Hotărârea nr. 42/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PUNEREA ÎN EXECUTARE A SENTINȚEI CIVILE NR. 1894/05.12.2018, PRONUNȚATĂ ÎN DOSARUL CIVIL NR. 8178/118/2017, RĂMASĂ DEFINITIVĂ, REFERITOARE LA HCL NR. 165/2017

HOTĂRÂRE

privind punerea în executare a sentinței civile nr. 1894/05.12.2018 pronunțată în dosarul civil nr. 8178/118/2017, rămasă definitivă, referitoare la HCL nr. 165/2017

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de           , 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 6576/14,01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoitare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr...11823/21.01,2020 ;

Având în vedere prevederile .Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27^1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 18 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Văzând sentința civilă nr., 1894/05.12.2018 a Tribunalului Constanța, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 5/08.01.2020 a Curții de Apel Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

.: H O. TĂR.ĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă punerea. în executare a sentinței civile nr. 1894/05.12.2018 pronunțată în dosarul civil nr: 8178/118/2017, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 5/08'. 01.20’20 ă: Curții de Apel Constanța, referitoare la HCL nr. 165/31.05.2017 privind respirig.erea;Planului urbanistic zonal pentru terenurile situate pe str. Mr. Șofran nr. 24B-24C, inițiator Puiu Nicolae.

Art. 2 - Se aproba terenuri situate în municip

:P.iăhȘtifrtjani.Știc zonal pentru imobilele reprezentând Iuf Constanță; str. Mr. Șofran nr. 24B-24C, conform


documentației tehnice elaborate conform sentinței civile nr. 1428/CA/14.03.2013 a Tribunalului Constanța și a certificatuiui de urbanism nr. 3764/02.12.2014, documentație anexată cârd face parte integrantă din prezenta hotărâre. .

Terenul situat în str. Mr: Șofran nr 24B-24C, în suprafață de 372 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 232994, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietatea soților Puiu Nicolae și Geta, : conform actului de alipire autentificat sub nr. 2912/13.12.2012 la Biroui notarilor publici Anastase și asociații.

Art. 3 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 2 este de 3 ani de la data aprobării prezentei; cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 4 - Compartirnentu;!,0;r^|^țl.l;v;g:.Qn:șîlIul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre pjțeoțiâiJUrbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Puiu Nicolae, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Corișiliuțjudșjșkfi Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotarâr^ă^va;Wcqrțiuriicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de.consilierii locali astfel: pentru, împotrivă^. & abțineri.

La data adoptării sunt-în'funcție.-j2^iconsilieri din TJ membri.REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ imobil Dth + P + 4E

IglOOÂRlMANU^

wbw

X$ws^1> ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

R.L.U. este o documentație care cuprinde detalii si prescripții pentru aplicarea reglementarilor planului urbanistic zonal bloc Dth + P + 4E.

Odata cu aprobarea R.L.U., prescripțiile (permisiuni si interdicții) cuprinse in regulament, devin obligatorii la autorizarea executării lucrărilor in teritoriul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal.

P.U.Z. si R.L.U. devin prin aprobare acte de autoritate al administrației publice locale.

1. BAZA LEGALA

Regulamentul Local de Urbanism a fost intocmit in conformitate cu HGR nr.525/1996 si Ghidul de aplicare al R.L.U. aprobat cu Ordinul MLPAT nr.21/N/10.04.2000, precum si cu celelalte acte legislative specifice domeniului, printre care, se menționează:

-Legea 18/1991 republicata in 1998, privind fondul funciar;

-Legea 50/1991 cu toate modificările ulterioare, privind Autorizarea executării construcțiilor;

 • - Legea 350/2001 cu toate modificările si completările ulterioare privind Amenajarea teritoriului si urbanismului;

 • - HGR nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protecție sanitara;

 • - ORDINULUI119 / 04.feb.2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si recomandărilor privind modul de viata al populației;

 • - Legea nr. 137/1995 modificata si completata si înlocuita de O.U. nr. 195/2005 aprobata de Legea 265/2006 privind protecția mediului;

 • - Legea 54/1998 privind Circulația juridica a terenurilor;

 • - P.U.G. și Regulamentul Local de Urbanism al Mun. Constanta, aprobate.

2. DOMENIUL DE APLICARE


PUZ si RLU constituie baza legala in vederea eliberării certifica^pLui de| urbanism si autorizației de construire a imobilului Dth + P + 4E pe terenul studiat.


Ele vor servi detalierii propunerilor urbanistice prezentate cu r cadru, care implica lucrări de restructurare urbana treptata, pentru ameliofar generbla a cadrului activitatilor umane din zona. Zona cadru (studiata) este teritoriul de referința ăl prezentului R.L.U.

 • II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Activitatea de construire se va desfasura in principal prin edificarea de clădiri noi pe terenurile libere, prin desființarea celor necorespunzatoare (stare fizica, lipsa de funcționalitate, aspect neplăcut, poluante sub diverse forme), reparații, extinderi, modificări, lucrări de echipare tehnica, spatii verzi si plantate.

Toate lucrările se vor realiza pe baza de proiecte elaborate de specialiști autorizați, avizate potrivit legislației.

Proiectele in fază D.T.A.C. vor respecta propunerile P.U.Z. aprobat pentru zona de inca-drare.

Se va interzice realizarea de construcții incompatibile zonării funcționale aprobate.

Lucrările de construire se vor desfasura in limitele incintelor aferente imobilelor; limitele vor corespunde planurilor cadastrale intabulate la OCPI Constanta, insotite de acte de deținere (proprietăți, concesionari, donații etc) autentificate de birouri notariale.

 • III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

In baza studierii preliminare in “P.U.Z. Imobil Dth + P + 4E” au rezultat următoarele zone funcționale (indicative din planșa anexa R.L.U.).

-Zona de locuințe (L) cu subzonele:

-subzona locuințe P + 2- P + 4E (La)

-subzona locuințe P - P+1E(Lb)

-Zona circulației rutiere privește străzile Maior Sofran, Theodor Aman si terenul viran propus pentru parcaje, inclusiv accesele lor si spațiul de intoarcere pentru strada infundata (Cr).


Subzona circulației pietonale include aleea de acces existenta pe latura sudica a terenului RADPP (acces al locuințelor P de pe teren) si trotuarele existente, propuse modernizării prin P.U.Z. în partea de nord a terenului viran pentru legaturi cu strada Unirii (Cp).

-Zona de gospodărie comunala privește platforma gospodăreasca existenta relocata (G)

-Zona spatiilor verzi - include spatiile de interes public, propuse in spațiul viran (V)

 • IV. PRESCRIPȚII SI RECOMANDĂRI SPECIFICE LA NIVELUL ZONELOR

FUNCȚIONALE

Acestea privesc prioritar terenul aferent imobilului Dth + P + 4E. Ele au caracter de orientare pentru zona cadru studiata, urmând a fi detaliate si aprobate in momentul oportun, funcție de condițiile de materializare a investițiilor, de evoluția urbanistica a zonei cadru a imobilului.

Procesul de eficientizare funcționala si economica a teritoriului municipiului (implicit al zonei studiate) este continuu.

 • I. UTILIZAREA FUNCȚIONALA

 • a) UTILIZĂRI PERMISE


Fiecare zona va servi construirii obiectivelor specificate in definiții

In zonele pentru locuințe se admit clădiri pentru activitati          v ........._____

comerciale, servicii, condiționat de lipsa surselor de poluare (fu           omote, mirosuri, trepi

dații). Ele se vor realiza la parter, parter si etaj 1, ori in clădiri independente (când e posibil).

 • b) UTILIZĂRI INTERZISE

(Preluare din RL al Mun. Constanta)

se interzic următoarele categorii de activitati:

activitati productive;

construcții provizorii de orice natura (cu excepția celor pentru organizare de șantier); depozitare si comerț cu ridicata sau de mic-gros;

depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane; depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe periculoase (inflamabile, explozive, radioactive, corozive);

autobaze, unitati de transport si stafii de intretinere auto;

lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile invecinate;

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea necontrolata a apelor meteorice sau care împiedica colectarea și evacuarea acestora.

 • II. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE

A CONSTRUCȚIILOR

 • a) CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

 • - se admin operațiuni de reparcelare sau comasare a terenurilor

 • - suprafața loturilor va fi de minim 150mp;

 • - frontul la strada va fi parcelelor este minim 10,Om.

 • b) AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FATA DE DRUMURILE DE ACCES-ALINIAMENT- DISTANTA INTRE CONSTRUCȚII PE ACEEAȘI PARCELA

 • - amplasarea construcțiilor fata de strada Maior Sofran se va face la 2,5 m fata de limita prorietatii

 • - amplasarea construcției fata de aleea de acces din nordul proprietății se va face la minim 0,6m;

Aliniament propus

 • - Se pastreaza cel existent.

 • c) AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FATA DE LIMITELE LATERALE ALE PARCELELOR

Amplasarea construcției fata de limitele laterale ale terenului va respecta următoarele condiții:

 • - distanta minima de amplasare a fațadelor clădirii, fata de limitele laterale ale parcelelor va fi de minim 3m, distanta masurata de la baza clădirii.

 • d) CIRCULAȚII SI ACCESE

 • - terenul va avea acces direct din strada Maior Sofran;

 • e) STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • - staționarea autovehiculelor in interiorul fiecărei parcele, se va face pe platformele dimensionate si amenajate conform normelor.

 • f) INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CONSTRUCȚIILOR

 • - inaltimea maxima a construcțiilor va fi de:Dth + P+4E (17:

  50 m).


 • g) ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR


-se va urmări asigurarea unei imagini unitare, armonioase Jr^pea publica. Arhitectura clădirilor se va corela cu cea a vecinatatilorifnfediate' utiliza materiale durabile, de calitate superioara.

1 pe'ansamblu. Se vor


 • h) CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

-toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice: alimentare cu apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze, telefonie, iar in viitor si la canalizarea pluviala;

-se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV;

 • i) SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Pentru blocul Dth+P+4E s-a prevăzut un rond inierbat cu flori, garduri verzi pe cele trei laturi ale imobilului - mai puțin spre strada (12,5+12,5+28 = 53ml x 2m = 106mp), jardiniere de flori la ferestre si balcoane si parcaje seminierbate (pavele cu 50% goluri) avand cumulat peste 112mp, necesari conform Hotărârii Consiliului Județean Constanta. Langa platforma gospodăreasca si pe terenul viran s-au propus alte doua zone verzi, totalizând 110 mp.

 • j) ÎMPREJMUIRI

împrejmuirile spre strada vor fi transparente, vor avea inaltimea de maxim 2,30m si un soclu opac de minim 0,30m - maxim 0,50m.

Terenul studiat pentru amplasarea imobilului Dth+P+4E, va fi împrejmuit pe latura de nord

si vest.


 • III. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZAREA TERENULUI

Indici urbanistici propuși pentru incinta imobilului Dth+P+4E sunt:

POTmax. = 54,00%

CUTmax. = 2,90

 • IV. MASURI DE PROTECȚIE SI SIGURANȚA

Pentru terenul obiect de studiu s-au stabilit următoarele masuri de protecție si siguranța:

1. zona adiacenta imobilului - este suprafața de teren afectata de amplasarea trotuarului de garda - 0,60m - 1,00m.

In aceasta zona sunt permise numai suprafețe betonate; -imobilul studiat va avea prevăzute ferestrele parterului cu gril; -platforma gospodăreasca relocata va fi distantata la minim

clădirilor.


-intre locurile de parcare si zidurile parterului s-a prevăzut un trotuar de acces si protecție de minim 1,0m

II. AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR PE PARCELE

- se vor păstră limitele parcelelor conform planurilor avizate de O.C.P.I;

-pentru terenul RADPP, in ipoteza reparcelarii, suprafețele loturilor pentru locuințe individuale vor fi de minim 150mp, cu front la strada de 12m, recomandandu-se cuplarea clădirilor adiacente.Bilanț teritorial

Zona funcționala

Situație existenta

Situatio propusa

mp

%

mp

%

Locuințe P - P+1E

4647

52,21

4647

52,21

Locuințe P*2E - P+4E

1167

13,11

1984

22,29

Prestări servicii / depozitare

189

2,12

Suprafețe carosabila si parcaje

1994

22,40

1929

21,67

Suprafețe pietoii3io

160

1,80

205

2,30

Spatii verzi

110

1,24

Teren liber de constructil/amenajari

718

8,07

Platforma gospodăreasca (gunoi)

25

0,29

25

0,29

TOTAL

St » 8900

100.0

St ■ 8900

100,0

P+1E+I
p X

LZ^\ * \\

ZRA3


B.I.Ă. 043 OAR-FD ■ Ion BARLADEANU

Constant. — . earrtlnenrf'

Denumire Proiect

Elaborare P.U.Z. imobil Dt+P+4£

Nr. Proiect 02

Adresa locație

C—ta,Str.Maior Sofran.Nr.24B —24C

Dato: mal 2015

Beneficiar

PUIU Nicolae

Proiectant

Arh. Ion BARLADEANU

Desenat

C.arh. lonut SAVU

Planșa Nr. U 2

Planșa: Plan Propunere - REGLEMENTARI

Scara:1 : 500