Hotărârea nr. 59/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI INFANT

HOTĂRÂRE pentru aprobarea proiectului "INFANT"

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de        * OoL' dbfioî/)

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 28409/12.02.2020 a domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției generale de asistență socială Constanța nr.12.195/21.02.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și ale art.196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă proiectul "INFANT" destinat persoanelor din municipiul Constanța, care constă în acordarea de sprijin financiar în vederea efectuării procedurii de fertilizare in vitro.

Art.2 Se aprobă Regulamentul pentru implementarea la nivelul municipiului Constanța a proiectului "INFANT" privind acordarea de sprijin financiar în vederea efectuării procedurii de fertilizare in vitro, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuternicește Direcția generală de asistență socială Constanța pentru organizarea și desfășurarea proiectul "INFANT".

Art.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:


împotrivă,


abțineri.


La data adoptării sunt în funcție             consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL MARCELA ENAGHE

CONSTANȚA „

NR. /ZC&C


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


REGULAMENT

pentru implementarea la nivelul municipiului Constanța a proiectului "INFANT" privind acordarea de sprijin financiar în vederea efectuării procedurii de fertilizare in vitro

CAPITOLUL I

Art. 1. Obiectiv: Creșterea natalității în rândul populației de pe raza municipiului Constanța, prin acordarea de sprijin financiar pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro. Anual se va stabili prin dispoziție de primar numărul persoanelor beneficiare, în funcție de bugetul alocat proiectului.

Art. 2. Organizatorul Proiectului este municipiul Constanța prin Direcția generală de asistență socială, denumită în continuare DGAS.

Art. 3. Beneficiarii proiectului:

Femeile singure și cuplurile care au diagnostic de infertilitate stabilit de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și în reproducere umană asistată medical.

Criteriile de eligibilitate pentru includerea în proiect sunt următoarele:

 • a. AMH >1, excepție făcând femeile sub 35 de ani pentru care AMH-ul nu este criteriu de excludere;

 • b. Cuplu autolog/cupluri în care partenerul suferă de azoospermie/femei singure (nu se exclud procedurile cu sperma donată);

 • c. Indice de masă corporală al partenerei între 20 - 30;

 • d. Vârsta femeii între 24 - 45 de ani;

 • e. Beneficiarii au domiciliul în municipiul Constanța în ultimii 3 ani și nu au datorii la bugetul local al municipiului Constanța.

CAPITOLUL II

Art. 4 Proiectul se va derula în unități sanitare publice și private acreditate de către Agenția Națională de Transplant pentru fertilizare in vitro.

Art. 5 Activitățile proiectului:

5.1 .Activități administrative:

 • 1. Afișarea regulamentului proiectului pe site-ul http://primaria-constanta.ro/soas la secțiunea Proiect INFANT;

 • 2. Selecția publică a operatorului emitent de vouchere de către DGAS;

 • 3. Selectarea unităților sanitare publice și private acreditate de către Agenția Națională de Transplant pentru fertilizare in vitro de către operatorul economic - emitentul de vouchere, respectând condițiile proiectului;

 • 4. Afișarea listei cu unitățile sanitare publice și private acreditate de către Agenția Națională de Transplant pentru fertilizare in vitro pe site-ul DGAS în secțiunea dedicată, pe site-ul operatorului emitent de vouchere, precum și pe site-urile unităților sanitare partenere;

 • 5. Afișarea perioadei de depunere a solicitărilor;

 • 6. Persoanele care doresc să beneficieze de sprijinul acordat prin proiectul "INFANT" se vor prezenta la unitățile sanitare publice și private acreditate de către Agenția Națională de Transplant pentru fertilizare in vitro, partenere, pentru a primi indicația de FIV (fertilizare in vitro). Investigațiile necesare eliberării indicației de FIV vor fi suportate din bugetul propriu al solicitantului;

 • 7. După eliberarea indicației de FIV de la unitatea sanitară parteneră, solicitantul va depune cererea de înscriere în programul "INFANT" însoțită de documentele prevăzute de prezentul regulament la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104 în perioada stabilită;

 • 8. La depunerea dosarului se va proceda la: verificarea documentelor prevăzute la art 11; înregistarea solicitării;

 • 9. Dacă dosarul este incomplet, solicitantul va avea la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru completarea acestuia;

 • 10. Pe site-ul httD://Drimaria-constanta.ro/spas la secțiunea Proiect INFANT se va afișa tabelul dosarelor depuse; tabelul va fi de forma: număr de înregistrare, inițialele solicitantului, mențiunea "eligibil" sau "incomplet".

 • 11. Dosarele incomplete vor fi respinse prin Dispoziția directorului general al DGAS Constanța. în ceea ce privește eventualele contestații, acestea se vor depune, in forma scrisă, în termen de 2 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei, la sediul DGAS. Soluționarea acestora se va realiza in maxim 3 zile lucrătoare și se va comunica motivarea în scris petentului la adresa de corespondență.

 • 12. în cazul în care numărul solicitărilor eligibile primite în perioada stabilită pentru înscriere este mai mare decât numărul persoanelor beneficiare stabilite prin dispoziție de primar pentru anul în curs, se va proceda la extragerea publică a beneficiarilor acceptați în proiect, precum și ordinea listei de așteptare care va cuprinde un număr egal cu numărul beneficiarilor acceptați în proiect; în scopul protejării confidențialității datelor cu caracter personal, extragerea se va face utilizând numărul de înregistrare primit la depunerea dosarului;

 • 13. în termen de 10 zile calendaristice de la extragere se va comunica solicitanților, după caz:

 • a. Dispoziția emisă de către directorul general al DGAS privind aprobarea dosarului și solicitanții acceptați în proiect vor fi invitați pentru încheierea Contractului de acordare a voucherelor aferente proiectului „INFANT";

 • b. Informare privind extragerea pe lista de așteptare;

LA .......i

 • c. Informare privind neincluderea în proiectul "INFANT" în urma extragerii publice.

 • 14. Eliberarea voucherelor către beneficiari pe bază de semnătură.

5.2 Activități medicale:

 • 1. Prelevarea ovocitelor prin punctie foliculară, efectuată sub anestezie totală, locală sau sedare

 • 2. Prelevarea/Procesarea spermei

 • 3. Inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană

4. ICSI (injectare intracitoplasmică a spermatozoizilor)

 • 5. Cultivarea embrionilor 72 ore

6. Cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore până la stadiul de blastocist (blastocistul este embrionul de ziua 5).

 • 7. Transferul embrionar

 • 8. Monitorizarea evoluției cazului, care constă în:

 • a)       efectuarea testului seric Ș HCG după 2 săptămâni de la transferul embrionar;

 • b)        consult ginecologic și ecografic, la 6 săptămâni de sarcină (4 săptămâni de la transfer) dacă testul Ș HCG este pozitiv;

 • c)        monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizarea activității prevăzute la punctul 3, dacă testul p HCG este pozitiv.

Art. 6. Sprijinul financiar acordat este de 10.000 lei/solicitare, neimpozabil, conform art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. Sprijinul financiar se acordă sub forma unui voucher pentru fiecare solicitare:

Voucherul va conține următoarele elemente:

 • a. Denumirea și siglele instituțiilor organizatoare ale proiectului "INFANT";

 • b. Denumirea și sigla proiectului "INFANT";

 • c. Denumirea unității emitente;

 • d. Valoarea voucherului;

 • e. Nume și prenume beneficiar;

 • f. Codul numeric personal;

 • g. Valabilitatea voucherului (12 luni de la data emiterii);

 • h. Seria voucherului;

 • i.  Condiții de utilizare a voucherului

CAPITOLUL III

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI:

Art 8. în vederea implementării proiectului, DGAS va iniția achiziție publică pentru un operator economic - emitent de vouchere, autorizat de către Ministerul Finanțelor Publice, cu care va încheia un contract de prestări servicii.

Operatorul economic - emitent de vouchere, în baza contractului semnat cu Direcția generală de asistență socială Constanța, va avea obligația de a selecta unități sanitare publice și private acreditate de către Agenția Națională de Transplant

ANEXĂ LA ! l'HCLM NR.

pentru fertilizare in vitro, cu care va încheia contracte de afiliere pentru implementarea proiectului "INFANT".

Lista cu unitățile sanitare publice și private acreditate de către Agenția Națională de Transplant pentru fertilizare in vitro va fi afișată pe site-ul Direcției generale de asistență socială Constanța (DGAS): http://primaria-constanta.ro/spas/acasa, pe site-ul operatorului economic - emitent de vouchere și pe site-urile unităților sanitare.

Art. 9. (1) Criteriile care vor sta la baza selecției unităților sanitare publice si private acreditate de către Agenția Națională de Transplant pentru fertilizare in vitro, de către operatorul economic-emitentul de vouchere, sunt următoarele:

 • a) Să dețină acreditare valabilă pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru banca de celule reproductive (procesare, conservare, stocare și distribuție) și utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro) emisă în condițiile legii;


 • b) Să facă dovada asigurării de răspundere civila în domeniul medical, atât pentru unitatea sanitară, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă la data includerii in proiectul "INFANT", cu obligația de a o reînnoi pe toata perioada derulării proiectului;

 • c) Să facă dovada plății la zi a contribuției la Fondul pentru Asigurări Sociale de Sănătate și a contribuției pentru concedii și indemnizații, efectuată conform prevederilor legale;

 • d) Să dețină documente doveditoare prin care personalul medico-sanitar își exercită profesia în cadrul unității sanitare;

 • e) Să facă dovada realizării a minimum 100 de proceduri fertilizare in vitro și embriotransfer, în ultimii doi ani calendaristici, demonstrată prin raportarea către Agenția Națională de Transplant de către unitatea sanitară publică sau privată SAU de medicul specialist in obstetrica-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului în reproducere umană asistată medical cu care unitatea sanitară deține o formă de colaborare legală.

 • f)  Rata de sarcini demonstrată sa fie de peste 25 la sută din numărul total de proceduri realizate.

(2) Personalul medical din cadrul unității sanitare sa dețină documente, valabile la data includerii în proiectul "INFANT", care certifică exercitarea profesiei conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează:

 • a) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru medici;

 • b) Certificat de competență sau atestat de studii complementare în domeniul tratamentului infertilității cuplului și reproducerii umane asistate medical pentru medicii de specialitate obstetrică-ginecologie;

 • c) Certificat de competență în domeniul embriologiei umane emis de o autoritate europeană - pentru embriologi, acreditată internațional;

 • d) Autorizația de liberă practică pentru personalul mediu sanitar;

 • e) Certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania pentru personalul mediu sanitar valabile la data includerii in proiectul "INFANT";

ANEXĂ LA ~~~’ !

--------------------- HCLM NR.jffi

în baza derulării procedurii de selecție, se vor stabili unitățile sanitare care vor deveni partenere in proiect.

Unitățile sanitare partenere vor fi notificate în scris de către operatorul economic-emitentul de vouchere privind încadrarea în cadrul proiectului.

Lista unităților sanitare partenere în proiect va fi afișată pe site-ul DGAS, pe site-ul operatorului-emitent de vouchere, precum și pe site-urile unităților sanitare.

Unitățile sanitare incluse în lista unităților partenere vor avea obligația afișării la sediul în care se realizează procedurile de fertilizare in vitro și embriotransfer, precum si pe pagina web proprie, a următoarelor informații:

 • a) lista personalului medical implicat in efectuarea procedurilor desfășurate in cadrul proiectului "INFANT";

 • b) bugetul maxim alocat/beneficiar -un (1) voucher in valoare de 10.000 lei;

 • c) tarifele practicate pentru fiecare procedură.

Contravaloarea altor servicii medicale efectuate la recomandarea specialiștilor în scopul evaluării suplimentare, îmbunătățirii ratei de succes sau prevenirii unor complicații se suportă de către beneficiari la tarifele stabilite de unitatea sanitară și afișate la loc vizibil, pentru care se eliberează documentul fiscal, conform prevederilor legale în vigoare, cu indicarea serviciului prestat.

Aceste activități se realizează numai în condițiile în care beneficiarii au fost informați că nu există bază legală pentru rambursarea acestor servicii din bugetul proiectului și își asumă, în scris, plata contravalorii acestora.

Lista serviciilor medicale care nu fac obiectul rambursării din fondurile alocate proiectului, cuprinde, fără a se limita la acestea:

 • a) investigații paraclinice preliminare (stabilite de fiecare unitate sanitară conform propriului protocol, dacă sunt depistate afecțiuni ce pot afecta evoluția tratamentului sau sarcinii);

 • b) diagnostic genetic al embrionilor;

 • c) crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor;

 • d) recoltarea chirurgicală a spermatozoizilor;

In situația în care costul pentru activitățile medicale, așa cum sunt descrise la art.5.2 este mai mic decât valoarea voucherului (10.000 lei), beneficiarul sprijinului acordat prin proiect nu va primi rest în bani.

în situația în care costul pentru activitățile medicale, așa cum sunt descrise la art.5.2 este mai mare decât valoarea voucherului (10.000 lei), beneficiarul sprijinului acordat prin proiect va suporta diferența de cost.

Art. IO. Obligațiile unităților sanitare publice și private acreditate de către Agenția Națională de Transplant pentru fertilizare in vitro care vor intra în proiect și vor încheia contract de afiliere cu operatorul economic-emitentul de vouchere sunt următoarele:

 • a) să elibereze adeverința (formularul 1) prevăzută în prezentul regulament prin care atesta că solicitanții sunt eligibili pentru intrarea in proiect - parafată de medicul specialist și de reprezentantul legal al unității sanitare partenere;

 • b) să notifice în scris operatorul economic emitent de vouchere și DGAS în situația în care nu a fost inițiat protocolul de stimulare ovariană în termen de 120 zile de la data eliberării voucherului;

anexă la

[hCLM NR._gg

 • c) să notifice în scris operatorul economic emitent de vouchere și DGAS în cazul lipsei de răspuns la tratamentul de stimulare ovariană;

 • d) să notifice în scris operatorul economic emitent de vouchere și DGAS în situația în care, în urma puncției ovariene, ovocitele nu se fertilizează sau nu există embrioni transferabili.

 • e) să notifice în scris operatorul economic emitent de vouchere și DGAS în situația în care solicitantul a notificat unitatea sanitară că a renunțat la efectuarea procedurii de fertilizare in vitro.

CAPITOLUL IV CONDIȚII DE PARTICIPARE ÎN CADRUL PROIECTULUI

Art. 11. Procedura de aprobare a beneficiailor eligibili în proiect

Solicitanții vor depune la registratura DGAS din str. Unirii nr. 104 solicitarea pentru înscrierea în proiectul "INFANT" (formular 2) însoțită de următoarele documente:

 • a) Adeverința de la unitatea sanitară parteneră (formular 1) cu indicația de FIV care atestă că solicitanții sunt eligibili pentru intrarea în proiectul "INFANT"

 • b) Copii după actele de identitate ale solicitanților care să ateste domiciliul stabil în Constanța;

 • c) Declarația de consimțământ (formular 3) privind prelucrarea datelor cu caracter personal și consultarea bazelor de date pentru confirmarea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art.3 pct.e.

Solicitarea va primi numărul de înregistrare în proiect.

Formularele prevăzute de prezentul regulament se pot găsi și descărca de pe site-ul instituției http://primaria-constanta.ro/spas/acasa, în secțiunea "Proiect INFANT". Comisia (denumită în continuare Unitate de Implementare Proiect - UIP) înființată prin Dispoziția directorului general DGAS va efectua verificarea conținutului dosarului și a conformității cu originalul a documentelor prezentate.

în urma stabilirii beneficiarilor acceptați în proiectul „INFANT" se va încheia contractul de acordare a voucherului (formular 4), în ziua în care solicitantul a fost anunțat să se prezinte la sediul DGAS.

Prin contract, părțile vor conveni ca beneficiarul sprijinului financiar acordat prin proiect să își asume plata cheltuielilor care depășesc valoarea totală a voucherului.

UIP propune spre aprobare dosarele care îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate și legalitate prevăzute pentru includerea în proiect, în limita fondurilor disponibile pentru această destinație.

Dosarul beneficiarilor se păstrează și se arhivează la DGAS.

Copii ale dispozițiilor privind aprobarea dosarelor din proiect vor fi transmise către unitățile sanitare pentru care a optat solicitantul.

Lista beneficiarilor se actualizeaza periodic fie prin includerea unor noi dosare din lista de așteptare, fie prin excluderea dosarelor care se încadrează intr-una din următoarele situații:

 • 1. nu a fost initiat protocolul de stimulare ovariana in termen de 120 de zile de la înregistrarea dispoziția directorului general al DGAS privind includerea solicitantului în proiect;

 • 2. pacienta nu răspunde la stimularea ovariană;

 • 3. nefertilizarea ovocitelor sau neobținerea de embrioni transferabili;

 • 4. solicitantul a renunțat la efectuarea procedurii de fertilizare in vitro cu notificarea în scris a unității sanitare.

în aceste situații, unitățile sanitare vor notifica DGAS.

Art. 12. Condiții de renunțare/retragere

 • a. Ulterior primirii Dispoziției de aprobare, semnării contractului de acordare a voucherului și primirii voucherului, dar anterior utilizării acestuia la unitățile medicale afiliate, solicitantul se poate retrage din cadrul proiectului "INFANT", respectiv poate renunța la efectuarea procedurii de fertilizare în vitro, printr-o notificare scrisă, transmisă fie prin poștă cu confirmare de primire, fie personal, sub semnătură de primire, către DGAS, cu condiția restituirii către DGAS a tuturor costurilor aferente procedurii emiterii voucherelor și a eventualelor sume aferente voucherelor, care au fost utilizate până la data renunțării, la care vor fi calculate dobânzi de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, conform art. 174 alin.(l),, Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv" și alin.(5) „Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere" din Codul de procedură fiscală, respectiv penalități de întârziere de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, conform art. 176 alin.(l), alin.(2) și alin.(3) din Codul de procedură fiscală (l)„Penalitățile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Dispozițiile art. 174 alin. (2) - (4) și art. 175 sunt aplicabile în mod corespunzător";(2)„Nivelul penalității de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere";(3)„Penalitățile de întârziere nu înlătură obligația de plată a dobânzilor". Dobânzile și penalitățile se plătesc de la data primirii voucherului.

 • b. Ulterior primirii Dispoziției de aprobare, semnării contractului de acordare a voucherelor, primirii vouchererelor și anterior utilizării acestora la unitățile medicale afiliate, este interzis beneficiarului schimbarea unității sanitare, pentru care a optat la înscrierea în program.

CAPITOLUL V DECONTAREA CHELTUIELILOR

Art. 14. DERULAREA PROCESULUI DE DECONTARE

Intră în procesul de decontare cuantumul cheltuielilor pentru intervenția medicală specifică pentru care s-a acordat voucherul.

Solicitantul se va adresa unității sanitare pentru care a optat, prezentând voucherul și cartea de identitate. Unitatea sanitară parteneră va înainta lunar, până la data de 5 a lunii in curs pentru luna precedentă, către operatorul economic-emitentul de voucher cu care are încheiat contract de afiliere, factura însoțită de documente justificative privind intervențiile medicale efectuate.

Până la data de 8 a lunii operatorul economic - emitentul de voucher va transmite către DGAS deconturile detaliate pe fiecare beneficiar împreuna cu documentele justificative.

UIP va verifica realitatea, regularitatea și legalitatea documentelor privTncT-decontul/beneficiar și vor da bun de plată și CFP. Ulterior, operatorul economic -emitentul de voucher va fi notificat privind suma ce va trebui plătită de către acesta unităților sanitare pentru fiecare beneficiar in parte.

Operatorul economic - emitentul de voucher nu va deconta nici o cheltuială fără notificare scrisă din partea DGAS.

Orice operațiune financiară în acest sens, fără aprobarea prealabilă, este imputabila operatorului economic - emitentului de voucher, DGAS rezervându-și dreptul de a NU deconta.

în situația în care, în urma punctiei ovariene, ovocitele nu se fertilizează sau nu există embrioni, pacienta nu mai beneficiază din partea clinicii de embriotransfer. Unitatea medicală va putea factura si deconta doar procedurile realizate până la acest punct. Operatorul economic - emitentul de voucher va restitui către DGAS diferența dintre valoarea nominală a voucherului și suma neutilizată pentru decontarea activităților medicale prevăzute la art.5.2.

Art.15. Asigurarea transparenței

Direcția generală de asistență socială Constanța va afișa la sediul din str. Unirii nr. 104, precum și pe pagina web proprie a următoarelor date statistice înregistrate în cadrul Proiectului " INFANT":

 • 1. Numărul dosarelor depuse;

 • 2.  Numărul dosarelor eligibile;

 • 3.  Numărul dosarelor incluse în proiect;

 • 4.  Numărul dosarelor incluse în lista de așteptare;

 • 5. Numărul dosarelor respinse;

 • 6.  Numărul de proceduri de fertilizare in vitro efectuate;

 • 7. Numărul de cazuri monitorizate până la 6 săptămâni după transferul embrionar.

Art.16. Formularele 1,2,3 și 4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,


împotrivă, *— abțineri.


La data adoptării sunt în funcție
PRESEDINT^SEDINTĂ,
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

MARCELA ENACHE


Constanța

Nr. '53    / M

anexă la

HCLM NR. /


Formular 1 la regulament


Unitateasanita ră__________________________________________________

ADEVERINȚĂ

Pentru stabilirea încadrării în criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul pentru implementarea la nivelul municipiului Constanța a proiectului "INFANT" privind acordarea de sprijin financiar în vederea efectuării procedurii de fertilizare in vitro, aprobat prin H.C.L. nr.__/____________, vă comunicăm următoarele informații medicale referitoare la doamna

__________, identificată cuCNP_____________:

 • a.     valoarea AMH este_____ng/ml;

 • b.     indicele de masă corporală este______;

 • c.      are vârsta de_____ani.

Pacienta cu datele de identificare mai sus menționate, are indicație medicală pentru realizarea procedurii de FIV în cadrul proiectului "INFANT".

Suntem de acord să oferim serviciile medicale specializate prevăzute în Regulamentul mai sus menționat.

Data:


./__


Reprezentant legal al unității sanitare,

(nume în dar, semnătura, ștampila unității)

Medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și în reproducere umană asistată medical

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, MÎCOCAe liefc/ecA-


(nume în dar, semnătura, parafă)


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAaHE


Formular 2 la regulament


Cerere de includere în proiectul "INFANT"

S u b s e m n a ta________________________________________, CNP_____________

CI serie____nr.______________, emis de                          , la data de______________.

Domiciliul stabil

Reședința (dacă e cazul)

Valabilitate de la____________________până la________________________


SubsemnatuI__, CNP_____________

CI serie_____nr._____________________, eliberat la data de____________________________.

Domiciliul stabil

Reședința (dacă e cazul)

Valabilitate de ia__până la________________________

Solicit/solicităm includerea în Proiectul "INFANT", desfășurat conform Regulamentului pentru implementarea la nivelul municipiului Constanța a proiectului "INFANT" privind acordarea de sprijin financiar în vederea efectuării procedurii de fertilizare in vitro, aprobat prin H.C.L. nr._______/_______________.

Q Sunt/suntem de acord cu termenii și condițiile regulamentului mai sus menționat, (se va bifa)

Datele de contact:

Adresa de corespondență:

Adresa de email:___

Telefon:___

Anexez/anexăm la această cerere următoarele documente:

l.Q adeverința de la unitatea sanitară parteneră (formular 1) cu indicația de FIV care atestă că solicitanții sunt eligibili pentru intrarea în proiectul "INFANT";

ANEXĂ LA

HCLM NR„ 51? A

 • 2. copii după actele de identitate ale solicitanților care să ateste domiciliul stabil în Constanța;

 • □ solicitanta E] solicitant

 • 3. declarația de consimțământ (formular 3) privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 • □ solicitanta 0 solicitant

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals și uz de fals în acte publice, conform prevederilor Codului Penal, declarăm pe proprie răspundere că documentele și datele transmise conțin informații corecte și complete.

Verificarea documentelor s-a efectuat ia primirea dosarului de către angajatul DGAS (nume în clar, semnătură)

Semnătura solicitantă

Semnătura solicitant


Data:____/______/.PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Formular 3 la regulament

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Subsemnatul/a____________________________________________________, domiciliat/ă în

Municipiul Constanța, Str._________________________________________________________, nr.______, bl._______,

sc.______, et.____, ap._______, identificat/ă cu CI seria______nr.______________________, eliberat de către

____________________________, la data de____________________________, CNP_____________, tel:________________________________________.

Declar prin prezenta că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), am luat la cunoștință că Direcția generală de asistență socială Constanța (DGAS) are obligația legală de a-mi administra, prelucra și porta în condiții de siguranță datele mele personale, iar în caz de reușită a procedurilor de fertilizare in vitro, ale nou-născutului, pe care le furnizez și pe care instituția, mai sus amintită, le furnizează, la rândul său, terților, în scopul ducerii la îndeplinire a Proiectului.

Datele cu caracter personal care fac obiectul prezentei declarații vor fi utilizate, în vederea executării contractelor de către DGAS și prestatorului de servicii medicale, care efectuează procedurile medicale în cadrul proiectului "INFANT", prelucrarea comenzilor de vouchere, emiterea și livrarea voucherelor, implicit în vederea decontării acestora către unitatea medicală de specialitate, precum și alte demersuri necesare în vederea îndeplinirii scopului contractului de furnizare pentru voucherele de fertilizare in vitro.

Astfel, îmi exprim acordul ca DGAS, operatorul emitent de vouchere și prestatorul de servicii medicale să stocheze și să prelucreze rezultatele procedurii pentru care aplic în cadrul proiectului, pentru perioada prevăzută de legislația în materie.

Mă oblig să aduc la cunoștința DGAS, în scris, prin poștă sau prin intermediul poștei electronice (email), sarcina confirmată în evoluție la 6 (șase) săptămâni.

De asemenea, mă oblig să pun la dispoziție DGAS în termen de maximum de 30 (treizeci) de zile de la naștere, copia certificatului de naștere a nou-născului.

Declar că am fost informat/ă si îmi exprim acceptul cu privire la următoarele aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal ale mele, cât și ale nou-născutului:

o prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operațiune sau un set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

• datele mele personale urmează să fie prelucrate, sub orice formă materială (pe suport de hârtie) și electronică, în scopul implementării Proiectului "INFANT";

o conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei

ANEXĂ LA [

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018, beneficiez de următoarele drepturi:

de acces la prelucrarea datelor cu caracter personal care mă privesc;

de a obține din partea operatorului informații cu privire la scopurile prelucrării;

de a fi informat cu privire la destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datelor cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;

de a fi informat cu privire la perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

la informațiile disponibile privind sursa datelor cu caracter personal când acestea nu sunt colectate de la persoana vizată;

de a solicita operatorului rectificarea, completarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau dreptul de a mă opune prelucrării (printr-o cerere scrisă, datată, semnată, depusă la sediul operatorului, în cazul de față la sediul DGAS);

de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Declar că am fost informat/ă că datelor mele personale, cât și ale nou-născutului urmează să fie prelucrate, sub orice formă materială (pe suport de hârtie) și electronică, în cadrul Proiectului "INFANT" de către Direcția generală de asistență socială Constanța, prestatorul de servicii medicale și de către operatorul emitent de vouchere.

Am luat la cunoștință că retragerea prezentului acord va avea drept efect, imposibilitatea de ducere la îndeplinire a drepturilor și obligațiilor DGAS, în ceea ce mă privește, pe perioada de derulare a Proiectului și implicit, încetarea relațiilor generate de contractul încheiat cu DGAS, cu toate consecințele ce vor deriva dintr-o astfel de încetare, fără ca DGAS să poată fi tras la răspundere dacă o astfel de încetare este cauzată de retragerea prezentului acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

înțeleg că furnizarea acestor date este necesară derulării Proiectului "INFANT" efectuat de către DGAS în condiții legale și că, în lipsa acestora, DGAS nu poate derula operațiunile specifice activității sale.

în cazul în care datele mele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări, precum și orice cerere sau sesizare în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale mele, cât și ale nou-născutului, va fi transmisă în scris la sediul DGAS din Str. Unirii, nr. 104, Municipiul Constanța.

o Sunt de acord ca DGAS să verifice în bazele de date ale instituțiilor abilitate, pentru confirmarea încadrării în criteriile de eligibilitate prevăzute la art.3 pct.e din Regulamentul pentru implementarea la nivelul municipiului Constanța a proiectului "INFANT" privind acordarea de sprijin financiar în vederea efectuării procedurii de fertilizare in vitro.

Data                                             Numele și prenumele

Semnătura.
Formular 4 la regulament

CONTRACT

DE ACORDARE A VOUCHERULUI AFERENT PROIECTULUI "INFANT"

Nr._____________/______________________

PREAMBUL

Având în vedere:

 • -  H.C.L. nr._______/___________pentru aprobarea proiectului "INFANT" privind

acordarea de sprijin financiar în vederea efectuării procedurii de fertilizare in vitro, care prevede: acordarea unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei persoanelor din municipiul Constanța cu indicație medicală pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro, de către Municipiul Constanța prin Direcția generală de asistență socială Constanța;

 • -  Dispoziția directorului general al Direcției generale de asistență socială Constanța

nr._______/______________de aprobare a dosarului;

 • -  Raportul Unității de Implementare Proiect-UIP (numită prin Dispoziția Direcției

generale de asistență socială Constanța nr._______/______________) prin care se

propun spre aprobare dosarele care îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate și legalitate prevăzute pentru includerea în proiect, în limita fondurilor disponibile pentru această destinație.

Art.l. Părțile contractului

Direcția generală de asistență socială Constanța (denumită în continuare DGAS) cu sediul în Str. Unirii, nr.104, municipiul Constanța, cod fiscal 35804563, cont IBAN ___________________________________, deschis la Trezoreria municipiului Constanța,

telefon 0341.180.102, e-mail: office@spas-ct.ro. reprezentată de Director General -Mereuță Emil, în calitate de furnizor,

Și

Doamna________________________________________________________, domiciliat în

______/ identificată prin CI seria_____nr._______________, eliberat de__________________________, la data

de______________, CNP_____________, în calitate de beneficiar

Și

Domnul_______________________________________________________ , domiciliat în

_____________________________________________________________________-— ------------------— ——/ identificat prin CI seria nr._______________, eliberat de__________________________, la data

de______________, CNP_____________.

Art.2. Obiectului Contractului

 • 2.1. Obiectul contractului constă în acordarea unui (1) voucher în valoare de 10.000 lei, care va fi utilizat de beneficiar pentru decontarea de proceduri medicale, proceduri care vor include următoarele:

 • 1. Prelevarea ovocitelor prin puncție foliculară, efectuata sub anestezie totală, locală sau sedare;

 • 2. Prelevarea/Procesarea spermei;

 • 3. Inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană;

 • 4. ICSI (injectare intracitoplasmică a spermatozoizilor);

 • 5. Cultivarea embrionilor 72 ore;

 • 6. Cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore până la stadiul de blastocist (blastocistul este embrionul de ziua 5);

 • 7. Transferul embrionar

 • 8. Monitorizarea evoluției cazului, care constă în:

 • a) efectuarea testului seric p HCG după 2 săptămâni de la transferul embrionar;

 • b) consult ginecologic și ecografic, la 6 săptămâni de sarcină (4 săptămâni de la transfer) dacă testul p HCG este pozitiv;

 • c) monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizarea activității prevăzute la punctul 3, dacă testul p HCG este pozitiv.

 • 2.2. Voucherul menționat la alin.2.1. va cuprinde datele de identificare ale solicitantei.

Art.3. Scopul contractului

Scopul contractului este reprezentat de creșterea natalității în rândul populației de pe raza Municipiului Constanța, prin acordarea de sprijin financiar în vederea efectuării procedurii de fertilizare in vitro.

Art.4. Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de ambele părți.

Art.5. Obligațiile părților

5.1. Obligațiile furnizorului

 • •  obligația predării către beneficiar a voucherului ce face obiectul contractului, pe bază de semnătură;

 • •  obligația de înștiințare a beneficiarului în ceea ce privește unitățile sanitare cu care operatorul economic- emitentul de vouchere- are încheiat contract de afiliere pentru perioada de implementare a proiectului;

o obligația transmiterii unui exemplar al prezentului contract către beneficiar;

» obligația verificării realității, regularității și legalității documentelor financiare și medicale în vederea decontării cheltuielilor aferente procedurilor medicale;

 • •  obligația notificării operatorului economic emitent de vouchere cu privire la documentele justificative ce atestă serviciile medicale prestate în baza voucherelor.

Notificarea va avea drept obiect acordarea vizei "Bun de plată" și "CFP"în vederea decontării sumelor alocate procedurilor medicale efectiv realizate;

5.2. Obligațiile beneficiarului

o obligația achitării cheltuielilor aferente serviciilor medicale, care depășesc valoarea voucherului și/sau sunt aferente serviciilor medicale care nu fac obiectul decontării;

o obligația de respectare a indicațiilor medicului, cu privire la protocoalele medicale aferente proiectului, stabilite prin Regulamentul pentru implementarea la nivelul din municipiul Constanța a proiectului "INFANT" privind acordarea de sprijin financiar în vederea efectuării procedurii de fertilizare in vitro;

« obligația utilizării voucherului exclusiv la unitățile sanitare afiliate proiectului, cu privire la care a fost înștiințat și a optat la momentul înscrierii în proiect;

o obligația restituirii voucherului neutilizat către DGAS:

 • - în situația în care nu a fost inițiat protocolul medical de stimulare ovariană în termen de 120 de zile de la data eliberării voucherului;

 • - în situația în care beneficiarul renunță la efectuarea procedurii de fertilizare in vitro, cu obligația notificării în scris atât a unității sanitare afiliate, cât și a DGAS;

 • - în situația în care DGAS este înștiințată în scris de către unitatea sanitară afiliată (clinica de embriotransfer) cu privire la faptul că tratamentul medicamentos nu a provocat stimularea ovariană și/sau dacă ovocitele nu se fertilizează sau nu există embrioni viabili ca urmare a puncției ovariene.

o obligația de înștiințare a DGAS în scris, prin poștă sau prin intermediul poștei electronice (email), cu privire la existența sarcinii în evoluție la 6 (șase) săptămâni;

• obligația de a pune la dispoziția DGAS în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la naștere a copiei certificatului de naștere a nou-născului.

5.3. Condiții de renunțare/retragere

a. Ulterior primirii Dispoziției de aprobare, semnării contractului de acordare a voucherului și primirii voucherului, dar anterior utilizării acestuia la unitățile medicale afiliate, Beneficiarul se poate retrage din cadrul proiectului "INFANT", respectiv poate renunța la efectuarea procedurii de fertilizare în vitro, printr-o notificare scrisă, transmisă fie prin poștă cu confirmare de primire, fie personal, sub semnătură de primire, către DGAS, cu condiția restituirii către DGAS a tuturor costurilor aferente procedurii emiterii voucherelor și a eventualelor sume aferente voucherelor, care au fost utilizate până la data renunțării, la care vor fi calculate dobânzi de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, conform art. 174 alin.(l),, Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv" și alin.(5) „Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere" din Codul de procedură fiscală, respectiv penalități de întârziere de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, conform art. 176 alin.(l), alin.(2) și alin.(3) din Codul de procedură fiscală (l)„Penalitățile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Dispozițiile art. 174 alin. (2)-(4) și art. 175 sunt aplicabile în mod corespunzător";(2)„Nivelul penalității de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere";(3)„Penalitățile de întârziere nu înlătură obligația de plată a dobânzilor". Dobânzile și penalitățile se plătesc de la data primirii voucherului.

b. Ulterior primirii Dispoziției de aprobare, semnării contractului de acordare a voucherelor, primirii vouchererelor și anterior utilizării acestora la unitățile medicale afiliate, este interzis beneficiarului schimbarea unității sanitare, pentru care a optat la înscrierea în program.

Art. 6. Răspunderea contractuală

în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, partea în culpă datorează celeilalte părți daune interese până la acoperirea integrala a prejudiciului cauzat.

Art.7. încetarea contractului

Prezentul contract încetează de plin drept, fără intervenția instanțelor judecătorești:

 • -  de drept, prin îndeplinire tuturor obligațiilor contractuale;

 • -  prin acordul părților;

 • -  din cauza nerespectării obligațiilor asumate prin contract de către una din părți, pe baza unei notificări trimise de partea afectată de astfel de încălcare părții aflate în culpă; partea afectată de o astfel de încălcare va avea dreptul, la alegerea sa, să acorde părții culpabile un termen de grație, expirarea acestuia fără remedierea obligației încălcate ducând la rezilierea de plin drept și de îndată a contractului;

Art.8. Comunicări

 • 8.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea contractului, trebuie sa fie transmisă în scris.

 • 8.2. Comunicările între părți se pot face și prin curier, telefon, fax sau email, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art.9. Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legislației din România.

Art.lO. Soluționarea litigiilor

 • 10.1. Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 10.2. în cazul nesoluționării litigiului pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art.ll. Clauze finale


 • 11.1. Prin semnarea prezentului contract, beneficiarul își va exprima consimțământul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor sale și/sau a nou-născutului cu caracter personal, de către DGAS, în cadrul proiectului „INFANT" și confirmă că a fost informat despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție, reglementate de Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Confirmă, de asemenea, că i s-a adus la cunoștință despre faptul că refuzul său de a furniza datele cu caracter personal necesare și solicitate de DGAS determină imposibilitatea stabilirii raporturilor specifice Proiectului și nu este imputabil DGAS și/sau operatorului economic emitent al voucherului și/sau unităților sanitare afiliate pentru implementarea Proiectului. Dacă datele cu caracter personal furnizate de beneficiar sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statul civil, etc.), acesta din urmă se obligă, prin semnarea prezentului, să informeze, în scris, DGAS, în timp util.

 • 11.2. Beneficiarul confirmă, prin semnarea prezentului contract, că a citit conținutul acestuia, precum și al Regulamentului pentru implementarea la nivelul municipiul Constanța a proiectului "INFANT" privind acordarea de sprijin financiar în vederea efectuării procedurii de fertilizare in vitro, că a înțeles conținutul acestora și că obligațiile asumate prin prezentul contract reprezintă voința sa.

 • 11.3. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 11.4. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 • 11.5. Prezentul contract s-a întocmit în doua exemplare originale, către unul pentru fiecare parte.

Direcția generală de                                    Beneficiar

asistență socială Constanța

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENAGHE