Hotărârea nr. 64/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO – ECONOMICE, FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU „AMENAJARE PARCARE AUTO PUBLICĂ MAMAIA NORD – ZONA SUMMERLAND”

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Amenajare parcare auto publică în stațiunea Mamaia, zona Summerland"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 2X.02.2020;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.23063/04.02.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției gestionare servicii publice înregistrat sub nr.25996/10.02.2020, precum și raportul înregistrat sub nr.1474/10.02.2020 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Văzând dispozițiile art. 44, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale art.5, alin. 1, lit.a(ii) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare si prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129, alin. (2) lit. „b", alin.4 lit. „d" și art.196, alin.(l) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă documentația tehnico - economică, faza de studiu de fezabilitate pentru „Amenajare parcare auto publică în stațiunea Mamaia, zona Summerland" conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre după cum urmează:

Nr.

C.rt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

Zona Mamaia Nord

1

Amenajare parcare auto publică Mamaia nord -zona Summerland

TOTAL GENERAL o

888.565,64

167.382,89

1.055.948,53

C+M

769.376,000

146.181,44

915.557,44

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice, Direcției urbanism și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

împotrivă, abțineri.


La data adoptării sunt în funcțieCONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL MARCELA ENACHE

NR._

DEVIZ GENERAL


ANEXA LA, J

HCLM NR.


AMENAJARE PARCARE AUTO PUBLICA MAMAIA NORD - ZONA SUMMERLAND Faza de proiectare : Studiu Fezabilitate

E=4.78


3-2-2020


Nn

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

crt

(tară

IV A)

(inclusiv I VA)

Lei

Euro

Lei

Lei

Euro

1

2

3

4

5

-------5-------

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obfinere și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

3.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

1000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.000

0.000 ■

0.000

0.000

1000

TOTAL CAPITOL1

3.000

0,000

3,000

3.000

3.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

1000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000 '

0.000“

3.000     .

3.000   .        . .

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare.și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

4,600.000

962.343

920.000

5,520.000

1,154.812

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.000

3.000

0.000

3.000

1000

3.3

Proiectare și inginerie

24,600.000

5,146.444

4,674.000

29,520.000

5,175.732

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

3.000

3.5

Consultanță

0,000

0,000

0.000

0.000

1000

3.6.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

2,999.950

627.605

599.990

3,599.940

753.126

3.6.2

Dirigentie de șantier

10,367.820

2,169.000

2,073.564

12,441.384

2,602.800

TOTAL CAPITOL 3

12,567.770 '

8^05.391

8,267.554

51,081.324

10,686.469

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază                                                           .......

4.1.

Construcții și instalații

769,376.00

160,957.322

146,181.44

915,557.44

191,539.213

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0.000

0.000

0.000

0.000

3.000

43

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje Iară montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

3.000

TOTAL CAPITOL 4

769376.000

160,957322 r

146,181.44

915,557.44

191,539.213  .

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.1.

5.1.1. Lucrări de construcții

3.000

0.000

0.000

0.000

1000

5.1.2.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

1000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7,603.067

1,590.600

0.000

7,603.067

1,590.600

5.2.1.

Comisionul băncii finanțatoare (0% • 1, 2, 3,4 si 5.1)

0.000

0.000

0.000

0.000

1000

5.2.2.

Cota aferenta I.S.C. (0,5% * C+M)

3,455.940

723.000

0.000

3,455.940

723.000

5.2.3.

Cota aferentă pentru controlul statului în amenajarea (0.1%) teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

591.188

144.600

3.000

691.188

144.600

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3,455.940

723.000

0.000

3,455.940

723.0 00

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize si autorizația de construire

0.000

0.000

0.000

0.000

1000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (0.8% * 12,13,2,3,4)

69,118.800

14,460.000

13,823.760

82,942.560

17,352.000

TOTAL CAPITOL 5         ;           •  . ‘

76,721.867 ’

17,641.200

13,823.760

90,545.627

18,942.600.

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare Ia beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

3.000

0.000

0.000

0.000

p.ooo

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

0.000

1000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000 ...

0.000 .

3.000

TOTAL GENERAL

888,565.64

185,892.393

167,382.89

1,055,948.53

220,909,734 '

Din care C+M (1.2,1.3,2,4.1,4.2 și 5.1.1)                            |769,376.000

160,957322

146,181.44         (915,557.44         |191,539.213

S.C. GHICAN PROIECT SRL

preturilor ilor publice de îaria Mun.


Nota: Devizul a fost întocmit conform ] contractul de delegare a gestiunii servicilor administrare a tramei stradale intre Primăria Constanta si SC CONFORT URBAN SRL


NuneA-


jSemna'tura


OIECT SRL


Desenat Verificat


Sef proiect


ing. Ghican MA

Ghican T.M. ing. Ghican MA


Adresa: Stațiunea Mamaia, jud. Constanta Proiect

AMENAJARE PARCARE AUTO PUBLICA MAMAIA NORD

- ZONA SUMMERLAND


Data oct 2019


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


Planșa nr.