Hotărârea nr. 63/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA DE DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „FLUIDIZAREA CIRCULAȚIEI ȘI AMENAJAREA SENSULUI GIRATORIU LA INTERSECȚIA STR. I.G. DUCA CU BD. MAMAIA ȘI FLUIDIZAREA CIRCULAȚIEI LA INTERSECȚIA STR. MIHAI VITEAZU CU BD. MAMAIA, MUNICIPIUL CONSTANȚA”

r0NSTAN7>

 • 5 w 1 ROMANIA

 • 6 . fefe'/ X ii mcT! n ,ItaVB JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice , faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție aferente obiectivului de investiții "Fluidizarea circulației și amenajarea sensului giratoriu la intersecția str. I. G. Duca cu bd. Mamaia și fluidizarea circulației la intersecția str. Mihai Viteazul cu bd. Mamaia, municipiul Constanța"

onsiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 23054/04.02.2020;

Luând, în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul înregistrat sub nr. 1476/10.02.2020 al S.C. Confort Urban S.R.L. precum și raportul Direcției gestionare servicii publice înregistrat sub nr. 26000/10.02.2020 ;

Văzând dispozițiile art. 44, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și art.5, lit.b (i) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „b", alin.(4) lit. „d" și art.196, alin.(l) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă documentația tehnico - economică, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru lucrările de construire aferente obiectivului de investiții "Fluidizarea circulației și amenajarea sensului giratoriu la intersecția str. I. G. Duca cu bd. Mamaia și fluidizarea circulației la intersecția str. Mihai Viteazul cu bd. Mamaia, municipiul Constanța" conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre după cum urmează:

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

Iei

1

Amenajare sens giratoriu la intersecția str. I. G. Duca cu bd. Mamaia și amenajare bretea de dreapta la intresecția bd. Mamaia cu str. Mihai Viteazul

TOTAL GENERAL

1.627.316,21

419.233,11

2.046.549,32

C+M

1.356.272,91

257.691,85

1.613.964,76

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice, Direcției urbanism și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: /fa pentru, împotrivă,       abțineri.

La data adoptării sunt în funcție Z-X consilieri din TI membri.

PREȘEDINTE. ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL,

MARCELA ENACHE


NR._              2C20

Investitor : MUNICIPIUL CONSTANTA

m SRLANEXA la

HCLM


Beneficiat: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator străzi Confort Urb
Proiectant general: CO. PROIECT S.R.L. Constanta

DEVIZ GENERAL conform HG 907/29.11.2016

Privind cheltuielile C+M necesare realizării obiectivului de investirii

„Fluidizarea circulației si amenajarea sensului giratoriu la intersecția I.G. Duca cu bd. Mamaia si fluidizarea circulației la intersecția str. Mihai Viteazul cu bd. Mamaia, Municipiul Constanta"

Faza: D.A.L.I. - Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții Opțiunea 1 (optima) - Sens giratoriu la intersecția l.G. Duca cu bd. Mamaia, cu bretea de dreapta dinspre bd. Ferdinand spre str. Mihai Viteazul

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

.1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajați pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitarilor

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Racord alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Rețele electrice exterioare

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

22370,00

4250,30

26620,30

3.1.1. Studii de teren (topo, geotehnic )

6970,00

1324,30

8294,30

3.1.2. Raport privind impactul mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Studiu tehnic pentru fluidizarea circulației

15400,00

2926,00

18326,00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2397,82

315,93

2713,75

3.3.

Expertizare tehnica (inclusiv studiu de trafic)

20000,00

3800,00

23800,00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

h.5.

Proiectate

46730,00

8878,70

55608,70

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

12800,00

2432,00

15232,00

3.5..4 Documentarii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

20850,00

3961,50

24811,50

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1850,00

351,50

2201,50

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

11230,00

2133,70

13363,70

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

3385,60

643,26

4028,86

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

3385,60

643,26

4028,86

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenta tehnica

13111,05

2491,10

15602,15

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1600,00

304,00

1904,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

800,00

152,00

952,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

800,00

152,00

952,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

11511,05

2187,10

13698,15

3.8.2.1.Diriginte de șantier lucrări construcții drumuri

11511,05

2187,10

13698,15

TOTAL CAPITOLUL 3

107994,48

20518,95

128513,43

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

1354241,55

257305,89

1611547,44

4.1.1. Fluidizarea circulației si amenajarea sensului giratoriu la inters. str.I.G.Duca cu b-d Mamaia si fluidizarea circulației la inters. str. Mibai Viteazul cu b-d Mamaia

1354241,55

257305,89

1611547,44

4.1.1.1 Amenajare sens giratoriu provizoriu din elemente demontabile la intersecția străzii I.G.Duca cu b-dul Mamaia

373375,36

70941,32

444316,68

4.1.1.2 Amenajare sens giratoriu la intersecția str.I.G.Duca cu b-dul Mamaia - Opțiunea 1

770903,33

146471,63

917374,96

4.1.1.3 Amenajare a bretelei de viraj „de dreapta" la intersecția b-dul Mamaia cu str. Mihai Viteazul pentru prioritizarea transportului public

209962,86

39892,94

249855,80

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1354241,55

257305,89

1611547,44

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier (0,3% din cap. 4)

4062,72

771,92

4834,64

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizații de șantier

2031,36

385,96

2417,32

5.1.2. Cheltuieli conexe organizații șantierului

2031,36

385,96

2417,32

15.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17609,20

0,00

17609,20

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% cap 4)

6771,21

0,00

6771,21

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% cap 4)

1354,24

0,00

1354,24

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% cap 4)

6771,21

0,00

6771,21

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

2712,55

0,00

2712,55

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute (cap 3.5+cap 3.8+cap 4)*10%

141408,26

26867,57

168275,83

5.4.

Cheltuieli pentru informate si publicitate

2000,00

380,00

2380,00

TOTAL CAPITOL 5

165080,19

141408,26

306488,45

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1627316,21

419233,11

2046549,32

Din care C+M (Capl.2+Capl.3+Capl.4+Cap2+Cap.4.1+Cap4.2+Cap5.1.1)

1356272,91

257691,85

1613964,76


retuti conform Act adit. nr. 13, anexele 10 si 12 la contract delegare gestiune Confort Urban, contracte furnizare si achiziții servicii si lucrări Confort Urban, alte preturi de piața si diverse taxe si cote

Investitor/Beneficiar : MUNICIPIUL CONSTANTA

Beneficiar/Administrator străzi: Confort Urban SRL

Proiectant general: CO PROIECT SRL CONSTANTA:

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,DENUMIREA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII:

Formularul F3


«Fluidizarea circulației si amenajarea sensului giratoriu la intersecția străzii I.G. Duca cu b-dul. Mamaia si fluidizarea circulației la intersecția str. Mihai Viteazul cu B-dul Mamaia» din Municipiul Constanta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C.CONFORT URBAN SRL Constanta

PROIECTANT: CO.PROIECT SRL Constanta

Obiect nr. 1: Amenajare sens giratoriu provizoriu din elemente demontabile la intersecția străzii I.G.Duca cu b-dul Mamaia Faza: D.A.L.I.

Pr. nr. 71/2019

LISTA DE CANTITATI - VALOARE ESTIMATIVA

Nr.crt.

Cod art.

Descrierea lucrării

UM

Cantitate

Preț unitar

Preț total (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

D01

Decapare sistem rutier existent si compactare mecanica

mc

223,00

55,14

12.295,22

2

D02

Săpătură in teren tare si foarte tare

mc

70,00

60,99

4.269,62

3

D05

Desfacere trotuar din dale

mp

145,00

36,69

5.319,62

4

D06

Demolare borduri prefabricate mari (secțiune 20x25 cm)

ml

511,00

25,66

13.113,28

5

D07

Decapare imbracaminte asfaltica

mp

1519,00

28,75

43.669,73

6

D11

Montare borduri prefabricate mari (20 x 25 cm secțiune)

ml

572,00

68,43

39.141,10

7

D12

Substrat de nisip

mc

6,00

176,82

1.060,92

8

D15

Strat de fundație din agregate in amestecuri optime 0-63 mm

mc

171,00

167,66

28.670,54

9

D14

Amorsare suprafețe

mp

753,00

2,39

1.802,68

10

D19

Strat de baza din mixtura asfaltica EB31,5 baza 50/70 (AB2)

to

17,00

349,89

5.948,16

11

D18

Strat de legătură binder EB 22,4 leg 50/70 (BAD25)

to

12,00

353,71

4.244,56

12

D23

Strat de uzura EB 8 rul 50/70 (BA8) de 4 cm gros, cu asternere manuala

mp

593,00

69,34

41.119,81

13

D26

Strat de uzura SMA 16 rul 50/70 de 5 cm gros.cu aștern.mec.

mp

80,00

74,73

5.978,28

14

D27

Trotuare cu dale din beton

mp

926,00

129,92

120.302,68

15

D55

Reprofilare umplutura cu aport de material de pana la 20 cm (pamant vegetal spatii verzi)

mc

39,00

22,54

879,20

16

D57

Montarea în localități a indicatoarelor din tabla de otel pentru circulația rutieră

buc.

40,00

9,12

364,98

17

Indicator pentru circulația rutiera - rotund - procurare

buc.

22,00

116,87

2.571,24

18

Indicator pentru circulația rutiera - triunghi - procurare

buc.

8,00

88,18

705,46

19

Indicator pentru circulația rutiera - patrat - procurare

buc.

4,00

137,07

548,27

20

Indicator pentru circulația rutiera - octogon - procurare

buc.

2,00

121,92

243,85

21

Indicator pentru circulația rutiera - dreptunghi sageata - procurare

buc.

1,00

138,02

5338,0^

22

Indicator pentru circulația rutiera - dreptunghi adițional - procurare

buc.

2,00

94,40

p88,7S

23

Indicator pentru circulația rutiera de orientare direcții - procurare

buc.

1,00

182,67

24

D58

Plantarea (montarea) stâlpilor pentru indicatoare de circulație rutiera

buc.

40,00

73,50

2.940,00

25

Stâlpi pentru susținere indicatoare rutiere - procurare

buc.

40,00

166,89

6.675,52

26

D73

Marcaj rutier clasic - longitudinal (600 um) vopsea galbena

mp

120,00

28,53

3.423,42

27

D74

Marcaj rutier clasic - transversal, diverse (600 um) vopsea galbena

mp

185,00

30,45

5.633,25

28

116

Montare separatoare de sens

buc

24,00

16,49

395,64

29

I25

Montare stâlpi flexibili pentru separatoare de sens

buc

24,00

12,19

292,57

30

Procurare separatoare de sens cu stâlp din cauciuc flexibil

buc

24,00

190,69

4.576,57

31

113

Montare parapet material plastic lestabil

buc

90,00

20,92

1.882,44

32

Procurare parapet material plastic alb (V16)

buc

45,00

160,19

7.208,46

33

Procurare parapet material plastic roșu (V16)

buc

45,00

168,64

7.588,82

TOTAL

373.375,36


Nota : Preturi conform Act adițional nr.13, Anexa 10 si 12, la contract delegare gestiune servicii publice de administrare a domeniului public si privat din mun. Constanta si anexa 1 contracte furnizare si achiziții servicii si lucrări Confort Urban si alte preturi de piața

<z> m o

m

>

30o o z

—<

> CD m s z m

> N ><
DENUMIREA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII:

«Fluidizarea circulației si amenajarea sensului giratoriu la intersecția străzii I.G. Duca cu b-dul. Mamaia si fluidizarea circulației la intersecția str. Mihai Viteazul cu B-dul Mamaia» din Municipiul Constanta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C.CONFORT URBAN SRL Constanta

PROIECTANT: CO.PROIECT SRL Constanta

Obiect nr. 2: Amenajare sens giratoriu la intersecția străzii I.G.Duca cu b-dul Mamaia

Faza: D.A.L.I.

Pr. nr. 71/2019


LISTA DE CANTITATI - VALOARE ESTIMATIVA Opțiunea 1 - Cu banda de viraj la dreapta

Nr.crt.

Cod art.

Descrierea lucrării

UM

Cantitate

Preț unitar

Preț total (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

D01

Decapare sistem rutier existent si compactare mecanica

mc

249,00

55,14

13.728,74

2

D02

Săpătură in teren tare si foarte tare

mc

70,00

60,99

4.269,62

3

D05

Desfacere trotuar din dale

mp

145,00

36,69

5.319,62

4

D06

Demolare borduri prefabricate mari (secțiune 20x25 cm)

ml

626,00

25,66

16.064,41

5

D07

Decapare imbracaminte asfaltica

mp

1641,00

28,75

47.177,11

6

D11

Montare borduri prefabricate mari (20 x 25 cm secțiune)

ml

737,00

68,43

50.431,80

7

D12

Substrat de nisip

mc

6,00

176,82

1.060,92

8

D15

Strat de fundație din agregate in amestecuri optime 0-63 mm

mc

190,00

167,66

31.856,16

9

D14

Amorsare suprafețe

mp

4766,00

2,39

11.409,80

10

D17

Frezare imbracaminte asfaltica 5 cm gros.

mp

4045,00

18,31

74.072,04

11

D19

Strat de baza din mixtura asfaltica EB31,5 baza 50/70 (AB2)

to

17,00

349,89

5.948,16

12

D18

Strat de legătură binder EB 22,4 leg 50/70 (BAD25)

to

12,00

353,71

4.244,56

13

D23

Strat de uzura EB 8 rul 50/70 (BA8) de 4 cm gros, cu asternere manuala

mp

715,00

69,34

49.579,53

14

D26

Strat de uzura SMA 16 rul 50/70 de 5 cm gros.cu aștern.mec.

mp

3895,00

74,73

291.067,51

15

D27

Trotuare cu dale din beton

mp

951,00

129,92

123.550,59

16

D55

Reprofilare umplutura cu aport de material de pana la 20 cm (pamant vegetal spatii verzi)

mc

62,00

22,54

1.397,70

17

D57

Montarea în localități a indicatoarelor din tabla de otel pentru circulația rutieră

buc.

40,00

9,12

364,98

18

Indicator pentru circulația rutiera - rotund - procurare

buc.

22,00

116,87

2.571,24

19

Indicator pentru circulația rutiera - triunghi - procurare

buc.

8,00

88,18

705,46

20

Indicator pentru circulația rutiera - patrat - procurare

buc.

4,00

137,07

548,27

21

Indicator pentru circulația rutiera - octogon - procurare

buc.

2,00

121,92

243,85

22

Indicator pentru circulația rutiera - dreptunghi sageata - procurare

buc.

1,00

138,02

138,02

23

Indicator pentru circulația rutiera - dreptunghi adițional - procurare

buc.

2,00

94,40

188,79

24

Indicator pentru circulația rutiera de orientare direcții - procurare

buc.

1,00

182,67

182,67

25

D58

Plantarea (montarea) stâlpilor pentru indicatoare de circulație rutiera

buc.

40,00

73,50

2.940,00

26

Stâlpi pentru susținere indicatoare rutiere - procurare

buc.

40,00

166,89

6.675,52

27

D61

Marcaje rutiere longitudinale executate cu materiale termoplastice - alb

mp

120,00

72,46

8.695,38

28

D60

Marcaje rutiere transversale, diverse executate cu materiale termoplastice - alb

mp

185,00

76,64

14.177,66

29

D63

Marcaje rutiere rezonatoare transversale executate cu materiale termoplastice - alb

mp

13,00

137,38

1.785,93

30

I5

Montare stâlpi protecție pietoni/dirijare circulație de diverse secțiuni si culori

buc

15,00

33,82

507,31

31

Stâlpi protecție pietoni/dirijare circulație de diverse secțiuni si culori - procurare

buc

15,00

63,54

TOTAL

770.903,33


Nota : Preturi conform Act adițional nr.13, Anexa 10 si 12, la contract delegare gestiune servicii publice de administrare a domeniului public si privat din mun. Constanta si anexa 1 contracte furnizare si achiziții servicii si lucrări Confort Urban si alte preturi de piața
DENUMIREA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII:

«Fluidizarea circulației si amenajarea sensului giratoriu la intersecția străzii I.G. Duca cu b-dul. Mamaia si fluidizarea circulației la intersecția str. Mihai Viteazul cu B-dul Mamaia» din Municipiul Constanta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C.CONFORT URBAN SRL Constanta PROIECTANT: CO.PROIECT SRL Constanta

Obiect nr. 3: Amenajare a bretelei de viraj „de dreapta' la intersecția b-dul Mamaia cu str. Mihai Viteazul Faza: D.A.L.I.

Pr. nr. 71/2019


Formularul F3LISTA DE CANTITATI - VALOARE ESTIMATIVA

Nr.crt.

Cod art.

Descrierea lucrării

UM

Cantitate

Preț unitar

Preț totalTLEI)

0

1

2

3

4

5

6I

1

D01

Decapare sistem rutier existent si compactare mecanica

mc

80,00

55,14

2

D02

Săpătură in teren tare si foarte tare

mc

115,00

60,99

7.014,37

3

D05

Desfacere trotuar din dale

mp

35,00

36,69

1.284,05

4

D06

Demolare borduri prefabricate mari (secțiune 20x25 cm)

ml

155,00

25,66

3.977,61

5

D07

Decapare imbracaminte asfaltica

mp

335,00

28,75

9.630,92

6

D10

Montare borduri prefabricate mici (10 x 15 cm secțiune)

ml

10,00

30,11

301,14

7

D11

Montare borduri prefabricate mari (20 x 25 cm secțiune)

ml

170,00

68,43

11.632,85

8

D12

Substrat de nisip

mc

14,00

176,82

2.475,48

9

D15

Strat de fundație din agregate in amestecuri optime 0-63 mm

mc

103,00

167,66

17.269,39

10

D14

Amorsare suprafețe

mp

1465,00

2,39

3.507,21

11

D17

Frazare imbracaminte asfaltica 5 cm gros, (supraf. echiv.10 cm gros, coef. 1,3494)

mp

980,00

18,31

17.945,76

12

D19

Strat de baza din mixtura asfaltica EB31.5 baza 50/70 (AB2)

to

40,00

349,89

13.995,66

13

D56

Strat de legătură binder EB 22,4 m leg 50/70 m (BAD25)

to

85,00

373,47

31.745,33

15

D21

Strat de uzura EB16 rul 50/70 (BA16) de 4 cm gros, cu asternere manuala

mp

5,00

60,85

304,24

16

D22

Strat de uzura EB 8 rul 50/70 (BA8) de 3 cm gros, cu asternere manuala

mp

5,00

57,47

287,33

17

D26

Strat de uzura SMA 16 rul 50/70 de 5 cm gros.cu aștern.mec.

mp

728,00

74,73

54.402,35

18

D27

Trotuare cu dale din beton

mp

197,00

129,92

25.593,55

19

D57

Montarea în localități a indicatoarelor din tabla de otel pentru circulația rutieră

buc.

3,00

9,12

27,37

20

Indicator pentru circulația rutiera - rotund - procurare

buc.

2,00

116,87

233,75

21

Indicator pentru circulația rutiera - patrat - procurare

buc.

1,00

137,07

137,07

22

D58

Plantarea (montarea) stâlpilor pentru indicatoare de circulație rutiera

buc.

3,00

73,50

220,50

23

Stâlpi pentru susținere indicatoare rutiere - procurare

buc.

3,00

166,89

500,66

24

D60

Marcaje rutiere transversale, diverse executate cu materiale termoplastice - alb

mp

40,00

76,64

3.065,44

TOTAL

209.962,86

Nota : Preturi conform Act adițional nr.13, Anexa 10 si 12, la contract delegare gestiune servicii publice de administrare a dortje^lSPff&l si privat din mun. Constanta si anexa 1 contracte furnizare si achiziții servicii si lucrări Confort Urban si alte preturi d&fâiataPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ, SECRETA MARCELA, .BNĂCHEInvestitor : MUNICIPIUL CONSTANTA
Beneficiar : MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator străzi Confort Urban SRL
Proiectant general: CO. PROIECT S.R.L. Constanta                                           _

I              LA I

DEVIZ GENERAL conform HG 907/29J1\

Privind cheltuielile C+M necesare realizării obiectivului de investiții            —   __—|

„Fluidizarea circulației si amenajarea sensului giratoriu la intersecția I.G. Duca cu bd. Mamaia si fluidizarea circulației la intersecția str. Mihai Viteazul cu bd. Mamaia, Municipiul Constanta"

Faza: D.A.L.I. - Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții Opțiunea 2 - Sens giratoriu la intersecția I.G. Duca cu bd. Mamaia, fara bretea de dreapta

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Racord alimentate cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Rețele electrice exterioare

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectate si asistenta tehnica

3.1.

Studii

22370,00

4250,30

26620,30

3.1.1. Studii de teren (topo, geotehnic)

6970,00

1324,30

8294,30

3.1.2. Raport privind impactul mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Studiu tehnic pentru fluidizarea circulației

15400,00

2926,00

18326,00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2397,82

315,93

2713,75

3.3.

Expertizare tehnica (inclusiv studiu de trafic)

20000,00

3800,00

23800,00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

'3.5.

Proiectate

46730,00

8878,70

55608,70

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

12800,00

2432,00

15232,00

3.5..4 Documentarii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

20850,00

3961,50

24811,50

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1850,00

351,50

2201,50

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

11230,00

2133,70

13363,70

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

3378,24

641,87

4020,11

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

3378,24

641,87

4020,11

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenta tehnica

13086,02

2486,34

15572,36

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1600,00

304,00

1904,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

800,00

152,00

952,00

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

800,00

152,00

952,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

11486,02

2182,34

13668,36

3.8.2.1.Diriginte de șantier lucrări construcții drumuri

11486,02

2182,34

13668,36

TOTAL CAPITOLUL £

107962,08

20512,79

128474,87

1                             Z7 <1   / 1 r't //I 1

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza       | HCLM

4.1.

Construcții si instalații

1351295,95

256746,23

1608042,18

4.1.1. Fluidizarea circulației si amenajarea sensului giratoriu la inters. str.I.G.Duca cu b-d Mamaia si fluidizarea circulației la inters. str. Mibai Viteazul cu b-d Mamaia

1351295,95

256746,23

1608042,18

4.1.1.1 Amenajare sens giratoriu provizoriu din elemente demontabile la intersecția străzii I.G.Duca cu b-dul Mamaia

373375,36

70941,32

444316,68

4.1.1.2 Amenajare sens giratoriu la intersecția str.I.G.Duca cu b-dul Mamaia - Opțiunea 2

767957,73

145911,97

913869,70

4.1.1.3 Amenajare a bretelei de viraj „de dreapta" la intersecția b-dul Mamaia cu str. Mihai Viteazul pentru prioritizarea transportului public

209962,86

39892,94

249855,80

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cate nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1351295,95

256746,23

1608042,18

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1.

Organizate de șantier (0,3% din cap. 4)

4053,89

770,24

4824,13

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizații de șantier

2026,94

385,12

2412,06

5.1.2. Cheltuieli conexe organizații șantierului

2026,94

385,12

2412,06

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17570,90

0,00

17570,90

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% cap 4)

6756,48

0,00

6756,48

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% cap 4)

1351,30

0,00

1351,30

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% cap 4)

6756,48

0,00

6756,48

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

2706,65

0,00

2706,65

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute (cap 3.5+cap 3.8+cap 4)*10%

141111,20

26811,13

167922,33

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

2000,00

380,00

2380,00

TOTAL CAPITOL 5

164735,99

141111,20

305847,19

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1623994,01

418370,22

2042364,23

Din care C+M (Capl.2+Capl.3+Capl.4+Cap2+Cap.4.1+Cap4.2+Cap5.1.1)

1353322,89

257131,35

1610454,24

Preturi conform Act adit. nr. 13, anexele 10 si 12 la contract delegare gestiune Confort Urban, contracte furnizare si achiziții servicii si lucrări Confort Urban, alte preturi de piața si diverse taxe si cote

Investitor/Beneficiar: MUNICIPIUL CONSTANTA

Beneficiar/Administrator străzi: Confort Urban SRL


Proiectant general: CO PROIECT SRL CONSTANTA: sef proiect. Dan Moca

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

'                 ’ f


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


DENUMIREA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII:

«Fluidizarea circulației si amenajarea sensului giratoriu la intersecția străzii I.G. Duca cu b-dul. Mamaia

si fluidizarea circulației la intersecția str. Mihai Viteazul cu B-dul Mamaia» din Municipiul Constanta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C.CONFORT URBAN SRL Constanta PROIECTANT: CO.PROIECT SRL Constanta

Obiect nr. 1: Amenajare sens giratoriu provizoriu din elemente demontabile la intersecția străzii I.G.Duca cu b-dul Mamaia Faza: D.A.L.I.

Pr. nr. 71/2019

LISTA DE CANTITATI - VALOARE ESTIMATIVA


Nr.crt.

Cod art.

Descrierea lucrării

UM

Cantitate

Preț unitar

Preț total (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

D01

Decapare sistem rutier existent si compactare mecanica

mc

223,00

55,14

12.295,22

2

D02

Săpătură in teren tare si foarte tare

mc

70,00

60,99

4.269,62

3

D05

Desfacere trotuar din dale

mp

145,00

36,69

5.319,62

4

D06

Demolare borduri prefabricate mari (secțiune 20x25 cm)

ml

511,00

25,66

13.113,28

5

D07

Decapare îmbrăcăminte asfaltica

mp

1519,00

28,75

43.669,73

6

D11

Montare borduri prefabricate mari (20 x 25 cm secțiune)

ml

572,00

68,43

39.141,10

7

D12

Substrat de nisip

mc

6,00

176,82

1.060,92

8

D15

Strat de fundație din agregate in amestecuri optime 0-63 mm

mc

171,00

167,66

28.670,54

9

D14

Amorsare suprafețe

mp

753,00

2,39

1.802,68

10

D19

Strat de baza din mixtura asfaltica EB31,5 baza 50/70 (AB2)

to

17,00

349,89

5.948,16

11

D18

Strat de legătură binder EB 22,4 leg 50/70 (BAD25)

to

12,00

353,71

4.244,56

12

D23

Strat de uzura EB 8 rul 50/70 (BA8) de 4 cm gros, cu asternere manuala

mp

593,00

69,34

41.119,81

13

D26

Strat de uzura SMA 16 rul 50/70 de 5 cm gros.cu aștern.mec.

mp

80,00

74,73

5.978,28

14

D27

Trotuare cu dale din beton

mp

926,00

129,92

120.302,68

15

D55

Reprofilare umplutura cu aport de material de pana la 20 cm (pamant vegetal spatii verzi)

mc

39,00

22,54

879,20

16

D57

Montarea în localități a indicatoarelor din tabla de otel pentru circulația rutieră

buc.

40,00

9,12

364,98

17

Indicator pentru circulația rutiera - rotund - procurare

buc.

22,00

116,87

2.571,24

18

Indicator pentru circulația rutiera - triunghi - procurare

buc.

8,00

88,18

705,46

19

Indicator pentru circulația rutiera - patrat - procurare

buc.

4,00

137,07

548,27

20

Indicator pentru circulația rutiera - octogon - procurare

buc.

2,00

121,92

243,85

21

Indicator pentru circulația rutiera - dreptunghi sageata - procurare

buc.

1,00

138,02

138,02

22

Indicator pentru circulația rutiera - dreptunghi adițional - procurare

buc.

2,00

94,40

188,79

23

Indicator pentru circulația rutiera de orientare direcții - procurare

buc.

1,00

182,67

182,67

24

D58

Plantarea (montarea) stâlpilor pentru indicatoare de circulație rutiera

buc.

40,00

73,50

2.940,00

25

Stâlpi pentru susținere indicatoare rutiere - procurare

buc.

40,00

166,89

6.675,52

26

D73

Marcaj rutier clasic - longitudinal (600 um) vopsea galbena

mp

120,00

28,53

3.423,42

27

D74

Marcaj rutier clasic - transversal, diverse (600 um) vopsea galbena

mp

185,00

30,45

5.633,25

28

116

Montare separatoare de sens

buc

24,00

16,49

395,64

29

I25

Montare stâlpi flexibili pentru separatoare de sens

buc

24,00

12,19

292,57

30

Procurare separatoare de sens cu stâlp din cauciuc flexibil

buc

24,00

190,69

4.576,57

31

113

Montare parapet material plastic lestabil

buc

90,00

20,92

1.882,44

32

Procurare parapet material plastic alb (V16)

buc

45,00

160,19

7.208,46

33

Procurare parapet material plastic roșu (V16)

buc

45,00

168,64

7.588,82

TOTAL

373.375,36


Nota : Preturi conform Act adițional nr.13, Anexa 10 si 12, la contract delegare gestiune servicii publice de administrare a domeniului public si privat din mun. Constanta si anexa 1 contracte furnizare si achiziții servicii si lucrări Confort Urban si alte preturi de piața
o O z —I


DENUMIREA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII:

«Fluidizarea circulației si amenajarea sensului giratoriu la intersecția străzii I.G. Duca cu b-dul. Mamaia si fluidizarea circulației la intersecția str. Mihai Viteazul cu B-dul Mamaia» din Municipiul Constanta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C.CONFORT URBAN SRL Constanta

PROIECTANT: CO.PROIECT SRL Constanta

Obiect nr. 2: Amenajare sens giratoriu la intersecția străzii I.G.Duca cu b-dul Mamaia

Faza : D.A.L.I.

Pr. nr. 71/2019

LISTA DE CANTITATI - VALOARE ESTIMATIVA

Opțiunea 2 - Fara banda de viraj la dreapta


Nr.crt.

Cod art.

Descrierea lucrării

UM

Cantitate

Preț unitar

Preț total (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

D01

Decapare sistem rutier existent si compactare mecanica

mc

250,00

55,14

13.783,88

2

D02

Săpătură in teren tare si foarte tare

mc

70,00

60,99

4.269,62

3

D05

Desfacere trotuar din dale

mp

145,00

36,69

5.319,62

4

D06

Demolare borduri prefabricate mari (secțiune 20x25 cm)

ml

626,00

25,66

16.064,41

5

D07

Decapare imbracaminte asfaltica

mp

1641,00

28,75

47.177,11

6

D11

Montare borduri prefabricate mari (20 x 25 cm secțiune)

ml

694,00

68,43

47.489,38

7

D12

Substrat de nisip

mc

6,00

176,82

1.060,92

8

D15

Strat de fundație din agregate in amestecuri optime 0-63 mm

mc

190,00

167,66

31.856,16

9

D14

Amorsare suprafețe

mp

4766,00

2,39

11.409,80

10

D17

Frezare imbracaminte asfaltica 5 cm gros.

mp

4045,00

18,31

74.072,04

11

D19

Strat de baza din mixtura asfaltica EB31,5 baza 50/70 (AB2)

to

17,00

349,89

5.948,16

12

D18

Strat de legătură binder EB 22,4 leg 50/70 (BAD25)

to

12,00

353,71

4.244,56

13

D23

Strat de uzura EB 8 rul 50/70 (BA8) de 4 cm gros, cu asternere manuala

mp

715,00

69,34

49.579,53

14

D26

Strat de uzura SMA 16 rul 50/70 de 5 cm gros.cu aștern.mec.

mp

3895,00

74,73

291.067,51

15

D27

Trotuare cu dale din beton

mp

955,00

129,92

124.070,26

16

D55

Reprofilare umplutura cu aport de material de pana la 20 cm (pamant vegetal spatii verzi)

mc

67,00

22,54

1.510,41

17

D57

Montarea în localități a indicatoarelor din tabla de otel pentru circulația rutieră

buc.

39,00

9,12

355,86

18

Indicator pentru circulația rutiera - rotund - procurare

buc.

21,00

116,87

2.454,36

19

Indicator pentru circulația rutiera - triunghi - procurare

buc.

8,00

88,18

705,46

20

Indicator pentru circulația rutiera - patrat - procurare

buc.

4,00

137,07

548,27

21

Indicator pentru circulația rutiera - octogon - procurare

buc.

2,00

121,92

243,85

22

Indicator pentru circulația rutiera - dreptunghi sageata - procurare

buc.

1,00

138,02

138,02

23

Indicator pentru circulația rutiera - dreptunghi adițional - procurare

buc.

2,00

94,40

188,79

24

Indicator pentru circulația rutiera de orientare direcții - procurare

buc.

1,00

182,67

182,67

25

D58

Plantarea (montarea) stâlpilor pentru indicatoare de circulație rutiera

buc.

39,00

73,50

2.866,50

26

Stâlpi pentru susținere indicatoare rutiere - procurare

buc.

39,00

166,89

6.508,63

27

D61

Marcaje rutiere longitudinale executate cu materiale termoplastice - alb

mp

102,00

72,46

7.391,07

28

D60

Marcaje rutiere transversale, diverse executate cu materiale termoplastice - alb

mp

179,00

76,64

13.717,84

29

D63

Marcaje rutiere rezonatoare transversale executate cu materiale termoplastice - alb

mp

13,00

137,38

1.785,93

30

I5

Montare stâlpi protecție pietoni/dirijare circulație de diverse secțiuni si culori

buc

20,00

33,82

676,41

31

Stâlpi protecție pietoni/dirijare circulație de diverse secțiuni si culori - procurare

buc

20,00

63,54

1.270,71

TOTAL

767.957,73


Nota : Preturi conform Act adițional nr.13, Anexa 10 si 12, la contract delegare gestiune servicii publice de administrare a domeniului public si privat din mun. Constanta si anexa 1 contracte furnizare si achiziții servicii si lucrări Confort Urban si alte preturi de piața

DENUMIREA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII:

«Fluidizarea circulației si amenajarea sensului giratoriu la intersecția străzii I.G. Duca cu b-dul. Mamaia si fluidizarea circulației la intersecția str. Mihai Viteazul cu B-dul Mamaia» din Municipiul Constanta

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C.CONFORT URBAN SRL Constanta PROIECTANT: CO.PROIECT SRL Constanta

Obiect nr. 3: Amenajare a bretelei de viraj „de dreapta' la intersecția b-dul Mamaia cu str. Mihai Viteazul Faza: D.A.L.I.

o Pr. nr. 71/2019
LISTA DE CANTITATI - VALOARE ESTIMATIVA

Nr.crt.

Cod art.

Descrierea lucrării

UM

Cantitate

Preț unitar

Preț total (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

D01

Decapare sistem rutier existent si compactare mecanica

mc

80,00

55,14

4.410,84

2

D02

Săpătură in teren tare si foarte tare

mc

115,00

60,99

7.014,37

3

D05

Desfacere trotuar din dale

mp

35,00

36,69

1.284,05

4

D06

Demolare borduri prefabricate mari (secțiune 20x25 cm)

ml

155,00

25,66

3.977,61

5

D07

Decapare imbracaminte asfaltica

mp

335,00

28,75

9.630,92

6

D10

Montare borduri prefabricate mici (10 x 15 cm secțiune)

ml

10,00

30,11

301,14

7

D11

Montare borduri prefabricate mari (20 x 25 cm secțiune)

ml

170,00

68,43

11.632,85

8

D12

Substrat de nisip

mc

14,00

176,82

2.475,48

9

D15

Strat de fundație din agregate in amestecuri optime 0-63 mm

mc

103,00

167,66

17.269,39

10

D14

Amorsare suprafețe

mp

1465,00

2,39

3.507,21

11

D17

Frezare imbracaminte asfaltica 5 cm gros, (supraf. echiv.10 cm gros, coef. 1,3494)

mp

980,00

18,31

17.945,76

12

D19

Strat de baza din mixtura asfaltica EB31,5 baza 50/70 (AB2)

to

40,00

349,89

13.995,66

13

D56

Strat de legătură binder EB 22,4 m leg 50/70 m (BAD25)

to

85,00

373,47

31.745,33

15

D21

Strat de uzura EB16 rul 50/70 (BA16) de 4 cm gros, cu asternere manuala

mp

5,00

60,85

304,24

16

D22

Strat de uzura EB 8 rul 50/70 (BA8) de 3 cm gros, cu asternere manuala

mp

5,00

57,47

287,33

17

D26

Strat de uzura SMA 16 rul 50/70 de 5 cm gros.cu aștern.mec.

mp

728,00

74,73

54.402,35

18

D27

Trotuare cu dale din beton

mp

197,00

129,92

25.593,55

19

D57

Montarea în localități a indicatoarelor din tabla de otel pentru circulația rutieră

buc.

3,00

9,12

27,37

20

Indicator pentru circulația rutiera - rotund - procurare

buc.

2,00

116,87

233,75

21

Indicator pentru circulația rutiera - patrat - procurare

buc.

1,00

137,07

137,07

22

D58

Plantarea (montarea) stâlpilor pentru indicatoare de circulație rutiera

buc.

3,00

73,50

220,50

23

Stâlpi pentru susținere indicatoare rutiere - procurare

buc.

3,00

166,89

500,66

24

D60

Marcaje rutiere transversale, diverse executate cu materiale termoplastice - alb

mp

40,00

76,64

3.065,44

TOTAL

209.962,86


Preturi conform Act adițional nr.13, Anexa 10 si 12, la contract delegare gestiune servicii publice de administrare a dapTegu si privat din mun. Constanta si anexa 1 contracte furnizare si achiziții servicii si lucrări Confort Urban si alte preturi țij^piata

BENEFICIAR

Municipiul Constanta prin SC CONFORT URBAN SRL


CONSTANTA

J13/1715/2001


DESENAT

ing. Erden Gafar

SCARA:

/

DATA:

SEF PROIECT

ing. Dan Mocanu

wO\

NOL2D19


Fluidizarea circulației si amenajarea sensului giratoriu la intersecția str. I.G. Duca cu Bd. Mamaia si fluidizarea circulației la intersecția str. Mihai Viteazul cu Bd. Mamaia din Mun. Constanta


PLAN DE ÎNCADRARE IN MUN. CONSTANTA


FAZA:

DA.L.I. Proiect 71/2019


PL.NR.


I anexa la 1

STUDIU TEHNIC PENTRU FLUIDIZAREA CIRCULAȚIEI       '

în perimetrul: str. Călugareni, str. I.G. Duca, Bd. Mamaia si str. Mihai Viteazul

Cap. 7. PROPUNERI SI CONCLUZII GENERALE
 • 7.1. PROPUNERI GENERALE DE REGLEMENTARE SI FLUIDIZARE A CIRCULAȚIEI

In vederea îndeplinirii obiectivelor din zona analizata se propun următoarele amenajari si masuri generale reglementare si fluidizare a circulației rutiere (descrise detaliat la cap. 4.):

 • 7.1.1. Masuri propuse pentru optimizarea si reglementarea fluxurilor de circulații

 • > Modificarea sensului de circulație pe str. Tepes Vodă dinspre Bd. Mamaia si str. Mihai Viteazul spre intersecția cu str. I.G. Duca si str. I.L. Caragiale, atat pentru circulații generale, cat si pentru eventuale trasee ulterioare ale transportului public;

 • > Modificarea sensului de circulații pe str. Calugareni dinspre str. I. G. Duca spre str. Mihai Viteazul, pentru circulații generele din cartierul Tomis I si dinspre bd. Lapusneanu prin intermediul unei benzi de viraj „de stanga”;

 • > Prelungirea circulației cu sens unic pe str. Mihai Viteazul de la intersecția cu str. Calugareni pana la intersecția cu str. Tepes Vodă si Bd. Mamaia;

 • > Modificarea traseelor liniilor de autobuz 44, 51 de pe str. Tepes Vodă pe str. I.G. Duca si pe Bd. Mamaia către str. Mihai Viteazul prin amenajările de fluidizare a circulației prin aceste intersecții (descrise mai jos) si propunerea amenajării unei noi stafii BUS pe bd. Mamaia pe sensul dinspre str. I.G. Duca in zona str. Ștefan Mihaileanu, ca urmare a închiderii breșei prin scuarul median către Piața Grivitei.

 • > Interzicerea virajelor „de stanga” la intersecțiile str. I.G. Duca cu str. Constantin Bratescu si cu str. Sarmisegetuza.

 • 7.1.2. Amenajări propuse pentru creșterea fluentei si siguranței circulației

 • > Amenajarea sensului giratoriu la intersecția Bd. Mamaia cu str. I.G. Duca , prin:

 • •  Analiza si alegerea configurației si a elementelor geometrice si a configurației optime, cu sifara bretea de viraj „de dreapta" de pe str. I.G. Duca pe Bd. Mamaia ;

 • •  Realizarea unei giratii provizorii din elemente demontabile in scopul urmăririi efectelor asupra fluidizării si siguranței circulației rutiere, corectarea eventualelor elemente geometrice si constructive, precum si acomodarea conducătorilor auto cu aceste noi amenajari si reglementari de circulații, inclusiv prin alegerea de trasee optime de către locuitori;

 • •  Analiza realizării unei eventuale breșe de întoarcere pe bd. Mamaia inainte de intrarea in gîratie in vederea reducerii volumului de trafic din giratie;

 • •  Realizarea giratiei definitive pe baza concluziilor funcționarii giratiei provizorii.

 • > Amenajarea bretelei de viraj „de dreapta" la intersecția Bd. Mamaia cu str. Mihai Viteazul pe Bd. Mamaia pe sensul de circulație dinspre str. I.G. Duca, la intersecția semaforizata cu str. Mihai Viteazul către direcția Poarta 1, ca bretea dedicata numai pentru autobuze.

  ANjlXA juA

  HCLM NR.STUDIU TEHNIC PENTRU FLUIDIZAREA CIRCULAȚIEI

în perimetrul; str. Calugareni, str. I.G. Duca, Bd. Mamaia si str. Mihai Viteazul

 • > Propunerea de amenajare a unei noi stafii BUS pe bd. Mamaia pe sensul spre str. Mihai Viteazul in zona dintre intersecțiile str. Ștefan Mihaileanu si str. Dimitrie Bolintineanu pentru liniile 44 si 51 va necesita lucrări de supralargire a carosabilului , reconfigurarea peronului pietonal si devierea traseului pistei pentru biciclete prin spatele peronului, toate acestea condiționate de asigurarea suprafețelor adiacente de teren necesare.

 • > Amenajarea unui benzi pentru virajul „de stanga” pe str. Calugareni dinspre intersecția cu Bd. Alexandru Lapusneanu si redistribuirea spațiului carosabil pe str. I.L. Caragiale, cu următoarele reglementari si facilitați funcționale:

 • ■  Amenajarea unui benzi pentru virajul „de stanga” pe str. Calugareni dinspre intersecția cu Bd. Alexandru Lapusneanu si reconfigurarea insulei existente pentru imbunatatirea accesului pe str. Calugareni;

 • ■  Asigurarea priorității pe traseele Bus , respectiv pentru sensul spre I.G. Duca;

 • ■  Redistribuirea spațiului carosabil disponibil pentru stațiile Bus, minim cate 2 benzi de circulație pe fiecare sens si banda „de stanga” pentru acces pe str. Calugareni;

 • ■  Spațiul lateral disponibil se va amenaja ca parcari, avand in vedere deficitul din zona.

 • 7.2. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI GENERALE

 • ❖ Ca urmare a realizării unei giratii provizorii din elemente demontabile se vor constata pe langa efectele asupra fluidizării si siguranței circulației rutiere si alte corecții necesare, precum si impactul socio-economic privind modificările de circulații in zona analizata si redistribuirea valorilor de trafic ca urmare a acestor modificări.

 • ❖ Masurile propuse pentru optimizarea fluxurilor de circulații pe zona studiata vor fi aplicate numai împreuna cu amenajările propuse descrise mai sus si in corelare cu proiectul de modernizare aflat in derulare pe Bd. Mamaia.

 • ❖ Volumele de trafic ale orei de vârf de circulație s-au înregistrat, de regula dimineața (intre orele 700 - 900) si după amiaza (intre orele 1600 - 1800), astfel incat anumite sectoare pot fi temporar aflate la limita capacitatii de circulație , iar in afara acestor perioade cu intensități maxime, indicatorii de performanta a circulației se ameliorează.

 • ❖ Realizarea amenajărilor propuse, corelata cu propunetile de masuri privind circulația in zona, conduce la o imbunatatire globala a calitatii funcționale si de confort in circulației rutiere pe zona de interes analizata , in mod particular a autobuzelor pentru transportul public , astfel incat nivelul de serviciu al intersecției giratorii in perspectiva anului 2030 va funcționa la nivelele recomandabile „C” si minim ,,D”, fata de nivelul „F” nerecomandabil in situația intersecției actuale nemodernizate.

♦♦♦ Prin imbunatatirea indicatorilor de performanta a circulației scade emisia de noxe pe vehicul, imbunatatind astfel calitatea aerului.