Hotărârea nr. 49/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de ^0  .01.2020:

Având în vederea referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 7104/14.01.2020, raportul secretarului general Constanța înregistrat sub nr. 7863/15.01.2020, precum și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului local adoptat prin HCL nr. 159/2002, modificat prin HCL nr. 5/2005, precum și HCL nr. 493/2019 prin care a fost ales președinte de ședință domnul Patrichj Teodor;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) art. 123 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

x Art. 1 - 'Sev alege în funcția de președinte de ședință domnul(a) fC£>Z_4^~   //cMAJ^-4^_______Pe 0 perioadă de 3 luni.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre celor interesați și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

.Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: o? q pentru,     *— împotrivă, J abțineri.

La data adoptării sunt în funcție"consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL


Marcelă Enache

CONSTANȚA