale ale carosabilului și trotuarului;

Așternerea stratului de rulare din beton asfaltic pe carosabil și trotuar;

Decaparea structurii existente de pe trotuar;

Refacerea fundației și a îmbrăcăminții din dale prefabricate ornamentale pe trotuar;

Amenajarea unei stații BUS de-a lungul trotuarului.

9

2020

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului

 • a) descrierea amplasamentului (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituti, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz)

Circulația rutieră se va realiza pe Bd. Mamaia, fiind necesară amenajarea unei stații BUS, a unui scuar pietonal și a unei stații de TAXI, așa cum este prevăzută în opțiunea A (optimă).

Din informațiile puse la dispoziție de Primăria Municipiului Constanța, terenul unde se vor face amenajări are suprafața de aproximativ 1700 mp, din care aproximativ 920 mp reprezintă proprietăți private ce ar trebui să facă obiectul exproprierilor pentru utilitate publică, conform Legii 255/2010, modificată și completată. Domeniul public al municipiului Constanța reprezintă aproximativ 800 mp.

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente în zonă și/sau căi de acces posibile

Amplasamentele proiectului au folosință actuală de circulații rutiere și pietonale.

Zona supusă studiului de prefezabilitate se află pe Bd. Mamaia în proximitatea accesului principal în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Bd. Mamaia reprezintă artera principală de legătură dispusă din partea centrală de la intersecția cu str. I. G Duca și pe zona de est a Municipiului Constanța spre stațiunea Mamaia și Năvodari, intersectându-se pe acest traseu cu alte artere principale, precum: str. I.G. Duca, str. Mihai Viteazu, Bd. Tomis, str. Mircea cel Bătrân, str. Soveja, bd. Aurel Vlaicu, artere ce fac posibile legături cu toate direcțiile principale din Municipiu și către obiectivele turistice, comerciale și instituțiile administrative din Municipiul Constanța.

c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite

Nu este cazul

d) surse de poluare existente în zonă

Nu este cazul

e) date climatice și particularități de relief;

Clima zonei este cea specifică litoralului maritim romanesc, temperat-continentală, afectată de influențe exercitate de Marea Neagră sub aspect termic de atenuare a valorilor maxime și minime, al umidității și hidrodinamic, având următoarele caracteristici principale meteo-climatice:

-clima litoral marină cu temperatura medie anuală de 11,2° C

-durata medie anuală a zilelor cu zăpadă este în jur de 24 de zile

Cantitatea medie de precipitații 411,5 mm

Evaporatia media anuală 863,6 mm


ANEXA la

HCLM NR. ZV'/'d


-regimul eolian prezintă un grad ridicat de variabilitate, cu vânturi predominante din sectorul nordic (cu o frecvență medie anuală de 40-50 %)

 • f) existența unor:

-rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

în zona bd. Mamaia, în afara zonei de siguranță există rețele subterane edilitare de gaze naturale, alimentare cu apă, canalizare, electrice și comunicații.


-posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul -terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Nu este cazul

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiu geotehnic preliminar, cuprinzând:

 • (i) date privind zonarea seismică;

 • (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

 • (iii) date geologice generale;


 • (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

 • (v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

 • (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Se va regăsi atașată anexa 1 pentru o locație similară de pe Bd Mamaia- studiul geotehnic,

 • 3.2. Date tehnice și funcționale ale obiectivului de investiții:

 • a) destinație și funcțiuni;

Amenajările propuse vor avea ca destinație, circulația publică, auto și pietonală.

 • b) caracteristici, parametri, nivel de echipare și de dotare, date tehnice specifice, preconizate;

Conform anexei 2, atașată prezentului studiu.

Semnalizarea rutieră va fi compusă din indicatoare rutiere conform SR 1848/1 -2011 și marcaje rutiere conform SR 1848-7-2015. Iluminatul public este existent.

 • c)   durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse;

Specifică structurii rutiere flexibile - aproximativ 10 ani

 • d) nevoi/solicitări funcționale specific, după caz.

Executarea de lucrări de întreținere conform NT

3.3. Aspecte sociale și de mediu

Factorii de mediu aer, apă, sol, subsol nu suferă modificări care să accentueze poluarea acestora.

3.4. Aspecte instituționale și de implementare

Documentele care stau la baza întocmirii acestui studiu, sunt cele furnizate de Primăria Municipiului Constanța -PUZ-uri, PUG, Hotărâri ale Consiliului Local:

 • - HCL nr. 415/2003 prinvind aprobarea reactualizării PUZ -Zona Lac Tăbăcărie-și a regulamentului de urbanism aferent- Anexa 3

 • - HCL nr. 741/2008 privind aprobarea PUD Mc Donald's Drive, zona Delfinariu -Anexa 4

 • - Planul Urbanistic General al Municipiului Constanța - Anexa 5

3.5. Rezultatele preconizate

Din punct de vedere calitativ, investiția este o măsură pozitivă datorită următoarelor considerente:

J Contribuie la fluidizarea traficului, sporirea confortului și siguranței acestuia;

J Creșterea gradului de confort a populației locale.

J Creșterea accesibilității pentru pietoni și extinderea zonelor pietonale;

J Creșterea calității și ponderii transportului public;

Creșterea măsurii de siguranță pentru pietoni prin crearea scuarului pietonal;

•s Reducerea poluării aerului în ceea ce privește emisiile de noxe și a nivelului de zgomot;

J îmbunătățirea aspectului urbanistic și al mediului ambiental.

3.6. Costurile de investiție estimate prin raportare la obiective de investiții similare

Costul de investiție aproximativ după raportarea la alte obiective asemănătoare este următorul: 307.000 LEI (fără TVA)- conform anexei 2;

anexa LA

hclmnr.^/^7

3.7. Costurile de exploatare și întreținere estimate prin raportare la obiective de investiții similare

Costul de întreținere și exploatare conform altor obiective asemănătoare: conform Contractului de delegare de Gestiune încheiat cu Primăria Municipiului Constanța.

3.8. Analiza preliminară privind aspecte economice și financiare

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica și măsura din punct de vedere monetar, impactul proiectului și de a determina costurile și beneficiile aduse de acesta.


Ieșirile de numerar cuprind costul investiției inițiale și costurile de operare antrenate de investiția inițială. Metoda utilizată în dezvoltarea analizei cost -beneficiu financiara este cea a „fluxului net de numerar actualizat". Cheltuielile neprevăzute din Devizul general de cheltuieli vor fi luate în calcul, întrucât sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale proiectului. Total valoare investiție include totalul costurilor eligibile și neeligibile din Devizul de cheltuieli.

Orizontul de timp reprezintă numărul maxim de ani pentru care se fac previziunile. Previziunile care privesc tendința viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioadă adecvată a vieții sale economice. S-a stabilit astfel ca perioada de previziuni sa fie de 10 de ani, suficient de lungă pentru a lua în considerare impactul său pe termen mediu/lung.

Investiția va fi exploatată sub răspunderea și gestionarea de către S.C. CONFORT URBAN S.R.L, administrator delegat de Municipiului Constanta, administratorul tramei stradale din Municipiul Constanța.


Previziunea fluxului de numerar (cash - flow) - previziunea detaliată a fluxului de numerar anual, pe durata construcției și în timpul operării. Scopul analizei financiare este acela de a identifica și cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, dar și a cheltuielilor și veniturilor generate de proiect în faza operațională.

Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifică diferența dintre veniturile și cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru a „aduce" o valoare viitoare în prezent, la un numitor comun. Durabilitatea financiară a proiectului este dată de valorile pozitive ale fluxului de numerar cumulat în toți anii de operare.

Indicatorii de performanță (evaluare) financiară analizați pentru Opțiunea A "cel mai bun caz" în cazul acestui tip de investiție sunt :

 • 1. Indicatori de performanță tradiționali:

 • - fluxul de numerar (cash flow) cumulat

 • - raportul cost - beneficiu

 • 2. Indicatori de performanță bazați pe actualizare:

 • - valoarea actuală netă (VAN)

- rata internă de rentabilitate (RIR)

5

2020

ANEXA LA

[hclmnr.

 • 4. Soluții fezabile pentru realizarea obiectivului de investiții

4.1. Propunerea unui număr limitat de scenarii/opțiuni dintre cele identificate care vor fi analizate la faza de studiu de fezabilitate

J Opțiunea A - Amenajare stație BUS, scuar pietonal și stație de TAXI -optimă

J Opțiunea B- Amenajare stație BUS

Pentru realizarea amenajării propuse sunt necesare, de principiu, următoarele lucrări, care se vor efectua astfel :

Z înlocuirea bordurilor de delimitare a scuarului pietonal și ale trotuarului lateral;

J Frezarea îmbrăcăminții asfaltice existente și repararea defectelor structurale ale carosabilului, scuarului pietonal și trotuarului;

J Așternerea stratului de rulare din beton asfaltic pe carosabil, trotuar și scuarul pietonal;

Decaparea structurii existente de pe trotuar și de pe scuarul pietonal;

J Refacerea fundației și a îmbrăcăminții din dale prefabricate ornamentale pe trotuar și scuar, inclusiv montarea pavelelor tactilo pe scuarul pietonal.

J Refacerea sistemului de reglementări a circulației rutiere și pietonale

J Amenajarea unei stații BUS de-a lungul scuarului pietonal și al unei stații de TAXI de-a lungul trotuarului

V Posibilitatea parcării ocazionale ale autocarelor cu turiști, în perioada sezonului estival.

Scenariul recomandat:

Având în vedere fluxul de trafic din zona propusă spre amenajare, considerăm ca opțiunea A este cea optimă.

 • 4.2. Identificarea surselor potențiale de finanțare a investiției publice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Pentru realizarea investiției, se vor folosi fonduri din Bugetul Local.

4.3. Concluzii

Amenajarea zonei adiacente accesului principal în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii prin fluidizarea circulației pe B-dul Mamaia, Municipiul Constanța este necesară la fluidizarea traficului, sporirea confortului și siguranței acestuia, la dezvoltarea urbanistică și economică, îmbunătățirea calității vieții și a peisajului urbanistic.

©

2020

ANEXA la

[HCLM

 • 4.4. Recomandări privind dezvoltarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice fezabile selectate pentru a fi studiate ulterior în cadrul studiului de fezabilitate

Pentru dezvoltarea opțiunilor tehnico-economice fezabile selectate pentru a fi studiate ulterior în cadrul studiului de fezabilitate, ar fi necesar ca Primăria Municipiului Constanța să demareze procedura de expropiere publică pentru proprietățile particulare, urmând să transmită în gestiunea delegată , terenurile aferente dezvoltării investiției.

ff
9

COMPORT URBAN


SC CONFORT URBAN SRL

ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

Str. Vârful cu Der nr. 10, Constanta 113/699/1997, RO 1875349 RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA wwvf.conforturtan-ct.ro seeretarlat©conforturban-et.ro tel/fax: 0241/67.22,99

AMENAJAREA ZONEI ADIACENTE ACCESULUI PRINCIPAL ÎN COMPLEXUL MUZEAL AL ȘTIINȚELOR NATURII PRIN FLUIDIZAREA CIRCULAȚIEI PE BULEVARDUL MAMAIA, MUNICIPIUL CONSTANȚA

FAZA

PLANȘA

3

SCARA

RANDARE OPȚIUNEA A

DATA

01.2020