Hotărârea nr. 58/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV PE ANUL 2019


HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2019

„Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară la data de Aăi.MW-.

Analizând referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.23228/05.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției financiare nr.25826/07.62.2020;

Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțeje publice locale cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 ,alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a și art.196, alin.(l), lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă execuția bugetului local al municipiului Constanța pe anul 2019 pe trimestrul IV, prezentată în anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr.7 și anexele 7b la capitolele 5102, 5402, 5502, 6102, 6502, 6602, 6702, 6802, 7002, 7402, 8002, 8102, 8402, 6510, 6610, 6710, 7408, 8008 și 8406 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre.a fost votată de consWerii locali astfel:

________pentru,     *    î m potrivă    Jz    a bți n e ri.

La data adoptării sunt în .funcție          consilieri din U membri.

PREȘEDINTE,

QA

ȘEDINȚĂ ,

s-

CONTRASEMNEAZĂ

te

SECRETAR GENERAL ENACHE MARCELA

Constanta Nr.

/ .m.» ..

Anexa 1


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURIcod 20 31,12,2019      -lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenți

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI - TOTAL

(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+

47.02+48.02)

00.01

612652828

644988729

923992617

277579597

646413020

633407275

1647621

288937721

VENITURI PROPRII

(cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)

49.90

539454000

546377000

850107696

277579597

572528099

559522354

1647621

288937721

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)         .   ..

00.02

573186828

596900729

882984672

265770137

617214535

605345417

1647621

275991634

A. VENITURI FISCALE

(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

486389828

534960729

726414938

185989162

540425776

540223034

1552217

184639687

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

291483000

313202000

310660553

0

310660553

310660553

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE ( cod 03.02+04.02)

00.06

291483000

313202000

310660553

0

310660553

310660553

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

2600000

2600000

3064379

0

3064379

3064379

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

2600000

2600000

3064379

0

3064379

3064379

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05)

04.02

288883000

310602000

307596174

0

307596174

307596174

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

288883000

309102000

306400085

0

306400085

306400085

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

1500000

1196089

0

1196089

1196089

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

---o

I

I

ANEXĂ la'

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

! H

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

125547000

125547000

273438988

143084204

130354784

132679101

379452

140380435

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03 + 07.02.50)

07.02

125547000

125547000

273438988

143084204

130354784

132679101

379452

140380435

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

96500000

96500000

229987653

129427342

100560311

104170300

324888

125492465

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

28500000

28500000

38775874

8034461

30741413

29583886

324888

8867100

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

68000000

68000000

191211779

121392881

69818898

74586414

116625365

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

19347000

19347000

34373414

12941233

21432181

20068247

54564

14250603

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

7550000

7550000

11492770

3404924

8087846

7435463

4057307

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

11400000

11400000

22325957

9394750

12931207

12246052

54564

10025341

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07.02.02.03

397000

397000

554687

141559

413128

386732

167955

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

9700000

9700000

9077921

715629

8362292

8440554

637367

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

68759828

95611729

141456829

42808817

98648012

96025447

1172765

44258617

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

35102828

61954729

58807249

0

58807249

58807249

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

.0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

23287210

23707210

20725921

0

20725921

20725921

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea buqetelor locale

11.02.06

3124000

24767000

24767000

0

24767000

24767000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

8691618

13480519

13314328

0

13314328

13314328

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii      (cod

12.02.07)

12.02

0

0

380287

368167

12120

2029

0

378258

Taxe hoteliere

12.02.07

0

380287

368167

12120

2029

378258

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800000

800000

1731937

718211

1013726

945115

0

786822

Impozit pe spectacole

15.02.01

800000

800000

1731937

718211

1013726

945115

786822

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

32857000

32857000

80537356

41722439

38814917

36271054

11727153

    43693537

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

27000000

27000000

70290179

39614923

30675256

28242030

1172765

40875384

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

16500000

16500000

40749724

20463726

20285998

17722534

113775

22913415

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

10500000

10500000

29540455

19151197

10389258

10519496

1058990

17961969

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

5857000

5857000

10247177

2107516

8139661

8029024

2218153

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

600000

600000

858568

96141

762427

857933

0

635

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

600000

600000

858568

96141

762427

857933

0

635

Alte impozite și taxe

18.02.50

600000

600000

858568

96141

762427

857933

635

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

86797000

61940000

156569734

79780975

76788759

65122383

95404

91351947

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

’ 13204000

8566000

12924585

560036

12364549

6818163

0

6106422

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)

30.02

13204000

8566000

12918539

560036

12358503

6812117

0

6106422

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

150000

150000

98864

0

98864

98864

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

13054000

8416000

12680833

560036

12120797

6574914

0

6105919

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

13054000

8416000

12680833

560036

12120797

6574914

6105919

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

’ 30.02.08.02

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

138842

0

138842

138339

503

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

6046

0

6046

6046

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

6046

0

6046

6046

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

73593000

53374000

143645149

79220939

64424210

58304220

95404

85245525

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 + 33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)

33.02

3711000

3711000

5559599

1727852

3831747

3941798

0

1617801

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

220000

220000

227796

0

227796

227796

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

508000

508000

307901

0

307901

307901

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

2513000

2513000

2998871

0

2998871

2998871

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

6470

0

6470

6470

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

LJ.

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

450000

450000

1996253

1727852

268401

378452

1617801

Contribuții pentru finanțarea Programului „Școală după școală"

33.02.33

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

20000

20000

22308

0

22308

22308

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

14570000

14570000

16874444

532343

16342101

16085972

0

788472

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0

10816

0

10816

10816

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

14570000

14570000

16863628

532343

16331285

16075156

788472

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7606000

7606000

46650974

35948955

10702019

9160418

0

37490556

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

7606000

7606000

46577938

35948955

10628983

9087382

0

37490556

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

7606000

7606000

46577938

35948955

10628983

9087382

37490556

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

’ 35.02.50

0

73036

0

73036

73036

0

Diverse venituri    (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +

36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31+ 36.02.47+36.02.50)

36.02

47706000

. 27487000

74560132

41011789

33548343

29116032

95404

45348696

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

0

67147

0

67147

67147

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

67147

0

67147

67147

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

8500000

8500000

31279230

20696821

10582409

9077269

65799

22136162

Taxe speciale

36.02.06

18987000

18987000

41423055

19424159

21998896

19885459

29605

21507991

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

.ANEaĂ LA

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

Alte venituri

36.02.50

20219000

0

1790700

890809

899891

86157

1704543

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

1370000

11431000

25930273

11809460

14120813

12984186

0

12946087

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

1370000

11431000

25930273

11809460

14120813

12984186

0

12946087

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

172000

415000

678823

0

678823

678823

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

1198000

11016000

25251450

11809460

13441990

12305363

12946087

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+ 40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

' —

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

30915000

28661000

13289366

0

13289366

13289366

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

30915000

28661000

13289366

0

13289366

13289366

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+42.0215+42.02.16+42.02.18+42.02.20+ 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.42 + 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.52+ 42.02.54+ 42.02.55+ 42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+ 42.02.69+ 42.02.73+42.02.77)

42.02

30915000

28661000

13289366

0

13289366

13289366

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

' 0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

L----------

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

109000

109000

43392

43392

43392

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

15540000

13168000

13000365

0

13000365

13000365

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

ANEXA LA

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

A? r' l

V 2..

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

14260000

14260000

53800

0

53800

53800

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

1006000

1124000

191809

0

191809

191809

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

0

Subvenții de la alte administrații

(cod. 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+

43.02 21+43.02.23 +43.02.24 +43.02.30 + 43.02.31+ 43.02.34)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

M i. ..$1

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020

43.02.31

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări      ( cod 45.02.01 la

45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Prefinanțare

45.02.01.03

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare

45.02.02.03

Corecții financiare

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

_. y_____i

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01 .

Sume primite îp contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.03 + 45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Prefinanțare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE      (cod

45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

I

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

i J'f ’wZ       !

d l':A.*2*5-

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

0

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)

47.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire

47.02.04

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.32.33)

48.02

7181000

7996000

1788306

0

1788306

1788306

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)        (cod

48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

263000

1042000

389371

0

389371

389371

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

263000

779000

131438

0

131438

131438

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

263000

257933

0

257933

257933

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

6329000

6329000

864768

0

864768

864768

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

6329000

5329000

838562

0

838562

838562

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

1000000

26206

0

26206

26206

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01 Ia 48.02.04.03)

48.02.04

ANEXA LA


C7 N?. jșl

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

l.

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03) ’

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

468000

468000

463254

0

463254

463254

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

468000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

0

Prefinanțare

48.02.12.03

468000

463254

0

463254

463254

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02) '

48.02.15

121000

157000

70913

0

70913

70913

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

121000

157000

59155

0

59155

59155

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

11758

0

11758

11758

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)       (cod

48.02.19.01 +48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare

Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod

48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE     (cod

00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL

00.01

588835828

610177729

896028429

265770137

630258292

618389174

1647621

275991634VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02)

49.90

538084000

534946000

824177423

265770137

558407286

546538168

164762T-------

-----275991634-'---

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

573186828

596900729

882984672

265770137

617214535

605345417

1647621

275991634

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

486389828

534960729

726414938

185989162

540425776

540223034

1552217

184639687

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

291483000

313202000

310660553

0

310660553

310660553

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)

00.06

291483000

313202000

310660553

0

310660553

310660553

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

2600000

2600000

3064379

0

3064379

3064379

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal -

03.02.18

2600000

2600000

3064379

3064379

3064379

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

288883000

310602000

307596174

0

307596174

307596174

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

288883000

309102000

306400085

306400085

306400085

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

1500000

1196089

0

• 1196089

1196089

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

125547000

125547000

273438988

143084204

130354784

132679101

379452

140380435

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03+07.02.50)

07.02

125547000

125547000

273438988

143084204

130354784

132679101

379452

140380435

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

96500000

96500000

229987653

129427342

100560311

104170300

324888

125492465

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

28500000

28500000

38775874

8034461

30741413

29583886

324888

8867100

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

68000000

68000000

191211779

121392881

69818898

74586414

116625365

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

19347000

19347000

34373414

12941233

21432181

20068247

54564

14250603

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

7550000

7550000

11492770

3404924

8087846

7435463

4057307

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

11400000

11400000

22325957

9394750

12931207

12246052

54564

10025341

Impozitul pe terenul extravilan*) +Restanțe anii anteriori din impozitul pe terenul agricol

07.02.02.03

397000

397000

554687

141559

413128

386732

167955

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

9700000

9700000

9077921

715629

8362292

8440554

637367

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

oanexă la

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII        (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

68759828

95611729

141456829

42808817

98648012

96025447

1172765

44258617

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

35102828

61954729

58807249

0

58807249

58807249

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

23287210

23707210

20725921

0

20725921

20725921

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

3124000

24767000

24767000

0

24767000

24767000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

8691618

13480519

13314328

0

13314328

13314328

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii      (cod

12.02.07)

12.02

0

0

380287

368167

12120

2029

0

378258

Taxe hoteliere

12.02.07

380287

368167

12120

2029

378258

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800000

800000

1731937

718211

1013726

945115

0

786822

Impozit pe spectacole

15.02.01

800000

800000

1731937

718211

1013726

945115

786822

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

32857000

32857000

80537356

41722439

38814917

36271054

1172765

43093537

Impozit pe mijloacele de transport

(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

27000000

27000000

70290179

39614923

30675256

28242030

1172765

40875384

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

16500000

16500000

40749724

20463726

20285998

17722534

113775

22913415

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

10500000

10500000

29540455

19151197

10389258

10519496

1058990

17961969

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

5857000

5857000

10247177

2107516

8139661

8029024

2218153

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

600000

600000

858568

96141

762427

857933

0

635

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

600000

600000

858568

96141

762427

857933

0

635

Alte impozite și taxe

18.02.50

600000

600000

858568

96141

762427

857933

635

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

86797000

61940000

156569734

79780975

76788759

65122383

95404

91351947

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

13204000

8566000

12924585

560036

12364549

6818163

0

6106422

Venituri din proprietate

(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

13204000

8566000

12918539

560036

12358503

6812117

0

6106422

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

150000

150000

98864

0

98864

98864

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

13054000

8416000

12680833

560036

12120797

6574914

0

6105919


Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

13054000

8416000

12680833

560036

12120797

6574914

6105919

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

138842

0

138842

138339

503

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

6046

0

6046

6046

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

6046

0

6046

6046

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

73593000

53374000

143645149

79220939

64424210

58304220

95404

85245525

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)

33.02

3711000

3711000

5559599

1727852

3831747

3941798

0

1617801

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

220000

220000

227796

0

227796

227796

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

508000

508000

307901

0

307901

307901

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelorde ajutor social

33.02.12

2513000

2513000

2998871

0

2998871

2998871

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

6470

0

6470

6470

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

450000

450000

1996253

1727852

268401

378452

1617801

Contribuții pentru finanțarea Programului 'Școală după școală"

33.02.33

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

20000

20000

22308

0

22308

22308

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise       (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

14570000

14570000

16874444

532343

16342101

16085972

0

788472

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

10816

10816

10816

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

14570000

14570000

16863628

532343

16331285

16075156

788472

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7606000

7606000

46650974

35948955

10702019

9160418

0

37490556

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

7606000

7606000

46577938

35948955

10628983

9087382

0

37490556

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

7606000

7606000

46577938

35948955

10628983

9087382

37490556

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0


ANEXĂ LA

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

73036

0

73036

73036

0

Diverse venituri    (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+

36.02.11 +36.02.14+36.02.50)

36.02

47706000

27487000

74560132

41011789

33548343

29116032

95404

45348696

Venituri din aplicarea prescripției extinctive ( cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

0

67147

0

67147

67147

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

67147

0

67147

67147

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

8500000

8500000

31279230

20696821

10582409

9077269

65799

22136162

Taxe speciale

36.02.06

18987000

18987000

41423055

19424159

21998896

19885459

29605

21507991

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

Alte venituri

36.02.50

20219000

0

1790700

890809

899891

86157

1704543

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)

37.02.03

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+ 40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

|    A N L A Ă L A

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

15649000

13277000

13043757

0

13043757

13043757

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

15649000

13277000

13043757

0

13043757

13043757

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.21+42.02.28+ 42.02.34+42.02.35 + 42.02.41 +

42.02.42+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+ 42.02.66+42.02.73)

42.02

15649000

13277000

13043757

0

13043757

13043757

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

109000

109000

43392

0

43392

43392

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

15540000

13168000

13000365

0

13000365

13000365

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

Subvenții de la alte administrații

(cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilorjudețene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

/\ i E , a

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)

47.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire

47.02.04

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01

23817000

34811000

27964188

11809460

16154728

15018101

0

12946087

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

1370000

11431000

25930273

11809460

14120813

12984186

0

12946087

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

0

0

0

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

0

0

0

0

0

0

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri    (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23 +

36.02.31+36.02.47)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

Contribuția asociației de propeietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

ANEXA LA


Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

~0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

li. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

1370000

11431000

25930273

11809460

14120813

12984186

0

12946087

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

1370000

11431000

25930273

11809460

14120813

12984186

0

12946087

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

172000

415000

678823

0

678823

678823

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

1198000

11016000

25251450

11809460

13441990

12305363

12946087

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

Alte operațiuni financiare (cod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

15266000

15384000

245609

0

’ 245609

245609

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

15266000

15384000

245609

0

245609

245609

0

0
Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 +42.02.13+ 42.02.14+42.02.15+ 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+ 42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65+ 42.02.67+42.02.69+42.02.77)

42.02

15266000

15384000

245609

0

245609

245609

0

...... ......---

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0


ANEXA LA

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

( cod 42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

14260000

14260000

53800

53800

53800

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de proqramare 2014 - 2020

42.02.69

1006000

1124000

191809

0

191809

191809

0

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020

43.02.31

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări

( cod 45.02.01 la 45.02.05+ 45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Prefinanțare

45.02.01.03

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare

45.02.02.03

Corecții financiare

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+ 45.02.03.04)

45.02.03

K 1 \ ii  A LA

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

i H C

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

!______

--------.-----■.—......

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.03+45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Prefinanțare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

7181000

7996000

1788306

0

1788306

1788306

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

263000

1042000

389371

0

389371

389371

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

263000

779000

131438

0

131438

131438

•----------------

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

263000

257933

0

257933

257933

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

6329000

6329000

864768

0

864768

864768

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

6329000

5329000

838562

0

838562

838562

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

1000000

26206

0

26206

26206

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 Ia 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistentă pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 Ia 48.02.12.03)

48.02.12

468000

468000

463254

0

463254

463254

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

468000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

0

Prefinanțare

48.02.12.03

468000

463254

0

463254

463254

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

121000

157000

70913

0

70913

70913

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

121000

157000

59155

0

59155

59155

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

11758

0

11758

11758

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) (cod 48.02.19.01 +48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

ANE?KĂ LA

Prefinanțare

48.02.19.03

:LM Na.

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare

Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod

48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul

Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod

48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAPHS' 4»^

’ anexă la

;hclm nr .

cod 21_______________________________________________________________________________________31,12,2019........................................................................ -lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăți efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI

(cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

92427000

111391000

797957828

830293729

740683970

702283755

702283755

0

686625245

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

8952000

9971000

123079000

107742000

92885027

87686803

87686803

0

92815525

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

8952000

9942000

107779000

101359000

87266370

82197200

82197200

0

89726711

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

8952000

9942000

107779000

101359000

87266370

82197200

82197200

0

89726711

Autorități executive

51.02.01.03

8952000

9942000

107779000

101359000

87266370

82197200

82197200

0

89726711

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

29000

3279000

3279000

2623389

2494335

2494335

0

93546

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

3025000

3025000

2375000

2375000

2375000

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

29000

254000

254000

248389

119335

119335

0

93546

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

12021000

3104000

2995268

2995268

2995268

0

2995268

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ

NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

0

0

37739000

32292000

28562396

24987898

24987898

0

24654271

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aparare naționala

60.02.02

0

0

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)

61.02

0

0

37739000

32292000

28562396

24987898

24987898

0

24654271

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

24812000

21353000

19509474

16090475

16090475

0

15559819

Poliție locala

61.02.03.04

0

24812000

21353000

19509474

16090475

16090475

0

15559819

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI


A

B

1

2

3

4

5

6

7 i

-  8=6=7----

ANEX

9-----

A LA

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

608000

685000

40823

23564

23564

CLM N?.°

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

12319000

10254000

9012099

8873859

8873859

0

8932861

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE        (

cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

20992000

28042000

261369828

268028000

227301793

222423983

222423983

0

220083278

învățământ

(cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11 +

65.02.12+65.02.50)

65.02

9887000

12543000

60197828

71272000

54814342

54814342

54814342

0

50794742

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

140000

644196

10420300

17004050

16949430

16949430

16949430

0

16114194

învățământ preșcolar

65.02.03.01

140000

610000

7006733

12126060

12096673

12096673

12096673

0

11296973

învățământ primar

65.02.03.02

0

34196

3413567

4877990

4852757

4852757

4852757

0

4817221

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

9747000

11898804

46228180

52483548

36241313

36241313

36241313

0

33071065

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

1058000

1612000

12167565

15450258

13924509

13924509

13924509

0

11958440

învățământ secundar superior

65.02.04.02

8689000

10286804

33793175

36509585

21861723

21861723

21861723

0

20324965

învățământ profesional

65.02.04.03

267440

523705

455081

455081

455081

0

787660

învățământ postliceal

65.02.05

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație(cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educaționale complementare ( cod 65.02.12.01)

65.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Școală după școală

65.02.12.01

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

3549348

1784402

1623599

1623599

1623599

0

1609483

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

3200000

1890000

19344000

15892000

15122682

15122549

15122549

0

15111995

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod

66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

55000

54467

54334

54334

0

54334

Spitale generale

66.02.06.01

55000

54467

54334

54334

0

54334

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sănătate publică

66.02.08

3200000

1890000

19260000

15753000

15042321

15042321

15042321

0

15031547

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

84000

84000

25894

25894

25894

0

26114

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

84000

84000

25894

25894

25894

0

26114

Cultură, recreere și religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

1000

1226000

56101000

52511000

46456087

41768280

41768280

0

41463621

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

1000

1000

1790000

1790000

1788940

1471747

1471747

0

1472307

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

1000

1000

1790000

1790000

1788940

1471747

1471747

0

1472307

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

0

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

0

Case de cultură

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

-------Page

n

0

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

i

ANEXĂ

LA

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

LM N'.’. o

VA

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

1225000

46389000

42709000

36964966

33522204

33522204

0

31979548

Sport

67.02.05.01

0

1225000

25609000

24560000

22661286

22290575

22290575

0

21384765

Tineret

67.02.05.02

300000

259000

258000

255969

255969

0

255969

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

20480000

17890000

14045680

10975660

10975660

0

10338814

Servicii religioase

67.02.06

300000

300000

260000

260000

260000

0

260000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

7622000

7712000

7442181

6514329

6514329

0

7751766

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

7904000

12383000

125727000

128353000

110908682

110718812

110718812

0

112712920

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

139000

186000

7630000

8274000

7973124

7973124

7973124

0

8184880

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

62405000

62328000

60433550

60289313

60289313

0

61015944

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

62405000

62328000

60433550

60289313

60289313

0

61015944

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

0

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

344000

394000

368249

362767

362767

0

373847

Creșe

68.02.11

7539000

7112000

13985000

14016000

6216651

6216651

6216651

0

6423043

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

132000

103000

2856000

2495000

2143897

2143897

2143897

0

2284782

Ajutor social

68.02.15.01

225000

225000

82186

82186

82186

0

62505

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

132000

103000

2631000

2270000

2061711

2061711

2061711

0

2222277

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

94000

4982000

38507000

40846000

33773211

33733060

33733060

0

34430424

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

94000

4982000

38507000

40846000

33773211

33733060

33733060

0

34430424

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

35995000

34530000

234882000

223636729

205329620

196682120

196682120

0

188612522

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

33207000

31888000

153734000

141166729

123576210

116628495

116628495

0

108856228

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apă

70.02.05.01

0

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public și electrificări

70.02.06

22160000

19702000

19337604

17007365

17007365

0

17446740

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

0

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

33207000

31888000

131574000

121464729

104238606

99621130

99621130

0

91409488

Protecția mediului              (cod 74.02.03+74.02.05+

74.02.06+74.02.50)

74.02

2788000

2642000

81148000

82470000

81753410

80053625

80053625 !

0

79756294

anpi

'ĂIA

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

i

i

0

-ri m

—fcrri----

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

63075000

73398000

73012377

71312975

71312975

---- 0

71733T3T

Salubritate

74.02.05.01

63075000

73398000

73012377

71312975

71312975

0

71733731

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

2788000

2642000

18073000

9072000

8741033

8740650

8740650

0

8022563

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

26488000

38848000

140888000

198595000

186605134

170502951

170502951

0

160459649

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

6242000

6505000

6242000

6505000

3299693

2042554

2042554

0

1902092

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

6242000

6505000

6242000

6505000

3299693

2042554

2042554

. .0

1902092

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

6242000

6278000

6242000

6278000

3125655

2041661

2041661

0

1901199

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

0

227000

0

227000

174038

893

893

0

893

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

0

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+ 81.02.50)

81.02

0

2657000

29209000

60217000

55846525

42897852

42897852

0

62107353

Energie termică

81.02.06

0

2657000

29209000

60217000

55846525

42897852

42897852

0

61432061

Alți combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

0

675292

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

20246000

29686000

105437000

131873000

127458916

125562545

125562545

0

96450204

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

20246000

29686000

105437000

131873000

127458916

125562545

125'562545

0

96450204

Drumuri și poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

9165000

19242000

56938000

79545000

76421475

74743531

74743531

0

56062949

Străzi

84.02.03.03

11081000

10444000

48499000

52328000

51037441

50819014

50819014

0

40387255

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

* 0

0

0

0

0

0

0

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Transport pe cale ferată

84.02.04.01

I

A. M p».

r Ă I A

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

!

-’.CLM N:o

Aviația civilă

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

-185305000

-185305000

-68876480

REZERVE

97.02

Excedent (cod 98.02.96+98.02.97)

98.02

0

0

0

-78022000

0

0

16370511

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

-78022000

16370511

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

0

0

Deficit (cod 99.02.96+99.02.97)

99.02

0

0

185305000

107283000

0

0

85246991

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

87430000

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

97875000

107283000

85246991

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02 SF

0

0

676265828

688199729

637277916

602018663

602018663

0

624060793

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

X

0

114127000

97771000

85806412

81710705

81710705

0

91120254

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

0

98827000

91417000

80212221

76240142

76240142

0

88033556

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale                          (cod

54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

3279000

3250000

2598923

2475295

2475295

0

91430

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

X

12021000

3104000

2995268

2995268

2995268

0

2995268

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

X

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7     î

' ~ 8=6-7  ’

ane;

£Ă LA

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

X

X

X

X

X

X

X

-CLM

.-SSL/.X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

X

0

37739000

32292000

28562396

24987898

24987898

0

24531885

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională

(cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

0

37739000

32292000

28562396

24987898

24987898

0

24531885

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție locala

61.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod

65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

0

240377828

239951000

223074338

218196661

218196661

0

216644086

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.12+65.02.50)

65.02

0

0

50310828

58729000

52973603

52973603

52973603

0

50082961

învățământ preșcolar și primar

(cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii educaționale complementare ( cod 65.02.12.01)

65.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Școală după școală

65.02.12.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

16144000

13967000

13245875

13245875

13245875

0

13091296

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

Page

c 56100000

o

51285000

46366897

41679090

41679090

0

41460695

A

B

1

2

3

4

5

6

7

- "8=6-7

ANE

i!a

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

HCLM NX

--------- ..... —

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

' X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

0

0

117823000

115970000

110487963

110298093

110298093

0

112009134

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

X

0

169622000

158438729

147581277

139703885

139703885

0

136878985

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

0

91262000

78610729

68303900

62126293

62126293

0

59510263

Locuințe (cod 70.02.03.01 +70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7—

a vn

9—

7 Ă I A

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

J k 1 ' •—<

?CLM N*

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public și electrificări

70.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului

(cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

0

0

78360000

79828000

79277377

77577592

77577592

0

77368722

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01 +74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

0

114400000

159747000

152253493

137419514

137419514

0

154885583

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

29209000

57560000

53190000

40241327

40241327

0

58775536

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

X

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

0

85191000

102187000

99063493

97178187

97178187

0

96110047

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

Pacj£

8         X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7      ,

--8=K-Z____

A MU’

9

r A T A

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

H X

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

X

X

X

X

X

X

X

U..V!

Transport pe cale ferată

84.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.01+'84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aeroporturi

84.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

X

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.02-99.02)

96.02

X

-87430000

-78022000

16370511

REZERVE

97.02

X

EXCEDENT (cod 98.02.96)

98.02

X

-78022000

16370511

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

X

-78022000

16370511

Deficit (cod 99.02.96)

99.02

X

87430000

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

X

87430000

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

92427000

111391000

121692000

142094000

103406054

100265092

100265092

0

62564452

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

8952000

9971000

8952000

9971000

7078615

5976098

5976098

0

1695271

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

8952000

9942000

8952000

9942000

7054149

5957058

5957058

0

1693155

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale                        (cod

54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

29000

0

29000

24466

19040

19040

0

2116

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

0

0

0

0

0

0

0

122386

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

--------8=6^7

ANE

£a

----------------------1

1

2^

Ordine publică și siguranță națională

(cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

0

0

0

0

0

0

hclm n;

... 5^^238^

----------

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție locala

61.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

20992000

28042000

20992000

28077000

4227455

4227322

4227322

0

3439192

învățământ

(cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

9887000

12543000

9887000

12543000

1840739

1840739

1840739

0

711781

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

3200000

1890000

3200000

1925000

1876807

1876674

1876674

0

2020699

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod

66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

1000

1226000

1000

1226000

89190

89190

89190

0

2926

Servicii culturale                                            (cod

67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

-------Pag^l

W------

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

--ANE$

o

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

’clm n:x

cop

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la

68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

7904000

12383000

7904000

12383000

420719

420719

420719

0

703786

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

35995000

34530000

65260000

65198000

57748343

56978235

56978235

0

51733537

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

33207000

31888000

62472000

62556000

55272310

54502202

54502202

0

49345965

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public și electrificări

70.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Protecția mediului

( cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

2788000

2642000

2788000

2642000

2476033

2476033

2476033

2387572

I                . P

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

EXĂ L$

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

. ClM

- -  ------------X-

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

26488000

38848000

26488000

38848000

34351641

33083437

33083437

0

5574066

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

6242000

6505000

6242000

6505000

3299693

2042554

2042554

0

1902092

Acțiuni generale economice și comerciale

(cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

2657000

0

2657000

2656525

2656525

2656525

0

3331817

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

20246000

29686000

20246000

29686000

28395423

28384358

28384358

0

340157

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aeroporturi

84.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

J     A?

jexa la

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

—i

1? .Aâ-x

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.02-99.02)

96.02

-97875000

-107283000

-85246991

REZERVE

97.02

X

EXCEDENT (cod 98.02.97)

98.02

X

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

X

DEFICIT (cod 99.02.97)

99.02

X

97875000

107283000

85246991

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

X

97875000

107283000

85246991

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA1 ANEXĂ LA

L-ICLM N" STL/lW

Anexa 3

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI

la data de 31.12.2019

cod 20                                                                                                                                                       -lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

inițiale

definitive

Total, din

care:

din anii precedenți

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI

(cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.

00.01

61421503

80287800

81635907

10704063

70931844

70846100

0

10789807

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

47426226

65724562

68697919

10704063

57993856

57908112

0

10789807

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A 4. IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII             (cod 15.10 )

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod

00.12

47426226

65724562

68697919

10704063

57993856

57908112

0

10789807

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

00.13

996584

959813

724174

0

724174

724174

0

0

Venituri din proprietate (cod

30.10

996584

959813

724174

0

724174

724174

0

0

Venituri din concesiuni și inchirieri (cod an 10.05 am

30.10.05

996584

959813

724174

0

724174

724174

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

996584

959813

724174

724174

724174

0

Venituri din dividende (cod

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.10.08.02

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de

30.10.08.03

0

0

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

(cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

46429642

64764749

67973745

10704063

57269682

57183938

0

10789807

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

37039596

53999337

60586802

10704063

49882739

49796995

0

10789807

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10.05

1531279

1296535

964774

964774

964774

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

386000

291000

327446

26149

301297

275076

52370

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

0

Contribuția de întreținere a persoanelor as

33.10.13

0

0

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine.

33.10.14

1476453

1494253

1038577

1038577

1038577

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă

33.10.16

52045

52045

38248

38248

38248

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie

33.10.17

52000

28000

7036

7036

7036

0

Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive

33.10.19

25000

25000

8805

8805

8805

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

0

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate

33.10.21

24475924

24823609

33211681

10677914

22533767

22474244

10737437

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la

33.10.30

8969000

25911000

24918120

24918120

24918120

0

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din

33.10.31

0

0

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală

33.10.32

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte

33.10.50

71895

77895

72115

72115

72115

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise         (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative,

i:i---w-:   ----:

34.10.50

0

0

Amenzi, penalități și confiscări (cod

35.10

5000

5000

111

0

111

111

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.10.50

5000

5000

111

111

111

0

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

36.10

9280247

9807652

7091017

0

7091017

7091017

0

0

Venituri din producerea riscurilor

36.10.04

0

0

Alte venituri

36.10.50

9280247

9807652

7091017

7091017

7091017

\ o

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile            (cod

37.10

104799

952760

295815

0

295815

295815

0

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

104800

952760

295815

295815

295815

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru

finanțarea secțiunii de dezvoltare a

37.10.03

-518763

-898511

-374360

-374360

-374360

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

518762

898511

374360

374360

374360

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

7000

8000

6233

0

6233

6233

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)

39.10

7000

8000

6233

0

6233

6233

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

Alte venituri din valorificarea unor

39.10.50

7000

8000

6233

6233

6233

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate    (cod. 40.10.15+40.10.16)

40.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)

40.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.10.16

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.

41.10.06+41.10.11)

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de

41.10.06

0

0

împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

12645089

12942237

12647775

0

12647775

12647775

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE   (cod

00.18

12645089

12942237

12647775

0

12647775

12647775

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+

42.10

-60911

-60911

-37014

0

-37014

-37014

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru

42.10.11

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

42.10.39

-60911

-60911

-60911

-60911

-60911

0

Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA

42.10.43

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ( FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

42.10.70

23897

23897

23897

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+ 43.10.19+ 43.10.31+ 43.10.33)

43.10

12706000

13003148

12684789

0

12684789

12684789

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1790000

1790000

1472307

1472307

1472307

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

43.10.10

20000

19467

19467

19467

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul

43.10.14

35000

34867

34867

34867

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate    (cod 43.10.16.01 la

43.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență

43.10.16.01

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale

43.10.16.02

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în

43.10.16.03

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

! ANEXĂ LA

i: 1CLM NR. 51? /jl#

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

43.10.17.01

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

43.10.17.03

0

0

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020

43.10.31

0

0

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

10916000

11158148

11158148

11158148

11158148

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la

45.10

1242000

1511814

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.04)

45.10.01

0

269814

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.01.01

269814

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.01.02

0

0

Corecții financiare

45.10.01.04

0

0

Fondul Social European

(cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.04)

45.10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

il r>i irnnt

45.10.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.02.02

0

0

Corecții financiare

45.10.02.04

0

0

Fondul de Coeziune (cod

45.10.03.01+45.10.03.02+ 45.10.03.04)

45.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

  . .1   X

45.10.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

--::--

45.10.03.02

0

0

Corecții financiare

45.10.03.04

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare

Rurală                 (cod 45.10.04.01 la

45.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

--:: x—

45.10.04.02

0

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

0

Corecții financiare

45.10.04.04

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod

45.10.05.02+45.10.05.04)

45.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.05.02

0

0

Corecții financiare

45.10.05.04

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare                   (cod

45.10.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

. 1 1

45.10.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.07.02

0

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

0

Corecții financiare

45.10.07.04

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și

Parteneriat             (cod 45.10.08.01 la

45.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în om il   ironf

45.10.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.08.02

0

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

0

Corecții financiare

45.10.08.04

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 la 45.10.15.04)

45.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.15.02

0

0

I ANEXâ'la' [ y£LM_N ț. dSL^p

Prefinanțare

45.10.15.03

0

0

Corecții financiare

45.10.15.04

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01 la 45.10.16.04)

45.10.16

1242000

1242000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.16.02

0

0

Prefinanțare

45.10.16.03

1242000

1242000

0

0

Corecții financiare

45.10.16.04

0

0

Mecanismul financiar SEE

(cod 45.10.17.01 la 45.10.17.04)

45.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.17.02

0

0

Prefinanțare

45.10.17.03

0

0

Corecții financiare

45.10.17.04

0

0

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.10.18.01 la 45.10.18.04)

45.10.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.18.02

0

0

Prefinanțare

45.10.18.03

0

0

Corecții financiare

45.10.18.04

0

0

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02 +

45.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.19.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.19.02

0

0

Corecții financiare

45.10.19.04

0

0

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01 la

45.10.20

0

0

0

0

0

0

0

0

I ANEXĂ LA n : !CL.M NR. 61?

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.20.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.20.02

0

0

Prefinanțare

45.10.20.03

0

0

Corecții financiare

45.10.20.04

0

0

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod ACi -in oi n-t in /ic -in oi n>i\

45.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.21.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.21.02

0

0

Prefinanțare

45.10.21.03

0

0

Corecții financiare

45.10.21.04

0

0

Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04)

46.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014 - 2020

46.10.04

0

0

contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020

(cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+

48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.1

48.10

101188

101187

283980

0

283980

283980

0

0

Regională (FEDR)       (cod

48.10.01.01 la 48.10.01.03)

48.10.01

0

0

26544

0

26544

26544

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.01.02

0

0

Prefinanțare

48.10.01.03

26544

26544

26544

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01 la 48.10.02.03)

48.10.02

101188

101187

257436

0

257436

257436

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în -anul riiranf

48.10.02.01

156249

156249

156249

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.02.02

0

0

Prefinanțare

48.10.02.03

101188

101187

101187

101187

101187

0

I ANEXĂLA n IHCLM NR.

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01 la 48.10.03.03)

48.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.03.02

0

0

Prefinanțare

48.10.03.03

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare

(FEADR)     (cod 48.10.04.01 la

48.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.04.02

0

0

Prefinanțare

48.10.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod

48.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

----1------£

48.10.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

--,

48.10.05.02

0

0

Prefinanțare

48.10.05:03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPAII)

48.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.11.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.11.02

0

0

Prefinanțare

48.10.11.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)                            (cod

48.10.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

- ..1 . £

48.10.12.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.12.02

0

0

Prefinanțare

48.10.12.03

0

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020 (cod

48.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

| ANEXĂ LA

Șhclm N’\5^_2Q&?

Sume primite în contul plăților efectuate în

----t------L

48.10.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.15.02

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP)             (cod 48.10.16.01 la

48.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

——Ui

48.10.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.16.02

0

0

Prefinanțare

48.10.16.03

0

0

Europei (MIE)       (cod

48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.1

48.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.19.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.19.02

0

0

Prefinanțare

48.10.19.03

0

0

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fnnrllirilnr avtarna naromhi ireahila

48.10.19.04

0

0

Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.10.32.01+48.10.32.02)

48.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

----1------£

48.10.32.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.32.02

0

0

financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021    (cod

48.10.33.01+48.10.33.02)

48.10.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

- . .1 ----- £

48.10.33.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

--::--x

48.10.33.02

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE       (cod

00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

59613464

77794199

80973481

10704063

70269418

70183674

0

10789807

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

46907464

64826051

68323559

10704063

57619496

57533752

0

10789807

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII           (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod

00.12

46907464

64826051

68323559

10704063

57619496

57533752

0

10789807

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

00.13

996584

959813

724174

0

724174

724174

0

0

Venituri din proprietate (cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

996584

959813

724174

0

724174

724174

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod

30.10.05

996584

959813

724174

0

724174

724174

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

996584

959813

724174

724174

724174

0

Venituri din dividende (cod

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.10.08.02

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de

30.10.08.03

0

0

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

(cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

45910880

63866238

67599385

10704063

56895322

56809578

0

10789807

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 + 33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la

33.10

37039596

53999337

60586802

10704063

49882739

49796995

0

10789807

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10.05

1531279

1296535

964774

964774

964774

0

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

386000

291000

327446

26149

301297

275076

0

52370

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

0

0

Contribuția de întreținere a persoanelor as

33.10.13

0

0

0

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine.

33.10.14

1476453

1494253

1038577

1038577

1038577

0

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din

33.10.16

52045

52045

38248

38248

38248

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare și

conversie profesională, specializare și

33.10.17

52000

28000

7036

7036

7036

0

0

Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive

33.10.19

25000

25000

8805

8805

8805

0

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

0

0

Venituri din contractele încheiate cu casele de

33.10.21

24475924

24823609

33211681

10677914

22533767

22474244

0

10737437

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la buqetul de stat

33.10.30

8969000

25911000

24918120

24918120

24918120

0

0

direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății

33.10.31

0

0

0

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de

33.10.32

0

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte

--1.:. .rx^x:

33.10.50

71895

77895

72115

72115

72115

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise         (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări

34.10.50

0

0

Amenzi, penalități și confiscări (cod

35.10.50)

35.10

5000

5000

111

0

111

111

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.10.50

5000

5000

111

111

111

0

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

36.10

9280247

9807652

7091017

0

7091017

7091017

0

0

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0

0

Alte venituri

36.10.50

9280247

9807652

7091017

7091017

7091017

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile            (cod

37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-413963

54249

-78545

0

-78545

-78545

0

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

104800

952760

295815

295815

295815

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-518763

-898511

-374360

-374360

-374360

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod

ffl 4Ai 44

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate           (cod. 40.10.15)

40.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru

40.10.15.01

0

0

Alte operațiuni financiare (cod.

41 tn nn+41 tn t-n

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de

41.10.06

0

0

împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

12706000

12968148

12649922

0

12649922

12649922

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE   (cod

00.18

12706000

12968148

12649922

0

12649922

12649922

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru

_

42.10.11

0

0

Sume primite de instituțiile publice și activitățile

finanțate integral sau parțial din venituri

42.10.43

0

0

Subvenții de la alte administrații

(cod 43.10.09+43.10.10

43.10

12706000

12968148

12649922

0

12649922

12649922

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1790000

1790000

1472307

1472307

1472307

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

43.10.10

20000

19467

19467

19467

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

10916000

11158148

11158148

11158148

11158148

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE            (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10 +48.10)-TOTAL

00.01

1801039

2493601

662426

0

662426

662426

0

0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

518762

898511

374360

0

374360

374360

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

518762

898511

374360

0

374360

374360

0

0

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 37.10)

00.14

518762

898511

374360

0

374360

374360

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile         (cod 37.10.04)

37.10

518762

898511

374360

0

374360

374360

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

518762

898511

374360

374360

374360

0

II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

8000

6233

0

6233

6233

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)

39.10

8000

6233

6233

6233

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

Alte venituri din valorificarea unor

39.10.50

7000

8000

6233

6233

6233

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate    (cod. 40.10.15+40.10.16)

40.10

0

0

0

0

0

0

0

0

[ ANEXĂ LA _ h-1 C L M N R. SL~ QC&P

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru

40.10.15.02

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.10.16

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

-60911

-25911

-2147

0

-2147

-2147

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

-60911

-25911

-2147

0

-2147

-2147

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod

42.10.39 + 42.10.62+42.10.70)

42.10

-60911

-60911

-37014

0

-37014

-37014

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din

42.10.39

-60911

-60911

-60911

-60911

-60911

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ( FEN) postaderare,

42.10.70

23897

23897

23897

0

Subvenții de la alte administrații

(cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19

+ 43.10.31)

43.10

0

35000

34867

0

34867

34867

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății

43.10.14

35000

34867

34867

34867

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență

43.10.16.01

0

0


Ș ANEXĂ LA

JHCLM nr Al-------,


Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale

43.10.16.02

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în

43.10.16.03

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

43.10.17.01

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

43.10.17.03

0

0

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020

43.10.31

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări ( cod 45.10.01 la

45.10

1242000

1511814

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.04)

45.10.01

0

269814

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.01.01

269814

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.01.02

0

0

Corecții financiare

45.10.01.04

0

0

Fondul Social European

(cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.04)

45.10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.02.02

0

0

Corecții financiare

45.10.02.04

0

0

Fondul de Coeziune (cod

45.10.03.01+45.10.03.02+ 45.10.03.04)

45.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

----î------L

45.10.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii antarir.ri

45.10.03.02

0

0

Corecții financiare

45.10.03.04

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare

Rurală              (cod 45.10.04.01 la

45.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în onul  tronf

45.10.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.04.02

0

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

' 0

Corecții financiare

45.10.04.04

0

0

Fondul European pentru Pescuit

(cod 45.10.05.02+45.10.05.04)

45.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.05.02

0

0

Corecții financiare

45.10.05.04

0

0

Instrumentul de Asistență pentru

Preaderare              (cod 45.10.07.01

45.10.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

---.t----- 1

45.10.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.07.02

0

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

0

Corecții financiare

45.10.07.04

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și

Parteneriat             (cod 45.10.08.01 la

45.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.08.02

0

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

0

Corecții financiare

45.10.08.04

0

0

j anexă la~~T î

' ’CTMjyQ.J0L

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 la 45.10.15.04)

45.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.15.02

0

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

0

Corecții financiare

45.10.15.04

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01 la 45.10.16.04)

45.10.16

1242000

1242000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.16.01

' 0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.16.02

0

0

Prefinanțare

45.10.16.03

1242000

1242000

0

0

Corecții financiare

45.10.16.04

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01

45.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.17.02

0

0

Prefinanțare

45.10.17.03

0

0

Corecții financiare

45.10.17.04

0

0

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.10.18.01 la 45.10.18.04)

45.10.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.18.02

0

0

Prefinanțare

45.10.18.03

0

0

Corecții financiare

45.10.18.04

0

0

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

45.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.19.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.19.02

0

0

Corecții financiare

45.10.19.04

0

0

Asistentă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01 la

45.10.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.20.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.20.02

0

0

Prefinantare

45.10.20.03

0

0

Corecții financiare

45.10.20.04

0

0

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.21.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.21.02

0

0

Prefinanjare

45.10.21.03

0

0

Corecții financiare

45.10.21.04

0

0

Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04)

46.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014 - 2020

46.10.04

0

0

contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+

48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.1

48.10

101188

101187

283980

0

283980

283980

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)       (cod

48.10.01

0

0

26544

0

26544

26544

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.01.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.01.02

0

0

Prefinanțare

48.10.01.03

26544

26544

26544

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01 la 48.10.02.03)

48.10.02

101188

101187

257436

0

257436

257436

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

156249

156249

156249

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.02.02

0

0

Prefinanțare

48.10.02.03

101188

101187

101187

101187

101187

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01 la 48.10.03.03)

48.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.03.02

0

0

Prefinanțare

48.10.03.03

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)            (cod 48.10.04.01 la

48.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.04.02

0

0

Prefinanțare

48.10.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod

48.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.05.02

0

0

Prefinanțare

48.10.05.03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPAII)

48.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.11.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.11.02

0

0

Prefinanțare

48.10.11.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)                            (cod

48.10.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.12.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.12.02

0

0

Prefinanțare

48.10.12.03

0

0

I ANEXĂ la jHCLM NT.


Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020 (cod

48.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.15.02

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP)               (cod 48.10.16.01 la

48.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.16.02

0

0

Prefinanțare

48.10.16.03

0

0

Europei (MIE)        (cod

48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.1

48.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

----1------X

48.10.19.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.19.02

0

0

Prefinanțare

48.10.19.03

0

0

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților

48.10.19.04

0

0

Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.10.32.01+48.10.32.02)

48.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.32.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.32.02

0

0

financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021    (cod

48.10.33.01+48.10.33.02)

48.10.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.33.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.33.02

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


viNiaas aiNiaaâaHd

MmAnexa 4

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII      (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI

la data de 31.12.2019

cod 21

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajament e legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI -SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA

49.10

6788569

7520807

76482663

95370185

81074440

74254345

72624442

1629903

78098228

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE        (cod

51.10+54.10+55.10)

50.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități publice și acțiuni externe            (cod

51.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive și legislative

51.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.10.01.03

0

Alte servicii publice generale

(cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de

54.10.10

0

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

Tranzacții privind datoria

55.10

0

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

59.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publică și siguranță națională (cod

61.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publică (cod 61.10.03.04)

61.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Poliție locala

61.10.03.04

0

Protecție civila si protecție

61.10.05

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

-

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

6788569

7520807

76482663

95370185

81074440

74254345

72624442

1629903

78098228

învățământ (cod 65.10.03 la

65.10.05+ 65.10.07+

65.10

1663950

2428188

15920450

17267139

17267139

10447044

10447044

0

10556776

învățământ preșcolar și primar

(cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

0

7469255

7733755

7733755

5998810

5998810

0

6178070

învățământ preșcolar

65.10.03.01

7153275

7394475

7394475

5694136

5694136

0

5867594

învățământ primar

65.10.03.02

315980

339280

339280

304674

304674

0

310476

învățământ secundar (cod

65.10.04.01 la 65.10.04.03)

65.10.04

1663950

2428188

7966733

9043922

9043922

4072468

4072468

0

3926763,3

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

92000

110000

768703

799231

799231

193948

193948

0

226418

învățământ secundar superior

65.10.04.02

1571950

2318188

7198030

8244691

8244691

3878520

3878520

0

3700345,3

învățământ profesional

65.10.04.03

0

învățământ postliceal

65.10.05

397500

397500

397500

300514

300514

0

380074

învățământ nedefinibil prin nivel CC -in nv n/n

65.10.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.10.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație

(cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

86962

91962

91962

75252

75252

0

71869

Internate și cantine pentru

65.10.11.03

86962

91962

91962

75252

75252

0

71869

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

i " anexă la

Ihclm nrAlte cheltuieli în domeniul

65.10.50

0

Sănătate (cod

66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

5124619

5092619

58702213

76243046

61947301

61947301

60690854

1256447

66030163

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi

66.10.06

5124619

5092619

58702213

76243046

61947301

61947301

60690854

1256447

66030163

Spitale generale

66.10.06.01

5124619

5092619

58702213

76243046

61947301

61947301

60690854

1256447

66030163

Unități medico-sociale

66.10.06.03

0

Servicii de sănătate publică

66.10.08

0

Alte cheltuieli în domeniul sănătății

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

Cultură, recreere și religie (cod

67.10

0

0

1860000

1860000

1860000

1860000

1486544

373456

1511289

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la

67.10.03

0

0

1860000

1860000

1860000

1860000

1486544

373456

1511289

Muzee

67.10.03.03

1860000

1860000

1860000

1860000

1486544

373456

1511289

Instituții publice de spectacole

67.10.03.04

0

Școli populare de artă și

67.10.03.05

0

Case de cultură

67.10.03.06

0

Cămine culturale

67.10.03.07

0

Universități populare

67.10.03.09

0

Presă

67.10.03.10

0

Edituri

67.10.03.11

0

Centre Culturale

67.10.03.14

0

Grădini botanice

67.10.03.15

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

Servicii recreative și sportive

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.10.05.01

0

Alte servicii în domeniile culturii,

67.10.50

0

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.10.04 +

68.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0


ANEXĂ L

Asistentă acordată persoanelor în ucrnfn

68.10.04

0

Asistentă socială în caz de boli și invalidități              (cod

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistență socială în caz de

68.10.05.02

0

Creșe

68.10.11

0

Unită{i de asistentă medico-

68.10.12

0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (

68.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul

68.10.50.50

0

Partea IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ,

0

Locuințe, servicii și dezvoltare publică              (cod

70.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Locuințe (cod

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de

,:x-

70.10.03.01

0

Alte cheltuieli în domeniul

70.10.03.30

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și

70.10.50

0

Protecția mediului (cod

74.10.03 la 70.10.05+74.10.50)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reducerea și controlul poluării

74.10.03

0

Protecția biosferei și a mediului

74.10.04

0

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

Colectarea, tratarea și

74.10.05.02

0

Alte servicii în domeniul protecției

74.10.50

0

ANEXĂ

HCLM NR._5ff

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

(cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de muncă (cod

80.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice și comerciale             (cod

80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și

80.10.01.30

0

Agricultura, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod

83.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură (cod

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul

83.10.03.30

0

Silvicultură

83.10.04

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii,

83.10.50

0

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

87.10.50)

87.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte acțiuni economice

87.10.50

0

EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

EXCEDENT (cod 98.10.96+98.1

98.10

0

0

0

0

0

0

1967900

0

Excedentul secțiuni de funcționare

98.10.96

0

1967900

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

0

DEFICIT (cod 99.10.96+99.10.9'

99.10

0

55038405

82172521

0

0

3746242

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

50050875

77145315

0

0

0

0

| ANEXĂ LA

Ihclm nr. /SqSjP

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

4987530

5027206

0

0

3746242

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE       (cod

49.10

0

0

69694094

87849378

74843400

69845677

68215774

1629903

76742522

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE     (cod

50.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități publice și acțiuni externe            (cod

51.10

Autorități executive și legislative                  (cod

51.10.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.10.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

(cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

Servicii publice comunitare de

54.10.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tranzacții privind datoria nnhliră <ti îmnriimiifnri

55.10

Partea li-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

59.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publică și siguranță națională

61.10

Ordine publică (cod 61.10.03.04)

61.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție locala

61.10.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecție civilă și protecție

61.10.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

0

0

69694094

87849378

74843400

69845677

68215774

1629903

76742522

învățământ

(cod 65.10.03 la

65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+

65.10.50)

65.10

14256500

14838951

14838951

9841228

9841228

0

9904419

învățământ preșcolar și primar

(cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod gg m n?i n-t   ck -ia n/i

65.10.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.10.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel

65.10.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.10.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+ 65.10.11.30)

65.10.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru

65.10.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul

65.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod

66.10

53577594

71150427

58144449

58144449

56888002

1256447

65339160

Servicii medicale în unități cu paturi                     (cod

66.10.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.10.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.10.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.10.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul

66.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.10.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+

67.10

1860000

1860000

1860000

1860000

1486544

373456

1498943

Servicii culturale       (cod

67.10.03.03 la 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la 67.10.03.11 +

67.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

| ANEXĂ LA i

-CL.M NR.

Muzee

67.10.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Institufii publice de spectacole ci rnnnarta

67.10.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și

67.10.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.10.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.10.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Universități populare

67.10.03.09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Presă

67.10.03.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Edituri

67.10.03.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre Culturale

67.10.03.14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grădini botanice

67.10.03.15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive

67.10.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii,

67.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.

68.10

Asistență acordată persoanelor

68.10.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități                  (cod

68.10.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de

68.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.10.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-

68.10.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul oeiot-antai cnr-ialo

68.10.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ,

Locuințe, servicii și dezvoltare publică                 (cod

70.10

0

Locuințe (cod

70.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de

70.10,03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul

70.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor si

70.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului     (cod

74.10.03 la 70.10.05+74.10.50)

74.10

0

Reducerea și controlul poluării

74.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția biosferei și a mediului

74.10.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor

74.10.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și

74.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul protecției

74.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod

80.10

0

Acțiuni generale economice și comerciale               (cod

80.10.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și

80.10.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultura, silvicultura, piscicultura și vânătoare (cod

83.10

0

Agricultură (cod

Ra -in na n7+na -in na am

83.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.10.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul

83.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Silvicultură

83.10.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii,

83.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

0

transporturilor

84.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

87.10.50)

87.10

0

Alte acțiuni economice

87.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EXCEDENT/DEFICIT

96.10

EXCEDENT (cod 98.10.96)

98.10

1967900

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

1967900

DEFICIT (cod 99.10.96)

99.10

50050875

5027206

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

50050875

77145315

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

49.10

6788569

7520807

6788569

7520807

6231040 .;

4408668

. 4408668

0

1355706

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE        (cod

50.10

Autorități publice și acțiuni externe            (cod

51.10

Autorități executive și legislative                  (cod

51.10.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.10.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

(cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

Servicii publice comunitare de

54.10.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

59.10

Ordine publică și siguranță națională

61.10

Ordine publică (cod 61.10.03.04)

61.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție locala

61.10.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I ANEXĂ LA j

L-1CLM NR.

L______—______

Protecție civilă și protecție

61.10.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

6788569

7520807

6788569

7520807

6231040

4408668

4408668

0

1355706

învățământ    (cod 65.10.03

la 65.10.05+65.10.07+

65.10

1663950

2428188

1663950

2428188

2428188

605816

605816

0

652357

învățământ preșcolar și primar

(cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod re; -in nz n-i ia rr m n/i

65.10.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.10.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinitul prin nivel (cod 65 10 07 041

65.10.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.10.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+ 65.10.11.30)

65.10.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru

65.10.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul

65.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod

66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

5124619

5092619

5124619

5092619

3802852

3802852

3802852

0

691003

Servicii medicale în unități cu paturi                      (cod

66.10.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.10.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.10.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

| ANEXĂ LA |

jHCLM NR.jȘX./j^^P

Servicii de sănătate publică

66.10.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul cănăfătii f r'nri RR 1fmfl c;m

66.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.10.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie (cod

67.10

0

12346

Servicii culturale       (cod

67.10.03.03 la 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la 67.10.03.11 +

67.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.10.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole

67.10.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și

67.10.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.10.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.10.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Universități populare

67.10.03.09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Presă

67.10.03.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Edituri

67.10.03.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre Culturale

67.10.03.14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grădini botanice

67.10.03.15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive

67.10.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii,

67.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+ 68.10.05+68.10.11+68.10.12+

68.10

Asistență acordată persoanelor

68.10.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități                 (cod

68.10.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de

68.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.10.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-

68.10.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)

68.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul

68.10.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ,

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.10

Locuințe (cod

70.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de

70.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul

70.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și

70.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului (cod 74.10.03 la

74.10

Reducerea și controlul poluării

74.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția biosferei și a mediului

74.10.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.10.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și

74.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul protecției

74.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod

80.10

Acțiuni generale economice și comerciale               (cod

80.10.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.10.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod

83.10

Agricultură (cod

83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.10.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul

83.10.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Silvicultură

83.10.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aiie acțiuni economice (cod 87.10.50)

87.10

Alte acțiuni economice

87.10.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EXCEDENT/DEFICIT

96.10

EXCEDENT (cod 98.10.97)

98.10

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

DEFICIT (cod 99.10.97)

99.10

0

4987530

5027206

3746242

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

4987530

5027206

3746242
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAGWr

I anexa la I îhclm nr.

Anexa 5

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI

cod~20~|31,12,2019-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenț i

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.16 + 00.17 + 45.08 + 48.08)

00.01

495000

495000

1132931

0

1132931

1132931

0

0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod. 37.08)

00.14

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod. 37.08.06)

37.08

Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă

37.08.06

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.08)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)

40.08

0

0

0

0

0

0

0

0

bume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.08.15.02)

40.08.15

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.08.15.02

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 44.08+ 00.18)

00.17

bvenții de la alte nivele ale administrației publice    (cod 42.I

00.18

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.08.60+42.08.61+42.C

42.08

Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE

42.08.60

Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului norvegi

42.08.61

uotinanțare puoiica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-

42.08.75

Donații din străinătate (cod 44.08.01 la 44.08.03)

44.08

Donații din străinătate (cod 44.08.01.01+44.08.01.02)

44.08.01

Tnexă±a

HCLM NR..6#
efectuate și prefinanțări    ( cod

45.08.17+45.08.18+45.08.21 +45.08.24)

45.08

Mecanismul financiar SEE ( cod 45.08.17.03)

45.08.17

Prefinanțare

45.08.17.03

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.08.18.03)

45.08.18

| Prefinanțare

45.08.18.03

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

(cod 45.08.24.01+45.08.24.02)

45.08.24

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.08.24.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.08.24.02

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.08.12+48.08.15+48.08.16+48.08.31 la 48.08.33)

48.08

495000

495000

1132931

0

1132931

1132931

0

0

48.08.12.03)

48.08.12

|Prefinanțare

48.08.12.03

Hite piugrame comunitate iirianiateiri perioaoa zu i4-zuzu (APC) (cod 48.08.15.03)

48.08.15

495000

495000

1132931

0

1132931

1132931

0

0

|Prefinanțare

48.08.15.03

495000

495000

1132931

1132931

1132931

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 48.08.16.03)

48.08.16

Prefinanțare

48.08.16.03

Mecanismele Tinanciare spațiul Economic European și

Norvegian 2014 - 2021 (cod 48.08.31.03)

48.08.31

Prefinanțare

48.08.31.03

Fond finan

ul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor ciare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-

48.08.32

Prefinanțare

48.08.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod

48.08.33

Prefinanțare

48.08.33.03
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCEL^ EI^PHE


î    ANEXĂ LA « î Anexa 6

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI

IhCLM NR.

-------------------------

31,12,2019

COD 21_____________ -lei-

Credite de angajament

Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

inițiale

definitive

inițiale

definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăți efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)

49.08

495000

501000

495000

501000

210508

210508

210508

0

359170

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)

50.08

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.08.01)

51.08

Autorități executive și legislative (cod 51.08.01.03)

51.08.01

(Autorități executive

51.08.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.08.10)

54.08

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.08.10

Partea ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.08+61.08)

59.08

Apărare (cod 60.08.02)

60.08

Apărare națională

60.08.02

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.08.03+61.08.50)

61.08

Ordine publică (cod 61.08.03.04)

61.08.03

|Poliție comunitară

61.08.03.04

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.08.50

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)

63.08

învățământ (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50)

65.08

învățământ preșcolar și primar (cod 65.08.03.01+65.08.03.02)

65.08.03

învățământ preșcolar

65.08.03.01

învățământ primar

65.08.03.02

nvățământ secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)

65.08.04

învățământ secundar inferior

65.08.04.01

învățământ secundar superior

65.08.04.02

învățământ profesional

65.08.04.03

Invă

ământ postliceal

65.08.05

în vă

ământ nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.04)

65.08.07

învățământ special

65.08.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.08.11.03 + 65.08.11.30)

65.08.11

Internate și cantine pentru elevi

65.08.11.03

Alte servicii auxiliare

65.08.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.08.50

Sănătate (cod 66.08.06+66.08.50)

66.08

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.08.06.01)

66.08.06

—Page -1—

I taci.

ANEXĂ LA

MNP      sO&fc

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

(Spitale generale

66.08.06.01

Alte

cheltuieli în domeniu sănătății (cod 66.08.50.50)

66.08.50

[Alte instituții și acțiuni sanitare

66.08.50.50

Cultură, recreere și religie (cod 67.08.03+67.08,05+67.08.06+67.08.50)

67.08

Servicii culturale (cod 67.08.03.02 la 67.08.03.08+67.08.03.12+67.08.03.14+67.08.03.30)

67.08.03

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.08.03.02

Muzee

67.08.03.03

Instituții publice de spectacole și concerte

67.08.03.04

Școli populare de artă și meserii

67.08.03.05

Case de cultură

67.08.03.06

Cămine culturale

67.08.03.07

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.08.03.08

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.08.03.12

Centre culturale

67.08.03.14

Alte servicii culturale

67.08.03.30

Servicii recreative și sportive (cod 67.08.05.01 la 67.08.05.03)

67.08.05

Sport

67.08.05.01

Tineret

67.08.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.08.05.03

Servicii religioase

67.08.06

Alte

servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.08.50

Asigurări și asistență socială       (cod 68.08.02+68.08.04 la

68.08.06+68.08.11+68.08.15+68.08.50)

68.08

Servicii publice descentralizate

68.08.02

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.08.04

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.08.05.02)

68.08.05

[Asistență socială în caz de invaliditate

68.08.05.02

Asistență socială pentru familie și copii

68.08.06

|Creșe

68.08.11

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.02)

68.08.15

Cantine de ajutor social

68.08.15.02

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.08.50.50)

68.08.50

|Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.08.50.50

Partea IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.08+74.08)

385000

391000

385000

391000

186730

186730

186730

0

335420

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.08.03 la 70.08.07+70.08.50)

70.08

Locuințe (cod 70.08.03.01+70.08.03.30)

70.08.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.08.03.01

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.08.03.30

Servicii și dezvoltare publică

70.08.04

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.08.05.01+70.08.05.02)

70.08.05

Alimentare cu apă

70.08.05.01

Amenajări hidrotehnice

70.08.05.02

luminat public și electrificări

70.08.06

Mimentare cu gaze naturale în localități

70.08.07

Xlte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.08.50

—rage ii—

anexă la

>HCL

M NR.     /$$.

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Protecția mediului (cod 74.08.05+74.08.06+74.08.50)

74.08

385000

391000

385000

391000

186730

186730

186730

0

335420

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.08.05.01+74.08.05.02)

74.08.05

Salubritate

74.08.05.01

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.08.05.02

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.08.06

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.08.03

385000

391000

385000

391000

186730

186730

186730

0

335420

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.08+81.08+83.08+84.08+87.08)

79.08

110000

110000

110000

110000

23778

23778

23778

0

23750

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.08.01)

80.08

110000

110000

110000

110000

23778

23778

23778

0

23750

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.08.01.06+80.08.01.10)

80.08.01

110000

110000

110000

110000

23778

23778

23778

0

23750

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.08.01.06

Programe de dezvoltare regională și socială

80.08.01.10

110000

110000

110000

110000

23778

23778

23778

23750

Combustibili și energie (cod 81.08.06+81.08.50)

81.08

Energie termică

81.08.06

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.08.50

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.08.03)

83.08

Agricultură (cod 83.08.03.03+83.08.03.30)

83.08.03

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.08.03.03

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.08.03.30

Transporturi (cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50)

84.08

Transport rutier (cod 84.08.03.01 la 84.08.03.03)

84.08.03

Drumuri și poduri

84.08.03.01

Transport în comun

84.08.03.02

Străzi

84.08.03.03

Transport aerian (cod 84.08.06.02)

84.08.06

|Aviația civilă

84.08.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.08.50

l Alte acțiuni economice (cod 87.08.01+87.08.03+87.08.04)

87.08

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.08.01

Zone libere

87.08.03

Turism

87.08.04

Partea Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.08-99.08)

96.08

-6000

922423

EXCEDENT (cod 00.01-49.08)

98.08

0

922423

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.08.97

0

922423

DEFICIT (cod 49.08-00.01

99.08

6000

| Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.08.97

6000


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCELA ENACj^E

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE -CHELTUIELI 31,12,2019

F ANEXĂ LA

HCLM NR.jO


COD 21   _                                                                                                                                                                                    -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR   /

1

l

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamen te bugetare

Angajament e legale

Plăți efectuate

Angajamen te legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE Șl SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(cod 50.06+59.06+63.06+70.06+74.06+79.06)

48301000

48301000

48301000

48301000

48300310

48300310

48300310

0

1790298

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.06+54.06)

50,06

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.06.01)

51.06

Autorități executive și legislative (cod 51.06.01.03)

51.06.01

Autorități executive

51.06.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.06.10+54.06.50)

54.06

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.06.10

Alte servicii publice generale

54.06.50

Partea ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.06+61.06)

59.06

Apărare (cod 60.06.02)

60.06

Apărare națională

60.06.02

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.06.03+61.06.05+ 61.06.50)

61.06

Ordine publica (cod 61.06.03.04)

61.06.03

Politie locala

61.06.03.04

-

Protecția civilă și protecția contra incendiilor (protecția civilă nonmilita

61.06.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.06.50

65.06+66.06+67.06+68.06)

63,06

învățământ (cod 65.06.03+65.06.04+65.06.05+65.06.07+65.06.11+65.01

65.06

nvățământ preșcolar și primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

învățământ preșcolar

65.06.03.01

învățământ primar

65.06.03.02

învățământ secundar (cod 65.06.04.01 la 65.06.04.03)

65.06.04

învățământ secundar inferior

65.06.04.01

învățământ secundar superior

65.06.04.02

Daqe 1

învățământ profesional

65.06.04.03

ANEXĂ LA

A

B

1

2

3

4

5

6

---—     V

7

8=6^7 —

- —9---

învățământ postliceal

65.06.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.06.07.04)

65.06.07

învățământ special

65.06.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.06.11.03+65.06.11.30)

65.06.11

Internate si cantine pentru elevi

65.06.11.03

Alte servicii auxiliare

65.06.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.06.50

Sănătate (cod 66.06.06 +66.06.08+ 66.06.50)

66.06

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01+66.06.06.0

66.06.06

Spitale generale

66.06.06.01

Unitati medico-sociale

66.06.06.03

Servicii de sanatate publica

66.06.08

Alte cheltuieli în domeniu sănătății (cod 66.06.50.50)

66.06.50

| Alte instituții și acțiuni sanitare

66.06.50.50

Cultură, recreere și religie (cod 67.06.03+67.06.05+67.06.50)

67.06

67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.06.03.02

Muzee

67.06.03.03

Instituții publice de spectacole și concerte

67.06.03.04

Școli populare de artă și meserii

67.06.03.05

Case de cultură

67.06.03.06

Cămine culturale

67.06.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.06.03.08

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

Alte servicii culturale

67.06.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03)

67.06.05

Sport

67.06.05.01

Tineret

67.06.05.02

ii IU vții ii;i Q ylduiiii ^uuii^v, paiuuii, z<?i ic vciz.ii uaz.c «spoiuvc £1 uu agrement

67.06.05.03