Hotărârea nr. 5/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 433/2019 PRIVIND STABILIREA VALORII TRANȘEI TICHETELOR VALORICE PENTRU ANUL 2020

^oNSTANr^ românia

OLA JUDEȚUL CONSTANȚA


tjm MUNICIPIUL CONSTANȚA gfAH CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 433/2019 privind stabilirea valorii tranșei tichetelor valorice pentru anul 2020

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

1 Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 7705 /15.01.2020;

Văzând raportul Direcției generale de asistență socială înregistrat sub nr. 4528/20.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Ținând cont de prevederile art. 5 alin. (1) din H.C.L. nr. 24/2016 privind aprobarea programului „RESPECT";

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se modifică art. 1 din HCL nr. 433/2019 în sensul că valoarea tranșei tichetelor valorice este de 50 lei pentru fiecare beneficiar.

Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 433/2019 rămân neschimbate.

Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, MARCELA ENACHE