Hotărârea nr. 44/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ART. 3 AL HCL NR. 529/2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din „art. 3 al HCL nr. 529/2018

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data <SQ.Q 4 - 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 9729/17.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și raportul Direcției urbanism nr. 11869/21.01.2020;

Având în vedere prevederile art. 27A1 lit. a) și d), art. 47 din Legea nr. 350/2001,' privind amenajarea’ teritoriului Și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă.îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 3 al HCL nr. 529/2018 - aprobare PUZ pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Unirii, str. Răchitași și str. Grozești, inițiator Gore Gheorghe, în sensul punerii în acord cu prevederile Regulamentului local de urbanism aferent documentației de urbanism aprobate prin HCL nr. 529/2018.

Astfel, art. 3 din HCL nr. 529/2018 se modifică și va avea următorul conținut: "începând cu data adoptării prezentei își încețează aplicabilitatea documentațiile de urbanism aprobate anterior care nu sunt. specificate în Regulamentul local de urbanism aferent documentației precizate la ărț. 1."

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 529/2018 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații, consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului.Constanța, iar către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

nta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: i,’’" ' ? abțineri.


Prezgnta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, (0 împotrivă,       abțineri.

pcție ; c^pcon sil ieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERALPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ȚcpQ/W IC


CONSTANȚA

NR.                (U r 2020