Hotărârea nr. 51/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SC CONFORT URBAN SA CONSTANȚA PE ANUL 2020

qOHSTA/V^ ROMÂNIA

» JUDEȚUL CONSTANȚA


FT1MUNICIPIUL CONSTANȚA


HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2020

Consili               icipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din


Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.25878/07.02.2020 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul Direcției financiare nr,26212/10.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Luând în considerare prevederile:

  • - art.35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.92, alin.(l), alin. (2), lit.b, art.129, alin. (2), lit.a, alin. (3), lit. d, și art.196, alin.(1), lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se majorează capitalul social al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, societate cu acționar unic Consiliul local al municipiului Constanța, cu o sumă, ce urmeaza să fie virată de către Direcția financiară a Primăriei municipiului Constanța în conformitate cu sumele aprobate prin bugetul local, astfel :

970 mii lei pentru achiziționarea de utilaje noi pentru lucrările de întreținere și reparații a tramei stradale din municipiul Constanța.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărîre Direcției financiare, S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:, pentru,       împotrivă,   r— abțineri,

La data adoptării sunt în funcție C^Ț consilieri din 27 membri,.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL MARCELA ENACHE

nW/