Hotărârea nr. 50/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de_l^ ^X)-X-;

Analizând referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău nr.26055/10.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției financiare nr.27944/11.02.2020 precum și raportul Direcției dezvoltare și fonduri europene, Serviciul investiții nr.25867/07.02.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 precum și comunicările Agenției Naționale de Administrare Fiscală înregistrate sub nr.6183/13.01.2020 și nr.28906/12.02.2020 la Primăria municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a și art.196, alin.(l), lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul local pe anul 2020 la venituri în sumă de 773.926 mii lei , la cheltuieli în sumă de 890.355 mii lei, cu un excedent la data de 31 decembrie 2019 în sumă de 116.429 mii lei .

Art.2 Se aprobă bugetul fondurilor externe neramburasabile pe anul 2020 la venituri în sumă de 112 mii lei și la cheltuieli în sumă de 1.034 mii lei cu un excedent la data de 31 decembrie 2019 în sumă de 922 mii lei .

Art.3 Sinteza bugetului local pe anul 2020, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, în clasificația economică și funcțională este prezentată în anexele nr.l,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni și categorii de investiții este prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Se aprobă anexele nr. 7 și 7 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 Veniturile proprii ale bugetului local se aprobă în suma de 640.400 mii lei .

- Veniturile curente ale bugetului local se aprobă în suma de 715.280 mii lei, din care venituri fiscale în suma de 639.284 mii lei și venituri nefiscale în suma de 75.996 mii lei.

-Veniturile fiscale sunt constituite din impozit pe venit, profit și câștiguri din capital în suma de 364.967 mii lei, impozite și taxe pe proprietate în suma de 157.850 mii lei, impozite și taxe pe bunuri și servicii în suma de 115.667 mii lei și alte impozite și taxe fiscale în sumă de 800 mii lei.

-Veniturile nefiscale sunt constituite din venituri din proprietate în suma de 18.771 mii lei, vânzări de bunuri și servicii în suma de 57.225 mii lei .

-Cote și sume defalcate din impozitul pe venit se aprobă în suma de 362.667 mii lei.

Art.10 Excedentul la data de 31 decembrie 2019 în sumă de 116.429 mii lei va fi utilizat în anul 2020 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare.

Art.ll Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru bugetul local sunt aprobate în suma de 74.880 mii lei din care:

 • a).-învățământ

- cheltuieli pentru bunuri si servicii                         - 18.466 mii

lei

 • b) - Drepturile asistenților personali pentru handicap - 34.425 mii lei

 • c) .- Creșe                                          - 803 mii lei

 • d) . -Sume defalcate pentru serviciul de evidența populației

 • - 138 mii lei

 • e) -Sume defalcate pentru ajutor social încălzire locuințe

 • - 87 mii lei

 • f) -Sume defalcate pentru tichete sociale pentru grădiniță

 • - 25 mii lei

 • g) -Sume defalcate pentru cerințe educaționale speciale

 • - 856 mii lei

 • h) - Sume pentru cămine                           - 708 mii lei

 • i) - Sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale

- 4.000 mii lei

 • j) - învățământ particular

 • - cheltuieli de personal                              -14.281 mii lei

 • - cheltuieli pentru bunuri si servicii                 - 1.068 mii lei

 • - cerințe educaționale speciale                     -   23 mii lei

Art,12 Subvențiile de la alte nivele ale administrației publice ale bugetului local sunt în sumă de 31.781 mii lei.

Art.13 Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 sunt în sumă de 26.865 mii lei.

Art.14 Sume aferente fondurilor externe nerambursabile sunt în sumă de 112 mii lei.

Art.15 Cheltuielile pentru Autorități publice și acțiuni externe din anexa 2 bis se aprobă în sumă de 123.042 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 50.855 mii lei, cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 66.664 mii lei, alte cheltuieli suma de 947 mii lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 suma de 2.109 mii lei și cheltuieli de capital suma de 2.467 mii lei.

Art.16 Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale din anexa 2 bis se aprobă în suma de 419 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 138 mii lei și cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 281 mii lei.

Art.17 Cheltuielile pentru Tranzacții privind datoria publica și împrumuturi din anexa 2 bis se aprobă în suma de 11.800 mii lei din care dobânzi suma de 11.800 mii lei .

Art.18 Cheltuielile pentru Ordine publică și siguranța națională din anexa 2 bis se aprobă în suma de 36.856 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 18.438 mii lei și cheltuieli pentru bunuri si servicii suma de 18.418 mii lei.

Art.19 Cheltuielile pentru învățământ din anexa 2 bis se aprobă în suma de 93.734 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 26.666 mii lei , alte transferuri suma de 15.372 mii lei, asistență socială suma de 881 mii lei, alte cheltuieli (burse) suma de 15.000 mii lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 suma de 23.707 mii lei și cheltuieli de capital suma de 12.108 mii lei.

Art.20 Cheltuielile pentru Sănătate din anexa 2 bis se aprobă în suma de 15.069 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 13.300 mii lei, cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 505 mii lei, cheltuieli pentru asistență socială suma de 84 mii lei, alte cheltuieli suma de 125 mii lei, transferuri curente suma de 324 mii lei și transferuri de capital suma de 731 mii lei.

Art.21 Cheltuielile pentru Cultură, recreere și religie din anexa 2 bis se aprobă în suma de 65.039 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 38.406 mii lei, transferuri între unități ale administrației publice suma de 2.010 mii lei, alte cheltuieli suma de 24.112 mii lei și cheltuieli de capital suma de 511 mii lei.

Art.22 Cheltuielile pentru Asigurări și asistență socială din anexa 2 bis se aprobă în suma de 146.195 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 66.120 mii lei, cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 16.523 mii lei, asistență socială suma de 46.369 mii lei, alte cheltuieli suma de 1.890 mii lei și cheltuieli de capital suma de 15.293 mii lei.

Art.23 Cheltuielile pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică din anexa 2 bis se aprobă în suma de 122.909 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 24.438 mii lei, cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 62.153 mii lei, subvenții suma de 8.610 mii lei, alte cheltuieli suma de 120 mii lei, alte transferuri de capital suma de 4.287 mii lei și cheltuieli de capital suma de 23.301 mii lei.

Art.24 Cheltuielile pentru Protecția mediului din anexa 2 bis se aprobă în suma de 92.729 mii lei din care pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 89.420 mii lei și cheltuieli de capital suma de 3.309 mii lei.

Finanțarea cheltuielilor pentru activitatea de salubritate se va realiza din taxa specială precum și din alocarea în completare de resurse de la bugetul local.

Art.25 Cheltuielile pentru Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă din anexa 2 bis se aprobă în suma de 5.981 mii lei pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 .

Art.26 Cheltuielile pentru Combustibili și energie din anexa 2 bis se aprobă în suma de 59.738 mii lei din care subvenții pentru energie termică suma de 59.498 mii lei și cheltuieli de capital suma de 240 mii lei.

Art.27 Cheltuielile pentru Transporturi din anexa 2 bis se aprobă în suma de 116.844 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 36.883 mii lei, subvenții suma de 64.780 mii lei și cheltuieli de capital suma de 15.181 mii lei.

Art.28 Cheltuielile pentru Protecția mediului din anexa nr. 7 bis se aprobă în sumă de 668 mii lei pentru cheltuieli privind proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 .

Art.29 Cheltuielile pentru Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă din anexa 7 bis se aprobă în sumă de 366 mii lei pentru cheltuieli privind proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 .

Art.30 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare precum și Biroului audit intern în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

/5~     pe n tru, /0     î m p ptrivă        a bți n e ri.

La data adoptării sunt în funcție &T consilieri din 27 membrii.CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENERAL MARCELA .ENACHE

Constanța NR. .


JUDEȚUL.CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorială:MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

Formular: ANEXA 1

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

anexa la

hclm nr. $2_PQSQ


- mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

TOTAL        ~~              '  ~~

VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02)

0001

773926

818293

850056

887496

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

640400

700986

734316

769717

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

715280

801119

832023

868598

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

639284

706523

732698

764508

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

364967

429028

448761

470457

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agerei economici1)

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE        (cod 03.02+04.02)

00.06

364967

429028

448761

470457

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

2300

2885

3029

3174

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

2300

2885

3029

3174

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

362667

426143

445732

467283

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2C23

A

TOTAL

---2022——

ANEXA L HCLMNR.

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

362667

419563

440744

462284

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

6580

4988

4999

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

157850

139340

146307

153330

Impozite si

taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

157850

139340

146307

153330

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124900

107101

112456

117854

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

39500

31631

33213

34807

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

85400

75470

79243

83047

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

24950

21473

22547

23629

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

9300

8379

8798

9220

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

15200

12653

13286

13924

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

450

441

463

485

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

8000

10766

11304

11847

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

115667

137489

136931

139988

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

74880

100133

97707

98881

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021 Al

HCLM N

EX/WA

K.-S1.432

2023

&

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

55508

78128

79443

80699

Sume

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

4000

6630

2889

2807

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

15372

15375

15375

15375

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

0

0

0

Taxe hoteliere-restante

12.02.07

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

1600

888

932

977

Impozit pe spectacole

15.02.01

1600

888

932

977

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea deactivitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

39187

36468

38292

40130

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

32400

29967

31466

32976

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane.fizice *)

16.02.02.01

19700

18313

19229

20152

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

12700

11654

12237

12824

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

6787

6501

6826

7154

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

800

666

699

733

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

800

666

699

733

Alte impozite si taxe

18.02.50

800

666

699

733

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

75996

94596

99325

104090

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

18771

12915

13560

14210

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

18771

12915

13560

14210

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

21

167

175

183

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

18750

12748

13385

14027

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

18750

12748

13385

14027

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.02.08.02

ANFXÂIJ

K

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

HC1

-M NR. 52-

.WâO

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

57225

81681

85765

89880

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+3 3.02.33+33.02.50)

33.02

3516

4120

4325

4532

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

208

245

257

269

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

308

564

592

620

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

2700

2789

2928

3069

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

Venituri din despăgubiri

33.02.26

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

300

500

525

550

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală"

33.02.33

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

22

23

24

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

A

HCLM

NEXALA

<R. SQ

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

15030

16170

16979

17794

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

15030

16170

16979

17794

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8500

8442

8864

9289

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

8500

8442

8864

9289

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

8500

8442

8864

9289

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+3 6.02.31+36.02.47+36.02.50)

36.02

30179

52949

55597

58265

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

0

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

8700

9434

9906

10381

Taxe speciale

36.02.06

21479

21075

22129

23191

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

ANEXA

LA

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

1

1CLM NR. 51

Alte venituri

36.02.50

22440

23562

24693

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

Donații si sponsorizări **)

37.02.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

Alte transferuri voluntare

37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale**)

39.02.07

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.

50)

40.02

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

ANEXA L/

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

HCL

M NR. 50

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14)

41,02

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții

41.02.14

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

onno

HC1

ANEXA D

.M NR.. 50

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

31781

17174

18033

18898

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

31781

17174

18033

18898

Subvenții de la bugetul de stat (cod42.02.01 +42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77+42.02.79)

42.02

31781

17174

18033

18898

Programul Termoficare (cod 42.02.01.01+42.02.01.02)

42.02.01

Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare

42.02.01.01

Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

42.02.01.02

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

202

1

2022

2023

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

HCLf

AN E^A LA

4 NR.50

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

(cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

48

121

127

133

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

13518

17053

17906

18765

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

HCL

ANEXA L?

M NR. fiX)

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

14260

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

3955

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol (cod 42.02.79.01+42.02.79.02)

42.02.79

0

0

0

0

ANEXA

LA     |

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de funcționare

42.02.79.01

I-

ICLM NR. ffl

L/<^2b

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de dezvoltare

42.02.79.02

Subvenții de la alte administrații (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 + 43.02.31+43.02.34+43.02.39)

43.02

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

H

ANEXA

CLM MR. 50

LA

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere ( cod 43.02.39.01+43.02.39.02)

43.02.39

0

0

0

0

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de funcționare

43.02.39.01

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de dezvoltare

43.02.39.02

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Corecții financiare

45.02.02.04

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

0

0

A&EXA

LA 0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

r

CLM NR. DL

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *)A)

45.02.04

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod

45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod

45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0

0

n

___      ,n

45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03+45.02.15.04) *)

1 f

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

rfecssECSf

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod

45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod

45.02.17.01 +45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.03+45.02.19.04) *)

45.02.19

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

ANEXA

A

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Hi

2LMNR. 51

p

Prefinantare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

46.02

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03+46.02.04)

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

Sume în curs de distribuire

47.02

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire

47.02.04

I

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

uri n

ANEXA LA

4 MO

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

26865

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

20395

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

20395

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Fondi

Prefinanțare

I Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.01.03

48.02.02

5563

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

5563

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

Fondu

Prefinanțare

I de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.02.03

48.02.03

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Fondu 48.02.

Prefinanțare

I European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod

04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.03.03

48.02.04

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Fondu 48.02.

Prefinanțare

European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod

05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.04.03

48.02.05

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

1

\.NEX^ LA

Instru 48.02

Prefinanțare

mentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 11.01 +48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.05.03

48.02.11

0

HCLM

ta?

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Instru 48.02

Prefinanțare

mentul European de Vecinătate (ENI) (cod

12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.11.03

48.02.12

796

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Alte pr 48.02.

Prefinanțare

•ograme comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 15.01+48.02.15.02)

48.02.12.03

48.02.15

796

111

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

111

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

ANEXA

LA     I

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

CLM NR. &C

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

0

0

0

0

Sume,primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

VENITU 00.02+0I

RILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 3.16+00.17) - TOTAL

00.01SF

728846

818293

850056

887496

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)

49.90

640400

700986

734316

769717

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

715280

801119

832023

868598

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

639284

706523

732698

764508

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

364967

429028

448761

470457

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici1)

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

364967

429028

448761

470457

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

2300

2885

3029

3174

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

2300

2885

3029

3174

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

362667

426143

445732

467283

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

362667

419563

440744

462284

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

6580

4988

4999

i

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

F><

ANEXE

■’I M NR r)

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

— —---i-----

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

157850

139340

146307

153330

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

157850

139340

146307

153330

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124900

107101

112456

117854

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

39500

31631

33213

34807

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

85400

75470

79243

83047

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

24950

21473

22547

23629

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

9300

8379

8798

9220

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

15200

12653

13286

13924

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

450

441

463

485

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

8000

10766

11304

11847

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

115667

137489

136931

139988

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

74880

100133

97707

98881

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

20:71-—

HCLft

-----12023

TOTAL

—2022—— ANbXA LA

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

55508

78128

79443

80699

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor loca

11.02.06

4000

6630

2889

2807

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

15372

15375

15375

15375

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

0

0

0

Taxe hoteliere-restante

12.02.07

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

1600

888

932

977

Impozit pe spectacole

15.02.01

1600

888

932

977

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea deactivitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

39187

36468

38292

40130

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

32400

29967

31466

32976

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

19700

18313

19229

20152

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

12700

11654

12237

12824

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

6787

6501

6826

7154

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

800

666

699

733

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

800

666

699

733

Alte impozite si taxe

18.02.50

800

666

699

733

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

75996

94596

99325

104090

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

18771

12915

13560

14210

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

18771

12915

13560

14210

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

21

167

175

183

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                      Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

18750

12748

13385

14027

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

18750

12748

13385

14027

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.02.08.02

ANEXAL

Dividente de Ia societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

HO

.MNR.

2

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

57225

81681

85765

89880

Venituri din prestări de servicii si aite activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 +33.02.13+ 33.02.24 +33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

3516

4120

4325

4532

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

208

245

257

269

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

308

564

592

620

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

2700

2789

2928

3069

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

Venituri din despăgubiri

33.02.26

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

300

500

525

550

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală"

33.02.33

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

22

23

24

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

15030

16170

16979

17794

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

HC

--2022—

ANEXAL LM NR.

----”20?3

A    p

*

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

15030

16170

16979

17794

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8500

8442

8864

9289

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

8500

8442

8864

9289

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

8500

8442

8864

9289

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

30179

52949

55597

58265

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

0

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

8700

9434

9906

10381

Taxe speciale

36.02.06

21479

21075

22129

23191

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

Alte venituri

36.02.50

22440

23562

24693

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

Donații si sponsorizări**)

37.02.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

Alte transferuri voluntare

37.02.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

I

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

H

AN t.zvA.

CLM NR. 5E

CA--------

!/<322P

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.01

41.02.05

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

13566

17174

18033

18898

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

13566

17174

18033

18898

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 + 42.02.35 +42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73+42.02.79)

42.02

13566

17174

18033

18898

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

---1

TOTAL

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

ANEXAL

A

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

rL

tarâ?

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

48

121

127

133

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

13518

17053

17906

18765

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol (cod 42.02.79.01)

42.02.79

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de funcționare

42.02.79.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02. 30+43.02.34+43.02.39)

43.02

0

0

0

0

ANEXA I

A

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

MC

LM NR. SO

b-

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere ( cod 43.02.39.01)

43.02.39

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de funcționare

43.02.39.01

ANEXA

CLM MR. 6

LA    1

5 /2&2h

Sume în curs de distribuire

47.02

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire

47.02.04

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) -TOTAL

00.01 SD

45080

0

0

o

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

0

0

0

0

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47)

36.02

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

A   TT- x? f- ?

---

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

/țJ

T MS KCi

Venituri din privatizare

39.02.04

A

X                  -X. .-

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale**)

39.02.07

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14)

41,02

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.02

41.02.05

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții

41.02.14

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

18215

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

18215

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

_  -^23

TOTAL

ANEXA L.

LMNR. 5Q..

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+

42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02. 65+42.02.67+42.02.69+42.02.77+42.02.79)

42.02

18215

0

0

0

Programul Termoficare (cod 42.02.01.01+42.02.01.02)

42.02.01

0

0

0

0

Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare

42.02.01.01

Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

42.02.01.02

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

HCI.

M NR. 50 _

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

14260

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

3955

| HCI.

ANEXA LZ

M NR. 6^

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol (cod 42.02.79.02)

42.02.79

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de dezvoltare

42.02.79.02

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31+43.02.39)

43.02

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere ( cod 43.02.39.02)

43.02.39

0

0

0

0

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de dezvoltare

43.02.39.02

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

-—n

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

AN

•»> n T+.Ti>->

I

Corecții financiare

45.02.02.04

h

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) A)

45.02.04

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod

45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

instrumentul turopean de Vecinătate si Parteneriat (cod

45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                      Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

Prefinanțare

45.02.08.03

ANEXA LA

Corecții financiare

45.02.08.04

HCL

MNR. 6P-

igQ&Ș

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod

45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod

45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.03+45.02.19.04) *)

45.02.19

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

A bJ’G b

' A 7 A           I

Prefinantare

45.02.19.03

--rii

HCLM NR.

Corecții financiare

45.02.19.04

—L-----□

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de ia Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

26865

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 +48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

20395

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

20395

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

[prefinanțare

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.01.03

48.02.02

5563

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

5563

ANEX/

_____.... r

^ ~ 1

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

a-^Livi N.R.

FondL

Prefinanțare

I de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.02.03

48.02.03

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Fondu 48.02.

Prefinanțare

I European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod

04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.03.03

48.02.04

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Fondu 48.02.

Prefinanțare

I European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod

05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.04.03

48.02.05

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Instrur 48.02.

Prefinanțare

nentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.05.03

48.02.11

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020                     Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

| Prefinanțare

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod

48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.11.03

48.02.12

796

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

AN îlXa L.

A

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

n1

nr.60

Prefinanțare

48.02.12.03

796

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

111

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

111

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

DENUMIREA INDICATORILOR


Buget 2020

PREVEDERI

Cod indicator ANUALE


2021


Estimări _________

ANEXA 1LA

NR. 5^9 2022™^^  2023


TOTAL


Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori


48.02.33.02CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAC^EJUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorială:MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

Formular: ANEXA 2

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI


PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

890355

818293

850056

887496

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

135261

118959

124910

130905

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

123042

113110

118769

124469

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

123042

113110

118769

124469

Autorități executive

51.02.01.03

123042

113110

118769

124469

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

419

3605

3785

3966

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

265

3357

3525

3694

Servicii publice comunitare de evidență ă persoanelor

54.02.10

154

248

260

272

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

11800

2244

2356

2470

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

7022----

ANEzvÂ

1.M NR. 6X

LA     j

TOTAL

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

36856

41893

43989

46102

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

36856

41893

43989

46102

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

23240

27391

28761

30142

Politie locala

61.02.03.04

23240

27391

28761

30142

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

771

830

872

914

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

12845

13672

14356

15046

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

320037

331327

338743

351638

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

93734

120376

117343

119500

Din total capitol:

120376

117343

119500

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

65.02.03

21961

15313

16079

16849

învățământ preșcolar

65.02.03.01

17284

10357

10875

11395

învățământ primar

65.02.03.02

4677

4956

5204

5454

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

70869

101123

97127

98315

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

19943

12809

13449

14095

învățământ secundar superior

65.02.04.02

50549

87794

83132

83648

Invatamant profesional

65.02.04.03

377

520

546

572

învățământ postliceal

65.02.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Buget 2020

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

u

AJN

M MK’ £

i L-A

'0

)

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

0

0

0

0

Școală după școală

65.02.12.01

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

904

3940

4137

4336

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

15069

17920

18821

19724

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

1055

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

1055

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

13930

17827

18723

19621

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

84

93

98

103

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

84

93

98

103

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

65039

63362

66530

69723

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

2521

1986

2085

2185

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

2233

1986

2085

2185

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

288

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

55306

51357

53925

56513

Sport

67.02.05.01

27159

27134

28490

29857

Tineret

67.02.05.02

2000

333

350

367

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021 ț—

l Jh

---2022——

ANEXz

CLMNR.S

”  2023

\ LA

E-J&d

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

26147

23890

25085

26289

Servicii religioase

67.02.06

600

333

350

367

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6612

9686

10170

10658

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)

68.02

146195

129669

136049

142691

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

9336

8535

8962

9392

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

66291

69260

72618

76215

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

66291

69260

72618

76215

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

400

401

421

441

Creșe

68.02.11

22233

7275

7639

8006

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2898

2963

3112

3262

Ajutor social

68.02.15.01

135

250

263

276

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2763

2713

2849

2986

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

45037

41235

43297

45375

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

45037

41235

43297

45375

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

122909

99354

104322

109331

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Buget 2020

Estimări

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

11   f-'

ANEXA

T » 5 Mît

LA    l

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

24402

23999

25199

26409

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

98507

75355

79123

82922

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

92729

84974

89222

93505

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

89420

78864

82806

86781

Salubritate

74.02.05.01

66350

78864

82806

86781

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

23070

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

2906

6110

6416

6724

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

403

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

182563

141786

148870

156015

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

5981

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30)

80.02.01

5981

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

5981

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Acțiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

59738

30587

32117

33659

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

59738

30587

32117

33659

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

Camere agricole

83.02.03.07

ANEXA

.A      |

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

m

.M NR. S0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

116844

111199

116753

122356

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

116844

111199

116753

122356

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

65115

69669

73152

76663

Străzi

84.02.03.03

51729

41530

43601

45693

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-116429

0

0

0

REZERVE

97.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

ZU2 I

HCLM N

TEXA la

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

0

o'

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

0

0

0

DEFICIT 1}     99.02.96 + 99.02.97

99.02

116429

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

52284

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

64145

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

781130

818293

850056

887496

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

130685

118959

124910

130905

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

118466

113110

118769

124469

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

118466

113110

118769

124469

Autorități executive

51.02.01.03

118466

113110

118769

124469

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

419

3605

3785

3966

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

265

3357

3525

3694

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

154

248

260

272

Alte servicii publice generale

54.02.50

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

11800

2244

2356

2470

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

----3023

?oaJ

TOTAL

A.

M T

£XA LA

/,

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

36856

41893

43989

46102

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

36856

41893

43989

46102

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

23240

27391

28761

30142

Politie locala

61.02.03.04

23240

27391

28761

30142

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

771

830

872

914

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

12845

13672

14356

15046

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

267687

331327

338743

351638

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

57919

120376

117343

119500

Din total capitol:

57919

120376

117343

119500

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

65.02.03

15629

15313

16079

16849

învățământ preșcolar

65.02.03.01

10952

10357

10875

11395

învățământ primar

65.02.03.02

4677

4956

5204

5454

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

41386

101123

97127

98315

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

12439

12809

13449

14095

învățământ secundar superior

65.02.04.02

28570

87794

83132

83648

Invatamant profesional

65.02.04.03

377

520

546

572

învățământ postliceal

65.02.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021____

2022

2023

TOTAL

HC!

ANfszvA. Lz

/I NR

k

I&O0O

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

0

0

0

0

Școală după școală

65.02.12.01

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

904

3940

4137

4336

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

14338

17920

18821

19724

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

324

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

324

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

13930

17827

18723

19621

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

84

93

98

103

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

84

93

98

103

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

64528

63362

66530

69723

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

2010

1986

2085

2185

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

2010

1986

2085

2185

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

55306

51357

53925

56513

Sport

67.02.05.01

27159

27134

28490

29857

Tineret

67.02.05.02

2000

333

350

367

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

-202-1------

/

HCLM

nr.QL

~  20^3

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

26147

23890

25085

26289

Servicii religioase

67.02.06

600

333

350

367

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6612

9686

10170

10658

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

130902

129669

136049

142691

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

9193

8535

8962

9392

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

66291

69260

72618

76215

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

66291

69260

72618

76215

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

400

401

421

441

Creșe

68.02.11

8188

7275

7639

8006

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2898

2963

3112

3262

Ajutor social

68.02.15.01

135

250

263

276

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2763

2713

2849

2986

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

43932

41235

43297

45375

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

43932

41235

43297

45375

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

95321

99354

104322

109331

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

Iluminat public si electrificări

70.02.06

24402

23999

25199

26409

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

70919

75355

79123

82922

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

89420

84974

—-—89333

.... .   -93^05

Din total capitol:

I

ANEXA i

-A      |

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

pici

PMNR.X1I

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

89420

78864

82806

86781

Salubritate

74.02.05.01

66350

78864

82806

86781

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

23070

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

6110

6416

6724

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

161161

141786

148870

156015

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

59498

30587

32117

33659

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

59498

30587

32117

33659

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

ANEXy

\ LA     |

Camere agricole

83.02.03.07

H

CLM NR. 6

b.

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

101663

111199

116753

122356

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

101663

111199

116753

122356

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

64940

69669

73152

76663

Străzi

84.02.03.03

36723

41530

43601

45693

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-52284

0

0

0

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

0

0

DEFICIT 99.02.96

99.02

52284

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

52284

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02+74.02+79.02)

49.02

109225

' 0

0

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

4576

0

0

0

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

4576

0

0

0

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

4576

0

0

0

Autorități executive

51.02.01.03

4576

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

Din total capitol:

7----1

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

AJ LAA i

br*---------1----

/ Choh

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

HCl

1M NR.

-

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

Alte servicii publice generale

54.02.50

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

0

0

0

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

0

0

Politie locala

61.02.03.04

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

52350

0

0

0

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

35815

0

0

0

Din total capitol:

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

2022

2023

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

65.02.03

6332

—----

învățământ preșcolar

65.02.03.01

6332

J

^A jUA

învățământ primar

65.02.03.02

--------------[

iICLAOIR.

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

29483

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

7504

învățământ secundar superior

65.02.04.02

21979

Invatamant profesional

65.02.04.03

învățământ postliceal

65.02.05

învățământ nedefinitul prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

731

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

731

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

731

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

511

0

0

0

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

511

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

223

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

288

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

Case de cultura

67.02.03.06

T A

Cămine culturale

67.02.03.07

--ANfeX?

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

H

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

0

0

0

Sport

67.02.05.01

Tineret

67.02.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

Servicii religioase

67.02.06

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

Asigurări si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

15293

0

0

0

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

143

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

Creșe

68.02.11

14045

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

1105

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

1105

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

27588

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

-----o

—---e.

------- 0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

VvEXA E? /~Y\

L

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

HULA'.

TNRTrTV

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public si electrificări

70.02.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

27588

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

3309

0

0

0

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

2906

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

403

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

21402

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

5981

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

5981

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

5981

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Acțiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

240

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

j      Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

Din total capitol:

ANEXA I.

Energie termica

81.02.06

240

-HCIJ

Alti combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

Camere agricole

83.02.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.02.50

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

15181

0

0

0

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

15181

0

0

0

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

175

Străzi

84.02.03.03

15006

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021____

2022

2023

TOTAL

HO

ANEX£ I

MNP

.A

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-64145

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.97

98.02

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

0

0

DEFICIT 1> 99.02.97

99.02

64145

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

64145

0

0

0

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

JUDEȚULCONSTANTA_________

Unitatea administrativ - teritorială MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

• Formular: anexa 2 bis


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

123042

113110

118769

124469

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

118466

113110

118769

124469

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

118466

113110

118769

124469

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

50855

56641

59474

62329

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

49053

54663

57397

60152

Salarii de baza         ■'

10.01.01

36625

43143

45300

47474

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

4800

Alte sporuri

10.01.06

40

111

117

123

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Indemnizație de vacanță

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

823

673

707

741

Drepturi de delegare

10.01.13

40

24

25

26

Indemnizații de detașare

10.01.14

A ? ,A

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

X AX

Indemnizații de hrană

10.01.17

2055

2374

2493

2613

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

4670

8338

8755

9175

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

717

828

869

911

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

717

828

869

911

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

1085

1150

1208

1266

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

1085

1150

1208

1266

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

66664

55621

58404

61206

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

6781

6664

6998

7334

Furnituri de birou

20.01.01

1030

962

1010

1058

Materiale pentru curățenie

20.01.02

55

58

61

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

648

736

773

810

Apa, canal si salubritate

20.01.04

85

96

101

106

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

300

333

350

367

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

860

954

1002

1050

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

656

767

805

844

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1501

1423

1494

1566

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1701

1338

1405

1472

Reparații curente

20.02

300

110

116

121

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

608

1506

1581

1657

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

608

1506

1581

1657

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

210

183

193

201

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

60

33

35

36

Deplasări în străinătate

20.06.02

150

150

158

165

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

63

17

18

19

Consultanta si expertiza

20.12

667

712

748

784

Pregătire profesionala

20.13

558

620

651

682

Protecția muncii

20.14

50

47

49

52

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Aj \

LA

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

0

0

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

57427

45762

48050

50356

Reclama si publicitate

20.30.01

500

592

622

651

Protocol si reprezentare

20.30.02

707

698

733

768

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

35

27

28

30

Chirii

20.30.04

2141

2628

2759

2891

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

54044

41817

43908

46016

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

0

0

0Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

ii'—

LM NR. A

r

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

0

0

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

0

0

0

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+5 1.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61 +51.01.64+51.01.70)

51.01

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

nn

ANEXA

N NH...5

^LA

0

ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.64

Transferuri acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere

51.01.70

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

0

0

0

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

55.01.65

A?

HCLM N

IEXA LA

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0

0

0

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

Suport alimentar

57.02.05

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

947

848

891

934

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

385

311

327

343

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

Sume

Inder

3 aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

562

537

564

591

nnizație pentru internship

59.41

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

0

^0-

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

i

I

I

AbB

«CI M NE

.50 L

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02+81.05)

81

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare și Investiții

81.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

(Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

| Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

4576

0 /

0

0 .

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.50)

51.02

0

0

0

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

4

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

1 iv

k J t""*

LA

£> /a

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

Transferuri de capital acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere

51.02.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.46+55.01.56+55.01.67)

55.01

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAP ARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Transferuri către intreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat

55.01.46

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local

55.01.67

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

56

0

0

A

HCLM

0

bAA «■ MR. SSL.

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (cod 56.01.03)

56.01

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)

56.02

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)

56.03

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.03)

56.05

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte ( 56.11.01 la 56.11.03)

56.11

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.11.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.11.02

—--

Cheltuieli neeligibile

56.11.03

AN c

kt

1-

tCuVi Nx.

73

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

(56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

0

0

0

>CALA

G2p

Finanțarea națională

56.28.01

ANE.

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

C.LiVl NR.

60 /£

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

-

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene ( cod 56.40.02)

56.40

0

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.40.02

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

2109

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.01.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

2109

0

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

317

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

1792

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.03.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.03.02

Cheltuieli neeligibile

58.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)

58.04

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.04.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.04.02

Cheltuieli neeligibile

58.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)

58.05

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.05.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.05.02

ANEX

\ LA

Cheltuieli neeligibile

58.05.03

HC

LM NR. Z

>0

Programe Instrumentul de Asistentă pentru Preaderare (IPAII) (58.11.01 la 58.11.03)

58.11

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.11.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.11.02

Cheltuieli neeligibile

58.11.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

58.12

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.12.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.12.02

Cheltuieli neeligibile

58.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)

58.15

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.15.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.15.02

Cheltuieli neeligibile

58.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)

58.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.16.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)

58.30

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.30.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

(58.31.01 la 58.31.03)

58.31

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.31.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

Cheltuieli neeligibile

58.31.03


Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic

European și Norvegian 2014-2021 (58.32.01 la 58.32.03)

58.32

0

0

UCENTN

0

0

Finanțarea națională

58.32.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.32.02

Cheltuieli neeligibile

58.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03)

58.33

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.33.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.33.02

Cheltuieli neeligibile

58.33.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2467

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

2467

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2467

0

0

0

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

500

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

1967

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

0

0

0

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

0

0

0Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLL

IL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE SEDATĂ ~CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACtfEJUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

Formular:   anexa 2 bis

CAP. 5402


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

ANEXA LA

HCLM NR.


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

419

3605

3785

3966

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

419

3605

3785

3966

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

419

3605

3785

3966

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

138

236

247

259

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

113

208

218

228

Salarii de baza

10.01.01

85

180

189

197

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

12

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Indemnizație de vacantă

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Drepturi de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrană

10.01.17

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

16

28

29

31

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

0

0

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

-

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contr

ibutii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

25

28

29

31

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

A T<Ț~

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Trn * f. v.

<^A LA

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1 i

iCIsiv; 1 'fZxT

/<a

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

25

28

29

31

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

281

3369

3538

3707

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20:01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

—n o

Medicamente

20.04.01

AH

bxa la

Materiale sanitare

20.04.02

NI

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

4

5

5

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4

5

5

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

AM

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

265

3357

3525

3694

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

265

3357

3525

3694

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

16

8

8

8

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

16

8

8

8

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

0

0

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

A >

"I ..

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

■jjl/ZlA LA

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLU

IL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

0

0

0

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+ 51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70)

51.01

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

r ’omâu

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.64

Transferuri acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere

51.01.70

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

0

0

0

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

55.01.65

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0

0

0

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

ane

KALA

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

li

[CLM NR.

Suport alimentar

57.02.05

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

0

0

0

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

Indemnizație pentru internship

59.41

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)

81

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei'publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

-

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

ĂW

Sume

rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare și Investiții

81.05

ÎHÎ

3LM NR-.

-

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

0

0

0 . .

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.50)

51.02

0

0

0

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

Transferuri de capital acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere

: : 51.02.50

1CLM NR

■ SSzsh

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.46+55.01.56+55.01.67)

55.01

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Transferuri către intreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat

55.01.46

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local

55.01.67

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

56

ANEXA LA

HCLM NR. ^0

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (cod 56.01.03)

56.01

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)

56.02

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)

56.03

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.03)

56.05

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte ( 56.11.01 la 56.11.03)

56.11

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.11.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.11.02

Cheltuieli neeligibile

56.11.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

1 hclm nr- rșUxxSsSs

------- 0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (cod 56.40.02)

56.40

l iirl M NR-

1 0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.40.02

-

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

0

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.01.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.03.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.03.02

Cheltuieli neeligibile

58.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)

58.04

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.04.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.04.02

Cheltuieli neeligibile

58.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)

58.05

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.05.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.05.02

Cheltuieli neeligibile

58.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11.01 la 58.11.03)

58.11

_____&    o

i            0

0

0

Finanțarea națională

58.11.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.11.02

\ UC1M

Cheltuieli neeligibile

58.11.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

58.12

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.12.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.12.02

Cheltuieli neeligibile

58.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)

58.15

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.15.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.15.02

Cheltuieli neeligibile

58.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)

58.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.16.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)

58.30

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.30.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

(58.31.01 la 58.31.03)

58.31

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.31.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

Cheltuieli neeligibile

58.31.03

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic

European și Norvegian 2014-2021 (58.32.01 la 58.32.03)

58.32

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.32.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.32.02

Cheltuieli neeligibile

58.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03)

58.33

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.33.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.33.02

Cheltuieli neeligibile

58.33.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

--io

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

"InEXA LA   |o

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

irfl K/i MR.               D

0

0

0

Construcții

71.01.01

1*1 v*A*-*-                   r

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare Ia capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

0

0

0

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

0

0

0

ANTPYA I A     I

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

HCLM NI

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACJ^E

JUDEȚULCONSTANTA_________

Unitatea administrativ - teritorială MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

Formular:


anexa 2 bis


CAP. 5502


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023


anexa la

HCLM NR. £)Q      1


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

11800

2244

2356

2470

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

11800

2244

2356

2470

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

11800

2244

2356

2470

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

0

0

0

0

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Indemnizație de vacantă

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Drepturi de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

AN

F.XâLA

Alocații pentru locuințe

10.01.16

? ^0

Indemnizații de hrană

10.01.17

HCLM l 'i

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

0

0

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

0

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

0

189

198

208

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

T ransport

20.01.07

^TP.XÂ I

A

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

MP QD

/ 2C& (

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

0

0

0

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

A

MEXA Lf

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

HCLMl

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

189

198

208

Comisioane si alte costurrafeFente imprumuturilor externe

20.24.01

189

198

208

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

0

0

0

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

11800

2055

2158

2262

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

11800

2055

2158

2262

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30:02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

11800

2055

2158

2262

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

0

0

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

l       A N

•pv 4 J A

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

ț       rtr

1 orn k fi M

9 ,^0

mb

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

I riULM

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

0

0

0

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+ 51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70)

51.01

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

■■

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

A.

-A

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

mcy

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.64

Transferuri acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere

51.01.70

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

0

0

0

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

55.01.65

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0

0

0

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

ff—

bn-----1

/ 9QJ2.

Suport alimentar

57.02.05

^HCU

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

0

0

0

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

Sume

Inden

aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

finizație pentru internship

59.41

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)

81

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

1 0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

r— TZjpx?

■ LA   j

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare și Investiții

81.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

0

0

0

0 .

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.50)

51.02

0

0

0

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

ane>

-n K/i MP

ĂLA

w

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

1TA

Transferuri de capital acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere

51.02.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.46+55.01.56+55.01.67)

55.01

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat

55.01.46

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local

55.01.67

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

56

0

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (cod 56.01.03)

56.01

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)

56.02

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)

56.03

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

0

0

J0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

AN

EXA LA

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

HCI.MNF

(7)0   /

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.03)

56.05

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte ( 56.11.01 la 56.11.03)

56.11

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.11.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.11.02

Cheltuieli neeligibile

56.11.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

r-

■--- - -

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

ANE

KALA

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

E

'CLM NR.

p

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene ( cod 56.40.02)

56.40

0

___

=7-          U

Finanțarea externă nerambursabilă

56.40.02

ANEXA

. LA

. r> /■

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

HCI

,M NR.

v /

P--

0

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

• 0

0

0

0

Finanțarea națională

58.01.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.03.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.03.02

Cheltuieli neeligibile

58.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)

58.04

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.04.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.04.02

Cheltuieli neeligibile

58.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)

58.05

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.05.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.05.02

Cheltuieli neeligibile

58.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11.01 la 58.11.03)

58.11

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.11.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.11.02

Cheltuieli neeligibile

58.11.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

58.12

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.12.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.12.02

Cheltuieli neeligibile

58.12.03

A

VA IA

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)

58.15

1 ’

-ICLM NR

£2_';

0

Finanțarea națională

58.15.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.15.02

Cheltuieli neeligibile

58.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)

58.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.16.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)

58.30

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.30.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)

58.31

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.31.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

Cheltuieli neeligibile

58.31.03

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic

European și Norvegian 2014-2021 (58.32.01 la 58.32.03)

58.32

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.32.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.32.02

Cheltuieli neeligibile

58.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03)

58.33

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.33.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.33.02

Cheltuieli neeligibile

58.33.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

0

0

—-— 0

Construcții

71.01.01

r      a?

i'F.XA

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1          ’fc A K

® 5P -

jgggp

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

1i-

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

0

0

0

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAC^E

JUDEȚULCONSTANTA_________

Unitatea administrativ - teritorială MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

Formular:   anexa 2 bis

CAP. 6102


ANEXA LA

HCLM NR. 60


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

36856

41893

43989

46102

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

36856

41893

43989

46102

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

36856

41893

43989

46102

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

18438

19973

20973

21981

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

14711

15161

15920

16685

Salarii de baza

10.01.01

10500

11698

12283

12873

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

1500

Alte sporuri

10.01.06

211

133

140

147

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Indemnizație de vacantă

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Drepturi de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

\ -X

-

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

yn

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrană

10.01.17

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

2500

3330

3497

3665

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 (a 10.02.06+10.02.30)

10.02

3400

4368

4587

4807

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

3050

3995

4195

4396

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

350

373

392

411

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

327

444

466

489

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

327

444

466

489

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

18418

21920

23016

24121

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

733

891

935

980

Furnituri de birou

20.01.01

100

111

117

123

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

7

8

8

9

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2

2

2

2

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

600

755

793

831

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8

8

8

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

24

7

7

7

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

369

3147

3304

3463

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

0

l            0

Medicamente

20.04.01

f-—-

LA

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

yHCI

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2716

2527

2654

2781

Uniforme si echipament

20.05.01

1176

617

648

679

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1540

1910

2006

2102

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

737

100

105

110

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

0

0

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

13863

15255

16018

16787

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2

5

5

5

Chirii

20.30.04

647

990

1040

1090

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

13214

14260

14973

15692

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

LA

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

\'4S

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

0

0

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur .

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiuniie de leasing

30.03.05

TITLU

L IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

0

0

0

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 + 51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70)

51.01

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

anex

fa. LA

/ Or

oh

Transferuri dih: bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

HG

LM. NR-

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.64

Transferuri acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere

51.01.70

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

0

0

0

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

55.01.65

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0

0

0

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

-

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

XALA

Suport alimentar

57.02.05

1

in K4 NR.

g?P

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12

+59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

1 £

0

0

0

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

Sume

Inden

aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

inizație pentru internship

59.41

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)

81

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

ANEX

ALA

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

HC

,LM NR. (

Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare și Investiții

81.05

-

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.50)

51.02

0

0

0

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

ANI

&XAIA-

Transferuri de capital acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere

51.02.50

HCLM NR

60 fi

^4

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.46+55.01.56+55.01.67)

55.01

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Transferuri către intreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat

55.01.46

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local

55.01.67

■------------~ ■

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

56

0

HC

AN

:lm nr.

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (cod 56.01.03)

56.01

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)

56.02

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)

56.03

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.03)

56.05

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte ( 56.11.01 la 56.11.03)

56.11

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.11.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.11.02

ANEXA LA

Cheltuieli neeligibile

56.11.03

JLM NR. J

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17:01 la 56.17.03)

56.17

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

ĂNEXA

JLA

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene ( cod 56.40.02)

56.40

0

I/I MP   0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.40.02

A i.Vz.1—<

J.O 1

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

0

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)     -

58.01

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.01.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.03.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.03.02

Cheltuieli neeligibile

58.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)

58.04

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.04.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.04.02

Cheltuieli neeligibile

58.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)

58.05

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.05.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.05.02

Cheltuieli neeligibile

58.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11.01 la 58.11.03)

58.11

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.11.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.11.02

Cheltuieli neeligibile

58.11.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

58.12

0

\ 0

Finanțarea națională

58.12.01

Abis

Finanțare externă nerambursabilă

58.12.02

hclmw

Cheltuieli neeligibile

58.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)

58.15

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.15.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.15.02

Cheltuieli neeligibile

58.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)

58.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.16.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)

58.30

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.30.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

(58.31.01 la 58.31.03)

58.31

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.31.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

Cheltuieli neeligibile

58.31.03

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic

European și Norvegian 2014-2021 (58.32.01 la 58.32.03)

58.32

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.32.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.32.02

Cheltuieli neeligibile

58.32.03

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03)

58.33

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.33.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.33.02

Cheltuieli neeligibile

58.33.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

0

0

0

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

anTRzCA

LA

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

HCL

XV A » - - -

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

0

0

0

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENAGRE ir

JUDEȚULCONSTANTA_________

Unitatea administrativ - teritorială MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

Formular:


anexa 2 bis


CAP. 6502


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

ANEXA LA

HCLMNR.SD <


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

- iiiii iei"8--- ■ 1 '

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

93734

120376

117343

119500

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

57919

120376

117343

119500

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

57919

120376

117343

119500

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

0

0

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

0

0

0

0

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Indemnizație de vacanță

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

ANEXA LA

HCLM NR. 6P


Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Drepturi de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrană

10.01.17

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

0

0

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

0

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

26666

87280

83361

84624

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

15470

55012

69489

70087

Furnituri de birou

20.01.01

441

385

404

423

Materiale pentru curățenie

20.01.02

451

355

373

391încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

9174

49285

(§3476

63787

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1899

1849

1941

2034

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

8

23

24

25

Piese de schimb

20.01.06

10

6

6

6

Transport

20.01.07

489

423

444

465

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

300

331

348

364

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

635

558

586

614

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2063

1797

1887

1978

Reparații curente

20.02

2583

22795

3925

4113

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

25

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

25

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

62

14

15

15

Medicamente

20.04.01

4

7

7

7

Materiale sanitare

20.04.02

12

1

1

1

Reactivi

20.04.03

6

4

5

5

Dezinfectanti

20.04.04

40

2

2

2

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1250

1396

1466

1537

Uniforme si echipament

20.05.01

6

13

14

15

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

5

4

4

4

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1239

1379

1448

1518

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

75

121

127

133

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

75

121

127

133

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

11

13

14

15

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

74

39

41

43

Consultanta si expertiza

20.12

11

1

1

1

Pregătire profesionala

20.13

274

223

234

245

Protecția muncii

20.14

251

243

255

267

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

AN

EXALA

gsdp

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

HCLM N'

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

0

0

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

6

7

7

7

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

6574

7416

7787

8161

Reclama si publicitate

20.30.01

6

1

1

1

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

4

4

4

4

Chirii

20.30.04

7

7

7

7

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6557

7404

7775

8149

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

-

a M'P'X

\ l .A

■2

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

S 1*^

s * 4 M D 7

ăf) /DO

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

A aC

LM    x-

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

0

0

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

382

401

420

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70)

51.01

0

382

401

420

Transferuri către instituții publice

51.01.01

382

401

420

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

I       A

I HCI .M

NhXA Lz

’-jr. b Q

\ I

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Li—

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

51.01.61

Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

51.01.64

Transferuri acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere

51.01.70

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

15372

15375

15375

15375

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

15372

15375

15375

15375

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

15372

15375

15375

15375

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID

55.01.65

ANE?G

kLA

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

HC

NK.

)

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

881

3905

4100

4298

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

881

3905

4100

4298

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

856

1503

1578

1654

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

25

28

29

31

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

Suport alimentar

57.02.05

2374

2493

2613

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

15000

13434

14106

14783

Burse

59.01

15000

13434

14106

14783

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

ANE'

LA LA

f         . r'i

Indemnizație pentru internship

59.41

H

2LM NR..

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)

81

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

Sume

rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare și Investiții

81.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

| Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

-----ftrvt

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

35815

■ 5

1CLM NK

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.50)

51.02

0

0

0

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

Transferuri de capital acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere

51.02.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.46+55.01.56+55.01.67)

55.01

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat

55.01.46

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local

55.01.56

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local

55.01.67

,a?.;EX-A J A

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

56

0

-------------------------1-------------------------

î i-ICL

1______

0

M MR.

0 /sa

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (cod 56.01.03)

56.01

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)

56.02

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)

56.03

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.03)

56.05

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte ( 56.11.01 la 56.11.03)

56.11

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.11.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.11.02

Cheltuieli neeligibile

56.11.03

an bxa

LA

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 ia 56.15.03)

56.15

0

H.CL

"6

VîNR.

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

A    |

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

rlCLM

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene ( cod 56.40.02)

56.40

0

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.40.02

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

23707

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

23707

0

0

0

Finanțarea națională

58.01.01

3558

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

20149

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)

58.03

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.03.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.03.02

Cheltuieli neeligibile

58.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)

58.04

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.04.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.04.02

Cheltuieli neeligibile

58.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05.01 la 58.05.03)

58.05

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.05.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.05.02

A HX A

Î,A

Cheltuieli neeligibile

58.05.03

p / Dcu

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11.01 la 58.11.03)

58.11

0

-..... r

0

0

0

Finanțarea națională

58.11.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.11.02

Cheltuieli neeligibile

58.11.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12.01 la 58.12.03)

58.12

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.12.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.12.02

Cheltuieli neeligibile

58.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)

58.15

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.15.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.15.02

Cheltuieli neeligibile

58.15.03

Alte facilități și instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03) (AFIP)

58.16

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.16.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.16.02

Cheltuieli neeligibile

58.16.03

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30.01 la 58.30.03)

58.30

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.30.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.30.02

Cheltuieli neeligibile

58.30.03

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)

58.31

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.31.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

Cheltuieli neeligibile

58.31.03

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic

European și Norvegian 2014-2021 (58.32.01 la 58.32.03)

58.32

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.32.01

1

Finanțare externă nerambursabilă

58.32.02

‘KNEXAI

Cheltuieli neeligibile

58.32.03

j JV

iNK. j ) C

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și

Norvegian 2014-2021 (58.33.01 la 58.33.03)

58.33

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.33.01

Finanțare externă nerambursabilă

58.33.02

Cheltuieli neeligibile

58.33.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

12108

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

12108

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

12108

0

0

0

Construcții

71.01.01

10160

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

1948

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

0

0

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

0

0

0

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

—1

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

/s.1

HCLM N

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

JUDEȚUL:CONSTANTA__________

Unitatea administrativ - teritorială MUNICIPIU REȘEDINȚA DE JUDEȚ CONSTANTA

Formular:   anexa 2 bis

CAP. 66,02


BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2021

2022

2023

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

15069

17920

18821

19724

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

14338

17920

18821

19724

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

14338

17920

18821

19724

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13300

16867

17712

18562

Cheltuieli saiariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

12841

16158

16967

17782

Salarii de baza

10.01.01

10677

13430

14102

14779

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

1505

1998

2098

2199

Alte sporuri

10.01.06

144

55

58

61

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Indemnizație de vacantă

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Drepturi de delegare

10.01.13

I

Indemnizații de detașare

10.01.14

/

knexa 1

■A

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

HCLM

NR.

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrană

10.01.17

515

675

709

743

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

180

337

354

371

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

180

337

354

371

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

279

372

391

409

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

279

372

391

409

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10.03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

505

807

850

891

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

156

82

87

91

Furnituri de birou

20.01.01

18

17

18

19

Materiale pentru curățenie

20.01.02

16

15

16

17

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

ANEX?

.LA

Piese de schimb

20.01.06

0

HCI