Hotărârea nr. 62/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 147/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 MARIN IONESCU DOBROGIANU” – ACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA PT

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării art.l și art, 2 din HCL nr. 147/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare Școala Gimnazială nr.16 Marin Ionescu Dobrogianu"-actualizare indicatori tehnico-economici la faza PT

. Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de .^'X.02.2020;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 30427/14.02.2020, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 31152/14.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Având în vedere:

- prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020- Axa prioritară 10-îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare;

 • - prevederile HCL nr. 147/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare Școala Gimnazială nr.16 Marin Ionescu Dobrogianu";

 • -  prevederile contractului de finanțare nr. 4333/23.05.2019 precum și activitățile impuse prin cererea de finanțare;

 • - prevederile art.71 din O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

 • - actualizarea devizului general la faza PT;

Văzând dispozițiile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aprobă modificarea art.l din HCL nr. 147/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr.16 Marin Ionescu Dobrogianu", conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă modificarea art.2 din HCL nr. 147/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr.1.6 Marin Ionescu Dobrogianu", astfel:

Valoarea estimativă a investiției:

Total general: 6.014.360,99 lei fără TVA, respectiv 7.138.107,96 lei TVA inclus, din care C+M: 4.783.240,40 lei fără TVA, respectiv 5.692.056,08 lei TVA inclus.

ART.3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 147/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr.16 Marin Ionescu Dobrogianu", rămân neschimbate.

ART.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției achiziții publice, Direcției dezvoltare și fonduri europene și Direcției financiare, în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:


pentru,


împotrivă,


abțineri.


La data adoptării sunt în funcțiePREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

MARCELA ENACHE


CONSTANȚA NR.


CONSILIUL LOCAL CONSTANȚADescrierea investiției și prezentarea Indicatorilor tehnico-economici REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 „MARIN IONESCU DOBROGIANU”

Situația existentă a obiectivului de investiții

Anul construirii: anii 1965-1971

Număr de niveluri: Dp+P+1E (corpul 1) și P+IE (corpurile 2+3)

Sistem structural: clădire cu pereți structurali din zidărie confinată cu stâlpișori și centuri de beton armat

Capacitate, funcțiune: 775 elevi, 48 profesori, 6 persoane- personal auxiliar, 6 persoane - personal TESA (cumulat 60 persoane)

Construcția are destinația de școală gimnazială.

în școală se desfășoară cursuri în 23 săli de clasă și laboratoare.

Se propun următoarele tipuri de lucrări:

 • - se înlocuiesc trotuarele exterioare perimetrele și se hidroizolează soclul

 • - se înlocuiește rampa de acces pentru persoanele cu dizabilități

 • -  se decopertează zonele afectate din pricina tasării (se înlocuiesc straturile de pământ și finisajele de pardoseală între corpul 1 și 2);

 • -  se retencuiește și vopsește (se înlocuiește integral tencuiala- var-ciment), vopsea lavabilă interior;

 • -  se înlocuiesc pardoselile cu altele noi (holuri, grupuri sanitare, oficii- plăci ceramice; săli de clasă-parchet laminat de trafic intens);

 • -  se înlocuiesc ușile cu altele noi pline celulare (lemn);

 • -  se înlocuiesc instalațiile (sanitare, electrice, termice);

 • -  se plachează în grupurile sanitare pereții cu plăci ceramice (până la hl,5m se asigură hidroizolație sub plăcile ceramice);

 • -  se înlocuiește balustrada aferentă scărilor existente;

 • -  se propune un nou grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități la parter;

 • -  peretele comun dintre grădiniță și școală se tennoizolează interior (la nivelul școlii) cu plăci rigide vată minerală I Ocm;

 • -  se propun două noi grupuri sanitare la etajul 1 (unul în corpul 1 - 2 pisoare, 2 cabine pentru băieți, 5 cabine pentru fete; 1 - cadre didactice/ unul în corpul 2 - 2 pisoare, 2 cabine pentru băieți, 4 cabine pentru fete);

 • -  se reface laboratorul de chimie și fizică (se translatează, se redotează) la etajul 1;

 • -  în corpul 2 și corpul 3 se închid scările cu uși, ca măsură de protecție împotriva incendiilor;

 • -  se completează dotările școlii, conform cu nevoile existente (saltele gimnastică, bănci pentru sala de sport, echipamente fitness pentru persoane cu dizabilități, calculatoare, laptop-uri, imprimante, videoproiectoare și ecrane de protecție, tabletă adjuvantă pentru comunicare dedicată persoanelor cu dizabilități, bănci școlare individuale, scaune școlare, dulapuri de depozitare, flipchart, table magnetice, sistem supraveghere video ș.a. conform cu lista de dotări din memoriul de prezentare)

Se propune extinderea corpului 1 cu un nivel superior (etajul 2), unde:

 • -  structură va fi metalică și închiderile se vor realiza din panouri termoizolante;

 • - tâmplăria exterioară se propune a fi realizată din PVC de culoare albastră (aceeași ca a tâmplăriei existente la nivelul parterului și a etajului 1);

 • -  se propun pardoseli flotante (holuri, grupuri sanitare, oficii- plăci ceramice; săli de clasă- parchet laminat de trafic intens);

 • -  se propun tâmplării interioare- uși pline celulare (lemn);

 • -  se extinde sistemul de instalațiile (sanitare, electrice, termice);

 • -  se extinde scara aferentă corpului 1, se propune o nouă scară exterioară metalică cu acces către curtea școlii- la E)

 • -  se propune un grup sanitar (2 pisoare, 2 cabine pentru băieți, 5 cabine pentru fete; 1 - cadre didactice)

 • -  se creează 5 săli de clasă și o sală multimedia.

Sistemul de scurgere a apelor pluviale se propune a se realiza deasupra termosistemului (finisajelor exterioare).

Se propun următoarele tipuri de lucrări:

 • - se termoizolează fațadele cu vată minerală bazaltică lOcm (parter, etajul 1)

 • -  se reface acoperișul (panouri tennoizolante)- acoperire cu învelitoare în sistem șarpantă la 5 grade (panouri tennoizolante, de asemenea) - imaginea este una de etajare cu terasă necirculabilă, șarpanta fiind imperceptibilă la nivelul ochiului;

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • a) Indicatori valorici:

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA :

7138107,96 lei

din care construcții montaj (C+M): 5692056,08 lei

Valoarea totală (INV), exclusiv TVA :

6014360,99 lei

din care construcții montaj (C+M): 4783240,40 lei

 • b) Indicatori fizici:

Durata de realizare (luni)......18 luni

 • c) Capacități

Situația existentă

Suprafață teren = 5733mp

Suprafață construită Ia sol= 1364 mp

Suprafață construită desfașurată= 2816 mp

POT propus= 28%

CUTpropus = 0.54

Situația propusă

Suprafață teren = 5733mp

Suprafață construită la sol= 1364 mp

Suprafață construită desfășurată= 3468,2 mp

POT propus= 28%

CUTpropus = 0.65

Capacitate existentă

775 elevi la care se adaugă personal didactic și auxiliar de cca 60 persoane

Capacitate propusă

925 elevi la care se adaugă personal didactic și auxiliar de cca 60 persoane

Proiectant,


SC AGORAPOLIS SRL


PT- Reabilitare șcaora gimnaziala <ir 16 Marin fonescu Dobrag.


MH'


Hi 1 lf: ICI AR - IJAÎ fJani tipia! Hanaitrnîa


Denumirea proiectului/ obiectivului de investiții: REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 MARIN

IONESCU DOBROGIANU
Amplasamentul: Șoseaua Mangaliei nr. 103, Municipiul Constanța, județul Constanța
Beneficiarul investiției: UAT MUNICIPIUL CONSTANTA

I                                                                                       t

Contract nr.: 122710/26.06.2019
Elaboratorul studiului: AGORAPOLIS SRL, Constanta

I

Suprafață construită desfășurată existentă: 2816 mp

Suprafață construită desfășurată propusă: 3468,20mp


Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

8425.73

1600.89

10026.62

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

8425.73

1600.89

10026.62

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.0

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

19700.00

4728.00

24428.00

3.1.1.

Studii de teren

19700.00

4728.00

24428.00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1768.94

125.20

1894.14aiaxandru Lapusneani nr. 70, Constanța; CUI: «034332369; 113/649/2015, fel; 0722393350

ht              i’ulis ț: , w ’ .y£ r.ipi (S î t


r-AZA - »’•            2019


129
r r . f ;.-,p ■ j/n a?.-                 ■■■


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

3.3

Expertizare tehnică

13350.00

2670.00

16020.00

3.4

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

16750.00

3770.00

20520.00

3.5.

Proiectare

114020.00

12258.80

126278.80

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

DAU

49500.00

0.00

49500.00

3.5.4

DTAC și documentații avize

18430.00

3501.70

21931.70

3.5.5

PTH+DE

43090.00

8187.10

51277.10

3.5.6

Verificarea tehnică de calitate a proiectului

3000.00

570.00

3570.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

147150.00

27958.50

175108.50

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

100950.00

19180.50

120130.50

3.7.2

Auditul financiar

46200.00

8778.00

54978.00

3.8

Asistență tehnică

58437.11

11103.05

69540.16

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

12880.00

2447.20

15327.20

3.8.1.1

pe perioada execuției lucrărilor

12880.00

2447.20

15327.20

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construncții

0.00

0.00

0.00

3.8.2.

Dirigenție de șantier

45557.11

8655.85

54212.96

TOTAL CAPITOLUL 3

371176.05

62613.55

433789.60

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4648366.68

883189.67

5531556.35

4.2

Montaj utilaj tehnologic

66750.62

12682.62

79433.24

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

170525.00

32399.75

202924.75

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

243736.00

46309.84

290045.84

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

5129378.30

974581.88

6103960.18

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

164970.06

30723.98

195694.04

Bct Alexandru LSpusncanunr. O Constanța; CUI; «034332963J13/649/2015* Teh 0722393350

<-U:k         ;        A; I ? c ? r \ j.

□roi I4J

□5F--L

T« >          kog/î             •! fâfftati         Dobr&giaiw

BENEFICIAR - UAT Municipiul Constanța

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

5.1.1

Lucrări de construcții

59697.37

11342.50

71039.87

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

105272.69

19381.48

124654.17

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

55007.26

0.00

55007.26

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții - 0,5% din C+M

23916.20

0.00

23916.20

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții - 0,1% din C+M

4783.24

0.00

4783.24

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructurilor CSC -0,5% din

C+M

23916.20

0.00

23916.20

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

2391.62

0.00

2391.62

5.3

Cheltuieli diverseși neprevăzute-5%din Capitolele 1.3+4

256890.20

48809.14

305699.34

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

16000.00

3040.00

19040.00

TOTAL CAPITOLUL 5

492867.53

82573.12

575440.64

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

12513.38

2377.54

14890.92

TOTAL CAPITOLUL 6

12513.38

2377.54

14890.92

6014360.99

1123746.98

7138107.96

din care: C+M (1.2+1.3+1.4.+2+4.1+4.2+5.1.1)

4783240.40

908815.68

5692056.08

Data: Decembrie 2019

Beneficiar/lnvestitor, întocmit, Agorapolis SRL Mihaela Pusnava r

MUNICIPIUL CONSTANTA

I
Șef de proiect, arh. Artenian Nicolae Soldea

>

oS

Pa

Bd. Alexandru Jpusneanu nr.’MConstânța; CUI," RO34332969,113/649/2015, i: 0722393350

office@agqrapp!is. o, wvvw^ago. apqlis. o

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

8425.73

1600.89

10026.62

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

8425.73

1600.89

10026.62


Data: Decembrie 2019

Beneficiar/lnvestitor, MUNICIPIUL CONSTANȚA întocmit, Agorapolis SRL Mihaela Pusnava

l

Șef de proiect,


arh. Artenian Nicolae Soldea

f


’tsnc jn’u nr'?6.’ c’jnțiântâ?a'f RO3433296^113/649/201$,’feT0722393330 ofHGeiaaeoriiDoiis ro. wwa» agoraDo>.i r.
PT- Reabilitare șccaia gimnaziala ni. ?5 Manii fonescu Dobrogiamt

3F.T? T|(.l-v’ • ij'f'- i Muni* ( ■'■'    ■■


CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

3.1

Studii de teren

19700.00

4728.00

24428.00

3.1.1.

Studii de teren

19700.00

4728.00

24428.00

3.1.1.1

Studiu Geotehnic

9800.00

2352.00

12152.00

3.1.1.2

Studiu Topografic

9900.00

2376.00

12276.00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1768.94

125.20

1894.14

3.2.1

Aviz Amplasament Raja SA

278.94

53.00

331.94

3.2.2

Aviz Amplasament alimentare cu energie electrică - ENEL

190.00

36.10

226.10

3.2.3

Aviz securitate la incendiu

0.00

0.00

0.00

3.2.4

Aviz DSP- Asistență de specialitate

400.00

0.00

400.00

3.2.5

Acord- Notificare mediu - APM

200.00

0.00

200.00

3.2.6

Aviz OCPI studiu topografic

220.00

0.00

220.00

3.2.7

Aviz OCPI plan de situație DTAC

200.00

0.00

200.00

3.2.8

Emitere extras CF actualizat OCPI (necesar obț. autorizație de construire)

20.00

0.00

20.00

3.2.9

Emitere extras plan cadastral pe ortofotoplan OCPI (necesar obț. autorizație de construire)

15.00

0.00

15.00

3.2.10

Extindere- OCPI (actualizare date CF) - la finalizare investiție

60.00

0.00

60.00

3.2.11.

Tarif aviz tehnic de racordare alimentare cu energie electrică solicitat cf. aviz amplasament

185.00

36.10

221.10

3.3

Expertizare tehnică

13350.00

2670.00

16020.00

3.4

Certificarea performanței energetice si auditul energetic al clădirilor

16750.00

3770.00

20520.001

Bd. Alexandru Lâpusneanu nr. 70, Constanta; CUI: RO34332969; J13/649/2015, fd: 0722393350 a‘ Fke@agorapoli5.ro, wwșy.agorapoliș.ro


GJL


.'i »'e-                                      .‘f V.-                     dy::'-r' '•,■

jEWi.nnfiR - . ■' '

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

3.5.

Proiectare

114020.00

12258.80

126278.80

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

DALI

49500.00

0.00

49500.00

3.5.4

DTAC și documentații avize

18430.00

3501.70

21931.70

3.5.5

PTH+DE

43090.00

8187.10

51277.10

3.5.6

Verificarea tehnică de calitate a proiectului

3000.00

570.00

3570.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

147150.00

27958.50

175108.50

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

100950.00

19180.50

120130.50

3.7.2

Auditul financiar

46200.00

8778.00

54978.00

3.8

Asistență tehnică

58437.11

11103.05

69540.16

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

12880.00

2447.20

15327.20

3.8.1.1

pe perioada execuției lucrărilor

12880.00

2447.20

15327.20

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construncții

0.00

0.00

0.00

3.8.2.

Dirigenție de șantier

45557.11

8655.85

54212.96

TOTAL CAPITOLUL 3

371176.05

62613.55

433789.60

Data: Decembrie 2019 Beneficiar/lnvestitor, MUNICIPIUL CONSTANTA

I

întocmit, Agorapolis SRL Mihaela Pusnav fȘef de proiect, arh. Artenian Nicolae Soldea f

Bd. Alexandru Lăpusneanu nr. 70, Constanta; CUI: RO34332969; 113/649/2015, Tei: O7223933‘.ÎO

: i;:. ■ ■;          . .               •. A :;. ; ■             < ■■          ! i .. ■


PP Reabilitate șcștafa ginunOItalS-v. ÎS Mm» fonesiM Debrogicnu

BENSMCIAR - UftT Muniaptul Censtonța

CAPITOLUL A

Cheltuieli pentru investiția de bază

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

4.10

Construcții si instalații

4648366.68

883189.67

5531556.35

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.00

0.00

0.00

4.1.2

Rezistență

866346.14

164605.77

1030951.91

4.1.3

Arhitectură

2749754.31

522453.32

3272207.63

4.1.4

Instalații

1032266.23

196130.58

1228396.81

4.1.4.1

Instalații electrice- curenți tari

253875.49

48236.34

302111.83

4.1.4.2

Instalații electrice - curenți slabi

77740.84

14770.76

92511.60

4.1.4.3

Instalații sanitare

227445.83

43214.71

270660.54

4.1.4.4

Instalații încălzire

465684.93

88480.14

554165.07

4.1.4.5

Hidranți exteriori

7519.14

1428.64

8947.78

4.2

Montaj utilaj tehnologic

66750.62

12682.62

79433.24

4.2.1

Montaj dotări

11273.06

2141.88

13414.94

4.2.2

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

55477.56

10540.74

66018.30

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

170525.00

32399.75

202924.75

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

243736.00

46309.84

290045.84

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

5129378.30

974581.88

6103960.18

Data: Decembrie 2019 Beneficiar/lnvestitor, MUNICIPIUL CONSTANTA

Iîntocmit, Agorapolis SRL Mihaela Pusnava

I

Bil. AlexandriiLipu?h^7nr~767^n«tÂnia'*uT^3ÂH2^fe'n¥7^^^1Si ’ I>/ l I 1}    l,; .

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

5.1

Organizare de șantier

164970.06

30723.98

195694.04

5.1.1

Lucrări de construcții

59697.37

11342.50

71039.87

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

105272.69

19381.48

124654.17

5.1.2.1.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

102007.79

19381.48

121389.27

5.1.2.2.

Taxă aviz acces la rampă deșeuri inerte

3264.90

0.00

3264.90

5.20

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

55007.26

0.00

55007.26

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții - 0,5% din C+M

23916.20

0.00

23916.20

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții - 0,1% din C+M

4783.24

0.00

4783.24

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructurilor CSC -0,5% din

C+M

23916.20

0.00

23916.20

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

2391.62

0.00

2391.62

5.2.5.1

Taxă timbru de arhitectură - 0,05% C+M

2391.62

0.00

2391.62

5.3

Cheltuieli diverseși neprevăzute-5% din capitolele 1.3+4

256890.20

48809.14

305699.34

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

16000.00

3040.00

19040.00

TOTAL CAPITOLUL 5

492867.53

82573.12

575440.64


Data: Decembrie 2019

Beneficiar/lnvestitor, MUNICIPIUL CONSTANȚA întocmit, Agorapolis SRL Mihaela Pusnava fBd. AHixandru Upusneanu nr. 70, Constanța; CUI: RCm332969; 113/649/2015, W10722393350

clfiti..//:   ; l<             , Țv? c;.                  : iPT- Reabilitare școala gimnaziala nr. 16 Marin lonesțu Dobrogiamt

BENEFICIAR - UAT Mun'dpiul ConstanțaCAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

12513.38

2377.54

14890.92

TOTAL CAPITOLUL 6

12513.38

2377.54

14890.92

Data: Decembrie 2019 Beneficiar/lnvestitor, MUNICIPIUL CONSTANTA

*

întocmit, Agorapolis SRL Mihaela PusnavaȘef de proiect, arh. Artenian Nicolae Șoldea

PREȘEDINTE ședință.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR.


MARCELA ENAC^E


Bd, Alexandru Lâpusneanu nr, 70, Constanța; CUI: RO34332969; 113/649/2015, Tel; 0722393350

offKe@agorapolj5,rp, wvyvj.agorapohs.ro