Hotărârea nr. 6/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 411/2019 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE CĂTRE SOCIETATEA CT BUS SA ȘI ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PRIN CONCESIUNE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr.411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de v .01.2020:

Luănd în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.11205/20.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului si raportul Direcției gestionare servicii publice nr. 11612/21.01.2020;

Ținând cont de prevederile:

-art.22 și art.29 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Capitolului 13. Drepturile și obligațiile operatorului, punctul 13.11.29 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța, aprobat prin HCL nr.411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societtaea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit.d), alin. (7) lit. n) și art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr.2 la HCL nr.411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr.411/2019 modificată prin H.C.L. nr.512/2019 râmăn neschimbate.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Direcției gestionare servicii publice, Direcției financiare, Direcției patrimoniu și cadrastru, Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, societății CT BUS S.A. și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: £?a~~pentru, împotrivă, '—-abțineri.             ..

La data adoptării sunt în functifiK^ consilieri din 27 membri.
CONSTANȚA

Nr._£__CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, MARCELA E HEROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

ANEXA LA


HCLM NR. (q


Act adițional nrD 2/_________________

la

CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța

Nr. 211817/01ollo2019

Prezentul act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța a fost încheiat la data de________________, între:

 • (1)  UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentata prin Dl. Primar Decebal Făgădău, cu sediul în municipiul Constanța, bd.Tomis nr.51, cod de înregistrare fiscala nr.4785631, având contul nr. R017TREZ24A840302403000X, deschis la Trezoreria Constanța, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în continuare Deiegatarui;

Și

 • (2)  Operatorul de transport CT BUS S.A., cu sediul în Constanta, str. Industrială nr.8, înregistrat la Registrul comerțului cu nr. J13/60/1991, codul unic de înregistrare 1883902 având contul nr. R023BTRL01401202694292XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentat legal prin Director General Nicolae Bogdan Niță, în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte,

în continuare denumiți în mod individual "Partea" și în mod colectiv „Părțile".

PREAMBUL:

o La data de 1.11.2019, a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în Municipiul Constanța intre Delegatar si Operator ("Contractul")

o Contractul a fost încheiat în baza legislației specifice cu privire la serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate, și anume:

 • -  Regulamentul C.E. 1370/2007 al Parlamentului și Consiliului European;

 • -  Legislația națională cu privire la transportul public local de persoane prin curse regulate, indicată în Anexa 1 la Contract.

« Contractul a fost atribuit direct, potrivit prevederilor Art 5 alin.(2) par 2 subparagrafele 1 si 3 din Regulamentul C.E. 1370/2007, ale art. 28 alin. (22) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 22 alin. (4) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere calitatea Operatorului de operator intern, conform hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanta de atribuire nr. 411 din 14.10.2019;

• Contractul a fost atribuit direct ca măsură de urgență, în temeiul Art. 5 par 5 din Regulamentul C.E. 1370/2007, coroborat cu art. 22 alin. (4) din Legea nr. 92/2007;

o Primăria Municipiului Constanta a realizat un Studiu in urma caruia a rezultat oportunitatea includerii in programul de transport a unor trasee care sa faciliteze transportul elevilor, contribuind la reducerea timpilor de transport prin reducerea parcusului vehiculelor individuale si la reducerea nivelului de poluare in localitate.

Prin urmare, luând în considerare cele de mai sus, Părțile convin act adițional după cum urmează:

să, în che.ip p rpzp nfad----

ANEXA LA

MCLM NR. (n -M20


Art. 1. Articolul 9.18 din Contract se modifică după cum urmează:

"9.18. Valoarea totală a prezentului Contract este de 235.412.182,96 Lei, fara TVA."

Art. 2. Anexele 2, 10 și 17 la Contract se înlocuiesc cu Anexele 1- 3 la prezentul Act Adițional.

Toate celelalte prevederi ale Contractului rămân nemodificate.

Prezentul act adițional a fost semnat astăzi,__________;__________________, în 2 (două)

exemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru Delegatar și 1 (un) exemplar pentru Operator.

ANEXE LA

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL PRIN CONCESIUNE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA

Nr. 211817/01.11.2019

modificate prin

Actul Adițional nr. 21_________________

ANEX& EA

V bIR. p

Cuprins

Anexa 1 la Actul adițional 2 - Programul de transport

(Anexa 2 - la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)

Anexa 2.1 - Program de transport pentru rețeaua de autobuze

Anexa 2.2 - Program de circulație autobuze

(Anexa 10 - Calculul Costului Unitar pe Kilometru la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)

Anexa 10.1 - Metodologia de Calcul a Costului Unitar/ Kilometru

Anexa 10.2 - Formula de Indexare a Costului Unitar/ Kilometru

Anexa 3 la Actul Adițional 2 - Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA) 15

(Anexa 17 - Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA)

Anexa 1 la Actul adițional 2 - Programul de transport

ANEXA LA

HCLM NR. Q>


(Anexa 2 - la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)

Programul de transport

Anexa 2.1 - Program de transport pentru rețeaua de autobuze

Tabel 1 Centralizator program de transport

1

'Șațnbătă^ Duminică’* ■

- iSărbâtoriîle'aâle’ .'

1

438.50

142.00

438.50

142.00

2-43

3,397.10

2,254.00

3,397.10

2,254.00

3

1,250.80

825.80

1,250.80

825.80

3B

188.80

188.80

188.80

188.80

5-40

4,890.00

3,129.30

5,015.70

3,261.80

5B

581.40

562.20

581.40

562.20

42

1,710.70

1,074.50

1,710.70

1,074.50

43C

711.00

671.00

711.00

671.00

43 M

681.60

671.80

681.60

671.80

44

2,249.70

1,497.30

2,249.70

1,497.30

48

1,945.10

1,296.10

1,945.10

1,296.10

51

1,194.20

882.40

1,194.20

882.40

51B

308.40

-

308.40

-

100

1,932.40

1,472.40

0.00

0.00

100C

736.00

724.00

736.00

724.00

101

3,415.20

2,356.20

3,415.20

2,356.20

101M

873.80

851.60

873.80

851.60

102N

1,729.50

1,000.60

1,729.50

1,000.60

102P

1,854.00

1,081.60

1,854.00

1,081.60

CITY TOUR

1,214.80

1,214.80

100MAMAIA

2,697.85

2,629.75

N100

165.60

165.60

165.60

165.60

N2-43

280.00

280.00

280.00

280.00

N102

257.60

257.60

257.60

257.60

N5-40

360.80

360.80

360.80

360.80

E1

69.00

-

-

-

E2

77.40

-

-

-

E3

48.50

-

-

Total Km planificati/zi

31,347.10

21,745.60

33,258.15

24,250.25

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

Nr. Zile

197.00

67.00

68.00

33.00

Total km planificați anual

6,175,378.70

1,456,955.20

2,261,554.20

800,258.25

Total km planificați

10,694,146.35

Tabel 2 Calcul km planificați

■ «»«*MiftiinaiiaaMKaaESag

npl

iSii

■raRW»

Program normal zile lucrătoare

29687.10

1660.00

31347.10

197

In toate zilele în care nu se aplică celelalte programe

Program normal Sâmbătă- Duminică

20789.00

956.60

21745.60

67

Program de vară, Luni- Vineri

31605.75

1652.40

33258.15

68

Program de vară, Sâmbătă- Duminică

23150.95

1099.30

24250.25

33

Total Km planificați

*

10,694,146.35

Tabel 3 Program normal, Luni-Vineri

Linia

1

398.00

40.50

438.50

2-43

3135.00

262.10

3397.10

3

1170.00

80.80

1250.80

3B

174.00

14.80

188.80

40C

-

-

-

5-40

4757.00

133.00

4890.00

5B

563.00

18.40

581.40

42

1582.00

128.70

1710.70

43C

676.00

35.00

711.00

43 M

651.00

30.60

681.60

44

2117.00

132.70

2249.70

48

1856.00

89.10

1945.10

51

1108.00

86.20

1194.20

51B

260.00

48.40

308.40

100

1831.00

101.40

1932.40

100C

701.00

35.00

736.00

101

3360.00

55.20

3415.20

101M

845.00

28.80

873.80

102N

1680.50

49.00

1729.50

102P

1805.00

49.00

1854.00

N100

140.00

25.60

165.60

N2-43

235.00

45.00

280.00

N102

238.00

19.60

257.60

N5-40

333.00

27.80

360.80

E1

24.00

45.00

69.00

E2

35.60

41.80

77.40

E3

12.00

36.50

48.50

Total Km planificați

29687.10

1660.00

31347.10

1698.5 curse/zi

anex^ la I

HCLM NR.jpgEîJ

25

«!slJ■ iteafyy* rfFiB S&KV

H gfiaSgfelîif i rfelfiS tMC

Linia

1

130.00

12.00

142.00

2-43

2119.00

135.00

2254.00

3

778.00

47.80

825.80

3B

174.00

14.80

188.80

5-40

3045.00

84.30

3129.30

5B

544.00

18.20

562.20

40C

-

-

-

42

1005.00

69.50

1074.50

43C

644.00

27.00

671.00

43 IVI

643.00

28.80

671.80

44

1419.00

78.30

1497.30

48

1249.00

47.10

1296.10

51

837.00

45.40

882.40

51B

-

100

1398.00

74.40

1472.40

100C

693.00

31.00

724.00

101

2315.00

41.20

2356.20

101M

821.00

30.60

851.60

102N

971.00

29.60

1000.60

102P

1058.00

23.60

1081.60

N100

140.00

25.60

165.60

N2-43

235.00

45.00

280.00

N102

238.00

19.60

257.60

N5-40

333.00

27.80

360.80

Total Km planificați

20789

956.6

21745.6

1197 curse/zi


Tabel 5 Program de vara, luni - vineri

‘2SKX

| j .l?rpgraip,țle'V^,'^uhirVJ^t

Linia

1

398.00

40.50

438.50

2-43

3135.00

262.10

3397.10

3

1170.00

80.80

1250.80

3B

174.00

14.80

188.80

5-40

4882.70

133.00

5015.70

5B

563.00

18.40

581.40

40C

-

-

42

1582.00

128.70

1710.70

43C

676.00

35.00

711.00

43 IVI

651.00

30.60

681.60

44

2117.00

132.70

2249.70

48

1856.00

89.10

1945.10

51

1108.00

86.20

1194.20

51B

260.00

48.40

308.40

100

-

-

0.00

100C

701.00

35.00

736.00

101

3360.00

55.20

3415.20

101M

845.00

28.80

873.80

102N

1680.50

49.00

1729.50

102P

1805.00

49.00

1854.00

N100

140.00

25.60

165.60

N2-43

235.00

45.00

280.00

N102

238.00

19.60

257.60

N5-40

333.00

27.80

360.80

CITYTOUR

1141.80

73.00

1214.80

100MAMAIA

2553.75

144.10

2697.85

Total Km planificați

31605.75

1652.4

33258.15

1881 curse / zi


:ît-:.krn.!-Rlânifica‘ti‘7- 7k-,7.vXȘ.'Ț;-:i • ^78

1 .Program de va'răySârhbătă-,; I        . .'Duminică ‘

: •Km.conforrri ProsT

'•âram“de’Trăns:>:

’POrt' J2’ /M1

V.Km peritrii'in--jjgirări?ieșiri^ \

:,..v ;•                                 îți

-..Km plănificatMotal -j ►     ■ «a, ;       ,,'S 'ht     '*

\ . ■>‘‘4

Linia

1

130.00

12.00

142.00

2-43

2119.00

135.00

2254.00

3

778.00

47.80

825.80

3B

174.00

14.80

188.80

5-40

3177.50

84.30

3261.80

5B

544.00

18.20

562.20

40C

-

-

-

42

1005.00

69.50

1074.50

43C

644.00

27.00

671.00

43M

643.00

28.80

671.80

44

1419.00

78.30

1497.30

48

1249.00

47.10

1296.10

51

837.00

45.40

882.40

51B

-

-

-

100

0.00

0.00

0.00

100C

693.00

31.00

724.00

101

2315.00

41.20

2356.20

101M

821.00

30.60

851.60

102N

971.00

29.60

1000.60

102P

1058.00

23.60

1081.60

N100

140.00

25.60

165.60

N2-43

235.00

45.00

280.00

N102

238.00

19.60

257.60

N5-40

333.00

27.80

360.80

CITY TOUR

1141.80

73.00

1214.80

100MAMAIA

2485.65

144.10

2629.75

Total Km planificați

23150.95

1099.3

24250.25

1380.5 curse/zi


Anexa 2.2 - Program de circulație autobuze

Tabel 1 Program normal-zile lucratoare (1-5)/ Sambata-Duminica - sărbători legale (6-7)

ia

T 4’ <?4s    > i.. * 7 J »   ’J.      *•> n *          Ș.«i                A             t.. L l<    <P*i a

M

iW^ioî

^îȘ^cuȘeldr/zil^e-

rul4dej

.... ,&’£i *

3

sa

H®8S®i

Dus: Cap linie D. Sere (Confort Urban ) - Str. Vârful cu Dor - Bd. Aurel Vlaicu - Bd. Tomis - Str. Suceava - Str. Adamclisi - Str. Soveia

ISUZU

27'

18’

27'

5,15

19,00

16= dus

Maz 203

(60')

(60')

(60')

(6,00)

(17,00)

14= întors

întors: Cap linie I. Str. Soveja - Bd. Tomis - Bd.

Maz 107

Maz 103

Aurel Vlaicu - Str. Vârful cu Dor - Cap linie D. Sere (Confort Urban)

25S + 72P

2

3

2

7

OTEX

x-A

18,50 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(D

(D

(D

u? A A*

:lm

NR. (

T

Dus: Cap Linie CIRESICA - Str.Cpt.Dobrilă Eugeniu

 • - Str. Sucevei - Bd.Tomis - Bd. Mamaia - Str.

Răscoala din 1907 - Bd. Ferdinand - Str.Gării - Str. Th.Burada - Bd.1 Mai - Str. Petru Cercel - Str. Brizei

 • - Poarta 6 Port

ISUZU

5'

5'

7'

7'

9'

11’

5,15

23,00

23= dus

Maz 203

(W)

(10')

(10')

(10')

(11')

(15')

(5,45)

(23,00)

22= întors

întors: Str. Viorelelor - Str. Pajurei - Bd.1 Mai Vechi -

Maz 107

Maz 103

Bd.1 Mai - Str. Th.Burada - Str. Gării - Bd. Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Str.lon Ratiu -Bd.Tomis- Str. Suceava - Str.Cișmelei - CL.Cireșica

25S + 72P

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

14

18

13

13

13

8

21,40 km

(6)

(9)

(9)

(9)

(8)

(6)

Dus: Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica) - Str. Dobrila Eugeniu - Str. Adamclisi - str.Soveja - Bd. Tomis - Str. Alexandru Sahia - Str.Santinelei -Sanatoriu (Palazu Mare)

ISUZU

13'

13’

13'

13'

13’

30'

5,15

22,00

15= dus

Maz 203

(20')

(20')

(20')

(20')

(20')

(30')

(5,45)

(22,00)

12= întors

întors: CaD linie I. Sanatoriu ( Palazu Mare ) -Str.Santinelei- Str. Dumbrăveni - Str.Budapesta -Str.Napoli - Str.Cracovia - Str.Napoli -Str.Budapesta - Bd. Tomis - Str.Soveja - Str. Adamclisi - Str.Cișmelei - Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica)

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

5

5

5

5

5

2

15,4 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

HKSSai

Dus: Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica) - Str.

ISUZU

60'

60’

60'

6,00

19,00

10= dus

Dobrila Eugeniu - Str. Suceava - Bd. Tomis - Bd. Aurel Vlaicu - D.N.3CTarg

Maz 203

(60')

(60')

(60')

(6,00)

(19,00)

7= întors

întors: CaD linie I. D.N.3C Tara - Bd. Aurel Vlaicu -Bd. Tomis - Str. Cișmelei - Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica)

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

1

1

1

12,40 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(D

(1)

(1)

Dus: Cap linie.5 - Str. Virful cu Dor - Str. Democrației

ISUZU

5’

5'

6'

6'

7'

20'

5,15

23,00

32= dus

■ Str.Mesterul Manole - Str. Hatman - Arbore - Șos. Mangaliei - Bif. Cumpăna - Șos. Mangaliei - Bd. 1 Mai - Str. Th.Burada - Str. Gării - Bd.Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Bd. Mamaia - CL. Pescărie - Bd. A Campus Universitar

Maz 203

(15')

(8')

(8')

(8')

(9')

(15')

(5,45)

(23,00)

27= întors

întors: Campus Univesitar - Pescărie - Bd. Mamaia -Str. Răscoalei din 1907 - Bd. Ferdinand - Str. Gării -Str. Th.Burada - Bd. 1 Mai - Șos. Mangaliei - Str. Pandurului - Str. Democrației - Str. Virful cu Dor -Cap linie 5

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

14

21

18

18

12

8

30.30 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(6)

(11)

(11)

(11)

(10)

(6)

Dus: Cap linie D. Sere (Confort Urban) - Str. Vârful

ISUZU

20'

20'

20'

20'

20'

20'

5,15

23,00

13= dus

cu Dor - Str. Democrației - Str. Meșterul Manole -Str. Hatman Arbore - sos. Mangaliei - Bd. 1 Mai -Bd. Ferdinand -Str. Theodor Burada - Gara C.F.R.

Maz 203

(20')

(20')

(20')

(20')

(20')

(20')

(5,45)

(23,00)

8= întors

întors: CaD linie I. Gara C.F.R.- Str. Theodor Burada

- Bd. 1 Mai - sos. Mangaliei - Str. Pandurului - Str. Democrației - Str. Vârful cu Dor - Cap linie D. Sere (Confort Urban)

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

2

2

2

2

2

2

Tabel 1 Program normal-zile lucratoare (1-5)/ Sambata-Duminica - sărbători legale (6-7)

Bwl

si

țllllj

foTllSl

«■■VQEB

IU

aaffiîEi

wna

13,10 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

HMi

Dus: Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica) - Str.

ISUZU

9'

6'

6'

6'

11'

24'

5,15

23,00

11= dus

Dobrila Eugeniu - Str. Suceava - Bd. Tomis - Bd.

Mamaia - Str. M. Viteazu - Str. Traian - Poarta 2 Port

Maz 203

(W)

(11')

(11')

(11')

(11')

(17')

(5,45)

(23,00)

10= intors

Intors: CaD linie I. Poarta 2 Port - Str. Traian - Str. M. Viteazu - Bd. Mamaia - Bd. Tomis - Str.

Suceava - Str. Cișmelei - Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica)

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

5

9

9

9

7

3

11,10 km

28S + 76P 26S+ 115P

26S + 73P

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(3)

Dus: Cap linie D. Carrefour - Bd. Tomis - Bd. Mamaia - Str. Rascoala din 1907 - Bd. Ferdinand -Gara C.F.R.

ISUZU

25'

25'

25'

25'

25'

38'

5,15

22,30

13= dus

Maz 203

(25')

(25')

(25')

(25')

(25')

(38')

(5,45)

(22,30)

12= intors

Intors: CaD linie I.Gara C.F.R.- Bd.Ferdinand - Str.

Mircea cel Batran - Str. Ion Ratiu - Bd. Tomis - Cap linie D. Carrefour

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

3

3

3

3

3

2

16,10 km

28S + 76P 26S+ 115P

26S + 73P

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(2)

Dus: Gară - B-dul Feridinand - Str.Mircea cel Bătrân

ISUZU

25’

25'

25'

25'

25'

38'

5,15

23,00

14= dus

■ B-dul Tomis - B- dul Aurel Vlaicu- Maritimo

Maz 203

(25')

(25’)

(25')

(25')

(25')

(38')

(5,45)

(23,00)

15= intors

Intors: Maritimo - B-dul Aurel Vlaicu - B-dul Tomis -

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

3

3

3

3

3

2

15,50 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(2)

Dus: Cap linie D. Poarta 1 Port - Bd. Marinarilor-Str. Traian - Str. M.Viteazu - Str. C-tin Bratescu -Bd. I. Gh. Duca - Str. I.L.Caragiale - Str. Baba Novac - Bd. Aurel Vlaicu - Str. Stefanita Vodă

ISUZU

10'

6’

7'

7'

12'

25'

5,15

23,00

17= dus

Maz 203

(15’)

(11')

(11')

(11')

(11')

(20')

(5,45)

(23,00)

15= intors

Intors: Cap linie I. Str. Stefanita Vodă - Bd. Aurel Vlaicu - Str. Baba Novac - Str. I.L.Caragiale - Bd. I.

Gh. Duca - Str. Tepes Vodă - Str. M.Viteazu - Str. Traian - Bd. Marinarilor- Cap linie D. Poarta 1 Port

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

6

10

9

9

5

3

16,40 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(4)

(6)

(6)

(6)

(6)

(3)

SKHSKK

Dus: Cap linie D. C.F.R. Palas - Bd. I.C.Bratianu -Bd. Ferdinand - Str. M.Viteazu - Str. Traian - Poarta 2 Port

ISUZU

10'

5'

7'

7'

7'

19'

5,15

23,00

14= dus

Maz 203

(12')

(W)

(W)

(10')

(12')

(25')

(5,45)

(23,00)

13= intors

Intors: Cap linie I. Poarta 2 Port - Str.Traian - Str. M. Viteazu - Bd. C-tin Bratescu- Str. I.Gh.Duca -Bd. Ferdinand - Bd. I.C. Bratianu - Cap linie D. C.F.R. Palas

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

5

10

9

9

6

4

13,50 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(4)

(5)

(5)

(5)

(4)

(2)

Dus: Cap linie D. Poarta 1 Port - Bd. Marinarilor -Str. Traian - Str. M.Viteazu - Str. C-tin Bratescu -3d. I. Gh. Duca - Str. I.L.Caragiale - Str. Eliberării -Halta Traian

ISUZU

11'

7’

10'

10'

10'

15'

5,15

23,00

12= dus

Maz 203

(15')

(11')

(1T)

(11’)

(15’)

(22')

(5,45)

(23,00)

10= intors

Intors: Cap linie I. Halta Traian - Str. Eliberării - Str.

I.L.Caragiale - Str.Tepes Vodă - Str. M.Viteazu -

Str.Traian - Bd. Marinarilor - Cap linie D. Poarta 1 Port

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

4

7

5

5

5

3

10,40 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(3)

(4)

(4)

(4)

(3)

(2)

■a»

Dus: Cap linie Poarta 1 Port - Bd. Marinarilor - Str. Traian - Str.Negru Vodă - Str.Mircea cel Bătrân -Bd-ul. Ferdinand - Bd. I. Gh. Duca - Str.

I.L.Caragiale - Str. Eliberării - Str. Nicolae Filimon -Bd-ul Aurel Vlaicu

ISUZU

30'

30'

30'

5,20

18,00

12= dus

Maz 203

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Tabel 1 Program normal-zile lucratoare (1-5)/ Sambata-Duminica — sărbători legale (6-7)

TllTiîWrTi

a

iNWai

UStf<5

w

fflpde»)

«FT-yi

6-.'.10

tiij^act

îoîM

W

urselor:

psporb

* r. .

Î9'W

«rasa

10= întors

întors: Cap linie Bd-ul Aurel Vlaicu - Str, Nicolae Filimon - Halta Traian - Str. Eliberării - Str. I.L.Caragiale - Str.Tepes Vodă- Str. M.Viteazu -Str.Traian - Bd-ul Marinarilor - Cap linie D. Poarta 1 Port

Maz 107

Maz 103

z

,ne:

CALZ

25S + 72P

2

2

Hi

2LM

NR.

.....

ZW

13,7 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(-)

(-)

(-)

IMBERBI

Dus : Cap linie D. Gara C.F.R.- Bd. Ferdinand -Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Al. Lapusneanu - Sat Vacanta

ISUZU

10'

5’

5'

5’

10'

20'

5,15

23,00

12= dus

Maz 203

(12’)

(8')

(8')

(8’)

(W)

(12')

(5,45)

(23,00)

10= întors

întors: Cap linie I. Sat Vacanta - Bd. Al.

Lapusneanu - Bd. 1 Decembrie - Bd. Ferdinand -Cap linie D. Gara C.F.R.

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

5

10

10

10

9

3

11,70 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(4)

(7)

(7)

(7)

(7)

(4)

Dus: Cap linie D. Carrefour- Bd. Tomis- Bd. A.VIaicu- Bd. AI.Lapusneanu - Bd. 1 Decembrie 1918- Bd. Ferdinand - Gara C.F.R.

ISUZU

20’

20'

20'

20’

20'

30'

5,15

22,30

13= dus

Maz 203

(20')

(20’)

(20’)

(20')

(20’)

(30')

(5,45)

(22,30)

13= întors

întors: CaD linie I. Gara C.F.R. - Bd. Ferdinand -Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. AI.Lapusneanu - Bd. A.VIaicu - Bd. Tomis - Cap linie D. Carrefour

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

3

3

3

3

3

2

17,10 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(2)

Dus : Cap liniei01 Depou Tramvaie - Str. Celulozei -

ISUZU

7'

5'

7'

7'

10'

20'

5,15

23,00

20= dus

Bd. Aurel Vlaicu - Șos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu -Bd. 1 Mai - Str. Caraiman - Șos. Mangaliei - Gara C.F.R - Str. Theodor Burada - Bd. Ferdinand - Str. M.Viteazu - Poarta 2 Port - Poarta 1 Port

Maz 203

(10’)

O')

(9')

(9’)

(14')

(16')

(5,45)

(23,00)

22= întors

întors: Poarta 1 Port - Str. Termenele Romane - Str. Traian - Str. Mihai Viteazul - Str. I.C. Brătescu - Str. I.G. Duca - Bd. Ferdinand - Str. Theodor Burada -Sos. Mangaliei - Str. Caraiman - Bd. 1 Mai - Sos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - Sos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - Str. Celulozei - Cap liniei 01 Depou Tramvaie

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

9

16

14

13

13

6

22,7 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(4)

(9)

(9)

(9)

(9)

(4)

KM»

Dus: Cap liniei01M Gară C.F.R. - Sos. Manaaliei -

ISUZU

30'

30'

30'

30'

30'

45'

5,15

23,00

18=dus

Str. Caraiman- Bd. 1 Mai- Șos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - MARITIMO - Bd. Aurel Vlaicu - Șos. Mangaliei - Bd. 1 Mai - Str. Caraiman - Șos. Mangaliei -Cap liniei 01M Gară C.F.R

Maz 203

(30')

(30')

(30')

(30')

(30')

(45')

(5,45)

(23,00)

18-intors

întors: Cao liniei 01 Gară C.F.R. - Sos. Manaaliei -Str. Caraiman- Bd. 1 Mai - Sos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - MARITIMO - Bd. Aurel Vlaicu - Șos. Mangaliei - Bd. 1 Mai - Str. Caraiman - Șos. Mangaliei -Cap linie101M Gară C.F.R

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

3

3

3

3

3

2

23,8 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(2)

Dus: Cap linie D. Faleza Nord ( Cap linie 102 ) -Str. Zorelelor - Str. Soveja - Str. Dezrobirii - Str. Cumpenei - Str. Industriala - Cap linie D. Depou Tramvaie

ISUZU

14'

9'

10'

10'

16'

28'

5,15

23,00

16= dus

Maz 203

(11’)

(18’)

(18’)

(18')

(22')

(30')

(5,45)

(23,00)

15= întors

întors: CaD linie I. Deoou Tramvaie - Str. Industriala - Str. Cumpenei - Str. Dezrobirii - Str. Soveja - Str. Zorelelor - Faleza Nord (Cap linie 102)

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

5

8

8

8

4

4

17,50 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(3)

(4)

(4)

(4)

(3)

(2)

Dus: Cap linie D. Pescărie ( Cap linie 102 ) - Bdul

ISUZU

14’

9'

10’

9'

16'

28'

5,15

23,00

19= dus

Mamaia - Str. Soveja - Str. Dezrobirii - Str. Cumpenei - Str. Industriala - Cap linie D. Depou Tramvaie

Maz 203

(11')

(18')

(18')

(18')

(22')

(30')

(5,45)

(23,00)

Tabel 1 Program normal-zile lucratoare (1-5)/ Sambata-Duminica - sărbători legale (6-7)

lîjl’d^s

|capMșle

30

IWd

Iktunaimea'l

20= întors

întors: CaD linie I. Deoou Tramvaie - Str. Industriala - Str. Cumpenei - Str. Dezrobirii - Str. Soveja- Bdul Mamaia - Pescărie ( Cap linie 102 )

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

5

8

8

8

4

4

18,90 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(3)

(4)

(4)

(4)

(3)

(2)

KwmmaK

Dus : Cap linie D. Gara C.F.R.- Bd. Ferdinand -

ISUZU

30’

23:30

5:00

12= dus

Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Al. Lapusneanu - Sat Vacanta

Maz 203

(30’)

5:00

10= întors

întors: Cap linie I. Sat Vacanta - Bd. Al. Lapusneanu - Bd. 1 Decembrie - Bd. Ferdinand -Cap linie D. Gara C.F.R.

Maz 107

Maz 103

\NE

XAi

A

25S + 72P

2

ț.

■rr

MR.

p

11,70 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(2)

Dus: Cap Linie CIREȘICA - Str.Cpt.Dobrilă Eugeniu

 • - Str. Sucevei - Bd.Tomis - Bd. Mamaia - Str.

Răscoala din 1907 - Bd. Ferdinand - Str.Gării - Str. Th.Burada - Bd.1 Mai - Str. Petru Cercel - Str. Brizei

 • - Poarta 6 Port

ISUZU

30’

23:30

5:00

23= dus

Maz 203

(30’)

23:30

5:00

22= întors

întors: Str. Viorelelor - Str. Pajurei - Bd.1 Mai Vechi -

Maz 107

Maz 103

Bd.1 Mai - Str. Th.Burada - Str. Gării - Bd. Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Str.lon Ratiu -Bd.Tomis- Str. Suceava - Str.Cișmelei - CL.Cireșica

25S + 72P

3

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(3)

21,40 km

Dus: Cap linie D. Pescărie (Cap linie 102)- Bdul

ISUZU

30’

23:30

5:00

19= dus

Mamaia - Str. Soveja - Str. Dezrobirii - Str.

Cumpenei - Str. Industriala - Cap linie D. Depou Tramvaie

Maz 203

(30’)

23:30

5:00

20= întors

întors: CaD linie I. Deoou Tramvaie - Str. Industriala - Str. Cumpenei - Str. Dezrobirii - Str. Soveja - Bdul Mamaia - Pescărie ( Cap linie 102 )

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

2

18,90 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(2)

Dus: Cap linie.5 - Str. Virful cu Dor - Str. Democrației

ISUZU

30’

23:30

5:00

32= dus

• Str.Mesterul Manole - Str. Hatman - Arbore - Șos. Mangaliei - Bif. Cumpăna - Șos. Mangaliei - Bd. 1 Mai - Str. Th.Burada - Str. Gării - Bd.Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Bd. Mamaia - CL. Pescărie - Bd. A Campus Universitar

Maz 203

(30’)

23:30

5:00

27= întors

întors: Campus Univesitar - Pescărie - Bd. Mamaia -Str. Răscoalei din 1907 - Bd. Ferdinand - Str. Gării -Str. Th.Burada - Bd. 1 Mai - Șos. Mangaliei - Str. Pandurului - Str. Democrației - Str. Virful cu Dor -Cap linie 5

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

3

30.3km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(3)

NOTA

LINIILE DE NOAPTE CIRCULA PE TOT TIMPUL ANULUI IN ACELAȘI PROGRAM.

Las

Dus: C.L. Gara - bd. Ferdinand - bd. Lapusneanu-str. Soveja - str. Adamclisi - str. Cișmelei - C.L. Tomis Nord

ISUZU

30’

30’

07.15

13 = dus

Maz 203

10= întors

întors: C.L. Tomis Nord - Str. Dobrila Euqeniu - str. Adamclisi - str. Soveja - bd. Lapusneanu - bd. Ferdinand - C.L.Gara.

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

2

2

12km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

Dus: C.L. Km5 - str. Vârful cu dor - alea. Pelicanului - str. Spiru Haret - str. Cumpenei -str.Dezdrobirii - str. Soveja - bd. Tomis - str. Suceava - str. Dobrila Eugeniu - str. Cișmelei - C.L. Tomis Nord.

ISUZU

30’

30’

07.10

18 = dus

Maz 203

Tabel 1 Program normal-zile lucratoare (1-5)/ Sambata-Duminica - sărbători legale (6-7)

unei

ilubdes

ruj- de-f

.j-

-----i-

uccesii

riijloâce

'"T-5-C

^ne^’purseib’rț.zjlele^

fde transportî.-zilele'j

' ' Plecs «'capetele

ir'rdqja 7 ’de,;trâse

1

“h

O

9K3m

om

m ?•...$ / E; i. >-.

i‘O - 1H

a-. ■■ -.a

18 = intors

Intors: C.L. Tomis Nord - Str. Dobrila Euaeniu - str. Suceava - bd.Tomis -str. Soveja -str.Dezdrobirii -str. Cumpenei - str. Spiru Haret - alea. Pelicanului -str. Vârful cu dor- C.L. Km5

Maz 107

Maz 103

17.8 km

25S + 72P

2

2

K' E3 ’IĂ

te

Dus: C.L. Palazu Mare - str. Santinelei - str. Dumbrăveni- bd. Tomis - str. Suceava- str. Dobrilă Euqeniu - str. Cișmelei - C.L. Tomis Nord.

ISUZU

30'

30'

07.15

13= dus

Maz 203

13= intors

Intors: C.L. Tomis Nord - str. Dobrila Euaeniu - str. Suceava - bd.Tomis - str. Dumbrăveni - str. Santinelei - Cap de linie Palazu Mare.

Maz 107

Maz 103

12 km

25S + 72P

1

1

anexa la

HCLM MR.

Anexa 2 la Actul adițional 2 - Calculul Costului Unitar pe Kilometru

(Anexa 10 - Calculul Costului Unitar pe Kilometru la CONTRACTUL de delegare a


gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)

Anexa 10.1 - Metodologia de Calcul a Costului Unitar/ Kilometru

Costul unitar pe kilometrul parcurs este prețul pentru serviciul de transport furnizat, calculat pe baza costurilor eligibile, reale ale serviciului de transport al Operatorului, prevăzute in Anexa 9. Atunci când se calculează costul/km, trebuie sa fie urmate toate principiile cu privire la alocarea costurilor din Anexa 9.

Calculul costului/km pentru prestarea serviciilor de transport public local de călători cu autobuze, prin curse regulate, în perioada contractuala:

1/11-31/12/2019

1/01-31/12/2020

1/01-31/10/2021

Costul total eligibil (lei)

16.929.048,49

112.395.478,14

96.425.552,92

Nr. Total Km parcurși (km)

1.661.339,40

10.694.146,35

8.911.788,63

Cost/ Km (lei/km)

10,19

10,51

10,82

Operatorul poate solicita modificarea Costului/ km în cursul perioadei contractuale, în oricare dintre cazurile în care unul sau mai multe dintre nivelurile de preț folosite la calculul costului/km negociat/indexat depășesc anumite praguri sau dacă condițiile de exploatare s-au schimbat semnificativ, cu impact semnificativ asupra nivelului cheltuielilor.

Modificarea costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se fundamentează potrivit Anexei la Normele Cadru ale A.N.R.S.C. (Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007).

Operatorul trebuie sa prezinte Autorității Contractante toate documentele relevante, datele si calculele, indicând motivele pentru modificarea solicitata a costului/kilometru. Autoritatea Contractanta va examina propunerea Operatorului in 15 zile de la data primirii acesteia si nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului.

Autoritatea contractanta poate solicita scăderea Costului/ km. in cursul anului, in oricare dintre cazurile in care una sau mai multe dintre nivelele de preț folosite la calculul costului/km negociat scad sub anumite praguri ca urmare a modificării condițiilor pieței sau daca punerea in funcțiune a unor investiții duce la scăderea semnificativa a elementelor de cost (energie, combustibili, cheltuieli cu mentenanta si reparațiile, reduceri de personal,etc).

Operatorul trebuie sa prezinte Autorității Contractante in 5 zile de la solicitarea Autorității Contractante toate documentele relevante, datele si calculele, justificând nivelul de modificare a costului/kilometru. Autoritatea Contractanta va examina propunerea Operatorului de modificare in 10 zile de la data primirii acesteia si Operatorul nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului.

Modificarea costului/km se va face prin Act Adițional la Contract, în baza Raportului întocmit de Autoritatea Contractantă care sa certifice noul nivel al costului/km.

Anexa 10.2 - Formula de Indexare a Costului Unitar/ Kilometru

Costurile unitare/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, se pot ajusta periodic pe baza cererilor primite de la Operator, in baza creșterii indicelui preturilor de consum fata de nivelul existent la data precedentei ajustări. Solicitarea ajustării poate fi realizată dacă indicele prețurilor de consum față de nivelul existent la data precedentei ajustări înregistrează o creștere 3 luni consecutiv.

Nivelul costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se determină pe baza analizei situației economico-financiare a operatorilor de transport, precum și a influențelor reale primite în costuri, determinate de evoluția prețurilor pe economie.

Ajustarea costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se fundamentează potrivit Anexei la Normele Cadru ale A.N.R.S.C. (Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007).

Ajustarea costurilor unitare/km la serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:

 • •  cheltuielile cu combustibilii și lubrifianții se determină avându-se în vedere prețurile de achiziție în vigoare și consumurile normate standard, luându-se în calcul influența indicelui prețurilor de consum de la ultima avizare;

 • •  cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;

 • •   cheltuielile cu întreținerea - reparațiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori și alte cheltuieli se determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare de servicii și prețuri de achiziție, luându-se în calcul influența indicelui prețurilor de consum de la ultima avizare;

 • •  cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

 • •   cheltuielile cu impozitele, autorizațiile și alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • •  cheltuielile financiare detaliate corespunzător.                     ANEXA LA

  ANEXA LA

  HCLM NR. Jq


HCLM NR. G

Indexarea costului/km se va face prin Act Adițional la Contract. ———————————

FORMULA DE INDEXARE A COSTULUI/KM

c unitar- km,n+i= (c unitar- km,i- D) x lPC +i) + D

unde:

c unitar- km, n+i este costul unitar/ km, ajustat [lei/kmj;

 • •   c unitar.km,i este costul unitar/ km, in vigoare la data ajustării [lei/km];

 • •  D este deprecierea (amortizarea) mijloacelor fixe, cuprinsa in calculul costului unitar/km in vigoare la data ajustraii [lei/km];

 • •   Ipci este nivelul ultimului Indice Total al Preturilor de Consum publicat la momentul solicitării ajustării, raportat la nivelul Indicelui Total al Preturilor de Consum existent la data precedentei ajustări.

Anexa 3 la Actul Adițional 2 - Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA)

ANEXA LA

HCLM NR.,


(Anexa 17 - Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA)

Concept

Perioada contract

Anul

2019

2020

2021

(Km)Nr total de Km efectuați

Autobuz

1.661.339,40

10.694.146,35

8.911.788,63

(c unitar) Cost unitar per kilometru

Autobuz

10,19

10,51

10,82

(1) Ch (Cost total) ((km) x (c unitar))

Autobuz

16.929.048,49

112.395.478,14

96.425.552,92

(II) Pr (Profit rezonabil)

724.563,28

4.810.526,46

4.127.013,67

(III) V (Venituri din servicii de transport public), din care:

6.646.610,35

39.879.662,10

33.233.051,75

Venituri din vanzarea de titluri de călătorie

6.486.943,68

38.921.662,10

32.434.718,42

Alte venituri din prestarea serviciului public

159.666,67

958.000,00

798.333,33

Compensație anuala (l+ll-lll)

11.007.001,42

77.326.342,50

67.319.514,84

(D) Din care, Diferența de Tarif cuvenita Operatorului*

9.975.074,33

58.927.974,20

43.552.410,00

Buget local

9.350.000,00

55.241.000,00

40.427.038,33

Alte bugete

625.074,33

3.686.974,20

3.125.371,67

Analiză privind oportunitatea introducerii unor trasee noi în programul de transport care să faciliteze transportul elevilor pe raza municipiului Constanta

Z.l. Olerle Palas


Proiect pilot


ANEXA LA

HCLMNR._£___.Zona-'..' iomerciala


Stadion


i4'dC6i>tl«nla


. Zona Industriala ■-. Zona .          >-■

Comerciala


MutMCtJfWk.Vi

Compozitori

IhStoH* St ..        ,


ladalchk


Coici'u '•


Bratlanu o


Medeea


i \ Universitate

// . .


Centru .           '•/

, ' •' Centrul ■;

hi..

Mitra

■ <!n Cw.Ma.'h


m/2012/12/21/cartierele-din-constanta/)
Cuprins

 • 1.  Introducere

 • 2.  Context

  • 2.1   Situația actuală a transportului public în Municipiul Constanta

  • 2.2   Corelarea cu alte documente strategice

  • 2.3   Aspecte legislative

 • 3.  Oportunitatea implementării proiectului pilot

  • 3.1   Necesitatea proiectului

  • 3.2   Motivarea și definirea ariei de studiu

  • 3.3   Identificarea problemelor și necesităților

 • 4.  Obiectivele specifice ale proiectului

 • 5.  Soluții propuse

  • 5.1   Caracteristicile autobuzelor

  • 5.2   Date caracteristice trasee

  • 5.3   Costuri estimative aferente implementării proiectului

 • 6.  Concluzii și recomandări

 • 7.  Surse de date pentru elaborarea studiului

1. IntroducereLocalitate urbană de rang I, Constanța reprezintă cel mai important oraș din județul cu același nume și din Regiunea de Dezvoltare Sud - Est, fiind așezat în extremitatea de sud-est a României, la țărmul Mării Negre și făcând parte din Zona Metropolitană Constanța, prima structură administrativă de acest tip din țara noastră.

Dintre toate așezările urbane românești, Constanta este cel mai vechi oraș atestat documentar, prima sa mențiune într-un act oficial datând încă din anul 657, înaintea erei noastre. Pe atunci, în acest spațiu se forma renumita colonie întemeiată de greci: Cetatea Tomis. Numele actual a fost căpătat în urma cuceririi coloniei de către romani, aceasta fiind redenumită după sora împăratului Constantin cel Mare. Ca urmare a poziției sale geografice favorabile, așezarea a cunoscut o evoluție înfloritoare, remarcându-se perioada de dezvoltare din timpul secolului al Xlll-lea, când comerțul pe Marea Neagră era dominat de negustorii genovezi. Deși a avut destul de mult de suferit de pe urma conducerii otomane, așezarea și-a recăpătat farmecul de altădată, rangul de oraș fiindu-i atribuit după construirea căii ferate ce o lega de Cernavodă și a portului, în anul 1865.

Activitatea portuară, desfășurată în imediata vecinătate a Mării Negre, cea care a determinat formarea orașului Constanța, inițial în zona peninsulară, contribuie la o dezvoltare constantă și chiar accelerată a orașului, în prezent Constanța fiind cel mai mare port din întregul bazin al Mării Negre și al patrulea de pe continentul european, aici funcționând și un șantier naval.

»

Ulterior, la acest nucleu central, s-au adăugat noi cartiere care au lărgit mult perimetrul orașului și spre partea sa continentală.

în prezent, suprafața teritoriului administrativ, care include orașul Constanța și Stațiunea Mamaia, este de 124,89 km2.

Municipiul se învecinează cu orașele Năvodari și Ovidiu la Nord, cu, comuna Agigea la Sud, orașul Murfatlar și comuna Valu lui Traian la Vest, orașul Techirghiol și comuna Cumpăna la Sud-Vest și Marea Neagră la Est.

începând cu anul 2007, Municipiul Constanța, împreună cu, Consiliul Județean Constanța și doisprezece localități din vecinătate au constituit Zona Metropolitană Constanța iar în anul 2015 încă două localități s-au mai alaturat acestei asociații de unităti administrativ teritoriale.

1 > 1

în prezent, aglomerarea urbană Zona Metropolitană Constanța adună localitățile aflate la cel mult 35 km de Municipiul Constanța într-o entitate adimistrativă voluntară, constituită pentru dezvoltarea socio-economică uniformă a localităților componente și este formată din 16 unități administrativ teritoriale, respectiv: Municipiul Constanța, 5 orașe (Năvodari. Ovidiu, Murfatlar, Techirghiol și Eforie) și 10 comune (Agigea, Cumpăna, Valu lui Traian, Poarta Albă, Lumina, Corbu, Mihail Kogălniceanu, Tuzla, 23 August si Costinești) incluzând și satele aferente.

Având în vedere ca orașul Constanta este într-o continua dezvoltare, principala problemă este generată de numărul tot mai mare al autovehiculelor care tranzitează zilnic orașul, precum și gradul ridicat al congestiei în trafic.

în tabelul de mai jos prezentăm datele oficiale publicate de Institutul Național de Statistică cu privire la numărul de vehicule rutiere înregistrate la nivel național și Județul Constanta. Dacă comparăm numărul autoturismelor înregistrate la finalul anilor 2016 și 2018 în Municipiul Constanta se vede o creștere de 40 097 autoturisme pe parcursul celor trei ani. La numărul acesta se mai adaugă alte tipuri de vehicule rutiere înregistrate în județul Constanta, precum și autovehiculele care tranzitează orașul.

Tabel 1. Numărul de vehicule înmatriculate în circulație la 31 decembrie 2016, la 31 decembrie 2017 și 31 decembrie 2018

Anul

Număr autoturisme

Alte tipuri de vehicule*

România

Județul Constanta

România

Județul Constanta

2016

5.472423

201.655

2.563.800

78.526

2017

5.998.194

224.816

2.733.293

83.760

2018

6.452.536

241.752

2.904.723

88.927

Sursă: Institutul Național de Statistică

autobuze și microbuze, autovehicule pentru transportul mărfurilor, vehicule rutiere pentru scopuri speciale (vehicule de pompieri, macarale mobile, etc.), tractoare, remorci și semiremorci, motociclete.

Prezentul document analizeză oportunitatea introducerii unor trasee noi în programul de transport pentru utilizarea de autobuze destinate transportului elevilor din cartierele:Tomis Nord, Inel I, Sere, Viile Noi, CET, Inel II, Coiciu, Anadalchioi Tomis III,Gara, ICIL, Tomis I, Palazu Mare, Tomis Plus, Badea Cartan ca o primă măsură întreprinsă de Primăria Municipiului Constanta în vederea obținerii unor rezultate din care să rezulte oportunitatea replicării acestei măsuri la nivelul Municipiului Constanta.

Scopul acestui demers este de a contribui la descongestionarea traficului în zona studiată,respectiv Tomis Nord - Badea Cartan prin reducerea impactului activităților de transport asupra mediului și locuitorilor în cadrul zonei de studiu, precum și de a veni în sprijinul părinților, pentru ca aceștia să nu mai fie nevoiți să se deplaseze suplimentar la orele de vârf.

Siguranța și confortul copiilor către și de la școală a fost și este o preocupare permanentă a factorilor decizionali ai autorităților publice locale, pentru a încuraja educația timpurie și a descuraja abandonul școlar.

2. Context

2.1 Situația actuală a transportului public în Municipiul Constanta

La nivelul municipiului Constanta, transportul public de călători este realizat de către CT BUS S.A Constanta și se realizează utilizând următoarele tipuri de mijloace de transport: autobuze diesel (Euro 3, Euro 4 și Euro 6).

în prezent CT BUS S.A., operează la ora actuală pe 21 trasee. Programul de transport la orele de vârf într-o zi lucrătoare este asigurat cu un număr de 139 de autobuze, respectiv 75 de autobuze într-o zi nelucrătoare. Transportul în comun se realizează pe 360 km din rețeaua de drumuri interne a Municipiului Constanta. Infrastructura rutieră utilizată pentru transportul în comun este într-o stare generală bună pe toată aria Municipiului Constanta.

Dispunerea principală a rețelei de trasee de autobuze este pe coridorul Nord - Sud care leagă cartierele din Nordul orașului, cartierul Tomis Nord cu Sudul orașului, cartierul KM 5/Sere, respectiv coridorul Vest care leagă zona Palas de Centru, respectiv zona centrală cu toate cartierele limitrofe ale orașului și este redată în harta de mai jos.

Astfel, în zile lucrătoare sunt planificate 1.646 curse/ zi, cu un parcurs total de 28.652 km/ zi, iar în zilele de sâmbătă, duminică sau de sărbătoare legală sunt planificate 1062.5 curse/zi, cu un parcurs de 18.365 km/zi.SANATORIUL PALAZU MARE


uxQtUTonwma


SCUT S.A.


PALAS C.F.R.


Fabrica de pâine

LUKOI


Dobrogea


RAJDP SC Palas


-E—

“S3“”

43— =-H~

-EHJ—Tiriac Auto


VACANȚĂ


Suceava


POARTA 6 PORT


Figura 1. Rețeaua de transport public


PESCĂRIE


Facultativa


Q!


Complex ONT


< ui


|^Btl

□El

C.L. POARTA 1 PORT


Activitatea principală a CT BUS SA constă în asigurarea transportului public de persoane, pe raza Municipiului Constanta, respectiv: organizarea rețelei de transport, programarea în circulație a vehiculelor pe trasee, analiza tehnică și statistică a exploatării, îndrumarea și controlul activității de circulație și a elementelor de informare a călătorilor.

în plus, pentru o mai bună preluare a fluxurilor de călători, au fost dispuse măsuri de suplimentare a capacității de transport, care au constat în menținerea în circulație a vehiculelor, atât în perioada de maximă solicitare a vârfului de după-amiază, cât și între vârfuri pe întreaga perioadă a zilei. Punerea în aplicare a acestor măsuri a condus la o creștere a ofertei de transport, care s-a concretizat prin reducerea timpilor de așteptare în stații a utilizatorilor și a gradului de aglomerare în vehicule.

Conform Programului de transport elaborat, începând cu 01.12. 2019 s-a crescut numărul de mijloace de transport, cât și introducerea în circulație a traseele de noapte.

Pentru anul 2020 se prevede o creștere progresivă a parcului programat al operatorului, astfel încât călătorii sa beneficieze de servicii de calitate, reducerea timpilor de așteptare în stație, cât și efectuarea călătoriei în siguranța.

Pentru acest lucru se afla în curs de achiziție 41 de autobuze electrice, cât si achiziționarea a 20 de microbuze.

Acestea din urma vor fi destinate deserviri zonelor în care accesul autobuzelor de 12 metri nu este permis.

Astfel acestea vor deservii cartiere străzi, ca: Nicolae lorga, str. Ion Ratiu, str. Unirii, etc.

2.2 Corelarea cu alte documente strategice

Poluarea este una dintre principalele probleme cu care se confruntă marile orașe, în acest sens, la nivel european se acționează la multe niveluri pentru a reduce poluarea aerului: pe cale legislativă, prin cooperarea cu sectoarele responsabile de poluarea aerului, prin autoritățile naționale, regionale și prin organizațiile neguvernamentale și prin cercetare. Politicile UE vizează reducerea poluării aerului prin reducerea emisiilor și stabilirea de limite și valori țintă pentru calitatea aerului. De-a lungul ultimelor decenii, Comisia Europeană a condus eforturile depuse de UE pentru reducerea progresivă a emisiilor de poluanți pentru calitatea aerului provenind de la vehiculele rutiere prin îmbunătățirea calității combustibililor și prin stabilirea de valori limită de emisie din ce în ce mai stricte pentru vehiculele noi.

Statele europene au demarat acțiuni pentru reducerea poluării în marile orașe, în principal poluarea provenită din domeniul transporturilor. Aceste măsuri au inclus încurajarea transportului public și dotarea flotelor utilizate pentru realizarea transportului în comun prin achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante, precum: tramvaie, autobuze electrice, autobuze hibrid, autobuze GNC și troleibuze.

în ultimii ani, Primăria Municipiului Constanta a demarat diverse proiecte pentru reducerea emisiilor poluante prin înnoirea parcului de mijloace de transport public utilizate de CT BUS SA. în condițiile în care nu s-a impus în mod clar un tip de mijloc de transport printr-

| ANEXA LA I L!g-MNR.XL_/A2l o performanță superioară combinată (emisii poluante plus costuri), s-a optat pentru un mix de soluții adecvate situației actuale. După încheierea contractului de achiziție pentru cele 104 de autobuze diesel EURO 6 a urmat depunerea cererilor de finanțare pentru 41 de autobuze electrice prin Programul Operațional Regional, precum și pentru achiziția a 20 de minibuze din fonduri proprii.

Pentru o mai bună planificare teritoială, dar și pentru a se supune reglementărilor europene și naționale, la nivelul Municipiul Constanta s-au elaborat și aprobat două importante documente strategice: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Creștere - Zona Metropolitană Constanța 2017 -2023 (SIDU) si Planul de mobilitate urbană durabilă pentru Polul de Creștere Constanța 2016 - 2030 (PMUD)

a) Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Creștere -Zona Metropolitană Constanța 2017 -2023 (SIDU)

SIDU este un document programatic elaborat la nivelul Zonei Metropolitane Constanța care stabilește viziunea și obiectivele de dezvoltare ale acesteia pentru perioada 2017 -2023.

Viziunea de dezvoltare a Polului National de Creștere - Constanta are în vedere

> > impunerea Zonei Metropolitane Constanța ca un centru multifuncțional competitiv al României și principalul polarizator economic în regiunea Mării Negre, avându-se în vedere totodată dezvoltarea durabilă a întregii zone si reducerea discrepanțelor actuale de dezvoltare dintre cele 16 localități care compun Polul de creștere.

Constanța va fi o metropolă europeană, un pol de creștere și o zonă turistică în expansiune, cu o economie solidă și competitivă si un standard de viață ridicat pentru toti locuitorii săi.

>

Obiectivul pe termen mediu și lung este acela de a asigura un spațiu metropolitan funcțional, un cadru urban adecvat care să ofere condiții optime de viață locuitorilor săi și să genereze oportunități pentru aceștia, precum și pentru alte persoane care vor să se stabilească aici, unul din scopurile urmărite fiind și acela de a crește din punct de vedere demografic, în special în zona activă a populației, stimulând migrația pozitivă și atragerea de tineri și de capital uman calificat.

Un pilon al viziunii de dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța îl reprezintă integrarea măsurilor inovative și utilizarea noilor tehnologi în viața orașul, stimulând astfel progresul în această direcție, urmărind implementarea conceptului de SMART CITY.

Pentru realizarea cu succes a acestei viziuni au fost stabilite 20 de obiective strategice. Astfel, achiziția mijloacelor de transport ecologice propuse prin prezentul proiect va contribui la atingerea următoarelor obiective strategice ale SIDU, respectiv:

 • 1. îmbunătățirea conectivității - prin furnizarea unui serviciu public de transport public local eficient și predictibil.

 • 2. Asigurarea accesului tuturor locuitorilor la servicii și utilități publice de calitate

 • 3. Asigurarea unui climat de siguranță și securitate a cetățeanului

b) Planul de mobilitate urbană durabilă pentru Polul de Creștere Constanța 2016 -2030 (PMUD)

Planul de mobilitate urbană reprezintă o documentație complementară strategiei de dezvoltare teritorială periurbană/metropolitană și a planului urbanistic general (P.U.G.), dar și instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spațială a localităților și a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor și mărfurilor.

Viziunea de dezvoltare a PMUD este realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială și care să asigure o bună calitate a vieții in Polul de Creștere Constanta.

Obiectivele strategice care concură la realizarea acestei viziuni de dezvoltare sunt:

 • 1. Accesibilitatea - Să asigure tuturor cetățenilor din Polul de creștere opțiuni de transport care permit accesul la destinații și servicii esențiale.

 • 2. Siguranța și securitatea - Să reducă accidentele rutiere grave și letale.

 • 3. Mediul înconjurător - Să reducă poluarea aerului, apei, solului, precum și să reducă

poluarea fonică, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie.

 • 4. Eficiența economică - Să îmbunătățească eficiența și eficacitatea costurilor transportului de persoane și mărfuri.

 • 5. Calitatea mediului urban - Să contribuie la creșterea atractivitătii si calității mediului urban

j                                                                       1         j

si a urbanismului în beneficiul cetățenilor, economiei si societății în ansamblul său.

Astfel, proiectul va contribui la atingerea tuturor obiectivelor strategice ale PMUD

Constanța, după cum urmează:

 • 1. Accesibilitate - prin extinderea ariei de acoperire a serviciului de transport local și prin utilizarea unor mijloace de transport care vor putea accesa zonele neacoperite în prezent de acesta prin diversificarea gabaritului mijloacelor de transport în comun.

 • 2. Siguranță și securitate - stațiile vor fi dotate cu sisteme moderne de supraveghere care vor asigura un climat de siguranță a călătorilor.

2.3 Aspecte legislative

Modernizarea parcului de mijloace de transport contribuie la reducerea poluării din oraș prin încurajarea populației să utilizeze transportul în comun în detrimetul autovehiculului personal. O parte din traficul din Constanta se datorează și transportului elevilor către și de la unitățile de învățământ, întrucât majoritatea părinților își duc copiii cu mașinile personale.

în acest sens, se încearcă identificarea de soluții pentru transportul copiilor și fluidizarea traficului în zonele centrale ale orașului.

■ /

Gratuitatea tuturor elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat este acordată în baza următoarelor acte normative:

 • •  Legea nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 prin care prevede la art. 19(1) "în relația cu călătorii, autoritățile administrației publice locale pot acorda, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale administrației publice locale, facilități de transport elevilor, studenților, ucenicilor și anumitor categorii de persoane defavorizate stabilite potrivit legii."

 • •  Regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători în Municipiul Constanta care are scopul de a definii modul în care, în conformitate cu normele dreptului comunitar și ale legislației naționale în vigoare.

• LEGEA educației naționale nr. 1/ 2011 cu modificările și completările ulterioare, care prevede la art. 84 alin. (1) "Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat

beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pentru transp


HCLM NR. 42__

Drtui^oucrt'în cornunToesuprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, pe tot parcursul anului calendaristic" și alin. (2) "Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport prevăzute la alin. (1), pe tot parcursul anului calendaristic."

• H.C.L.M. nr. 302/2017 cu privire la acordarea de facilitați la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanta la art. 4 lit. a:

- gratuitate la tariful standard pe mijloacele de transport în comun pe raza municipiului Constanta:

 • 1. elevii orfani sau proveniti din casele de copii;

 • 2. elevi cu cerințe speciale educaționale speciale;

 • 3. elevi cu măsura de protecția specială sau tutela;

- art.4 lit. b. - reducerea cu 50% a tarifiului standard la abonamentele de transport public de călători, pe una doua sau toate liniile, pentru:

 • 1. elevii care urmează cursurile la unitățile de învățământ obligatoriu, profesional și liceal acreditat/autorizat din municipiul Constanta, indiferent de domiciliu;

 • 2. elevii cu domiciliu în municipiul Constanta care urmează cursurile la unitățile de învățământ obligatoriu, profesional și liceal acreditat/autorizat, din afara municipiului Constanta, numai pe rutele de transport în interiorul municipiului Constanta

3. Oportunitatea implementării proiectului pilot

3.1 Necesitatea proiectului

Unul dintre Obiectivele specifice ale PMUD 2016-2030, vizează sprijinirea proiectelor care dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivel urban. Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se regăsește în analiza efectuată, direcțiile de acțiune și măsurile propuse în planurile de mobilitate urbană durabilă ale respectivelor orașe/municipii/alte zone mai extinse, stabilite conform prevederilor legale.

Prin dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv și eficient, prin crearea/modernizarea/extinderea unei rețele coerente de piste/trasee de biciclete, dar și prin crearea/modernizarea unor trasee/spații pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni, se pot asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părți din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale, către transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare și mersul pe jos, astfel asigurându-se diminuări semnificative ale traficul rutier și emisiilor de echivalent CO2 în orașe/municipii.

Prin măsurile/activitățile propuse PMUD 2016-2030 se urmărește în principal îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, timpilor săi de parcurs, accesibilității, transferului către acesta de la autoturismele personale, precum și a transferului de la autoturisme către modurile nemotorizate de transport.

în cadrul direcțiilor de acțiune și proiecte pentru infrastructura de transport din cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 - 2030 (PMUD) a fost identificată necesitatea de modernizare și extinderea sistemului de transport public eficient, ecologic și sigur, accesibil tuturor categoriilor de călători.

Având în vedere creșterea ratei de transport folosind autoturismul personal și, implicit a poluării generate la nivelul orașului, implementarea proiectului, respectiv "Analiză privind oportunitatea introducerii unor trasee noi în programul de transport care să faciliteze transportul elevilor " poate contribui la reducerea poluării și aglomerației în trafic, precum și la asigurarea unui transport în condiții de siguranță al elevilor. Acest aspect poate fi cuantificat prin reducerea numărului de mașini care ajung în zonă, respectiv numărul de elevi transportați către și de la unitatea de învățământ de către părinți cu autoturismele personale.

Având în vedere cele menționate anterior, considerăm necesară analizarea oportunității introducerii de trasee noi cu autobuze dedicate pentru transportul elevilor

3.2 Motivarea si definirea ariei de studiu

HCLM NR. b__


>

Având în vedere ca o parte din locuitori din orașele Lumina Ovidiu, Năvodari lucrează în orașul Constanta mai exact cartierele Palazu Mare si Tomis Plus, astfel dimineața si după masa se creaza blocaje pe bulevardul Tomis pana în zona bulevardului Tomis cu bulevardul Lapusneanu.

Municipiul Constanta are un număr de 147 școli gimnaziale (clasele l-VIII) (informații în curs de actualizare). Raționamentul care a stat la baza alegerii unitățiilor de învățământ, este reprezentat de numărul mare al elevilor înscriși, precum și poziționarea acestora în una din zonele aglomerate a orașului.

Nivelurile de învățământ existente în scoală sunt:

> »

J primar: clasele pregătitoare I - IV;

J gimnazial: clasele V-VIII.

Programul școlii se desfășoară în două schimburi:

J 8.00-12.00/13.00 (primar + clasele a Vlll-a);

■/ 12.00/13.00-18.00 (gimnaziu, clasele: a V-a ; a Vl-a si a Vll-a).

Proiectul își propune ca elevi să se poată deplasa în siguranța de acasă către unitatea de învățământ si invers.

J                                J

Conectarea școliilor cu rețeaua de transport în comunANEXA LA ■ICLMNR. Q


Mai jos este prezentat modul în care se realizează în prezent conectivitatea unității de învățământ cu rețeaua de transport public a orașului, precum și distanțele de la cele mai


Figura 4. Poziționarea unitățiilor de învățământ

3.3 Identificarea problemelor și necesităților

Prezenta analiză de oportunitate tratează posibilitatea implementării unui măsuri de eficientizare a transportului public prin intoducerea unor trasee noi în programul de transport cu autobuze dedicate pentru a asigura transportul elevilor către unitățile de învățământ: Școala nr. 40, Școala nr. 23, Școala nr. 29, Școala nr. 7, Școala nr. 38, Școala nr. 14, Școala nr. 10.

Având în vedere ca numărul de autoturisme este într-o continua creștere la nivelul municipiului Constanta, colaborată cu deplasarea locuitorilor din localitățile limitrofe către orașul Constanta.

>

Pe perioada anului școlar sa observat o creștere semnificativa a numărului de autovehicule mai exact pe bulevardul Tomis pe porțiunea cuprinsă intre bifurcatie Palazu Mare și Tomis 3, cât și în cartierul Tomis Nord în jurul școlilor nr. 29 și 38.

Pentru a analiza implementarea acestui proiect sa ales unitatea de învățământ Școala nr. 29 Mihai Viteazul” din cartierul Tomis Nord. S-a ales aceasta unitate intruncat în zona respectiva sa creaza foarte multe blocaje rutiere datorită părinților care vin cu autoturismele proprii pentru a și aduce copii la școala, cât sa ii preia la finalizarea orelor.

Astfel împreuna cu personalul unități de învățământ a Școlii Gimnaziale nr. 29 „Mihai Viteazul” s-a realizat un sondaj în rândul părinților.

Astfele aceștia au fost chestionați cu privire la modul de efectuare a transportului elevilor.

Ancheta de mobilitate: Astfel s-a efectuat un sondaj de opinie la Școala Nr. 29 -str. Cișmelei nr.13, pentru a putea fi analizată oportunitatea proiectului (chestionarul aplicat se regăsește în Anexa ).

Scopul sondajului: Determinarea oportunității introducerii unor trasee noi în programul de transport cu autobuze care să faciliteze transportul elevilor înscriși la Școala Nr. 29 - str. Cișmelei nr.13

Obiectivele cercetării: Obținerea de informații de la grupul țintă care să susțină oportunitatea introducerii unor trasee noi care să asigure transportul cu autobuze dedicate pentru elevii înscriși la Școala Nr. 29 - str. Cișmelei nr.13 în vederea creșterii mobilității în zona studiată, reducerea blocajelor în apropierea școlii și implicit a poluării.

Analiza rezultatelor: Urmare a transmiterii chestionarelor către grupul țintă, acestea au fost completate de tutorii legali ai elevilor și au fost transmise spre analiză un număr de 437 de chestionare.

Menționăm faptul că pe parcursul interpretării datelor există o diferență între numărul respondenților la fiecare întrebare în parte și numărul total de chestionare ca urmare a netratării tuturor întrebărilor chestionarului de către tutorii legali ai elevilor înscriși la Școala

Nr. 29  - str. Cișmelei nr. 13. Astfel, prezentăm mai jos analiza individuală a întrebărilor și

interpretarea răspunsurilor pentru care au fost obținute următoarele informații:

întrebarea 1: "Considerați oportun infiintarea unei linii de tranport public de tip „school bus” care sa ofere avantajul transportul elevilor intre domiciliu și unitatea de învățământ ?"

Potrivit graficului de mai sus se observă următoarele:

90.85% din totalul respondenților, respectiv 397 persoane sunt de acord cu înființarea unei linii de transport de tip "school bus";

J 9.15 % din totalul respondenților, respectiv 40 persoane nu sunt de acord cu înființarea unei linii de transport de tip "school bus".

Se constată oportunitatea introducerii unor trasee noi cu autobuze dedicate pentru transportul elevilor

întrebarea 2: "Considerați necesară prezența în mijlocul de transport a unui reprezentant al Poliției Locale?"

J 77,61% din totalul respondenților, respectiv 312 persoane consideră necesară prezența unui reprezentant al Poliției Locale în mijlocul de transport;

z 22,39% din totalul respondenților, respectiv 90 persoane nu consideră necesară prezența unui reprezentant al Poliției Locale în mijlocul de transport.

Se constată oportunitatea prezenței unui reprezentant al Poliției Locale în autobuzele dedicate pentru transportul elevilor

întrebarea 3: "\/ă rugăm să ne precizați care este ora la care copilul/copiii dvs. începe/încep, respectiv termină programul de învățământ'

J 60.84 % din totalul respondenților, respectiv 626 elevi încep programul la ora 8:00 39.16% din totalul respondenților, respectiv 403 elevi încep programul la ora 12:00;

J 60.84 % din totalul respondenților, respectiv 626 elevi termina programul la ora 11:30

Z 39.16% din totalul respondenților, respectiv 403 elevi termina programul la ora 18:00;

Cererea de transport identificată va fi transpusă în programul de transport aferent rutelor cu autobuze dedicate pentru transportul elevilor

întrebarea 4: "Cum parcurge copilul dumneavoastră drumul către școală?"


 • ■ Autobuz

 • ■ Pe jos

□ Mașina proprie

/■ 53.51 % din totalul respondenților, respectiv 297 persoane se deplasează către școală pe jos;

J 36.22 % din totalul respondenților, respectiv 201 persoane se deplasează către școală autoturismul personal;

10.27 % din totalul respondenților, respectiv 57 persoane se deplasează către școală utilizând transportul public;

în momentul de față, transportul elevilor către unitatea de învățământ se realizează preponderent pe jos.

întrebarea 5: "în cât timp parcurge copilul dvs. distanța de la locuință la școală?"


 • ■ Mai puțin de 15 min

 • ■ Intre 15-30 min

□ Peste 30 min

S 47.46 % din totalul respondenților, respectiv 848 persoane parcurg distanța de la locuință la școală în mai puțin de 15 min;

J 46.97 % din totalul respondenților, respectiv 669 persoane parcurg distanța de la locuință la școală între 15-30 min;

ANEX,^ LA

J 5.57 % din totalul respondenților, respectiv 99 persoane parcurg distanța de la locuință la școală în mai mult de 30 min.

Se constată că majoritatea elevilor alocă între 15-30 minute traseului de acasă până la școală, interval care trebuie luat în considerare la stabilirea traseelor noi de transport cu autobuze dedicate.

întrebarea 6: "Dacă folosiți un autoturism, conducătorul autovehiculului își continuă drumul spre altă destinație sau revine spre locuință?",


 • ■ Continua spre alta destinație

 • ■ Revine spre locuința

72,13% din totalul respondenților, respectiv 176 respondenți continuă drumul spre altă destinație;

✓ 27,87% din totalul respondenților, respectiv 68 respondenți revin spre locuință.

Se constată că pentru cel puțin 68 de elevi, părinții se deplasează special pentru a-i duce la școală, după care revin acasă, fapt ce contribuie la creșterea traficului rutier din zonă la orele de vârf.

întrebarea 7: "Ați renunța la actuala modalitate de transport al copilului dvs. către unitatea de învățământ în favoarea unui mijloc de transport de tip "school bus"?"

Dacă răspunsul este DA, care ar fi cea mai apropiată stație de transport public de suprafață (exclusiv autobuz sau troleibuz) față de locuința dvs. ?


 • ■ da

 • ■ nu


J 80.23% din totalul respondenților, respectiv 280 respondenți sunt de acord să renunțe la actuala modalitate de transport în favoarea unui mijloc de transport de tip school bus;

S 19.77 % din totalul respondenților, respectiv 69 respondenți nu ar renunța la actuala modalitate de transport.

Se constată o intenție semnificativ pozitivă în ceea ce privește utilizarea noilor trasee cu autobuze dedicate în detrimentul modalităților actuale de transport (predominant autoturism personal).

Răspunsurile respondenților cu privire la adresa de domiciliu, respectiv cele mai apropiate stații de mijloace de transport, precum și alternativele utilizate de fiecare respondent în parte stau la baza definirii caracteristicilor de transport ale traseelor noi înființate.

f

Analizând rezultatele sondajului, precum și impactul pe care îl va avea acest proiect asupra eficientizării reducerii traficului și poluării prin încurajarea utilizării transportului de tip "school bus", se constată oportunitatea introducerea unor trasee noi cu autobuze adecvate pentru transportul elevilor.

ANEXA LA

4. Obiectivele specifice ale proiectului

în baza analizei situației existente prezentată în cadrul cap. 3, precum și în urma evaluării necesității și oportunității măsurilor prezentate în cadrul capitolelor anterioare au fost identificate următoarele probleme cheie:

 • - PC-1: 36.22 % din totalul de 555 respondenți respondenților, respectiv 201 persoane, se deplasează către școală cu autoturismul personal, generând trafic suplimentar în aria de analiza precum și limitări ale capacității de circulație ale arterelor ca urmare a staționărilor în locuri nepermise, pentru debarcarea/îmbarcarea elevilor la poarta unității de învățământ;

 • - PC-2: 72,13% din totalul de 244 respondenți, respectiv 176 persoane, își continuă drumul spre altă destinație utilizând autoturismul propriu, generând trafic suplimentar la nivelul orașului;

 • - PC-3: 27,87% din totalul de 244 respondenți, respectiv 68 persoane, revin spre locuință după efectuarea deplasării de însoțire a elevului către unitatea de învățământ generând trafic suplimentar, ce ar putea fi evitat prin punerea la dispoziție a transportului școlar;

 • - PC-4: Accesibilitatea oferită de sistemul de transport public în raport cu originile și destinațiile călătorilor din zona de analiză (raportat la nevoia de a se deplasa la/de la școală către domiciliu) este relativ scăzută determinând renunțarea la transportul public și deplasarea cu autoturismul personal.

Având în vedere provocările cheie identificate mai sus, este evident că există dovezi puternice care să susțină îmbunătățirea serviciului de transport public prin definirea unor trasee noi adaptate nevoilor specifice pentru a asigura transportul elevilor din municipiul Constanta, fapt ce va contribui la creșterea atractivității sistemului de transport public și asigurarea premiselor redistribuirii repartiției modale în favoarea transportului public.

Astfel, identificarea principalelor obiective specifice ale proiectului a pornit de la evaluarea situației existente precum și a necesității și oportunității măsurilor de introducere de trasee noi. în consecință, pentru a răspunde nevoilor și cerințelor actuale privind creșterea ponderii modale către transportul public, realizarea unui sistem de transport public mai eficient, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră datorate transportului, reducerea consumului de combustibil, și asigurarea unui sistem de transport adaptat nevoilor de mobilitate care să susțină creșterea economică locală, s-au stabilit următoarele obiective:

 • - 0-1: Reducerea impactului activităților de transport asupra mediului și locuitorilor (poluarea aerului, zgomot) în cadrul zonei de studiu prin utilizarea unor mijloace de transport mai puțin poluante și asigurarea unui transfer sustenabil al unei părți din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale, către transportul public, asigurâbdu-se diminuării semnificative ale traficul rutier și a emisiilor de C02ec. Totodată utilizarea în efectuarea serviciului de transport elevi a unor autobuze mai puțin poluante vor contribui la reducerea impactului negativ asupra mediului datorat sectorului transporturilor.

 • - 0-2: Asigurarea unei capacități de transport adaptate nevoii de mobilitate a locuitorilor. Având în vedere trendul de creștere al numărului de călători transportați și desele apariții de suprasolicitare în perioadele orelor de vârf, este necesar adaptarea capacității de transport oferită de sistemul de transport al elevilor la nevoia de mobilitate a acestora, degrevând în același timp traficul general și totodată sistemul de transport public general.

5. Soluții propuse


I ANEXA LA

Ihclmnr.^ tîn urma analizări datelor de mai sus propunem implementarea a 3 trasee pilot pentru transport persoane elevi, astfel:

 • 1. traseul E1: Gara - bd.Lapusneanu - Tomis Nord

 • - tur: - Gara - bd. Ferdinand- bd. Lapusneanu- str. Soveja - str. Adamclisi - str. Cișmelei - C.L. Tomis Nord

-distanța : 5.70 km ;

-durata estimata: 25-30 min;

-nr. statii: 13;

 • - retur: C.L. Tomis Nord - Str. Dobrila Eugeniu - str. Adamclisi - str. Soveja - bd. Lapusneanu - bd, Ferdinand - C.L.Gara.

-distanța : 5.8 km ;

-durata estimata: 25 -30 min;

-nr. statii: 10;


 • 2. traseul E2: KM5 - str. Cumpenei - str. Soveja -Tomis Nord

 • - tur: - C.L. Km5 - str. Vârful cu dor - alea Pelicanului - str. Spiru Haret str. Cumpenei

 • - str.Dezdrobirii - str. Soveja - bd. Tomis - str. Suceava - str. Dobrila Eugeniu - str. Cișmelei - C.L. Tomis Nord.

-distanța : 8 km ;

-durata estimata: 35-40 min;

-nr. statii: 18;

 • - retur: C.L. Tomis Nord - Str. Dobrila Eugeniu - str. Suceava - bd. Tomis - str.Soveia

 • - str. Dezdrobirii - str. Cumpenei - str. Spiru Haret - alea. Pelicanului - str. Vârful cu dor -C.L KM 5;

-distanța: 8.10 km;

-durata estimata: 35-40 min;

 • 3. traseul E3: Palazu Mare - bd. Tomis -Tomis Nord

- tur: C.L. Palazu Mare - str. Santinelei - str. Dumbrăveni- bd. Tomis - str. Suceava-str. Dobrila Eugeniu - str. Cișmelei - CL Tomis Nord;

distanța: 5.40 km durata estimata: 25-30 min nr. statii: 13

Pentru a realiza o călătorie in cele mai sigure condiții de transport, se vor utiliza pentru aceste trasee autobuze ISUZU CITIPORT de 12 metri.

j ANEXA LA tHCLM NR-X»---

5.1 Caracteristicile autobuzelor din gama 12 metri,

ISUZU CITIPORT Euro 6,

Toate cele 104 de autobuze urbane EURO 6 pe care operatorul de transport CT BUS S.A le are în exploatare au podea total coborâtă și îndeplinesc următoarele condiții:

Dimensiuni exterioare:

 • •  lungime totală: 12.030 mm;

 • •  înălțime totală: max. 3136 mm;

 • •  lățime totală: max. 2.550 mm;

Dimensiuni interioare:

 • •  înălțimea interioară a salonului: min.2.200 mm;

 • •  deschiderea liberă a ușilor pentru călători: min. 1382 mm;

 • •  panta interioară a podelei va respecta reglementările interne și internaționale.

Caracteristici funcționale ale autobuzului (manevrabilitate):

 • •  cutie automata ZF ECOLIFE

 • •  stabilitatea în rampă și pantă: min.12 % (la încărcare maximă);

 • •  performanțe la viraj conform R107 ECE-ONU;

 • •  sistem audio-video de informare calatori

Dotări speciale:

 • •  rampa pentru acces persoane cu dezabilitati;

 • •  sistem de monitorizare video 8 camere;

 • •  prize usb

 • •  încălzire si aer condiționat

Capacitate transport călători:

 • •  94 călători, din care          25 de locuri pe scaun.

Tabel 1. Repartizarea elevilor/vehiculelor în funcție de programul școlar           ANEXA LA

HCLM NR. £  . I^^Zl

Traseu

Lungi me (km)

Durată (min)

Potențiali utilizatori

Ore începere program școlar (schimbul 1)

Ore încheiere program școlar (schimbul II)

08:00

12:00

Nr. vehicule 2

El

11.5

60

150

75

75

Nr. vehicule 2

E2

16.10

80

140

70

70

Nr. vehicule 1

E3

11

60

70

35

35

Total elevi

360

180

180

5.2 Date caracteristice trasee

ANEXA LA

HCLM NR.


Tabel 2. Propunere traseu E1

El

Traseu:

Gara - bd. Ferdinand- bd. Lapusneanu- str. Soveja - str. Adamclisi - str. Cișmelei - C.L. Tomis Nord - Str. Dobrila Eugeniu - str. Adamclisi - str. Soveja - bd. Lapusneanu - bd. Ferdinand -C.L. Gara

Lungime traseu:

12 km dus-întors

Număr de autobuze

2

Număr maxim de utilizatori (elevi)/oră estimați ciclul primar

100

Număr maxim de utilizatori (elevi)/ora estimați ciclul gimnazial

50

Tabel 3. Program de circulație - propunere traseu E1

Program de circulație*

Gara

Tomis Nord

Tomis Nord

Gara

Dimineața

plecare

sosire

plecare

sosire

7.15

7.45

07.15

07.45

Tomis

Nord

Gara

Gara

Tomis Nord

După amiaza

plecare

sosire

plecare

sosire

11.30

12.00

11.30

12.00


anbxA 1 anr.

Tabel 4. Propunere traseu E2

E2

Traseu:

C.L. Km5 - str. Vârful cu dor - str. Cumpenei - str.Dezdrobirii - str. Soveja - bd. Tomis - str. Suceava - str. Dobrila Eugeniu - str. Cișmelei - C.L. Tomis Nord.

Lungime traseu:

17.8 km dus-întors

Număr de autobuze

2

Număr maxim de utilizatori (elevi)/oră estimați ciclul primar

100

Număr maxim de utilizatori (elevi)/oră estimați ciclul gimnazial

40

Tabel 5. Program de circulație - propunere traseu E2

Program de circulație*

C.L

Tomis Nord

Tomis Nord

Gara

Dimineața

plecare

sosire

plecare

sosire

7.05

7.45

07.05

07.45

Tomis

Nord

Gara

Gara

Tomis Nord

După amiaza

plecare

sosire

plecare

sosire

11.30

12.10

11.30

12.10

Tabel 6. ProDunere traseu E3


E3

Traseu:

Lungime traseu:

12 km dus-întors

Număr de autobuze

1

Număr maxim de utilizatori (elevi)/ora estimați ciclul primar

35

Număr maxim de utilizatori (elevi)/ora estimați ciclul gimnazial

35

Tabel 7. Program de circulație - propunere traseu E3

Program de circulație*

Palazu Mare

Tomis Nord

Dimineața

plecare

sosire

7.15

7.45

Tomis Nord

Palazu Mare

După amiaza

plecare

sosire

11.30

12.00

ANEXA LA '

HCLM NR.yx__

5.3 Costuri estimative aferente implementării proiectului

Pentru determinarea costului zilnic aferent prestării serviciului de transport au fost luate în considerare următoarele aspecte: costul unitar autobuze urbane/2020/km stabilit prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători încheiat intre Primăria Municipiului Constanta și CT BUS SA, lungimea traseelor, numărul de curse stabilite prin programul de circulație, la care s-a adăuga costul aferent accesului și retragerii mijloacelor de transport în/din unitățile operatorului de transport.

Pentru ca elevi sa poată ajunge în timp optim la unitățile de învățământ, propunem ca traseele E1 și E2 să fie deservite de câte doua autobuze, iar linia E3 de un autobuz, care vor pleca astfel:

 • - linia E1 sens de deplasare Tomis Nord - va pleca la ora 07.15 din Gara ;

 • - linia E1 sens de deplasare Gara - va pleca la ora 07.15 din Tomis Nord.

 • - linia E1 sens de deplasare Gara - va pleca la ora 11.30 din Tomis Nord ;

 • - linia E1 sens de deplasare Tomis Nord - va pleca la ora 11.30 din Gara.

 • - linia E2 sens de deplasare Tomis Nord - va pleca la ora 07.05 din KM5 ;

 • - linia E2 sens de deplasare KM5 - va pleca la ora 07.05 din Tomis Nord.

 • - linia E2 sens de deplasare KM5 - va pleca la ora 11.30 din Tomis Nord ;

 • - linia E2 sens de deplasare Tomis Nord - va pleca la ora 11.30 din KM5.

 • - linia E3 sens de deplasare Tomis Nord - va pleca la ora 07.15 din Palazu Mare;

 • - linia E3 sens de deplasare Palazu Mare - va pleca la ora 11.30 din Tomis Nord;

Tabel 8. Costuri estimate trasee propuse


anexa LA |

HCLM NR. JT


Traseu

NR. MAȘINI

Sens

Cost unitar lei/km(fara TVA)

Lungime traseu/semicursafkm)

Nr. semicurse/zi

Cost transport/zi

Cost acces/retragere

Cost total transport/zi(lei)

Cost transport lunar aprox(lei)

1

2

3

4=1*2*3

5=4*10%

6=4+5

7=6*21 zile

El

2

tur

10.51

6.00

2.00

126.12

237.53

363.646

7636.57

retur

10.51

6.00

2.00

126.12

235.42

361.544

7592.42

15228.99

Costul est mat pentru traseul T2

Traseu

Cost unitar lei/km

Lungime traseu/semicursa(km)

Nr. semicurse/zi

Cost transport/zi

Cost acces/retragere

Cost total transport/zi(lei)

Cost transport lunar aprox(lei)

1

2

3

1*2*3

5=4*10%

6=4+5

7=6*21zile

E2

2

tur

10.51

8.90

2.00

187.08

220.71

407.788

8563.55

retur

10.51

8.90

2.00

187.08

218.61

405.686

8519.41

17082.95

Costul est mat pentru traseul T3

Traseu

Cost unitar lei/km

Lungime traseu/semicursa(km)

Nr. semicurse/zi

Cost transport/zi

Cost acces/retragere

Cost total transport/zi(lei)

Cost transport lunar aprox(lei)

1

2

3

1*2*3

5=4*10%

6=4+5

7=6*21 zile

E3

1

tur

10.51

6

1

63.06

192.33

255.393

5363.25

retur

10.51

6.0

1

63.06

191.28

254.342

5341.18

10704.44

Total cost transport lunar pentru traseele propuse (lei)

43016.38

ANEXA LA

hclmnr.£ /^?i


6. Concluzii și recomandări

Având în vedere cele menționate anterior, provocările cheie identificate precum și modul în care proiectul răspunde obiectivelor stabilite, considerăm oportun implementarea măsurilor de introducere de trasee noi în programul de transport care să faciliteze transportul elevilor din ciclul primar și secundar școlile de mai sus menționate. Implementarea acestor măsuri va asigura creșterea atractivității sistemului de transport public și asigurarea premiselor redistribuirii repartiției modale în favoarea transportului public.

Totodată, implementarea proiectului contribuie la creșterea încrederii populației în serviciile de transport public de călători oferite de către Municipiul Constanta, care se pliază din ce în ce mai bine nevoilor reale ale populației.

Principale obiective ale măsurilor propuse au reieșit din evaluarea situației existente precum și a necesității acestora și răspund nevoilor și cerințelor actuale privind creșterea ponderii modale către transportul public, realizarea unui sistem de transport public mai eficient, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră datorate transportului, reducerea consumului de combustibil și asigurarea unui sistem de transport adaptat nevoilor de mobilitate care să susțină creșterea economică locală.

Prin implementarea proiectului se urmărește asigurarea unui transfer sustenabil al unei părți din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale, către transportul public, asigurându-se diminuării semnificative ale traficul rutier și a emisiilor de C02ec. Totodată utilizarea în efectuarea serviciului de transport elevi a unor autobuze mai puțin poluante va contribui la reducerea impactului negativ asupra mediului.

Astfel, aceste trasee propuse mai sus vor acoperi următoarele cartiere: Sere, CET, Medea, Inel II, Coiciu, Compozitorilor, Analachioi, Inel I, Tomis III, Badea Cartan, ICIL, Gara, Tomis I, Palazu Mare, Tomis Plus.

Având în vedere necesitatea implementării proiectului în perioada imediat următoare, se propune utilizarea autobuzelor Euro 6 din gama 12 m existente deja în flota CT BUS S.A.

Totodată, având în vedere impunerea unor condiții de siguranță și securitate sporită se recomandă solicitarea sprijinului Poliției Locale pentru asigurarea de măsuri suplimentare în stații sau autobuze (de exemplu prezența unui reprezentant în stațiile de îmbarcare-debarcare, cât și în mijlocul de transport).

Proiectul va fi monitorizat de către Direcția Servici Publice și CT BUS S.A. în vederea evaluării impactului și stabilirii oportunității replicării pentru alte unități de învățământ.

Implementarea proiectului și extinderea acestuia la nivelul întregului oraș poate contribui în mod substanțial la ameliorarea suprasolicitării sistemului de transport public local în perioadele de vârf precum și la diminuarea volumului de autoturisme personale aflate în trafic, mulți părinți fiind încurajați să renunțe la utilizarea autoturismului propriu în favoarea altor moduri de transport sustenabile.

ANEXA LA

HCLM NR. g

7. Surse de date pentru elaborarea studiului

 • •  https://thenewswheel.com/historv-of-the-school-bus/

 • •  http://www.coachbuilt.com/bui/wZwavne/wavne.htm

 • •  https://en.wikipedia.org/wiki/School bus by country

 • •  http://www.economica.net/primaria-clui-napoca-introduce-autobuze-scolare-la-bucuresti-se-reinfiinteaza-linia-pentru-elevi-327 158277. html#n

 • •  https://adevarul.ro/locale/clui-napoca/foto-autobuzele-scolare-dedicate-elevilor-clui-functioneaza-proiect-pilot-gen-tara-1 5b98cc60df52022f755b878a/index.html

 • •  https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/clui-primul-oras-din-romania-care-a-pus-in-circulatie-autobuze-scolare.html

 • •  https://clui.com/articole/proiect-pilot-clui-autobuze-scolare/

 • •  https://evz.ro/transport-scolar-pentru-elevii-din-timisoara.html

 • •  http://orasul-timisoara.ro/local-7277/

 • •  http://www.tion.ro/stpt-a-pornit-transportul-scolar-elevii-nu-s-au-inqhesuit-sa-mearga-cu-minibuzele-la-scoala/2178460

 • •  https://www.mediafax.ro/social/linie-de-autobuze-infiintata-pentru-transportul-elevilor-de-la-scoala-141 -la-scoala-gimnaziala-127-16724889

 • •  http://sparknews.ro/2019/09/Q7/stb-patru-linii-scolare-speciale-de-luni-proiect-pilot-pentru-elevii-scolii-195-din-sectorul-3/

 • •  https://constantasimplicity.wordpress.com/2012/12/21/cartierele-din-constanta/

8. Anexe


 • •  Anexa 1- Model chestionar privind transportul elevilor Școlii Gimnaziale nr.29 .

 • •  Anexa 2 - Hartă trasee propuse.