Hotărârea nr. 54/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL RADET CONSTANȚA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al R.A.D.E.T. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța,. întrunit în ședința ordinară din data de ......Xy....02.2020 ;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 25106/07.02.2020

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului și nota de fundamentare nr. B 2595/11.02.2020 a R.A.D.E.T. Constanța ;

Având în vedere prevederile:

Legii nr. 5/2020 - a bugetului de stat pe anul 2020;

art. 1 lit. b, art.4 lit.c, și art.6 alin.l din Ordonanța de Guvern nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanțelor Publice;

  • -  O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit a), alin. (3) lit. d) și ale art. 196 alin.l lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al R.A.D.E.T. Constanța, conform anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, R.A.D.E.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost v.otată de consilierii locali astfel : pentru, împotrivă,   X?abțineri.

La data adoptării sunt în


funcție


consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE JȘEDINȚĂ,

Constanța

Nr...Jy../.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA, ENACHE. ROMÂNIA

W’      JUDEȚUL CONSTANȚA

fjî I MUNICIPIUL CONSTANȚA ,.V CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.l ia H.C.L. nr.


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 al R.A.D.E.T. Constanța

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Prelimat 2019

Propunere 2020

%

Estimat an 2021

Estimat an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.l = Rd.2+Rd.5)

1

143.015

166.888

116,69

180.000

185.000

107,86

102,78

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

143.014

166.888

116,69

180.000

185.000

107,86

102,78

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

53.723

47.477

88,37

0

0

0,00

a.l

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA

63.930

56.498

88,37

0

0

0,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în viaoare

4

1.537

2.699

175,60

1.000

1.000

37,05

100,00

2

Venituri financiare

5

1

0

0

0

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.l9)

6

144.196

166.487

115,46

179.892

184.801

108,05

102,73

1

Cheltuieli de exploatare (

Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.lO+Rd.l8), din care:

7

144.196

166.487

115,46

179.892

184.801

108,05

102,73

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

123.743

143.027

115,58

153.000

157.700

106,97

103,07

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

827

695

84,04

750

800

107,91

106,67

C.

cheltuieli cu personalul (

Rd.lO=Rd.ll+Rd.l4+Rd,16+Rd.l7), din care:

IO

18.046

20.700

114,71

21.642

22.801

104,55

105,36

co

Cheltuieli de natură salariată fRd. ll = Rd.l2+Rd,13)

11

16.946

19.806

116,88

20.715

21.800

104,59

105,24

CI

ch. cu salariile

12

15.526

17.700

114,00

18.500

19.500

104,52

105,41

C2

bonusuri

13

1.420

2.106

148,31

2.215

2.300

105,18

103,84

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0

0

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de nersonal

15

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si rnmitptn

16

740

485

65,54

500

550

103,09

110,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

360

409

113,61

427

451

104,40

105,62

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

1.580

2.065

130,70

4.500

3.500

217,92

77,78

2

Cheltuieli financiare

19

0

0

0

0

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT(Rd.20 = Rd.l-Rd.6) fprofit/pierdere)

20

-1.181

401

-33,95

108

199

26,93

184,26

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

0

0

0

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26 = Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25). din care:

26

-1.181

401

-34

108

199

27

184

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

-1.181

401

-33,95

0

0

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor îmorumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>=0)

32

-1.181

401

-33,95

0

0

0,00

0,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

0

0

0

0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau

34

0

0

0

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

0

0

0

0

ți

- dividende cuvenite bugetului local

36

0

0

0

0

£1

- dividende cuvenite altor acționari

37

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă nronrie de finanțare

38

0

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

0

0

0

21

cheltuieli materiale

41

0

0

0

ți

cheltuieli cu salariile

42

0

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

0

0

0

21

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

0

0

0

21

alte cheltuieli

45

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

1.400

1.500

107,14

1.450

1.400

96,67

96,55

1

Alocații de la buget

47

0

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

Prelimat 2019

Propunere 2020

%

Estimat an 2021

Estimat an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0 '

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

1.274

1.500

117,74

1.450

1.400

96,67

96,55

X

DATE DE FUNDAMENTARE

0

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

370

402

108,65

368

367

91,54

99,73

2

Nr.mediu de salariați total

51

372

404

108,60

370

369

91,58

99,73

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd 50=rd.l51 din anexa2

52

3.726

3.901

104,68

3671

3.715

94,11

101,20

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat rnd R1 = Rd 1 r? Hin anpvaO

53

3.723

3.900

104,76

3.671

3.715

94,12

101,20

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

384

413

107,45

486

501

117,77

103,06

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a buqetului de stat

55

0

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

804

854

106,20

894

894

104,69

100,00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale      (

Rd.57=(Rd.6/Rd.l)xl000

57

1.008,26

997,60

98,94

999,40

998,92

100,18

99,95

9

Plăți restante

58

470.902

475.000

100,87

475.000

475.000

100,00

100,00

10

Creanțe restante

59

16.785

31.000

184,69

30.000

28.000

96,77

93,33

ANEXA LA

HCLM NR.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHEROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2020

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2018

Prevederi an precedent 2019

Preliminat/ realizat 2019

Propunere 2020

%

%

Aprobat

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

7=6/5

8=5/3a

confor m HG/ Ordin comun

conform Hotărârii C.A. Rectificat 2019

0

1

2

3

3a

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd2=Rd.2+Rd.22)

1

139.547

O

160.126

143.015

85.402

111.641

118.870

166.888

116,69

102,49

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd.l4), din care:

2

139.547

O

160.124

143.014

85.402

111.641

118.870

166.888

116,69

102,48

din producția vândută fRd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

87.249

0

94.663

87.252

46.845

62.789

69.343

116.511

133,53

100,00

a)

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

79.893

86.157

80.128

45.344

59.788

64.342

109.010

136,04

100,29

a3)

din redevențe și chirii

6

2

6

3

1

1

1

1

33,33

150,00

a4)

alte venituri

7

7.354

8.500

7.121

1.500

3.000

5.000

7.500

105,32

96,83

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.l0+Rd.ll), din care:

9

45.374

0

57.280

53.723

37.827

47.477

47.477

47.477

88,37

118,40

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

45.374

57.280

53.723

37.827

47.477

47.477

47.477

88,37

118,40

c.a.:

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu tva

53.995

68.163

63.930

45.014

56.498

56.498

56.498

88,37

118,40

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

2.287

4.298

1.537

2.699

2.699

2.699

2.699

175,60

67,21

d)

din producția de imobilizări

12

814

1.351

977

350

500

800

1.200

122,82

120,02

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

88

250

79

50

75

100

150

189,87

89,77

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2018

Prevederi an precedent 2019

Preliminat/ realizat 2019

Propunere 2020

%

%

Aprobat

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

7=6/5

8=5/3a

confor m HG/ Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Rectificat 7019

0

1

2

3

3a

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

0

alte venituri din exploatare

(Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21), din care:

14

6.022

O

6.580

983

330

800

1.150

1.550

157,68

16,32

fl)

din amenzi și penalități

15

1.291

2.000

797

200

500

750

1.000

125,47

61,74

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l6=Rd.l7+Rd.l8), din care:

16

103

0

80

4

30

50

50

50

1.250,00

0,00

- active corporale

17

103

80

4

30

50

50

50

1.250,00

0,00

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

4.628

4.500

182

100

250

350

500

274,73

3,93

2

Venituri financiare

(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

0

0

2

1

O

0

0

O

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

0

2

1

0

0

0

0

e)

alte venituri financiare

27

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.l30)

28

143.169

0

158.923

144.196

80.743

104.266

117.061

166.487

115,46

100,72

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.ll3), din

29

143.165

0

158.876

144.196

80.743

104.266

117.061

166.487

115,46

100,72

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45L din care:

30

123.272

0

130.297

123.743

73.390

91.493

98.402

143.027

115,58

100,38

Al. Cheltuieli privind stocurile

(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:

31

121.799

0

128.068

121.917

72.386

89.826

96.194

140.444

115,20

100,10

a)cheltuieli cu materiile prime

32

113.019

117.858

113.269

67.556

83.171

88.619

130.344

115,07

100,22

b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

1.690

2.100

1.679

800

1.300

1.900

2.500

148,90

99,35

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

185

280

187

100

200

300

350

187,17

101,08

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

294

320

297

100

200

300

400

134,68

101,02

c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

103

110

80

30

55

75

100

125,00

77,67

d)cheltuieli privind energia și apa

37

6.987

8.000

6.889

4.000

5.300

5.600

7.500

108,87

98,60

e)cheltuieli privind mărfurile

38

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2018

Prevederi an precedent 2019

Preliminat/ realizat 2019

Propunere 2020

%

%

Aprobat

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

7=6/5

8=5/3a

confor m HG/ Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Rectificat 2019

0

1

2

3

3a

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

550

O

898

602

485

670

770

770

127,91

109,45

a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

497

820

562

350

500

600

600

106,76

113,08

b)cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din

care:

41

2

0

10

7

100

135

135

135

0,00

0,00

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0

b2)

- către operatori cu capital privat

43

2

10

7

100

135

135

135

0,00

0,00

c) prime de asigurare

44

51

68

33

35

35

35

35

106,06

64,71

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+R d.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

46

923

0

1.331

1.224

519

997

1.438

1.813

148,12

132,61

a) cheltuieli cu colaboratorii

47

b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

96

120

46

25

40

50

50

108,70

47,92

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

77

85

28

0

0

0

0

0,00

36,36

c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:

49

38

0

50

36

19

25

32

50

138,89

94,74

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

50

38

40

36

15

20

25

40

111,11

94,74

- tichete cadou potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare

51

C2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

0

0

10

0

4

5

7

10

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare

53

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare

54

0

- ch.de promovare a produselor

55

0

10

0

4

5

7

10

d) Ch. cu sponsorizarea OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care:

56

0

0

0

O

O

O

dl)

ch.de sponsorizare in domeniu medical si sanatate

57

0

AI' IEXAIA

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2018

Prevederi an precedent 2019

Preliminat/ realizat 2019

Propunere 2020

%

%

Aprobat

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

7=6/5

8=5/3a

confor m HG/ Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Rectificat 2019

0

1

2

3

3a

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educației, invatamant, social si sport, din care

58

d3)

- pt cluburile sportive

59

d4)

cheltuieli de sponsorizare pt alte acțiuni si activitati

60

0

e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

34

38

37

15

20

25

35

94,59

108,82

f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

12

0

15

8

5

8

11

15

187,50

66,67

- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:

63

12

0

15

8

5

8

11

15

187,50

66,67

-interna

64

12

15

8

5

8

11

15

187,50

66,67

-externa

65

0

0

g)cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

117

125

99

40

80

100

115

116,16

84,62

h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

39

60

51

25

45

52

60

117,65

130,77

I) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

309

0

418

356

90

179

268

358

100,56

115,21

il)

cheltuieli de asigurare și pază

69

215

295

244

60

120

180

240

98,36

113,49

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

89

105

103

25

50

75

100

97,09

115,73

Î3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

5

15

9

3

6

10

15

166,67

180,00

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0

-aferente bunurilor de natura domeniului oublic

73

0

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de uroentă a Guvernului nr. 109/2011

75

0

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

0

3

0

2

3

3

3

j) alte cheltuieli, comision eurosmart 570 mii lei

77

278

505

591

300

600

900

1.130

191,20

212,59

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2018

Prevederi an precedent 2019

Preliminat/ realizat 2019

Propunere 2020

%

%

Aprobat

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

7=6/5

8=5/3a

confor m HG/ Ordin comun

conform Hotărârii C.A. Rectificat 2019

0

1

2

3

3a

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd. 78= Rd.79+ Rd.80+ Rd.81 +Rd.82+ Rd.83+ Rd.84), din care:

78

629

O

827

827

240

390

541

695

84,04

131,48

a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

c)ch. cu taxa de licență

81

140

145

125

134

134

134

134

107,20

89,29

dlch. cu taxa de autorizare

82

5

5

0

5

5

5

5

0,00

e)ch. cu taxa de mediu

83

3

2

0

1

1

2

2

0,00

f)cheituieli cu alte taxe și impozite

84

481

675

702

100

250

400

554

78,92

145,95

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.l03+Rd.ll2), din

care:

85

17.902

O

19.843

18.046

6.583

11.326

16.533

20.700

114,71

100,80

CO.Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)

86

16.644

O

18.552

16.946

6.330

10.857

15.835

19.806

116,88

101,81

CI.Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90L din care:

87

15.423

0

16.895

15.526

5.750

9.780

14.500

17.700

114,00

100,67

a) salarii de bază

88

12.054

14.895

13.862

4.900

8.680

13.000

16.000

115,42

115,00

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

3.369

2.000

1.664

850

1.100

1.500

1.700

102,16

49,39

c) alte bonificații (conform CCM)

90

Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:

91

1.221

0

1.657

1.420

580

1.077

1.335

2.106

148,31

116,30

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 alin.3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

311

500

312

300

500

500

896

287,18

100,32

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;

93

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2006, cu modificările ulterioare;

94

245

300

260

100

400

500

600

230,77

106,12

b) tichete de masă;

95

910

1.157

1.108

280

577

835

1.210

109,21

121,76

ci vouchere de vacantă:

96

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2018

Prevederi an precedent 2019

Preliminat/ realizat 2019

Propunere 2020

%

%

Aprobat

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

7=6/5

8=5/3a

confor m HG/ Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Rectificat 2019

0

1

2

3

3a

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

97

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0

0

0

C3. Alte cheltuieli cu personalul fRd.99=Rd,100+Rd.l01+Rd.l02). din care:

99

0

0

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal/crestere la salariu

100

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătoresti

101

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 103= Rd.l04+Rd.l07+Rd.ll0+

103

897

0

911

740

121

243

364

485

65,54

82,50

a) pentru directori/directorat

104

634

O

648

636

121

243

364

485

76,26

100,32

-componenta fixă

105

634

648

636

121

243

364

485

76,26

100,32

-componenta variabilă

106

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

263

0

263

104

0

0

0

0

0,00

39,54

-componenta fixă

108

263

263

104

0

0

0

0

0,00

39,54

-componenta variabilă

109

c) pentru cenzori

110

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit leqii

111

C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

361

380

360

132

226

334

409

113,61

99,72

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.

113=Rd.U4+Rd.ll7+Rd.ll8+Rd.ll9+Rd.l20 +Rd.l21), din care:

113

1.362

0

7.909

1.580

530

1.057

1.585

2.065

130,70

116,01

ajcheltuieli cu majorări și penalități (Rd.ll4=Rd.ll5+Rd.ll61. din care:

114

37

0

500

71

50

100

150

150

211,27

0,00

- către bugetul general consolidat

115

35

300

68

25

50

75

75

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an

2018

Prevederi an precedent 2019

Preliminat/ realizat 2019

Propunere 2020

%

%

Aprobat

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

7=6/5

8=5/3a

confor m HG/ Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Rectificat 2019

0

1

2

3

3a

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

- către alți creditori

116

2

200

3

25

50

75

75

0,00

0,00

bjcheltuieli privind activele imobilizate

117

0

15

0

5

7

10

15

0,00

0,00

c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

d)alte cheltuieli

119

87

4.994

78

100

200

300

400

512,82

89,66

e)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

1.392

1.450

1.440

375

750

1.125

1.500

104,17

103,45

f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121=Rd.l22-Rdl25), din care:

121

-154

0

950

-9

0

0

0

0

0,00

fl)

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

122

996

1.450

14

50

100

500

3.571,43

1,41

fl.l

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

fl.2

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

1.150

0

500

23

0

50

100

500

2.173,91

2,00

f2.

1)

din anularea provizioanelor (Rd.

126=Rd.l27+Rd.l28+Rd.ll9), din care:

126

1.150

0

500

23

0

50

100

500

2.173,91

2,00

- din participarea salariaților la profit

127

0

0,00

0,00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

1.150

500

23

0

50

100

500

2.173,91

2,00

- venituri din alte provizioane

129

2

Cheltuieli financiare

(Rd.l30=Rd.l31+Rd.l34+Rd.l37), din care:

130

4

0

47

0

0

0

0

0

0,00

cheltuieli privind dobânzile

(Rd.l31=Rd.l32+Rd.l33), din care:

131

4

0

45

0

0

0

0

0

0,00

al)

aferente creditelor pentru investiții

132

4

0

0

0

0

0

0

0,00

a2]

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

45

0

0

0

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Preliminat/ realizat 2019

Propunere 2020

%

%

Aprobat

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

7=6/5

8=5/3a

confor m HG/ Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Rectificat 2019

0

1

2

3

3a

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd 134= Rd.l35+Rd.l36), din care:

134

0

O

2

0

O

0

0

O

bl)

aferente creditelor pentru investiții

135

0

2

0

0

0

0

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

alte cheltuieli financiare

137

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) ( Rd.l38=Rd.l-Rd.28I

138

-3.622

0

1.203

-1.181

4.659

7.375

1.809

401

32,61

venituri neimpozabile

139

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

3.540

104

50

80

125

150

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:

142

139.547

160.124

143.014

85.402

111.641

118.870

166.888

116,69

102,48

- venituri din subvenții și transferuri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii

143

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii , cf Legii anuale a bugetului de stat

144

2

Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care:

145

143.165

158.876

144.196

80.743

104.266

117.061

166.487

115,46

100,72

- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)

147

16.644

0

18.552

16.946

6.330

10.857

15.835

19.806

116,88

101,81

-----sumeie reprezentând creșteri aie cașuguiui----- mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat a) în plata și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

147a

15

15

1

1

2

2

114,00

100,67

. . preluare personal Electrocentra.le nr.persoane

2 30

147b

352

704

1.056

1.408

115,42

115,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2018

Prevederi an precedent 2019

Preliminat/ realizat 2019

Propunere 2020

%

%

Aprobat

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

7=6/5

8=5/3a

confor m HG/ Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Rectificat 2019

0

1

2

3

3a

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de c) natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii

147c

4

Nr. de personal proqnozat la finele anului

148

382

372

370

402

402

402

402

108,65

96,86

5

Nr.mediu de salariați

149

401

375

372

404

404

404

404

108,60

92,77

6

a) Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salarialăffRd.l47/Rd.l491/12*1000’>

150

3.459

4.123

3.796

X

X

X

4.085

107,62

109,75

b)Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salarială, cf OG26/2013((Rd.l47-Rd.92*-Rd.97))/Rdl49)/12*1000)

151

3.394

4.012

3.726

X

X

X

3.901

104,68

109,78

c)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG nr.26 și Legii anuale a bugetului de stat

152

3.394

4.008

3.723

X

X

X

3.900

104,76

109,68

7

a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.l49)

153

348

427

384

X

X

X

413

107,45

110,47

b)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat

154

X

X

X

c)Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=OPF/Rd.l49

155

870

853

804

854

106,20

92,46

cl)Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

156

X

X

X

- cantitatea de produse finite (OPF) Gcal

157

348.718

320.000

299.123

X

X

X

345.000

115,34

85,78

- preț mediu (p)

158

359

449

447

X

X

X

454

101,37

124,57

- valoare=OPF x p

159

125.263

143.680

133.851

X

X

X

129.680

96,88

106,86

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.l57/Rd.2

160

1

1

1

X

X

X

1

83,02

104,27

8

Plăți restante

161

391.994

370.000

470.902

475.000

475.000

475.000

475.000

100,87

120,13

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2018

Prevederi an precedent 2019

Preliminat/ realizat 2019

Propunere 2020

%

%

Aprobat

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

7=6/5

8=5/3a

confor m HG/ Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Rectificat 2019

0

1

2

3

3a

4

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

9

Creanțe restante, din care:

162

19.116

25.000

16.785

31.000

27.000

27.000

25.000

148,94

87,81

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

805

700

711

1.000

1.000

1.000

700

98,45

88,32

- de la operatori cu capital privat

164

1.850

800

1.802

1.400

1.400

1.400

800

44,40

97,41

- de la bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

- de la alte entitati

167

16.461

23.500

14.272

28.600

24.600

24.600

23.500

164,66

86,70

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

168

0

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG 29/2017 din:

169

- alte rezerve

170

-rezultatul reportat

171CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


Anexa 3 la H.C.L. nr.


Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr . Crt.

INDICATORI

Prevederi an 2018

%

4=3/2

2019

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.l+rd.2), din care:

150.885

139.547

92,49

160.126

143.015

89,31

1

Venituri din exploatare

150.885

139.547

92,49

160.124

143.014

89,31

2.

Venituri financiare

0

2

1

50,00


PREȘEDINTE, ȘEQIN#A,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENAGHE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat 2019

an curent 2020

an N + l

2021

an N+2

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE de finanțare a INVESTIȚIILOR, din care:

1.400

1.400

1.500

1.400

1.400

1

Surse proprii, din care:

1.400

1.400

1.500

1.400

1.400

a) - amortizare

1.400

1.400

1.500

1.400

1.400

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

-Vanzare deseu

0

0

0

0

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1.400

1.274

1.500

1.400

1.400

1

Investiții în curs, din care:

300

118

50

50

50

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- denumire obiectiv

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

300

118

50

50

50

- Reabilitare rețele

30

0

0

0

0

-studii si proiecte

0

0

-Montaj pompe si ecmpamente automatizare

270

118

50

50

50

- Reabilitare puncte termice'

0

0

0

0

0

uj'pcnLiu uufiume ue naiura-----

domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv) .

\jj peiicru“i3UJiui ne iunie iii concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

dj pentru Dunuriie‘a'6" natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

cj pentru’Dunuriie ae natură-domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

A

Srxaî

A .

- (denumire obiectiv)

u; peiiuu uuiiume luaie iii--------

concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

HCLMr

JR. UZ z

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

455

671

355

850

850

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

□j pentru Dunurne de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

455

671

355

850

850

- Modernizare rețele, puncte termice

455

671

355

850

850

- (denumire obiectiv)

cj pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

uj 'puimir uuiiuiiiu iudLtrni concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

645

485

1.095

500

500

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

a) - interne

0

0

0

b)- externe

PREȘEDINTE ȘEmNȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARJE^A EI^ACi^E

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent fN - 1)

an curent fN)

an N + 1

an N + 2

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăti restant p

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților rpctanbp

1

Măsura 1 Creșterea gradului de încasare de la

final de an

X

X

500

-2.000

600

-1.000

375

-1.000

2

Măsura 2 Reducerea costurilor privind distribuția de agent

31.12.2020

X

X

0

0

150

0

125

-125

3

Măsura 3 Majorare preț de distribuție a energiei termice

31.03.2020

X

X

500

-1.300

1.400

-700

1.000

-250

4

TOTAL Pct. I

X

X

1.000

-3.300

2.150

-1.700

1.500

-1.375

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

0

1

Cauza 1 Creșterea prețului la utilități. .

X

X

0

0

-670

215

-116

340

2

Cauza 2 Creșterea prețurilor la materiale datorită inflației........

X

X

-280

500

-275

275

-215

350

3

Alte cauze: Intrarea in insolventa a debitorilor

X

X

-357

800

-482

210

-185

185

4

TOTAL Pct. II

X

X

-637

1.300

-1.427

700

-516

875

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

-143

325.000

363

-2.000

723

-1.000

984

-500
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHC