Hotărârea nr. 53/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL CT BUS SA PE ANUL 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2020

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de tf-M'SjDM

Analizând referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău nr. 22332/04.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul nr. 1714/06.02.2020 al CT BUS S.A., hotărârea nr. 6/03.02.2020 a Consiliului de administrație al CT BUS S.A. și hotărârea nr.1/03.02.2020 a Adunării Generale a Acționarilor CT BUS S.A.;

Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, ale Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local precum și ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și dispozițiile Ordinului' nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundajnentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.a, alin. (3), lit.d și art.196, alin. (1), lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pentru anul 2020 conform anexelor nr.1-5 și a listei de investiții proprii care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției achiziții și investiții publice, CT BUS S.A. în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: Șțr pentru, ____

împotrivă,____abțineri.                _ *

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONSTANTA

Nr. 53   /

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2019

Propuneri an curent (N) 2020

%

Estimări an N+1 (2021)

Estimări an N+2 (2022)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

91102

113496

124,58

119167

121550

105,00

102,00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

90882

113321

124,69

118987

121367

105,00

102,00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

57728

64780

112,22

68019

69379

105,00

102,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

6732

6741

100,13

7078

7220

105,00

102,00

2

Venituri financiare

5

220

175

79,55

180

184

102,86

102,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

86115

113148

131,39

118477

120847

104,71

102,00

1

Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:

7

86115

113138

131,38

118467

120836

104,71

102,00

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

27972

37311

133,39

38200

38964

102,38

102,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

12254

20852

170,16

25000

25500

119,89

102,00

C.

cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:

10

44517

53335

119,81

53617

54689

100,53

102,00

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

42590

50866

119,43

51520

52550

101,29

102,00

C1

ch. cu salariile

12

39989

45166

112,95

47120

48062

104,33

102,00

C2

bonusuri

13

2601

5700

219,15

4400

4488

77,19

102,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0

305

#DIV/0!

0

0

0,00

#DIV/0!

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0

0

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

1005

1138

113,23

1100

1122

96,66

102,00

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

922

1026

111,28

997

1017

97,17

102,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

1372

1640

119,53

1650

1683

100,61

102,00

ANEXA LA I

HCLM NR.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2019

Propuneri an curent (N)2020

%

Estimări an N+1 (2021)

Estimări an N+2 (2022)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

2

Cheltuieli financiare

19

0

10

#DIV/0!

10

10

100,00

102,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

4987

348

6,98

690

704

198,29

102,00

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

1077

0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE

PROFIT(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

26

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1

Rezerve legale

27

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)

32

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

ANEXA LA

HCLM NR. 53 /&>

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2019

Propuneri an curent (N) 2020

%

Estimări an N+1 (2021)

Estimări an N+2 (2022)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

o)

- dividende cuvenite altor acționari

37

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

#DIV/0!

#DlV/0!

#DIV/0!

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

a)

cheltuieli materiale

41

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

b)

cheltuieli cu salariile

42

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

e)

alte cheltuieli

45

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

11173

12463

111,55

9000

9000

72,21

100,00

1

Alocații de la buget

47

#DIV/0!

#DlV/0!

#DIV/0!

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

641

12463

1.944,31

9000

9000

72,21

100,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

ANEXA LA

HCLM NR., 53

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2019

Propuneri an curent (N) 2020

%

Estimări an N+1 (2021)

Estimări an N+2 (2022)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

701

735

104,85

712

702

96,87

98,60

2

Nr.mediu de salariați total

51

690

725

105,07

700

696

96,55

99,43

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

52

5084

5743

112,96

0,00

#DIV/0!

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat ■**)

53

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

132

156

118,67

170

174

108,75

102,59

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

509428

566979

111,30

603000

605000

106,35

100,33

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale    (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000

57

945

997

105,47

994

994

99,73

100,00

9

Plăți restante

58

10337

9000

87,07

7000

5000

77,78

71,43

10

Creanțe restante

59

133

300

225,56

300

250

100,00

83,33

*)Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

“)Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,


ENACHE MARCELA


Q/^a'

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HCLM NR.


Anexa nr.2


Detalierea indicatorilor economlco-financiari prevăzut! în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2 (2018)

Prevederi an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

31.12.2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL 537/2019

conform Hotărârii C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)

1

83224

98479

98479

91102

28327

56653

84990

113496

124,58

109,47

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

83016

98319

98319

90882

28283

56568

84859

113321

124,69

109,48

a)

din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

30919

40956

40956

32309

10221

20442

30663

40880

126,53

104,50

a1)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

a2)

din servicii prestate (cont704)

5

29437

39488

39488

30614

9731

19462

29193

38922

127,14

104,00

a3)

din redevențe și chirii (cont 706)

6

1232

1263

1263

935

250

500

750

1000

106,95

75,89

a4)

alte venituri (cont 708)

7

250

205

205

760

240

480

720

958

126,05

304,00

b)

din vânzarea mărfurilor (cont 707)

8

2

20

20

2

2

5

15

20

1000,00

100,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care:

9

44720

49642

49642

50194

16084

32168

48252

64336

128,17

112,24

Subventii+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)

9a

51935

57183

57183

57728

17880

35761

53641

71521

123,89

111,15

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

37976

39690

39690

39651

9454

18908

28362

37815

95,37

104,41

TVA aferenta subvenției

10a

7215

7541

7541

7534

1796

3593

5389

7185

95,37

104,42

c2

compensație pentru serviciul public

10b

0

3071

3071

3811

4945

9890

14835

19780

519,02

#DIV/0!

c3

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

6744

6881

6881

6732

1685

3370

5055

6741

100,13

99,82

d)

din producția de imobilizări (cont722)

12

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție (cont 711)

13

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

f)

alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

160

160

160

843

180

360

540

900

106,76

526,88

f1)

din amenzi și penalitățl(cont 7581)

15

45

45

45

290

5

10

15

50

17,24

644,44

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7583)

16

0

0

0

0

25

50

75

150

#DIV/0!

#DIV/0!

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

N-2(2018)

Prevederi an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

31.12.2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform

HG/Ordin comun HCL 537/2019

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- active corporale

17

0

0

0

0

25

50

75

150

#DlV/0!

#DIV/0!

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

f3)

din subvenții pentru investiții (cont 7582+cont 7584)

19

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

f5)

alte venituri (cont7582+7588)

21

115

115

115

553

150

300

450

700

126,58

480,87

2

Venituri financiare

(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

208

160

160

220

44

85

131

175

79,55

105,77

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

c)

din diferențe de cursfcont 765)

25

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

d)

din dobânzi (cont 766)

26

23

20

20

99

9

15

26

35

35,35

430,43

a)

alte venituri financiare (cont767+cont768+cont 7418)

27

185

140

140

121

35

70

105

140

115,70

65,41

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.13O)

28

71344

90336

90336

86115

28277

56555

84833

113148

131,39

120,70

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

29

71344

90326

90326

86115

28275

56551

84826

113138

131,38

120,70

A. Cheltuieli cu bunuri șl servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

25019

32285

32285

27972

9327

18655

27980

37311

133,39

111,80

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:

31

20352

22347

22347

21473

6586

13172

19757

26343

122,68

105,51

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

b)

cheltuieli cu materialele consumabile (cont 602), din care:

33

19654

21392

21392

20607

6250

12500

18750

25000

121,32

104,85

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb(cont 6024)

34

3143

2514

2514

2189

770

1540

2310

2700

123,34

69,65

b2)

cheltuieli cu combustibilii (cont 6022)

35

14859

17830

17830

17043

4750

9500

14250

19000

111,48

114,70

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar(cont 603)

36

150

220

220

250

63

125

188

250

100,00

166,67

d)

cheltuieli privind energia și apa (cont 605)

37

548

725

725

518

248

497

745

993

191,70

94,53

e)

cheltuieli privind mărfurile(cont 607)

38

0

10

10

98

25

50

75

100

102,04

#DIV/0!

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

833

3721

3721

975

1154

2308

3461

4615

473,33

117,05

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611)

40

108

254

254

280

75

150

225

300

107,14

259,26

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:

41

17

70

70

21

25

50

75

100

476,19

123,53

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

N-2 (2018)

Prevederi an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

31.12.2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL

537/2019

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b2) | - către operatori cu capital privat

43

17

70

70

21

25

50

75

100

476,19

123,53

c)

prime de asigurare (cont 613)

44

708

3397

3397

674

1054

2108

3161

4215

625,37

95,20

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

3834

6217

6217

5524

1587

3176

4762

6353

115,01

144,08

a)

cheltuieli cu colaboratorii (cont 621)

46

0

100

100

108

30

60

90

120

111,11

#DIV/0!

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, (cont 622) din care:

47

117

200

200

20

50

100

150

200

1000,00

17,09

b1)

cheltuieli privind consultanța Juridică

48

112

180

180

0

45

90

135

180

#DIV/0!

0,00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52) (cont 623), din care:

49

27

287

287

29

114

229

343

457

1575,86

107,41

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

13

27

27

27

30

60

90

120

444,44

207,69

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

14

260

260

2

84

169

253

337

16850,00

14,29

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

- ch.de promovare a produselor

55

0

0

0

0

0

#DIV/0!

8DIV/0!

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60)(cont 6582), din care:

56

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

d1)

ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

d2)

ch. de sponsorizare In domeniile educație, Invatamant, social si sport, din care:

58

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

- pentru cluburile sportive

59

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

d3)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

60

0

0

0

0

0

0

0

0

#DlV/0!

#DIV/0!

a)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(cont 624)

61

0

10

10

1

0

1

0

2

200,00

#DIV/0!

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

94

200

200

126

50

100

150

200

158,73

134,04

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2 (2018)

Prevederi an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

%

Aprobat

Preliminat /

Realizat

31.12.2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform

HG/Ordin comun HCL 537/2019

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:

63

64

100

100

24

25

50

74

100

416,67

37,50

-interna

64

54

75

75

15

19

38

56

75

500,00

27,78

-externa

65

10

25

25

9

6

12

18

25

277,78

90,00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (cont 626)

66

97

100

100

52

25

50

75

100

192,31

53,61

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627)

67

97

70

70

18

12

24

36

50

277,78

18,56

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, (cont 628+cont 615) din care:

68

3402

4900

4900

5170

1306

2612

3918

5224

101,04

151,97

H)

cheltuieli de asigurare și pază

69

738

1400

1400

764

350

700

1050

1400

183,25

103,52

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

80

716

716

221

200

400

600

800

361,99

276,25

■3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

87

310

310

71

54

108

162

215

302,82

81,61

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

92

0

0

0

20

40

60

80

#DIV/0!

0,00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0

0

0

0

0

0

0

0

SDIV/0!

#DIV/0!

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

I6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

4

5

5

0

1

3

3

7

#DIV/0!

0,00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

0

5

5

0

0

1

0

3

SDIV/0!

#DIV/0!

j)

alte cheltuieli

77

0

100

100

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DlV/0!

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

78

8511

11528

11528

12254

5254

10508

15762

20852

170,16

143,98

a)

ch. cu taxa ptactivitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)

80

0

3071

3071

2047

3071

6142

9213

12282

600,00

#DIV/0!

c)

ch. cu taxa de licență

81

35

22

22

27

0

0,00

77,14

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

17

150

150

90

52

104

156

210

233,33

529,41

e)

ch. cu taxa de mediu

83

66

82

82

74

31

62

93

125

168,92

112,12

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

8393

8203

8203

10016

2100

4200

6300

8235

82,22

119,34

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

36931

44317

44317

44517

13285

26569

39853

53335

119,81

120,54

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)

86

35287

42252

42252

42590

12828

25506

38184

50866

119,43

120,70

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

N-2 (2018)

Prevederi an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

31.12.2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL

537/2019

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care:

87

32499

38337

38337

39989

11404

22658

33912

45166

112,95

123,05

a) salarii de bază

88

32499

38337

38337

39989

11404

22658

33912

45166

112,95

123,05

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

C2

Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98)( cont

642+cont 644+cont 6458), din care:

91

2788

3915

3915

2601

1424

2848

4272

5700

219,15

93,29

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, cont 6458, din care:

92

569

500

■ 500

497

225

450

675

900

181,09

87,35

-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

250

250

231

0

0

0

0

0,00

#DIV/0!

b) tichete de masă;(cont 642)

95

2219

2400

2400

2104

846

1692

2538

3386

160,93

94,82

c) vouchere de vacanță;

96

0

1015

1015

0

353

706

1059

1414

#DIV/0!

#DIV/0!

d) ch. privind participarea salariațiior la profitul obtinut în anul precedent(cont 644)

97

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0

0

0

0

0

0

0

0

#DlV/0!

#DIV/0!

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:

99

0

0

0

0

0

150

155

305

#DIV/0!

#DIV/0!

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

b) ch. cu drepturile salariaie cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

0

0

0

0

0

150

155

305

#DIV/0!

#DIV/0!

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

103

615

1176

1176

1005

200

400

744

1138

113,23

163,41

a) pentru directori/directorat

104

480

888

888

849

150

300

594

938

110,48

176,88

-componenta fixă

105

0

600

600

648

150

300

450

650

100,31

#DlV/0!

-componenta variabilă

106

0

288

288

201

0

0

144

288

143,28

#DIV/0!

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

N-2(2018)

Prevederi an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

31.12.2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL

537/2019

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (cont 621) din care:

107

135

288

288

156

50

100

150

200

128,21

115,56

-componenta fixă

108

0

0

0

0

50

100

150

200

#DIV/0!

#DIV/0!

-componenta variabilă

109

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

c) pentru AGA și cenzori

110

0

0

0

0

0

0

0 ■

0

#DIV/0!

#DIV/0!

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

05

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

1029

889

889

922

257

513

770

1026

111,28

89,60

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:

113

883

2196

2196

1372

410

819

1231

1640

119,53

155,38

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116),( cont 6581),din care:

114

484

781

781

1016

300

600

900

1200

118,11

209,92

- către bugetul general consolidat

115

484

781

781

1016

300

600

900

1200

118,11

209,92

- către alți creditori

116

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

b)

cheltuieli privind activele imobilizate(cont 6583)

117

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

d)

alte cheltuieli(cont 654+cont6588)

119

0

0

0

16

12

24

36

50

312,50

#DIV/0!

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

214

1365

1365

240

60

120

180

240

100,00

112,15

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:

121

185

50

50

100

38

75

115

150

150,00

54,05

f1)

cheltuieli privind ajustările șl provizioanele

122

208

50

50

116

50

100

150

200

172,41

55,77

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

23

0

0

16

12

25

35

50

312,50

69,57

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

126

23

0

0

16

12

25

35

50

312,50

69,57

- din participarea salariaților la profit

127

0

0

0

0

0

0

0

0

#DlV/0!

#DIV/0!

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

SDIV/0!

- venituri din alte provizioane

129

23

0

0

16

12

25

35

50

312,50

69,57

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

N-2 (2018)

Prevederi an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

31.12.2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform

HG/Ordin comun HCL

537/2019

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

2

Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

130

0

10

10

0

2

4

7

10

#DIV/0!

#DIV/0!

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

al)

aferente creditelor pentru investiții

132

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:

134

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DlV/0!

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIW0!

#DIV/0!

c)

alte cheltuieli financiarefcont 667+cont 668)

137

0

10

10

0

2

4

7

10

#DIV/0!

#DIV/0!

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)

138

11880

8143

8143

4987

50

98

157

348

6,98

41,98

venituri neimpozabile

139

23

16

50

312,50

69,57

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

921

116

200

172,41

12,60

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

278

1077

0,00

387,41

V

DATE DE FUNDAMENTARE

#DIV/0l

#DIV/0l

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

142

83016

98319

98319

90882

28283

56568

84859

113321

124,69

109,48

a)

- venituri din subvenții și transferuri

143

44720

49642

49642

50194

16084

32168

48252

64336

128,17

112,24

b)

-alte venituri care nu se iau in calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

144

0

#DIV/0!

#DIV/0!

2

Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29

145

71344

90326

90326

86115

28275

56551

84826

113138

131,38

120,70

-alte cheltuieli din exploatare care nu se Iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent,cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

0

#DIV/0!

#DIV/0!

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care **)

147

35287

42252

42252

42590

12828

25506

38184

50866

119,43

120,70

a)

147 a)

#DIV/0!

#DIV/0!

b)

147 b)

#DIV/0!

#DIV/0!

c)

147 c)

SDIV/0!

#DIV/0!

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

709

710

710

701

735

735

710

735

104,85

98,87

5

Nr.mediu de salariați

149

688

695

695

690

723

723

700

725

105,07

100,29

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/ rd.149) /12*1000

150

4274

5066

5066

5144

1479

2940

4546

5847

113,67

120,35

AN' L

HCJLM NR.ANjLz'LA la

HCLM NR. 53anexa la I

HCLM NR. JSL.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2 (2018)

Prevederi an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

31.12.2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun HCL

537/2019

conform Hotărârii C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG nr.26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000

151

4205

5006

5006

5084

1453

2888

4465

5743

112,97

120,89

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

152

0

0

0

0

X

X

X

0

#DIV/0!

#DIV/0!

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

120663

141466

141466

131713

39119

78240

121227

156305

118,67

109,16

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

0

0

0

0

X

X

X

0

#DIV/0!

#DIV/0!

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149

155

804

866

866

738

X

X

X

782

105,92

91,84

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

156

X

X

X

#DIV/0!

#DIV/0!

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

553084

601598

601598

509428

X

X

X

566979

111,30

92,11

- preț mediu (p)

158

0

0

0

0

X

X

X

#DIV/0!

#DIV/0!

- valoare=QPF x p

159

0

0

0

0

X

X

X

0

#DIV/0!

#DIV/0!

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2

160

7

6

6

6

X

X

X

5

89,26

84,13

8

Plăți restante

161

16194

19000

19000

10337

9000

87,07

63,83

9

Creanțe restante, din care:

162

900

900

900

133

300

225,56

14,78

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

#DIV/0!

#DIV/0!

- de la operatori cu capital privat

164

#DIV/0!

#DIV/0!

- de la bugetul de stat

165

#DIV/0!

#DlV/0!

- de la bugetul local

166

#DIV/0!

#DIV/0!

- de la alte entitati

167

#DIV/0!

#DIV/0!

10

Credite pentru finanțarea activității curente )soldul rămas de rambursat

168

#DIV/0!

#DIV/0!

11

Redistribuiri/distribulri totale cf.OUG nr.29/2017 din:

169

#DIV/0!

#DIV/0!

anexa la'   j

HCLMNR. 53 !<%M0

—---— —— j

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2 (2018)

Prevederi an precedent (2019)

Propuneri an curent (2020)

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

31.12.2019

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform

HG/Ordin comun HCL 537/2019

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

-alte rezerve

170

#DIV/0!

#DIV/0!

-rezultatul reportat

171

#DIV/0!

#DIV/0!

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.


PREȘEDINTE ȘEDlMTĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, ENACHE MARCELA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


ANEXA LA |

HCLMNR.J?Ș


Anexa nr.3


Gradul de realizare a veniturilor totale

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


Mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an N-2(2018)

% 4=3/2

Prevederi an precedent N-1(2019)

%   7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:

73333

83224

113

98479

91102

93

1

Venituri din exploatare *)

73177

83016

113

98319

90882

92

2.

Venituri financiare

156

208

133

160

220

138

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

ENACHE MARCELA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCALAnexa nr. 4 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-1)2019

Valoare

Aprobat

Realizat/Prelimi nat2019

an curent (N)2020

an N+1 2021

an N+2

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

Surse proprii, din care:

11173

641

12463

9000

9000

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a)- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

AN-tizCA. LA~~ |

HCLMNR.

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-1)2019

Valoare

Aprobat

Realizat/Prelimi nat2019

an curent (N)2020

an N+1 2021

an N+2 2022

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

11173

641

12463

9000

9000

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-1)2019

Valoare

Aprobat

Realizat/Prelimi nat2019

an curent (N)2020

an N+1 2021

an N+2 2022

a) - interne

b)- externe

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


ANEXA LA |

IHCLMNR.


Anexa nr. 5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr.c rt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-1) 2019

An curent (N) 2020

An N+1(2021)

An N+2(2022)

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

â

9

10

Pct.

I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

4987

10337

348

9000

690

7000

704

5000

1

Măsură 1....

X

X

2

Măsură 2....

X

X

Măsură n....

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

348

9000

690

7000

704

5000

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2...

X

X

Cauza n....

X

X

Pct. III

TOTAL Pct. II

X

X

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

348

9000

690

7000

704

5000


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

ENACHE MARCELA


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


Anexa la HCLM nr._ 53 / <ga&>

LISTA

obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2019 din surse proprii

Nr

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII

Cantitate

Preț Unitar ( mii lei)

Total Valoare (mii lei)

Cap I.

DIRECȚIA TEHNICA

1

Echipament stand de frânare autobuze

1.00

49.50

49.50

2

Echipament detector jocuri in articulații autobuze

1.00

24.00

24.00

3

Compresor aer cu șurub, cu uscător de aer prin refrigerare atașat (P> 7.5kw. preș. max.ll-15bar. debit 950 l/min. voi. Recipient = 1000)

2.00

41.50

83.00

4

Compresor aer cu șurub. (P> 7.5kw. preș. max.l2-15bar. debit 950 l/min. voi. Recipient = 500)

2.00

30.00

60.00

5

Presă hidraulică 60T

1.00

13.00

13.00

6

Presă hidraulică 20T

1.00

3.20

3.20

7

Macara pivotantă 1500kg

1.00

11.00

11.00

8

Macara pivotantă 500kg

1.00

8.70

8.70

9

Banc de lucru (atelier subans. si sisteme)

10.00

2.70

27.00

10

Dulap scule (atelier subans. si sisteme)

3.00

3.20

9.60

11

Banc de lucru (atelier mecanic)

12.00

2.50

30.00

12

Cărucior de scule (atelier mecanic)

4.00

2.90

11.60

13

Banc de lucru modular A7- 990MA7 (atelier sudura și atelier lăcătușerie)

2.00

3.00

6.00

14

Banc de lucru modular A12- 990MA12 (atelier sudura și atelier lăcătușerie)

2.00

4.00

8.00

15

Set scule multiple în module cu cărucior de scule (atelier lăcătușerie)

1.00

7.50

7.50

16

Cărucior scule atelier cu sertare (atelier electric)

2.00

4.50

9.00

17

Banc de lucru modular (atelier electric)

3.00

23.00

69.00

18

Echipament încărcare baterii acumulatori auto 24V - 50 A (atelier electric)

4.00

4.00

16.00

19

Polizor fix cu stativ

10.00

2.90

29.00

20

Regulator presiune cu filtru / manometru si furtun retractabil pentru aer comprimat 15 m

14.00

2.50

35.00

21

Cheie dinamometrica 300 - lOOONm

2.00

3.30

6.60

22

Cric hidraulic tip crocodil IOT

4.00

4.50

18.00

23

Trusa scule mecanici

6.00

2.50

15.00

24

Mașina de găurit cu stand și coloana

1.00

9.00

9.00

25

Fierăstrău cu disc abraziv 400mm

1.00

3.00

3.00

26

Transformator sudura

1.00

11.50

11.50

Nr

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII

Cantitate

Preț Unitar ( mii lei)

Total Valoare (mii lei)

27

Dispozitive exhaustoare canal

4.00

3.00

12.00

28

Echipament vopsitorie autobuze complet cu sistem de ventilație și filtrare

1.00

472.00

472.00

29

Banc de probe alternatoare și electromotoare

1.00

35.50

35.50

30

Tester baterii auto

1.00

3.20

3.20

31

Aparat digital de reglat faruri

1.00

6.80

6.80

32

HoloLens - ochelari realitate suprapusa (mixata)

1.00

21.50

21.50

33

Dispozitiv diagnosticare/interfața motoare Mercedes

1.00

7.50

7.50

34

Dispozitiv diagnosticare/ interfața motoare Deutz

1.00

5.00

5.00

35

Dispozitiv diagnosticare /interfața transmisii Voith

1.00

5.00

5.00

TOTAL DIRECȚIA TEHNICA

1,141.70

CAP. II

SERVICIUL ADMINISTRATIV PATRIMONIU BIROU SSM / BIROU EXPLOATARE

36

Lucrări de reabilitare, modernizare Hala reparații autobuze existenta - CI, Str.Industrială nr.8 -proiectare/autorizare si execuție

1.00

3499.37

3499.37

37

Lucrări de reabilitare instalație de limitare si stingere a incendiului Str. Industriala nr.8

1.00

93.00

93.00

38

Lucrări de reabilitare instalație de limitare si stingere a incendiului Str. Industriala nr.10

1.00

55.10

55.10

39

Lucrări de reabilitare împrejmuire incinta Str.Industrială nr.8 -proiectare/autorizare si execuție

1.00

165.00

165.00

40

Lucrări reabilitare platforma parcare vehicule Str.Industrială nr.8

1.00

325.00

325.00

41

Reabilitare, modernizare si montare sistem de igienizare in hala reparații autobuze existenta CI

1.00

1601.00

1601.00

42

Sistem control acces - extindere

1.00

26.84

26.84

43

Sistem tehnic de monitorizare video incintă - proiectare/autorizare si execuție

1.00

138.60

138.60

44

Sistem iluminat exterior incinta Str.

Industriala nr.8 - proiectare/autorizare si execuție

1.00

94.20

94.20

45

înlocuire instalație iluminat anti Ex stație carburanți - consultanta, proiectare, autorizare, execuție

1.00

70.65

70.65

46

Lucrări de reabilitare Corp CIO (Parter+Etajl)-Birouri. Str. Industrială nr.8 - proiectare/autorizare si execuție

1.00

69.80

69.80

Nr

DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII

Cantitate

Preț Unitar ( mii lei)

Total

Valoare (mii lei)

47

Lucrări de reabilitare Corp C2 (Parter+Etajl)-Birouri. Str. Industrială nr.8 - - proiectare/autorizare si execuție

1.00

165.90

165.90

48

Clădire Cap Linie Termele Romane -proiectare/autorizare si execuție

1.00

171.90

171.90

49

Lucrări de reabilitare Cap Linie 42/43 Tomis Nord - proiectare/autorizare si execuție

1.00

155.40

155.40

50

Construcții modulare tonete vânzare titluri de călătorie -proiectare/autorizare si execuție

15.00

45.6

684.00

51

Sistem e-Ticketing

1.00

2,350.00

2,350.00

52

Panou informare (stații calatori) achiziție, montaj, autorizare

30.00

14.60

438.00

53

Totem stație Economy

25.00

3.12

156.00

54

Totem stație Mașter

10.00

6.24

124.80

55

Caseta luminoasa stație autobuz

325.00

0.72

234.00

56

Montaj casete luminoase stație autobuz

1.00

104.00

104.00

57

Autoturism exploatare management

1.00

235.5

235.5

TOTAL SERVICIUL ADMINISTRATIV PAT BIROUL SSM / SERVICIUL EXPLOATAR

AMONIU/ E

10,817.6

CAR III

SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

58

Sistem hardware echipamente, servere și sisteme de operare pentru S/4 HANA - in continuare 2019

1

231.00

231.00

59

Licențe antivirus și anti-malware -subscripție 1 an

1

25.00

25.00

60

Licențe Windows 10 Pro

45

1.20

54.00

61

Licențe Office 2019

15

1.30

19.50

62

Licențe Office Professional 2019

5

2.50

12.50

63

Adobe Creative Cloud - subscripție 1 an

2

4.00

8.00

64

Tablete

2

5.40

10.80

65

Laptop

2

4.00

8.00

66

Sistem desktop

4

5.00

20.00

67

Lucrări si echipamente la infrastructura rețelei de date si voce - in continuare 2019

1

115.00

115.00

TOTAL SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

503.80

TOTAL VALOARE (mii lei) fara TVA                            12,463.16
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,