Hotărârea nr. 55/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța

ConșjJiul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 24057/05.02.2020 , avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul nr. 1875/10.02.2020 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța și Hotărârea Consiliului de Administrație consemnată în procesul-verbal de ședință nr. / 247/10.02.2020.

Având în vedere Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 și Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

în temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit.a, alin.3, lit. d și art.196, alin.l, lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020' al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, conform anexelor nr.l - 5, astfel:

- Venituri totale în sumă de, din care:

- surse de la bugetul local pentru:

 • a. administrare parcuri de tip „Țara Piticilor"

 • b. administrare Pista Roleri „ Gravity Park"

 • c. administrare Campus Henri Coandă-zona I

 • d.  chirii locuințe sociale situate pe raza municipiului Constanța

 • e. locuințe închiriate pentru persoane cu handicap

 • f. reparații imobile

  21 876 mii lei

  8 610 mii lei

  • 1 693 mii lei

  746 mii lei

  • 2 405 mii lei

  211 mii lei

  55 mii lei

  • 3 500 mii lei


  - surse proprii

  13

  264

  mii

  lei

  - venituri financiare

  2

  mii

  lei

  - Cheltuieli în sumă de:

  21

  826

  mii

  lei

  - profit brut

  50

  mii

  lei

  - investiții totale, din care:

  4

  437

  mii

  lei

  * Surse de la bugetul local

  4

  287

  mii

  lei

  * Surse proprii

  150

  mii

  lei

ART. 2 Anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, abțineri.^ y

La data adoptării sunt în funcție ^/consilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

MARCELA ENAiCONSTANȚA

|\|R.....


ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

ÂHEXÂ nr. 1: DUCETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizai/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent

2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE

1

18859

21876

116.00

21,876

21,876

100

100

1

Venituri totale-din exploatare, din care:

2

18857

21874

116.00

21,874

21,874

100

100

a).

subvenții, cf. prevederilo r legale în vinnarn

3

3516

8610

,244.88

8,610

8,610

100

100

b)

transferuri, cf.

prevederilo r legale în viaoare.

4

0

0

2

Venituri financiare

5

2

2

100.00

2

2

100

100

3

Venituri extraordinare

6

0

0

II

CHELTUIELI .TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20+Rd. 21)

7

19722

21826

110.67

21,826

21,826

100

100

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

19722

21826

110.67

21,826

21,826

100

100

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

10851

11928

109.93

11,928

11,928

100

100

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

1560

1700

108.97

1,700

1,700

100

100

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6915

7773

112.41

7,773

7,773

100

100

CO

Cheltuieli

12

5756

6430

111.71

6,430

6,430

100

100

CI

ch. cu salariile

13

5285

5900

111.64

5,900

5,900

100

100

C2

bonusuri

14

471

530

112.53

530

530

100

100

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

AF

HCLMN

cheltuieli cu Plăți compensat orii aferente disponibiliz arilor de

16

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

1017

1188

116.81

1,188

1,188

100

100

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

142

155

109.15

155

155

100

100

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

399

425

106.52

425

425

100

100

Cheltuieli financiare

20

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

III

REZULTATUL BRUT (Drofit/Dierdere)

22

-863

50

-5.79

50

50

100

100

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

8

8

8

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din rarp-

24

0

42

42

42

AN

HCLM NI

Bi

5 <

1

Rezerve legale

25

0

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de leae

26

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii Drecedenti

27

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor

28

0

0

5

Alte repartizări Drevăzute de leae

29

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

07

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

4

4

4

L

anî:

'-ICLMNS.

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

21

21

21

a)

- dividende cuvenite buaetului de stat

33

0

0

b)

- dividende cuvenite buaetului local

33a

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

17

17

17

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0c)

cheltuieli privind Drestările de servicii

40

0

0

d)

cheltuieli cu reclama și Dublicitate

41

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

31031

4437

14.30

0

0

0.00

i v         n

1

Alocații da la buget

44

30681

4287

13.97

0

0

0.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

29265

1507

5.15

0

0

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

31031

4437

14.30

0

0

0.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

145

145

100.00

145

145

100

100

2

Nr. mediu de salariați total

' 49

125

125

100.00

125

125

100

100

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)

50

3837

4287

111.71

4,287

4,287

100

100

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**’

51

3523

3933

111.64

3,933

3,933

100

100

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

160

175

109.38

175

175

100

1006

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

139

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 ' lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)xl000

55

998

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57

1000

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

MARCELA ENACHE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA


MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

ÂMEXA nr= 2: Detalierea indscatoriior economico-financiarî prevăzuți m bugetui de venituri și cheitoieio și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

7 = 6/5

%

8 = 5/3 a

Aprobat

Preliminat

din care:

conform HG/Ordin comun

conrorm Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE

1

17,476

0

18,125

18,859

4,109

10,707

16,527

21,876

116

108

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l 2+Rd. 13+Rd.l4), din care:

2

17,474

0

18,124

18,857

4,109

10,707

16,526

21,874

116

... 108 '

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7

), din care:

3

8,842

0

8,872

8,615

1,723

4,073

6,275

8,914

103

97

al)

din vânzarea produselor

4

7

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevențe si chirii

6

8,764

8794

8,492

1693

4013

6185

8794

104

97

a4)

alte venituri

7

78

78

116

30

60

90

120

103

149

b)

din vânzarea mărfurilor

8


C)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.ll), din carp-

9

3,082

5502

3,516

1316

4484

7001

8610

245

•-î"3

114

cl

subvenții, cf. prevederilo r legale în vioria re

10

3,082

5502

3,516

1316

4484

7001

8610

245

114

c2

transferuri, cf. prevederilo r legale în vinnare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+ Rd'.20+ Rd.21), din care:

14

5,550

0

3,750

6,726

1,070

2,150

3,250

4,350

65

121

fl)

din amenzi și penalități

15

425

350

380

70

150

250

350

92

89

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd. 19), din care:

16

3

72

- active corDorale

17

3

13

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

7

6


f4)

din valorificare a certificatelo r cm

20

AJ

HCU/1I?

LR. ,5^

f5)

alte venituri

21

5,115

3400

6,268

1000

2000

3000

4000

64

123

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+ Rd.27), din care:

22

2

1

2

0

0

1

2

100

100

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

2

1

2

0

0

1

2

100

100

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE fRd.30+Rd,136+Rd.l44)

29

17,240

0

18,075

19,722

4,109

10,706

16,527

21,826

111

114

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31 + Rd.79+Rd.86+Rd.l2

01. din care:

30

17,240

0

18,075

19,722

4,109

10,706

16,527

21,826

111

114

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

31

8,565

0

8,167

10,851

1,991

6,183

9,261

11,928

110

127

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+ Rd.38+ Rd.39), din care:

32

459

0

520

574

112

220

360

495

86

125

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

186

230

224

35

70

135

185

83

120

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

3

10

7

3

5

8

10

233

b2)

cheltuieli cu combustibili i

36

63

65

79

20

40

60

80

125

C)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

60

70

106

12

30

50

70

66

177

d)

cheltuieli privind energia si apa

38

213

220

244

65

120

175

240

98

115

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

anbjla

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

488

0

1,004

527

190

2,460

3,668

4,632

M1 BL

879

108

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

302

839

369

148

2385

3556

4482

1,215

122

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

176

150

148

42

75

112

150

101

84

bl)

- către operatori cu capital integral/ma joritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

176

150

148

42

75

112

150

101

84

c)

prime de asigurare

45

10

15

10

0

100

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+ Rd.57+

Rd.62+Rd.63+Rd.67+R d.68+ Rd.69+Rd.78), din care:

46

7,618

0

6,643

9,750

1,689

3,503

5,233

6,801

70

128

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

0

5

0

0

85

85

85

0

0bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

C)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53). din care;

50

1

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

- tichete cadou potrivit Leqii nr. 193/2006, cu modificării e_ ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă Și publicitate, din care:

53

- tichete cadou otr. cheltuieli de reclamă si publicitate.

54

potrivit Leqii nr. 193/2006, cu modificării e_ ulterioare

AI

«•             " k ’

1

- tichete cadou ptr. campanii de marketinq, studiul pieței, promovare a pe piețe existente sau noi, potrivit Leqii nr. 193/2006, cu modificării e_ ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015

(Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:

57

dl)

ch. de sponsorizar e în domeniul medical și qănătaf-A

58

AI'

ÎEzCA LA

-------------------------j

y    î

d2)

ch. de sponsorizar e în domeniile educație, învățământ , social și sport, din

59

d3)

- pentru cluburile SDortive

60

d4)

ch. de sponsorizar e pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

13

15

4

2

4

7

10

250

31

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

6

15

1

0

17

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care;

64

5

1

0

2

4

5

500

- internă

65

5

1

0

2

4

5

500

- externă

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

47

50

44

12

24

36

48

109

94

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

26

26

22

8

16

24

30

136

85

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti. din care:

69

2,837

3320

3,489

740

1500

2490

3320

95

123

il)

cheltuieli de asigurare și oază

70

1,362

1500

1,362

360

750

1150

1500

110

100

12)

cheltuieli privind întreținerea Și funcționare a tehnicii de calcul

71

30

30

24

8

15

23

30

MCI A4

125

l “i >J:\ ÎL,

80

13)

cheltuieli cu pregătirea profesional ă

72

10

15

10

3

15

15

15

150

100

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilo r corporale Și necorporale , din care:

73

51

60

55

30

45

55

60

109

108

- aferente bunurilor de natura domeniului nuhlir

74

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

7516)

cheltuieli privind recrutarea

ȘL plasarea personalul ui de conducere cf.

Ordonanțe i de urqentă a Guvernului nr.

109/2011

76

i

1NSXA Î

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

4,679

3200

6,159

900

1800

2500

3200

52

132

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

79

1,499

0

1,950

1,560

275

600

1,200

1,700

109

104

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și imoozite

85

1,499

1950

1,560

305

575

1187

1950

125

104

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd,100+Rd.l04 + Rd.ll3), din care:

86

6,906

0

7,608

6,915

1,737

3,711

5,748

7,773

112

100

co

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.921

87

5,891

0

6,430

5,756

1,405

3,043

4,743

6,430

112

98

CI

Cheltuieli cu salariile

(Rd.89+Rd.90+Rd,91), din care:

88

5,407

0

5,900

5,285

1,280

2,780

4,340

5,900

112

98

a) salarii de bază

89

4,461

4995

4,350

1025

2270

3575

4870

112

98

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază

(conform CCM1

90

946

905

935

255

510

765

1030

110

99

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri

92

484

0

530

471

125

263

403

530

113

97

a) cheltuieli sociale

93

aije

ia.

prevăzute la art. 25

din Leqea nr.

227/2015 privind

Codul fiscal*), cu

modificările si

completările

ulterioare, din care:

- tichete

94

de cresă,

Cf. Leqii

nr.

193/2006,

cu modificării

e_ ulterioare;

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Leqii nr.

95

193/2006, cu modificării

hcl

ALL.LL'

LA

e_ ulterioare;

b) tichete de masă;

96

387

450

385

98

208

328

450

117

99

c) vouchere

de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

37

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

60

80

86

27

55

75

80

93

143

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01 + Rd.l02+Rd.l0 31. din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătoresti

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l08+Rd.ll 1 + Rd.112), din care:

104

873

0

1,023

1,017

297

594

891

1,188

117

116

a) pentru directori/dirc

îctorat

105

794

895

895

261

522

783

1044

117

113

component a fixă

106

794

895

895

261

522

783

1044

117

113

component a variabilă

107

/1C

. --A ,

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

79

128

122

36

72

108

144

118

154

component a fixă

109

79

128

122

36

72

108

144

118

154

component a variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

142

155

142

35

74

114

155

109

100

D. Alte cheltuieli de

114

270

0

350

396

106

212

318

425

107

147

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din ca re:

115

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru Diata Dersonalului

119

AIA

LA,

d)

alte cheltuieli

120

L

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

304

350

342

106

212

318

425

124

113

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din carp:

122

-34

0

0

54

0

-159

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioane le

123

156

97

0

62

fl.l)

provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

fl.2)

provizioane în legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

190

43

j1

0

23

AI xi-_

-......- «.

A 1-A J

f2.1)

din anularea provizioane lor (Rd.l28+R d,129+Rd. 130), din

127

153

43

0

28

- din participarea salariaților la profit

128

37

0

0

0

0

0

0

0

0

- din deprecierea imobiliza rilo r corporale Și a activelor circulante

129

0

- venituri din alte provizioane

130

0

43

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare

131

a)

cheltuieli pri dobânzile, d

vind

n care:

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

Z- 7 A

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.291

140

236

0

50

-863

0

1

0

50

-6

-366

venituri neimpozabil e

141

cheltuieli nedeductibi le fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

38

8

0

0

0

0

8

0

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

17,474

0

18,124

18,857

4,109

10,707

16,526

21,874

116

108

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

3,082

0

5,502

3,516

1,316

4,484

7,001

8,610

245

114

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a hi ineti iii ii rie ctat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din rarA! 1

147

5,891

0

6,430

5,756

1,405

3,043

4,743

6,430

112

98

a)

Bonusuri

148

484

530

471

125

263

403

530

113

97

b)

149

AN3XA

LA

c)

150

-AL;

3

Cheltuieli cu salariile fRd.88)

151

5,407

0

5,900

5,285

1,280

2,780

4,340

5,900

112

98

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

145

145

145

X

X

X

145

100

100

5

Nr. mediu de salariați

153

117

125

117

X

X

X

125

107

100

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 -rd.93* - rd. 98)/ Rd. 153J/12* 1000

154

4,170

4,287

4,100

X

X

X

4,287

105

98

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

3,851

3933

3,851

X

X

X

3933

102

100

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.l 53)

156

149

145

161

X

X

X

175

109

108

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

128

126

140

X

X

X

152

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.l53

158

7 /

Cl)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

; - A

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- preț mediu (d)

161

valoare=QP F X D

162

- pondere în venituri totale de exploatare

Rd.l59/Rd.

2

163

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

X

1000

X

X

X

X

950

- de la operatori cu capital integral/ma joritar de stat

166

- de la operatori cu capital nrivat

167

X

1000

X

X

X

X

950

- de la bugetul de stat

168

ROMÂNIAJUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA sir. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

PREȘEDINTE-ȘEDIn/ă,


Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2018

%

4 = 3/2

Prevederi an precedent 2019

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.l + rd.2 + rd.3)*\ din care:

14848

17476

117.70

18125

18859

104.05

1

Venituri din exDloatare*’

14847

17474

117.69

18125

18857

104.04

2.

Venituri financiare

1

2

200.00

1

2

200.00

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL


CpNSTA/VfyROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 4s Programul! de inwestiții, dotări și surseDe de finanțare

- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2020

An 2021

An 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

31031

4437

0

0

1

Surse proprii, din care:

350

200

150

a) - amortizare

350

200

150

b) - profit

2

Alocații de la buget

30681

30681

4287

0

0

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

-(denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

31031

4437

0

0

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-(denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-construire unitati mod

31.12.19

29265

29265

-construire unitati mod

31.12.20

1507

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

|          i

k• —'

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

200

200

150

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

200

200

150

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

1271

749

2780

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

150

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1121

749

0.

Aj

-reabilitare clădiri

31.12.19

1121

749

-studii si proiecte

31.12.20

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:

295

290

400

* Sistem de irigat automatizat si alimentare cu apa nepotabila - Tara Piticilor din Constanta

295

290

*Sistem de supraveghere campus Henri Coanda

400

Alte cheltuieli de natura investițiilor

2380

*reabilitare clădiri (proiectare si execuție)

1000

*Reamenajare Piața agroalimentara Tic - Tac

500

Reamenajare Piața agroalimentara Pescarus

500

* Amenajare teren de sport in Tara Piticlor parc Tabacariei

280

*Amenajare patinoar in Gravitv Park

100

4

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

5

a) - interne

ta)- externe

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

tCELA ENACHf

-4^

ROMÂNIAJUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătățire a rezuitatuiui brut și de reducere a plățiior restante

- mii lei -

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent

2019

An curent

2020

An

2021

An

2022

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1

X

X

2

Măsura 2

X

X

Măsura n

X

X

TOTAL pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1

X

X

2

Cauza 2

X

X

Cauza n

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + net. TTCONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

MARCELA ENACHEx