Hotărârea nr. 60/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 432/2019 PENTRU APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI I AL ANULUI ȘCOLAR 2019-2020 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 432/2019 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de .

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.25880/07.02.2020 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul Direcției financiare nr.26210/10.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta și avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială,

Ținând cont de adresa Inspectoratului Școlar Județean Constanța nr.4081A/20.12.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr.246771/20.12.2019,

Luând în considerare prevederile:

  • - art. 9 alin. (7), art. 82 alin. (1), (2) și (3) și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de faptul că acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material ce vizează atât protecția socială, cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină;

în temeiul prevederilor art.129 ,alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a, și art.196, alin.(l), lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se modifică art.l din H.C.L. nr. 432/2019 după cum urmează : Se aprobă numărul burselor ce se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat în semestrului I al anului școlar 2019-2020, stabilit în funcție de tipul bursei, astfel:

  • a) burse de performanță: 180;

  • b) burse de merit: 10328;

  • c) burse de studiu: 321;

  • d) burse de ajutor social: 3276.

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 432/2019, respectiv a anexei pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 432/2019 rămân neschimbate.

Art. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Inspectoratului școlar județean și unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

J/c pentru______""împotrivă ~   a bțineri.

La data adoptării sunt în functie^z^ consilieri din 27 membrii.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

MARCELA


CONSTANȚA

NR. &0 /


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA la H.C.L. nr. &O /

LISTA

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică pentru care au fost aprobate burse

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică

Burse de performanță

Burse de merit

Burse de studiu

Burse de ajutor social

1

COLEGIUL COMERCIAL "CAROL I"

1

266

11

147

2

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI

EMINESCU"

7

659

3

172

3

COLEGIUL NAȚIONAL "MIRCEA CEL BATRAN"

17

898

3

44

4

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE "REGINA MARIA"

29

555

7

102

5

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CONSTANTIN BRATESCU"

2

553

9

119

6

LICEUL TEHNOLOGIC "PONTICA" CONSTANTA

0

10

0

51

7

LICEUL TEHNOLOGIC "TOMIS"

0

14

0

1

9

LICEUL DE MARINA

1

33

2

107

10

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

0

32

3

12

11

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "NICOLAE ROTARU"

48

163

32

168

12

LICEUL TEHNOLOGIC "C.A.ROSETTI"

0

15

12

84

13

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA"

2

9

6

47

14

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE DUCA"

0

32

9

59

15

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE MIRON COSTIN" CONSTANTA

0

20

29

149

16

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN N. ROMAN"

0

42

3

64

17

LICEUL TEHNOLOGIC "VIRGIL MADGEARU"

0

123

35

174

18

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

1

94

2

157

19

LICEUL TEORETIC "DECEBAL"

9

618

20

203

20

LICEUL TEORETIC "GEORGE CALINESCU"

3

505

2

103

21

LICEUL TEORETIC "GEORGE EMIL PALADE"

1

176

2

95

22

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"

2

330

5

136

23

LICEUL TEORETIC "OVIDIUS"

18

806

19

65


24

LICEUL TEORETIC "TRAIAN"

7

791

4

125

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 10 "MIHAIL KOICIU"

0

39

0

53

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 "DR.CONSTANTIN ANGELESCU"

1

15

0

90

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 "B.P.

HASDEU"

3

148

0

40

28

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 14

1

21

8

41

29

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 16 "MARIN IONESCU DOBROGIANU"

1

129

2

22

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17 "ION

MINULESCU"

0

101

0

19

31

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 18 "JEAN BART"

0

111

1

24

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22

"I.C.BRATIANU"

1

49

1

33

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 23 "CONSTANTIN BRANCOVEANU"

2

155

2

5

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24 "ION JALEA"

3

367

7

77

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 "DAN BARBILIAN"

2

112

1

21

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 "MIHAI VITEAZUL"

1

261

8

25

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3 "CIPRIAN PORUMBESCU"

1

127

0

29

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 30 "GHEORGHE TITEICA"

10

323

3

43

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 31

0

4

11

52

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 33 "ANGHEL SALIGNY"

0

77

2

42

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 37

1

262

1

27

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 38 "DIMITRIE CANTEMIR"

1

202

1

31

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 39 "NICOLAE TONITZA"

0

348

7

14

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 40 "AUREL VLAICU"

0

130

7

39

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 43 "FERDINAND"

4

88

0

36

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5 "NICOLAE IORGA"

0

27

0

34

47

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 "REMUS

OPREANU"

0

275

21

37

48

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 8

0

174

20

56

49

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFANȚUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL"

0

39

0

2

Total pe tipuri de bursă

180

10328

321

3276

Total burse

14105PREȘEDINTE ȘEDINȚ

MioocAe to'----------------SECRETAR?-----

MARCELA ENACHE