Hotărârea nr. 56/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 115/2017 PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA A UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA


HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de__________________p4&2020:

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.24066/05.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.3 - pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 -pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu înregistrat sub nr.26760/10.02.2020;

Luând în considerare adresa Direcției achiziții și investiții publice, Serviciul investiții nr. 12340/21.01.2020;

Văzând dispozițiile H.C.L. nr.451/28.12.2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, dispozițiile H.C.L. nr.115/27.04.2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța, dispozițiile H.C.L, nr.714/12.12.2005 privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională Antidrog-Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța a spațiului situat în Constanța, Al.. Mimozelor: nr. 4-în incinta Creșei nr.5, dispozițiile H.C.L. nr.617/22.10.2008 privind modificarea H.C.L.M. nr.714/12.12.2005 privind transmiterea în folosința gratuită către Agenția Națională Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța a spațiului situat în Constanța, Al. Mimozelor nr.4-în incinta Creșei nr.5, dispozițiile H.C.L. nr.357/29.06.2009 privind transmiterea din administrarea Consiliului docal al municipiului Constanța în folosința gratuită a Inspectoratului de Poliție aL Județului Constanța a spațiului situat în Constanța, Al. Mimozelor nr.4-în, incinta Creșei nr.5 și dispozițiile H.C.L. nr.156/17.06.2013 privind modificarea: H.C.L. nr.357/2009 privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în folosința gratuită a Inspectoratului, de Poliție al Județului Constanța a spațiului situat în Constanța, aleea Mimozelor nr. 4-în incinta Creșei nr. 5 și dispozițiile H.C.L. nr.453/29.11.2018 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.185/2015 privind înființarea Serviciului public de asistență socială în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare; n

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 108 lit. d), art. 350 alin. (1) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul, administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1din H.C.L. nr.115/2017 în sensul retragerii dreptului de folosință gratuită al Direcției Generale de Asistență Socială Constanța asupra imobilelor, pe perioada derulării obiectivelor de investiții, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea imobilelor prevăzute la art. 1 se va face prin proces verbal de predare-primire încheiat' între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și Direcția Generală de Asistență Socială Constanța.

Art. 3 - La terminarea lucrărilor și finalizarea investițiilor imobilelor prevăzute la art.l vor reveni în folosința gratuită a Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, la data semnării procesului verbal de predare-primire între aceleași părți.

Art. 4 - Odată cu adoptarea prezentei, H.C.L. nr.714/2005, H.C.L. nr.617/2008, H.C.L. nr.357/2009 și H.C.L. nr.156/2013 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 115/2017 rămân neschimbate.

Art. 6 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției achiziții .și/investiții publice, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, SPIT Constanța, Direcției Generale de Asistență Socială Constanța și Agenției Naționale Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, în vederea aducerii , la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.            '

locali


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii astfel: o<5~ pentru,______^împotrivă,           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție .             consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ


CONSTANTA,

NR........Ști....


./....^.S.’.^.:.2O2OROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR._ 5Ș/<SQM

Denumirea bunului

Elemente identificare bun

Suprafață (mp)

Observații

Creșa nr. 1-P+1E situată în str.

Adamclisi nr. 1

teren

S teren=834,89 mp

H.C.L. nr.451/2017

H.C.L. nr.115/2017 număr cadastral 244942

construcție

S construită=375,67 mp

H.C.L. nr.451/2017

H.C.L. nr.115/2017 număr cadastral 244942-C1

Creșa nr. 2-parter situată în Aleea Mălinului nr. 4

teren

S teren=3.270,82 mp

H.C.L. nr.451/2017

H.C.L. nr.115/2017

număr cadastral 244935

construcție

S construită = 1.032,65 mp

H.C.L. nr.451/2017

H.C.L. nr.115/2017

număr cadastral 244935-C1

Creșa nr. 5-parter situată în Aleea Mimozelor nr. 4

teren

S teren=2.612,00 mp

H.C.L. nr.451/2017

H.C.L. nr.115/2017 număr cadastral 244934

construcție

S construită=367,77 mp

H.C.L. nr.451/2017

H.C.L. nr.115/2017 număr cadastral 244934-C1
PREȘEDINTl/ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACjd-E