Hotărârea nr. 45/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIEI SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN DOMENIUL CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV, ÎN VEDEREA APĂRĂRII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIN PRIMAR, PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PRECUM ȘI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind achiziția serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică în domeniul contenciosului administrativ în vederea apărării intereselor municipiului Constanța prin primar, primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului local al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.7529/15.01.2020, raportul Direcției administrație publică locală nr.13266/22.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniuluiu public și privat al municipiului Constanța, precum și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile art. 1, alin.(2) lit.b din O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere prevederile art. 29 alin.(l) lit.d din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(14) și art.196 alin.(l) lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă achiziția serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică în domeniul contenciosului administrativ în vederea apărării intereselor municipiului Constanța prin primar, primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului local al municipiului Constanța, aferente celor 4 loturi, după cum urmează:

  • - Lotul 1 - urbanism și amenajarea teritoriului;

  • - Lotul 2 - administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

  • - Lotul 3 - servicii publice;

  • - Lotul 4 - financiar - fiscal, litigii de muncă și alte acte administrative.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, prin intermediul aparatului de specialitate, să întocmească documentația necesară în vederea achiziției serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică în domeniul contenciosului administrativ în vederea apărării intereselor municipiului Constanța prin primar, primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului local al municipiului Constanța, aferente celor 4 loturi.

Art.3. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, să semneze acordurile cadru și contractele subsecvente de asistență și reprezentare juridică, aferente celor 4 loturi.

Art.4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală - Serviciul juridic, Direcției financiare, Direcției achiziții si investiții publice, în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru ' 'împotrivă,_

La data adoptării sunt în funcție

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

nsȚr^-o/.^oabțineri membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

MARCELA ENACHE