Hotărârea nr. 47/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART. 5.1 LIT. P) DIN ANEXA LA HCL NR. 261/2019 PRIVIND DESEMNAREA ADMINISTRATORULUI SPECIAL AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE ÎN CADRUL PROCEDURII DE INSOLVENȚĂ

ROMÂNIA


HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 5.1 lit. p din anexa la HCL nr. 261/2019 privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice în cadrul procedurii de insolvență

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de      01.2020:

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 8120/15.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Compartimentuluimonitorizare întreprinderi publice și ADI-uri înregistrat sub nr. 8570/16.01.2020,

Având în vedere prevederile art.52 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

Văzând prevederile HCL nr.261/2019 privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice în cadrul procedurii de insolvență și ale HCL nr.397/2019 privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice în cadrul procedurii de insolvepță;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică art. 5.1 lit. p din anexa la HCL nr. 261/2019 privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice în cadrul procedurii de insolvență în sensul că va avea următorul cuprins:

„Să transmită mandantului, lunar, un raport care să conțină principalele măsuri adoptate până la data raportului, impactul acestora asupra operațiunilor desfășurate de Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanța, inclusiv contul de profit și pierdere și situația fluxurilor de numerar, raport care va sta la baza plății indemnizației stabilite."

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr.261/2019, modificată prin HCL nr.397/2019 rămân neschimbate.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală - Serviciul juridic, Direcției financiare, Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru         împotrivă, '  _______abțineri

La data adoptării sunt în funcție cZv consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, // /                   CONTRASEMNEAZĂ

ÎL          f Jl L                    SECRETAR GENERAL

’     Jv                     MARCELA ENACHE