Hotărârea nr. 52/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PE ANUL 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C, Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2020

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de _______/<§

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 23067/04.02.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico- sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul înregistrat sub nr.1479/10.02.2020 al S.C. Confort Urban S.R.L;

Ținând cont de Decizia Consiliului de administrație al S.C.Confort Urban S.R.L. nr.272/07.02.2020 prin care a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății;

Văzând dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu completările și modificările ulterioare, ale Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice, precum și a Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

în temeiul prevederilor art.129, alin. (2) lit. „a", alin.3 lit. „d" și art.196, alin.(l) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind. Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții și reparații de utilaje independente pentru anul 2020 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

  • - total venituri                                     54.515 mii RON

  • - total cheltuieli                                     46.626 mii RON

  • - rezultat (total venituri-total cheltuieli)             7.889 mii RON

. - total investiții pentru retehnologizare (utilaje) 4.231 mii RON

din care :

  • 1. dotare utilaje alte surse de finanțare 970 mii RON majorare capital

  • 2. dotări utilaje independente              3.261 mii RON surse proprii

Art.2, Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, Direcției financiare în vederea ducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța. |

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru, !'

împotrivă,      abțineri.              _

La data adoptării sunt în funcție qC-t consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Marcela Enache'Romania

Județul Constanta Municipiul Constanta Consiliul Local


Anexa nr.l la H.C.L 5X^/2020


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

-mii Iei-

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat /Preliminat 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE

(Rd.l = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)   -

,1-,

'     53,276 ■■■ <

54,515 -

1.02

< 55,605

' 56,717   ••

i-02 . .

1.02

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

53,276

54,515

1.02

55,605

56,717

1.02

1.02

a)

subvenții, cf.prevederilor legale in viqoare

3

b)’

transferuri, cf. prevederilor in vigoare

4

2

Venituri financiare

5

3

Venituri extraordinare

6

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)

46,122

46,626

1.01

. ' ' 47,092

47,563

‘ i-0i

1.01

1

Cheltuieli de exploatare din care:

8

46,122

46,626

1.01

47,092

47,563

1.01

1.01

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

9

25,622

26,456

1.03

26,721

26,988

1.01

1.01

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

6,669

5,516

0.83

5,571

5,627

1.01

1.01

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

11

12,875

13,454

1.04

13,589

13,724

1.01

1.01

CO

ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)

12

11,751

12,046

1.0

12,166

12,288

1.01

1.01

CI

ch. cu salariile

13

10,742

11,037

1.03

11,147

11,259

1.01

1.01

C2

bonusuri

14

1,009

1,009

1.00

1,019

1,029

1.01

1.01

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat /Preliminat 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

i

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

553

798

1.44

806

814

1.01

1.®1

|HCI

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

571

610

1.07

616

622

1.01

1.01

D.

Alte cheltuieli de exploatare

19

956

1,200

1.26

1,212

1,224

1.01

1.01

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

-

REZULTATUL BRUTfprofit/pierdere)

22

7,154

7,889

1,10 .

8,513

9,154

1.08

1.08

iy

IMPOZIT PE PROFIT

23

1,000

1,262

1.26

1,362

1,465

1.08

1.08

v:

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

6,154

6,627

1.08 .

.7,151

7,690

- 1.08

1.08

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.

30

6,154

6,627

1

6,693

6,760

1.01

1.01


ANEXA LA

,M NR. SOL

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat /Preliminat 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

16=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

[hci

anexa

.M NR. /y

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividente cuvenite bugetului local

33a

c)

dividente cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

. VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1,906

970

0.51

1,000

1,100

1.13

1.13

1

Alocații de la buget/majorare capital social

44

1,906

970

0.51

1,000

1,100

1.03

1.13

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

: CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

6.00

0.00

6.66

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat /Preliminat 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an

2021

Estimări an 2022

o/o     HC1

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0.00

0.00

0.00

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

241

250

1.04

253

255

1.01

1.01

2

Nr. mediu de salariați total

49

232

237

1.02

239

242

1.01

1.01

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000

50

4,221

4,236

1.00

4,236

4,236

1.00

1.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000

51

3,858

3,881

1.01

3,881

3,881

1.00

1.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

229.64

230.02

1.00

232.30

234.60

1.01

1.01

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf .Legii anuale a bugetului de stat

53

0.00

0

0

0.00

0.00

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0.00

0

0

0.00

0.00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l) x 1000

55

865.72

855.29

0.99

846.90

838.60

0.99

0.99

9

Plăți restante

56

0.00

0

0

0.00

0.00

10

Creanțe restante

57

0.00

0.00

0.00
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


Romania

Județul Constanta

Municipiul Constanta

Consiliul Local

Anexa nr.2 la H.C.L Q^/2020

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

-mii lei-

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

An 2019

Propuneri an 2020

%

%

an 2018

Aprobat/co nf HG ordin comun

Aprobat/ conf.hotari re CA

Preliminat/ Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1.

41,854

45,000

45,000

53,276

4,670

19,390

40,160

54,515

1.02

1.27

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd.l4), din care:

2

41,813

45,000

45,000

53,276

4,670

19,390

40,160

54,515

1.02

1.27

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

41,729

44,920

44,920

53,191

4,650

19,350

40,100

54,435

1.02

1.27

al)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

a2)

din servicii prestate

5

38,282

38,903

38,903

45,113

3,000

15,000

32,000

43,230

0.96

1.18

a3)

din redevențe și chirii

6

3,447

5,217

5,217

7,031

1,500

4,000

7,500

9,405

1.34

2.04

a4)

alte venituri

7

0

800

800

1,047

150

350

600

1,800

1.72

0.00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

(Rd.lO+Rd.ll), din care:

9

Ci

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare

(Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21), din care:

14

84

80

80

85

20

40

60

80

0.94

1.01

fl)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

84

80

80

85

20

40

60

80

0.94

1.01

2

Venituri financiare.

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

41

a)

din imobilizări financiare

23

0

b)

din investiții financiare

24

0

c)

din diferențe de curs

25

1

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

An 2019

Propuneri an 2020

%

%

an 2018

Aprobat/co nf HG ordin comun

Aprobat/ conf.hotari re CA

Preliminat/ Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

d)

din dobânzi

26

40

e)

alte venituri financiare

27

0

3

Venituri extraordinare

28

0

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd30+Rdl31)

29.

36,274

38,916

38,916

46,122 '

6,734*

18,749

34,658

46,626

1.01

1.29

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.ll4), din care:

30

36,274

38,916

38,916

46,122

6,734

18,749

34,658

46,626

1.01

1.27

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.4O + Rd.46), din care:

31

. 17,363

19,000

19,000

25,622

3,182

9,598

18,647

26,456

1.03

1.52

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

9,609

10,431

10,431

14,115

1,789

5,148

8,897

13,083

0.93

1.47

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

5,764

5,600

5,600

7,897

849

3,117

5,000

6,230

0.79

1.37

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

2,831

3,518

3,518

5,127

748

1,510

2,923

5,421

1.06

1.81

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

497

518

518

470

48

88

288

450

0.96

0.95

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

670

774

774

887

123

355

628

887

1.00

1.32

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

77

124

124

121

20

55

210

380

3.14

1.57

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

937

1,189

1,189

970

172

466

764

1,052

1.08

1.04

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd,45), din care:

40

1,074

1,230

1,230

1,040

210

647

1,109

1,755

1.69

1.63

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

68

83

83

63

0

57

59

80

1.27

0.93

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

947

958

958

836

170

500

900

1,400

1.67

0.88

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

947

958

958

836

170

500

900

1,400

1.67

0.88

c)

prime de asigurare

45

59

189

189

141

40

90

150

275

1.95

2.39

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+ Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

6,680

7,339

7,339

10,467

1,183

3,803

8,641

11,618

1.11

1.74

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

308

430

430

447

80

170

250

294

0.66

1.45

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

308

430

430

447

80

170

220

294

0’66

1.45

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

0

6

6

3

1

2

3

6

2.00

. 0.00

d)

cheltuieli de protocol, din care:

51

0

6

6

3

1

2

3

6

2.00

0.00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

1

1

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

An 2019

Propuneri an 2020

%

%

an 2018

Aprobat/co nf KG ordin comun

Aprobat/ conf.hotari re CA

Preliminat/ Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

5,310

5,070

5,070

5,950

875

2,445

4,360

5,800

0.97

1.12

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

10

5

5

3

2

3

5

1.67

0.30

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:

64

1

0

0

3

0

2

0

3

1.00

3.00

- interne

65

1

0

0

0

0.00

0.00

- externe

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

82

83

83

68

16

24

57

99

1.46

0.83

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

33

57

57

42

3

10

14

17

0.40

1.27

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

378

1,688

1,688

3,954

208

1,150

3,954

5,397

1.36

10.46

■1)

cheltuieli de asigurare și paza

70

348

163

163

163

80

160

240

396

2.43

0.47

iZ)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

48

48

48

48

10

20

33

43

0.90

1.00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

5

35

35

8

0

10

15

29

3.63

1.60

Î4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

61

61

10

0

0.00

0.00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

Î6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

"o

0

4

60

120

180

225

56.25

0.00

n

alte cheltuieli

78

559

0

0

0

0

0.00

0.00

B. Cheltuieli cu impozite/ taxe și vărșăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd 83+ Rd.84+Rd.85), din care:

79

5,316

5,000

5,000

6,669

253

2,020

4,860

5,516

i 0.83

1.04ANEXA LA

HCLM NR. jrfL

INDICATORI

Nr, rd.

Realizat

An 2019

Propuneri an 2020

%

%

an 2018

Aprobat/co nf HG ordin comun

Aprobat/ conf.hotari re CA

Preliminat/ Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

7=6d/5

8=5/3a

0

1

'2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

4,228

4,529

4,529

6,292

1,736

4,529

5,151

0.82

1.49

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

1,088

471

471

377

253

284

331

365

0.97

0.35

<Tc

Rd.l

neltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd 100+ Rd 104+ 13)

86

10,659

13,748

13,748

12,875

2,999

6,531

10,251

13,454

1.04

1.26

CO

Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)

87

9,832

12,610

12,610

11,751

2,657

5,833

9,192

12,046

1.03

1.20

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

8,958

11,525

11,525

10,742

2,462

5,414

8,442

11,037

1.03

1.20

a) salarii de bază

89

6,697

10,087

10,087

9,637

2,288

4,676

7,338

9,837

1.02

1.44

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

2,261

1,423

1,423

1,105

174’

738

1,104

1,200

1.09

0.49

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

15

15

0

0

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:

92

874

1,085

1,085

1,009

195

419

750

1,009

1.00

1.15

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

718

849

849

746

148

340

630

746

1.00

1.04

c) tichete de vacanță;

97

0

0

0

0.00

0.00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

156.

236

236

263

47

79

120

263

1.00

1.69

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești

102

c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

| ANEXA LA | HCLM NR.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

An 2019

Propuneri an 2020

°/o

°/o

an 2018

Aprobat/co nf HG ordin comun

Aprobat/ conf.hotari re CA

Preliminat/ Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l08+ Rd.lll+ Rd.112), din care:

104

412

578

578

553

202

404

606

798

1.44

1.34

a) pentru directori/directorat

105

257

423

423

429

142

284

426

569

1.33

1.67

- componenta fixa

106

- componenta variabila

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

155

155

155

124

60

120

180

229

1.85

0.80

- componenta fixa

109

1

- componenta variabila

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

113

415

560

560

571

140

294

453

610

1.07

1.38

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.ll5+Rd.ll8+Rd.ll9+Rd.l20+Rd.l21+Rd.l22), din care: ‘          •

114

2,936

1,168

1,168

956

300

600

900

1,200

1.26

0.90.

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care:

115

0

- către bugetul general consolidat

116

0

- către alți creditori

117

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0

d)

alte cheltuieli

120

0

e)

ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale și necorporale

121

1,067

1,168

1,168

956

300

600

900

1,200

1.26

0.90

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.l23-Rd. 126), din care:

122

1,869

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

1,869

fl.l )

- provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

0

f2.2

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0

ANEXA LA

HCLM NR. JTSb ,

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

An 2019

Propuneri an 2020

%

%

an 2018

Aprobat/co nf HG ordin comun

Aprobat/ conf.hotari re CA

Preliminat/ Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

7=6d/5

8=5/3a

0

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

f2.1 )

din anularea provizioanelor (Rd.l28+Rd.l29+Rd.l30), din care:

127

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38), din care:

131

0

0

0

O

0

0

0

0

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l33+Rd.l34), din care:

132

0

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.1364-Rd.137j, din care:

135

0

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

III

REZULTATUL;BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29)

140

5,580

6,084

6,084

7,154

-2,064

641

5,502 ,

. 7,889

1.10

1.41

venituri neimpozabile

141

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0

ty

. IMPOZIT PE PROFIT

143

; 1,352

973

973 ;

1,000

-330

103

880 ;

1,262

,0

0

v

DATE DE FUNDAMENTARE

' -- k

1

Venituri totale din exploatare -Rd 2, din care

144

41,813

45,000

45,000

53,276

4,670

19,390

40,160

54,515

1.02

1.27

a

venituri din subvenții si transferuri

145

0

alte venituri care nu se iau in calcul

146

0

2

Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)

147

9,832

12,610

12,610

11,751

2,657

5,833

9,192

12,046

1.03

1.20

a)

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

8,958

11,525

11,525

10,742

2,462

■ 5,414

8,442

11,037

1.03

■ 1.20

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

218 |

264

264

241

241

243

245

250 ■

1.04

1.11-

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

An 2019

Propuneri an 2020

%

%

an 2018

Aprobat/co nf HG ordin comun

Aprobat/ conf.hotari re CA

Preliminat/ Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

An 2020

7=6d/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

5

Nr. mediu de salariați

153

223

235

235

232

232

233

235

237

1.02

1.04

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.l51/Rd.l53)/12*1000

154

3,348

4,087

4,087

3,858

884

1,936

2,994

3,881

1.01

1.15

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.l50/Rd.l53)/12*1000

155

3,674

4,472

4,472

4,221

954

2,086

3,260

4,236

1.00

1.15

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.l53)

156

187.50

191.49

191.49

229.64

20.13

83.22

170.89

230.02

1.00

1.22

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.l53

157

0

c)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu W=Qpf/Rd 153

158

0

cl)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

159

0

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0

- preț mediu (p)

161

0

- valoare=QPF x p

162

0

- pondere in venituri totala de exploatare=Rd-161/Rd.2

163

0

8

Plăti restante

164

0

9

Creanțe restante, din care:

165

0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

0

- de la operatori cu capital privat

167

0

-de la bugetul de stat

168

0

-de la bugetul local

169

0

- de la alte entitati

170

0

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)

171

0

0


ANEXA LA |

HCLM NR.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Romania

Județul Constanta Municipiul Constanta Consiliul Local

Anexa nr.3 la H.C.L 5^/2020


-mii lei-

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii

Președinte ȘedințaNr. crt.

INDICATORI

Prevederi 2019

%

Prevederi an precedent 2018

%

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat

7=6/5

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (Rd.l+ Rd.2+

Rd.3) din care:

45,000

53,276

1.18

49,596

41,854

0.84

1

-venituri din exploatare

45,000

53,276

1.18

49,467

41,813

0.85

2

-venituri din financiare

129

41

0.32

3

-venituri din extraordinare

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE

Romania

Județul Constanta Municipiul Constanta Consiliul Local

Anexa nr.4 la H.C.L


5^7/2020


0

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI

an precedent 2019

Valoare

Data finalizării investiției

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2020

an N+l

2021

an N+2

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

0

iTj

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

4,219

2,495 ,

4,231

'4,261,

4,361 '

1

Surse proprii, din care:

1,969

589

3,261

3,261

3,261.

a) - amortizare

d) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

2,250

1,906

970

1,000

1,100

- Majorări capital Primăria Municipiului Cta

2,250

1,906

970

1,000

1,100

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

ii

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru utilaje necesare retehnologizarii

administrarea/refacerea tramei stradale

Sistemul de iluminat public

Fântâni arteziene

Sistemul de semaforizare

Sistemul de indicatoare rutiere

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

4,219

2,495

4,231

4,261

4,361

'f'

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finanțare din surse proprii

1,969

589

3,261

3,261

3,261

Conform anexa 4.1

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finanțare din surse externe

2,250

1,906

970

1,000

1,100

Conform anexa 4.1

2,250

1,906

970

1,000

1,100

c) pentru bunurile de natura domeniului privat a statului sau al unității administrativ teritoriale

INDICATORI

an precedent 2019

Valoare

finalizării investiției

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2020

an N+l

2021

an N+2

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

i'

.r a*

ane:

:lm nr. ,

Ca la

5^,

MM)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții'efectuate la imobilizările corporale existente; (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

. Dotări; (alte achiziții de imobilizări; corporale)

■ ■

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiți, din care:     / '

-

a) - interne

b)- externe

Presedinte'Sedi

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

Romania

Județul Constanta Municipiul Constanta Consiliul Local

Anexa nr.4 la H.C.LLista cu investiții (utilaje independente) necesare retehnologizarii in anul 2020 cu finanțare din surse proprii

Anexa 4.1.

Nr.Crt

Denumire utilaj

U.M.

Cantitate

Preț unitar fara tva -mii lei

Tota fara TVA-mii lei

1

Mai mecanic

Buc

1

13

13.00

2

Autoutilitara 3.5 T

Buc

4

110

440.00

3

Motocompresor aer

Buc

1

70

70.00

4

GPS RTK

Buc

1

32

32.00

5

Soft aviz de traseu

Buc

1

130

130.00

6

Laptop

Buc

2

5

10.00

7

Centrala gaz

Buc

1

7

7.00

8

Stivuitor

Buc

1

115

115.00 .

9

Mașina de debitat metale

Buc

1

295

295.00

10

Mașina colmatat rosturi

Buc

1

25

25.00

11

Generator Parcare Verde

Buc

1

25

25.00

12

Soft protecție date

Buc

1

130

130.00 .

13

Buldoexcavator

Buc

1

405

405.00

14

Autobasculanta 8X4

Buc

2

525

1,050.00

15

Soft camera comanda

Buc

1

20

20.00

16

Componente camera comanda

Buc

1

20

20.00

17

Hale

Buc

1

400

400.00

18

Soft semaforizare

Buc

1

74

74.00

TOTAL SURSE PROPRII DE FINANȚARE

3,261

Lista de investiții (utilaje independente) necesare retehnologizarii in anul 2020 cu finanțare din surse externe


Nr.Crt

Denumire utilaj

U.M.

Cantitate

Preț unitar fara tva -mii lei

Tota fara TVA-mii lei

1

Matura mecanica

Buc

1

320

320

2

Mic repartizator mixtura asfaltica

Buc

1

650

650

Total alte surse de finanțare

970

TOTAL GENERAL

4,231

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHERomanîa

Județul Constanta Municipiul Constanta Consiliul Local

Anexa nr.5 Ia H.C.L


5^/2020Președinte Ședința


ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut șî de reducere a plăților restante

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

2019

2020

an 2021

an 2022

Realizat/Preliminat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut ( + /-)

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri, de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

7,154.00

7,889.00

8,513.00

9,154.00

1

Calificare profesională a personalului

2

Optimizarea costurilor de producție sa se realizeze cu costuri minime

3

Alte măsuri

4

TOTAL Pct. I

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1 ................

2

Cauza 2 .................

3

Alte cauze

4

TOTAL Pct. II

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

7,154

0

+7889

0

+8513

0

+9154

0

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,