Hotărârea nr. 46/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL PRACTICAT DE CĂTRE RADET CONSTANȚA, ÎNCEPÂND DIN 01.01.2020 PENTRU ENERGIA TERMICĂ DESTINATĂ CONSUMULUI POPULAȚIEI (CASNIC) ȘI PENTRU ENERGIA TERMICĂ DESTINATĂ CONSUMATORILOR NONCASNICI


HOTĂRÂRE

privind stabilirea prețului local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța, începând din 01.01.2020 pentru energia termică destinată consumului populației (casnic) și pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de .^P..!...01.2020 ;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 10838/20.01.2020

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului, Decizia Președintelui A.N.R.E. nr.2025/27.11.2019 privind aprobarea prețurilor reglementate pentru energia termică livrată în S.A.C.E.T. în semestrul I al anului 2020 din centrala CET Palas aparținând Societății Electrocentrale Constanța S.A. și memoriul justificativ nr. B 1336/23.01.2020 al R.A.D.E.T. Constanța,

Având în vedere prevederile:

  • -  art.8, alin(3), lit.k din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art.8 alin. (1) ,alin. (2) lit. d) și art.4O alin.(9) din Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art.6 alin (1) din Ordinul nr.66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă in cogenerare, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală;

Luând în considerare prevederile H.C.L. nr.568/19.12.2019 privind darea în administrarea R.A.D.E.T. Constanța a rețelei de transport a energiei termice a municipiului Constanța;

In temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit d), alin. (7) lit. n) și ale art. 196 alin.l lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se stabilește prețul local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța, începând cu data de 01.01.2020 pentru energia termică destinată consumului populației (casnic) la nivelul de 462,28 lei/MWh (respectiv 537,63 lei/Gcal) inclusiv TVA;

Art.2 Se stabilește prețul local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța, începând cu data de 01.01.2020 pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici la nivelul de 537,72 lei/MWh (respectiv 625,37 lei/Gcal) inclusiv TVA;

Art.3 Se stabilește prețul local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța, începând cu data de 01.01.2020 pentru energia termică destinată consumului populației(casnic) furnizată prin rețeaua de transport la nivelul de 310,83 lei/MWh(respectiv 361,49 lei/Gcal.)

Art.4 Se stabilește prețul local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța, începând cu data de 01.01.2020 pentru energia termică destinată consumului noncasnic furnizată prin rețeaua de transport la nivelul de 379,63 lei/MWh (respectiv 441,51 lei/Gcal.)

Art.5 Prețul local prevăzut la art.l este stabilit conform modalității de calcul prevăzută în anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Prețul local prevăzut la art. 2 este stabilit conform modalității de calcul prevăzută în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Prețul local prevăzut la art.3 este stabilit conform modalității de calcul prevăzută în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Prețul local prevăzut la art. 4 este stabilit conform modalității de calcul prevăzută în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.9 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, A.N.R.E., Direcției județene de statistică Constanța, R.A.D.E.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : pentru, Sj impotrivă.^- abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri.


v


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA EN^CHEConstanța


Prețul local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța pentru energia termică destinată consumului populației(casnic) începând cu data de 01.01.2020

AN 2019

Tip furnizare

Preț mediu ponderat inclusiv TVA

Punct termic

Centrală gaz cvartal

Centrale de bloc

TOTAL

Tarif pe UM

Cantitate vândută

Valoare fără TVA

Valoare totală

Tarif pe UM

Cantitate vândută

Valoare fără TVA

Valoare totală

Tarif pe UM

Cantitate vândută

Valoare fără TVA

Valoare totală

Cantitate vândută

Valoare totală

UM

MWh

470,56

291.991

115.461.753

137.399.486

303,50

8.657

2.207.899

2.627.400

290,97

6.084

1.487.643

1.770.295

306.732

141.797.180

462,28

Gcal

547,26

251.067

115.461.483

137.399.164

352,97

7.444

2.207.882

2.627.379

338,39

5.231

1.487.607

1.770.252

263.742

141.796.796

537,63

Prețul de producere și tarifele pentru transport, distribuție și furnizare aferente Electrocentrale Constanța SA și RADET Constanța

Preț unitar fără TVA

TVA

Preț total

Pondere în prețul mediu oonderat

MWh

Gcal

MWh

Gcal

MWh

Gcal

Electrocentrale CT SA

209,13

243,22

39,73

46,21

248,86

289,43

53,83%

RADET Constanța

52,07

60,56

9,89

11,51

61,96

72,06

13,40%

RADET Constanța

134,23

156,11

25,50

29,66

159,73

185,77

32,76%

TOTAL

395,43

459,89

75,131

87,38

470,56|

547,26

100,00%

Calculul prețului mediu ponderat s-a efectuat la cantitatea de energie termică vândută în anul 2019.

Prețul mediu ponderat de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică este mai mic decât prețul de producere și tarifele de distribuție a energiei termice prin puncte termice calculat conform prevederilor art.8 si art.40 din Legea 325/2006.

Decizia A.N.R.E nr.2025/27.11.2019 privind aprobarea prețului de 261,20 lei/Mwh (200,28 lei/Mwh producere energie termică +8,85 lei/Mwh energie electrică consumată pt pompele din rețeaua de termoficare +52,07 lei/Mwh cost aferent rețelei de transport) pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte în semestrul I al anului 2020 din centrala CET Palas aparținând Societății Electrocentrale Constanța S.A destinată consumului populației (casnic).


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ^ENA£HEAnexa nr.2 la H.C.L. nr

Prețul local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța pentru energia termică destinată consumului noncasnic începând cu data de 01.01.2020

AN 2019

Tip furnizare

Preț mediu ponderat inclusiv TVA

Punct termic

Centrală gaz cvartal

Centrale de bloc

TOTAL

Tarif pe UM

Cantitate vândută

Valoare fără TVA

Valoare totală

Tarif pe UM

Cantitate vândută

Valoare fără TVA

Valoare totală

Tarif pe UM

Cantitate vândută

Valoare fără TVA

Valoare totală

Cantitate vândută

Valoare totală

UM

MWh

539,37

40.773

18.480.242

21.991.488

359,50

359

108.383

128.976

340,47

17

4.806

5.719

41.148

22.126.183

537,72

Gcal

627,29

35.058

18.480.321

21.991.582

418,09

308

108.381

128.973

395,97

14

4.806

5.719

35.381

22.126.275

625,37

Prețul de producere și tarifele pentru transport, distribuție și furnizare aferente Electrocentrale Constanța SA și RADET Constanța

Preț unitar fără TVA

TVA

Preț total

Pondere în prețul mediu Donderat

MWh

Gcal

MWh

Gcal

MWh

Gcal

Electrocentrale CT SA

266,95

310,46

50,72

58,99

317,67

369,45

59,08%

RADET Constanța

52,07

60,56

9,89

11,51

61,96

72,06

11,52%

RADET Constanța

134,23

156,11

25,50

29,66

159,73

185,77

29,40%

TOTAL

453,251

527,13

86,12

100,15

539,37

627,29

100,00%

Calculul prețului mediu ponderat s-a efectuat la cantitatea de energie termică vândută în anul 2019.

Prețul mediu ponderat de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică este mai mic decât prețul de producere și tarifele de distribuție a energiei termice prin puncte termice calculat conform prevederilor art.8 si art.4O din Legea 325/2006.

Decizia A.N.R.E nr.2025/27.11.2019 privind aprobarea prețului de 319,02 lei/Mwh (258,10 lei/Mwh producere energie termică +8,85 lei/Mwh cost energie electrică pentru pompele din rețeaua de termoficare +52,07 lei/Mwh cost aferent rețelei de transport) pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte în semestrul I al anului 2020 din centrala CET Palas aparținând Societății Electrocentrale Constanta S.A destinată consumului noncasnic.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA Ei|A£J4E


^0 fM)            V

Prețul local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța pentru energia termică destinată consumului populației(casnic) furnizată prin rețeaua de transport începând cu data de 01.01.2020

Preț unitar fără TVA

TVA

Preț total

Pondere în preț

MWh   |

Gcal

MWh   |

Gcal

MWh    |

Gcal

Electrocentrale CT SA

preț producere

209,131

243,22

39,73

46,21

248,86

289,43

80,07%

RADET Constanța

preț transport

52,07,

60,56

9,89,

11,51

61,96|

72,06

19,93%

TOTAL

261,20||

303,78

49,63||

57,72

310,83||

361,49

100,00%Decizia A.N.R.E nr.2025/27.11.2019 privind aprobarea prețului de 261,20 lei/Mwh (200,28 lei/Mwh producere energie termică +8,85 lei/Mwh energie electrică consumată pt pompele din rețeaua de termoficare +52,07 lei/Mwh cost aferent rețelei de transport) pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte în semestrul I al anului 2020 din centrala CET Palas aparținând Societății Electrocentrale Constanța S.A destinată consumului populației (casnic).


CONTRASEMNEAZĂ


ROMÂNIA

Anexa nr.4 la H.C.L. nr


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Prețul local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța pentru energia termică destinată consumului noncasnic

furnizată prin rețeaua de transport începând cu data de 01.01.2020

Preț unitar fără TVA

TVA

Preț total

Pondere în prețul mediu ponderat

MWh   |

Gcal

MWh   |

Gcal

MWh    |

Gcal

Electrocentrale CT SA

266,95

310,46

50,72

58,99

317,67

369,45

83,68%

RADET Constanța

52,07|

60,56

9,89|

11,51

61,96]

72,06

16,32%

TOTAL

319,02||

371,02

60,61||

70,49

379,63||

441,51

100,00%

Decizia A.N.R.E nr.2025/27.11.2019 privind aprobarea prețului de 319,02 lei/Mwh (258,10 lei/Mwh producere energie termică +8,85 lei/Mwh cost energie electrică pentru pompele din rețeaua de termoficare +52,07 lei/Mwh cost aferent rețelei de transport) pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte în semestrul I al anului 2020 din centrala CET Palas aparținând Societății Electrocentrale Constanța S.A destinată consumului noncasnic.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,