Hotărârea nr. 61/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA BD. 1 MAI-ȘOSEAUA MANGALIEI” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului "îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei" și a cheltuielilor aferente

m Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de <7S.9:02.2020;

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 23070/04.02.2020 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.25531/07.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4-Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investiții 4.e Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, prevederile HCL nr. 98/28.03.2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție^ și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei", solicitarea de clarificări nr. 1674/29.01.2020 din partea Organismului Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 17209/29.01.2020 și Instrucțiunea AM POR nr. 135/23.01.2020 cu privire la continuarea procesului de evaluare, selecție și contractare pentru proiectele din lista de rezervă din cadrul unor apeluri aferente POR;

Văzând dispozițiile art. 44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă proiectul "îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei" și a cheltuielilor aferente.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei" , cod SMIS 129227, în cuantum de 69.800.962,02 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 69.800.962,02 lei și valoare totală neeligibilă de 0,00 lei.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 1.396.019,24 lei, reprezentând contribuția de 2% și cofinanțarea din valoarea eligibilă a proiectului "îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai-Soseaua Mangaliei", cod SMIS 129227.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei" cod SMIS 129227, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește domnul Făgădău Decebal, primarul municipiului Constanța, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Constanța.

Art. 7. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel: cZ s pentru,     '— împotrivă, abțineri.

membri.


La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

MW 1

CONSTANȚA .„

NR. /C 7   /           ■ J/SQ/O