Hotărârea nr. 48/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 3 LA HCL NR. 201/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE


$ ROMÂNIA mlfȘîW JUDETUL CONSTANȚA |I| |yj |T| MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL pentru modificarea anexei nr. 3 la HCL nr. 201/2016 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

Având în vedere referatul de aprobare nr. 11879/21.01.2020 al domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul secretarului general al municipiului Constanța înregistrat sub nr. 12397/21.01.2020;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local adoptat prin HCL nr. 159/30.05.2002, modificat prin HCL nr. 5/29.01.2005, precum și HCL nr. 201/2016 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța, a HCL nr._______/2020

privind^validarea în funcția de consilier local a domnului Barată Bogdan-Dumitru;

în temeiul prevederilor art. 124, 129 alin. 14 și art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se modifică componența Comisiei de specialitate nr. 3- pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, prevăzută în anexa 3 la HCL nr. 201/2016, în sensul că în locul domnului Constantin Victor se nominalizează domnul Barață Bogdan-Dumitru.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 201/2016 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre persoanelor vizate și Direcției financiare, în vederea punerii în aplicare, și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, <—împotrivă, '— abțineri.

La data adoptării sunt în funcție P~ț- de consilieri din 27 membri.


'CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR .GENERA

Marcela Enache

CONSTANȚA

Nr.       / 30-OA 2020