Hotărârea nr. 41/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE COLECTIVĂ, BD. TOMIS NR. 425 PARCELA 287 - LOT 17, INVESTITOR SC C&D APARTAMENTS RESIDENCE 2017 SRL

ROMANIA ■ .                   .

JUDEȚUL CONSTANTA ' MUNICIPIUL CONSTANTA . ?  .

CONSILIUL LOCAL; . Mv ■ .

H O T ARARE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil locuire colectivă, bd. Torni,s nr, 425 parcela 287- lot 17, investitor SC C&D Apartaments Residence 2017 SRL

Consiliul local al municipiului.Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de gO -O/ * 2020.           •       ■

Luând în dezbatere referatul^ de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 8204/15.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, -realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător,‘.conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbănlsrri-./.W... 11861/21.01.2020, precum și avizul nr. 8198/15.01.2020 al arhitectului,Șef/ 2;    ,

Având în vedere prevederile Legii hr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27^1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate mpdificările ujterioafe și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de.aplicare a Legii nr. 350/2001;

Văzând solicitarea doamnei Ciubotaru Liliana, în calitate de reprezentant al SC C&D Apartaments: Residence 2017 SRL, înregistrată sub nr. 137224/16.07.2019, completată cu adresa nr. 187637/30.09.2019 ;

în temeiul prevederilor art.. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în Palazu Mare, bd. Tomis nr. 425 parcela 287- lot 37, cu acces din str. Bratislava, conform documentației anexate care face parte' integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui imobil;cu;'fegim :de Jnălțime P+4E cu funcțiunea de locuire colectivă care respectă curnulativ’tbâte reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul care a inițiat PUD-ul, situat în în Palazu Mare, bd. Tomis nr. 425 parcela 287 - lot 17, cu acces din str, Bratislava, în suprafață de 343 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 230508, înscris în cartea funciară a UAT .Constanța, este proprietate SC C81D Apartaments Residence 2017 SRL conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 1050/20.07.2018' la Societatea profesională notarială Dumitra Cristian-Gabriel și Laura Manțu.               V .

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC C&D Apartaments Residence 2017 SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

l\ pentru, împotrivă. AA abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din TJ membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL ENACHE MARCELA

CONSTANȚA

NR. M- . /     A 2020

MEMORIU DE SPECIALITATE P.U.D.

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

CAPITOLUL 2 - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII, REGLEMENTARI EXISTENTE

CAPITOLUL 3 - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REGULAMENT URBANISM

CAPITOLUL 4 - CONCLUZII Șl MĂSURI ÎN CONTINUARE

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

1.1. OBIECTUL DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM

Prezenta documentație de urbanism se realizează in vederea obținerii autorizației de construire pentru un imobil P+3-4E cu destinația de locuințe colective.

Terenul pe care se realizează construcția are 343mp si se dorește modificarea retragerilor laterale minime stabilite prin PUZ aprobat cu HCLM nr. 258/31.07.2017.

Documentația de urbanism se corelează cu prevederile planurilor urbanistice anterior aprobate, în concordanta cu funcțiunile existente, cu vecinătățile imediate și cu solicitările populației,reglementând amanuntit prevederile stabilite prin PUZ aprobat cu HCLM nr. 258/31.07.2017,conform legii 350/2001 si prin Normele 350/2001.

Conținutul documentației de urbanism răspunde cerințelor precum și Legii 350/2001 și tratează următoarele categdrii

 • - circulațiile auto si pietonale

 • - organizarea urbanistic-arhitecturalățn-funcție-de’cai’acteristicile zonei urbane


todo/pgice de aplicare a legii



i0ul GM 009-2000 al MLPAȚ, me:


 • - organizarea urbanistic-arhitecturalațn-funcție-de’cafactensticile zonei urbane

 • - indici și indicatori urbanistici (retragerixeaim^^îWi^ef^^gM^e înăltinrie, POT, CUT?

etcx                         Ț PWARIA MUNJCiPtOlU' COMȘTANȚA p


uikcu ftA URSAl' SSM

VSZAT SPRE

--------------------gtW-l&JUAi

ARHITECT ȘEF

Documentația de urbanism PUD avizată și apf6bată"dF'Mtre Con'sllîur lo'caî al municipiului Constanța conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul de reglementare urbanistică al Primăriei Municipiului Constanța în activitatea de gestionare a spațiului construit din zona studiată.


 • - dezvoltarea infrastructurii edilitare ■

;                  V             8 Xj' B e <4 R1>.    1

 • - statutul juridic și circulația terenurilor Anexă îs avizul nr.

 • - actualizarea planurilor topografice <

3

1



1.2.SURSE DE DOCUMENTARE

Analiza situației existente și formularea propunerilor și a reglementărilor va avea la bază următoarele acte normative și documentații de urbanism:

 • •  Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare;

 • •  Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

 • •  Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

Legea nr. 10/1991 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare;

Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată;

Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările ulterioare;

Legea nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protecția mediului;

Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

Legea 114-1996-Legea locuinței;

ORDIN MLPAT GM 009-2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu”;

HCLM 113/27.04.2017-Regulament parcaje Municipiul Constanta;

NP 24-97/1997 Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme; Planul Urbanistic General al municipiului Constanța și Regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin HCLM nr. 653/25:1'^1999, a cănSTvalăbllîratiă"^fost“prelungită-prin . HCLM nr. 81/26.03.2013

HCLM nr. 258/31.07.2017 PUZ zona Palazu Mare.                    a iS !ÂW • ”

CAPITOLUL 2 - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII,REGLEMENTARI EXISTENTE

2.1. EVOLUȚIA ZONEI


BANISTIC DETALIU-n'sOprlafață de 343mp, se află


Zona ce face obiectul documentației de urbanism«ELABO AMPLASARE IMOBIL P+3-4E FATA DE LIMITELE LATE în intravilanul municipiului Constanța, stabilit prin avizul Mj-PAT nr. 76/1991, decizia nr.  76/1991 a Prefecturii Județului Constanța, extins apoi prin aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu modificările și actualizările ulterioare aprobate prin HCLM nr. 31/01.04.1997, HCLM-nr. 144/08.04.2004 și HCLM nr. 196/07.04.2005.

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE SI ÎN PREVEDERI EXISTENTE INDICATORI URBANISTICI PUZ                                                    /

în vecinătatea terenului care face obiectul PUD se află terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice.Zona studiată este parte dintr-o zona cu funcțiuni de locuire colectivă si funcțiuni aferente acestora.                                                                       \

Amplasamentul este situat pe str.Bratislava. Zona beneficiază de acces facil din arterele importante de circulație din zonă .respectiv Bd.Tomis.

Vecinătățile sunt reprezentate de zone rezidențiale în regim colectiv (in imobile cu regim de inaltime P+3E-P+9E).

Amplasamentul studiat se gaseste in zona nord-vestica a Constantei, mai exact pe str.Bratislava. Conform HCLM nr. 258/31.07.2017,terenul studiat se afla in zona de reglementare UTR7:

zona rezidentială-locuinte individuale/colective medii cu regime de inaltime P+1-P+4 in regim de construire continuu(insiruit) sau discontinuu(cuplat sau izolat),echipamente publice specifice zonei rezidențiale,construcții aferente echipării tehnico-edilitare si amenajari aferente locuințelor,cai de acces pietonale si carosabile,parcaje,garaje colective,spatii de joaca,amenajari sportive,imprejmuiri.squaruri publice

Indicatori urbanistici aprobați:

§ regimul de inaltime minim:P+1E(6METRI)

§ regimul de inaltime maxim: P+4E(15METRI)

§ POT maxim 50%

Terenul ce a generat inițiativa întocmirii unui P.U.D. aparține proprietarilor SC C&D APARTMENTS RESIDENCE 2017 SRL, conform actului de proprietate anexat.

2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL

Clima municipiului Constanța evoluează pe fondul general al climatului temperat continental cu influențe marine, prezentând anumite particularități legate de poziția geografică și de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Vecinătatea Mării Negre și a lacului Siutghiol asigură umiditatea aerului și reglează încălzirea acestuia.

Regiunea se caracterizează printr-un climat secetos, cu precipitații atmosferice rare, dar înseminate cantitativ. Volumul precipitațiilor anuale este cuprins între 300 și 400 mm/an.

Vântul predominant este cel care bate din direcția N-NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusă vara și un aport important de zăpezi și temperaturi scăzute iarna. Municipiul Constanța se aflăîn zona cu viteza maximă anuală, la 10 m deasupra solului, cu 50 ani interval mediu de recurență, având valoarea Uk - 29 m/S, căreia ii corespunde o presiune a vântului Qk = 0,5 kPa.Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei naționale, de 11,2°C. Temperatura medie iarna este apropiată de 0°C, dar pozitivă, iar vara depășește 25°C. Adâncimea de îngheț se situează la -0,90 metri.

(seismica cu ag = 0,20 g aaade revenire de 225 ani.


Din punct de vedere seismic, Constanța se încadreazăîrr' exprimatăîn termeni ai accelerației de vârf pentru cutremurata,

respectiv în zona cu perioada de colț a spectrului de răspuns al zonei respective Tc r; 0,7< secunde.                                                       ’                            n -

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentuT'C’6rce^r“gste~aproxi,mativ--plan^-nu se semnalează fenomene de alunecare sau prăbușire fîarezsa,<|tedcikeO'‘§îâ0flifhtea viitoarelor, r * r                   Constanta r4

construcții.                                       |        DiRerȚiA urbanism        A /

Vizul nr.           M          \   .

1


VJZAT &

2.4. PARTICULARITĂȚI GEOTEHNICE ALE TERENUWBt^ la sh


Din punct de vedere geologic, amplasamentul studiat face paHe dln^odisuj-Dobragei de


id?


Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul cercetat nu este denivelat si nu se semnalează fenomene de alunecare sau prăbușire care sa pericliteze stabilitatea viitoarelor construcții.

Din punct de vedere geotehnic terenul studiat se caracterizează prin prezenta formațiunilor cuaternare reprezentate de loessuri, macroporice de origine eoliana, prafuri-prafuri argiloase loessoide, sub care urmeaza complexul argilos - argila prafoasa + argila.

Amplasamentul cercetat se incadreaza, in funcție de statul de fundare, in categoria terenurilor de funciare medii, cu risc geotehnic moderat.

Recomandări:

 • - protejarea terenului de fundare impotriva umezirii in perioada execuției si in timpul exploatării, prin îndepărtarea apelor de suprafața si inlaturarea unor eventualepierderi de apa din conducte

 • - nivelarea terenului, asigurandu-se scurgerea rapida si fara piedici a apelor de suprafața

- in jurul construcției se vor prevedea trotuare impermeabile de protecție, cu panta de pana la 5 % spre exterior, cu latimea de minimum 1 m lățime, in limita terenului proprietate.

2.5. CIRCULAȚII. PARCAJE

Amplasamentul care a generat PUD beneficiază de acces facil din arterele importante de circulație din zonă :Bd.Tomis.

Accesul la teren se face din Bratislava,avand latimea medie a carosabilului de 7metri si a trotuarelor de cate 1,5metri.

2.6. OCUPAREA TERENURILOR

Teritoriul studiat prin P.U.D. și zonele învecinate sunt caracterizate de existența unor funcțiuni de locuire si funcțiuni complementare acesteia , care nu se incomodează reciproc:

 • •  Locuire în regim individual;

 • •  Locuire in regim colectiv.

în ceea ce privește calitatea fondului construit, aceasta este bună. Imobilele din zona sunt noi.

n                                        ~n ....... *     ’     .......... .

Terenul studiat are, conform cadastrului, categoria de fbloșinta                       este in

prezent liber.                                           |                       ?°^STANTÂ

2.7. ECHIPAREA EDILITARĂ


Anexă la svslul nr.zf / /&! <fȘ «O/. 4^

: Zona studiată dispune de rețele de utilități: alimentare jcu apa;7cânălS:^re-și_alime.ntare cuț energie electrica și termică, gaze naturale și telefonie.


Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilj investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, înx

e pot realiza de către ii eleglslației în vigoare.


Rețelele noi sau extinderea rețelelor existente precum și racordurile la acestea vpr.f amplasate în subteran, în conformitate cu prevederile art. 18, alin (2A1) al Regulamentului . .General ; de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

2.8. PROBLEME DE MEDIU SI MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI


V

Zona studiată nu ridică probleme de mediu, fiind situata în afara arealelor protejate, 'iar lucrările propuse, de reabilitare urbană, nu impun adoptarea unor măsuri speciale de protecție a mediului, ele constând în măsurile obișnuite ce trebuie avute în vedere la autorizare: păsuri de protecție a mediului în ceea ce privește protejarea împotrivă ' poluării, reducerea) riscurilor naturale, realizarea de spații verzi, măsuri de protecția muncii etc.

2.9. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Teritoriul din zona in care se afla și terenul studiat de prezenta documentație de urbanism aparține persoanelor fizice și juridice, domeniul public și privat al U.A.T. Constanța.

2.10. OPȚIUNILE POPULAȚIEI

Pe terenul ce a inițiat elaborarea PUD-ului se dorește studierea oportunității edificării unui imobil cu funcțiunea de locuire colectiva, cu regim de înălțime asemanator celor cu aceeași funcțiune din zona, respectiv, P+4E.

2.11. DISFUNCTIONALITATI


Zona studiata prin P.U.D. prezintă disfunctionalitati de ordin estetic, generate de faptul ca terenul, fiind neconstruit, au aparut spatii verzi neamenajate, cu vegetație crescută haotic.


CAPITOLUL 3  - REGULAMENT URBANISM, PROPUNERI DE DEZVOLTARE!

pe lotul


3.1, REGULAMENT URBANISM PROPUS



Conform P.U.Z Palazu Mare, terenul studiat face parte dir|

rezidențiala- locuințe individuale si colective medii.             DIRECȚIA urs v ism "

ia avidul nr.          ZșT7/.

Prezentul regulament de urbanism este o documfentati£FcuȚcaracJer de reglementare j care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizareLa JerenUrJl.o:r,~de~Teatizare si utilizare a construcțiilor pe intrega suprafața a zonei studiate prin P.U.D.

Normele cuprinse in prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor in limitele P.U.D.

Prezentul regulament de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.Z Palazu Mare si ale P.U.D. ce urmeaza a fi aprobat.


Articolul 1 - Definiție si scop 1)



2)


3)


Articolul 2 - Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului Regulament de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile in limitele P.U.D., la nivelul parcelei cadastrale, contribuind limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea prevederile prezentului regulament local de u.rbaniș


1)


2)


stabilirea condițiilor si



si vor fi aplicate du-se impunerea


cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic de detaliu, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea si respectarea prevederilor prezentului regulament precum si a planului de reglementari propuse.

4) La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea,pe langa prevederile documentațiilor de urbanism si regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe,sarcini ori condiții special de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori constiiictii.La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securității si sanatatii oamenilor si pentru asigurarea respectării cerințelor de protectiie a mediului.

Articolul 3 - Zone protejate                                                             \

Zona studiata nu se incadreaza in zona protejata sau in zona de protecție a vreunui \sit sau monument istoric.                                                                    j


3)


Articolul 4 - Utilizări admise

 • •  locuințe individuale si colective medii cu regim de înălțime P+1-P+4E in regim de construire insiruit, cuplat sau izolat;

 • •  echipamente publice specifice zonei rezidențiale

 • •  construcții aferente echipării tehnico-edilitare si amenajari aferente locuințelor

 • •  cai de acces auto si pietonale,parcaje,garaje colective

 • •  spatii de joaca pentru copii,spatii verzi,scuaruri publice

 • •  amenajari sportive


• împrejmuiri.

Articolul 5 - Utilizări admise cu condiționări

in cazul echipamentelor publice existente la parterul blocurilor,se reocmanda ca grădinițele,cresele,cabinetele medicale sau dispensarele sa aiba accese separate de cele ale locatarilor;pentru crese si grădinițe este obligatorie existenta unei suprafețe de minim 10Omp in vecintatate pentru amenajare ca loc de joaca;

se admite extinderea locuințelor înșiruite din cartierul Tomis Plus la nivelul etajului 1 si protejarea astfel a locului de parcare dinspre strada;

se admit funcțiuni comerciale,servicii profesionale si mici activitati manufacturiere cu condiția ca suprafața acestora sa nu depaseasca 250mp,sa nu genereze transporturi grele,sa nu atraga mai mult de 5 autoturisme,sa nu fie poluante,sa nu aiba program de funcționare prelungit după ora 22 si sa nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare sau productie;functiunile comerciale,serviciile complementare locuirii si activitatile manufacturiere cu suprafața construita mai mare de 250mp Adc se pot admite cu condiția elaborării si aprobării unor documentații PUD este admisa amplasarea următoarelor funcțiuni complementare locuirii:farmacii,dispensare,crese,invatamant,culte,sport-intretinere,pe baza de PUD aprobat in zonele de lotizări construite ce cuprind parcele teafe~in-maiori.tatea,.lQr,Jndeplinesc condițiile de construibilitate si sunt dotate cu rețele ednitar^aâtqrîzârea<Oonstr<^ctiilor se poate face direct sau in baza unor documentații PUD| ^^ '^r^ciPiULUf constanța

I         uîwecȚîA URBANISM

Articolul 6 - Utilizări interzise


Vî.ZAȚ ' NESCHiKBARE, n : | Anexă la avizul nrJÎ79Â/

schimbarea destinației apartamentelor pentru activitati generatoare de aiscomfortpentru locatari(productie,alimentație publica,jocuri electronice saWg^ȚcȘffdeDozitare,ateliere reparații);                                                ~~ ““““

depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de materialejnflam statii întreținere auto si statii betoane; depozitare de materiale refolosibile sau platforme de lucrări de terasamente de natura sa afecteze a construcțiile de pe parcelele adiacente; lucrări de terasamente care sa provoace scurgerea apelor'pluviale pe parcelele vecine sau care împiedica colectarea si evacuarea apelor pluviale; nu se admit alte funcțiuni ce nu au fost precizate la funcțiuni admise sau admise cu condiționări.



eseurilor urbane; rf^spatiile publice sau

Articolul 7 - Parcelarea

Clădirile colective de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu,avand acces direct dintr-o circulație publica sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun,cu accese asigurate din circulațiile publice prin intermediul unor circulații private.ln zonale construite parcelele sunt considerate construibile daca:au suprafața de minim 150mp,au front la strada qe minim 6metri pentru construcții înșiruite,minim 9 metri pentru construcții cuplate,minirm 12metri pentru construcții izolate,iar pentru construcțiile publice dispuse izolat terenul neceșar este de 1000mp,cu front la strada de minim 30metri.

O parcela poate fi adusa in condiții de construibilitate prin asociere cu una dintre parcelele învecinate șau prin contopire cu aceasta.Pe parcelele neconstruibile Consiliul Local poate decide autorizarea unor construcții cu condiția elaborării unui PUD si a unei ilustrări de arhitectura care sa demonstreze posibilitatea construirii cu respectarea celorlalte prevederi ale regulamentului PUZ Palazu Mare.

Prezenta documentație de urbanism nu are ca obiect (re)parcelarea terenurilor.

Articolul 8 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament

 • •  aliniamentul este definit ca linia de separare intre domeniul public si proprietatea privata;se va respecta ampriza străzilor proiectate conform PUZ aprobat cu HCL 121/2011;

 • •  in fisia non-edificandi dintre aliniament si aliniere nu se permite nici o construcție cu excepția aleilor de acces,împrejmuirilor,platformelor pietonale si carosabile din incinta,accesul in construcție;

 • •  clădirile se dispun cu retragere de la aliniament conform alinierii spre strada existente in zona sau pe parcelele alaturate;

 • •  edificabilul maxim propus fata de aliniament va putea fi depășit cu terase,balcoane,bovindouri.logii ce vor avea intradosul plăcii la minim 3,5metri fata de cota terenului amenajat;

 • •  pentru dezvoltările noi se recomanda retragerea de la aliniament care sa creeze intre doua fronturi învecinate o distanta cel puțin egala cu inaltimea clădirii celei mai înalte.

Articolul 9 - Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei

 • •  in cazul amplasării clădirilor in regim izolat,acestea se vor retrage de la limitele laterale cu minim 2,25metri pe latura de Sud Est si minim 0,6metri pe latura de Nord Vest;

 • •  edificabilul maxim propus va putea fi depășit pe latura laterala din partea de Sud Est cu balcoane,terase,bovindourijogii ce vor avea intradosul plăcii la minim 3,5metri fata de cota terenului amenajat si nu vor putea depăși distanta minima de 2,25metri de la limita terenului;

 • •  inaltimea anexelor gospodărești lipite pe limita posterioara sf ceTe latemlerale-parcelei-nu ■

va depăși inaltimea împrejmuirii.                           | primăria                   ;a-


OJRECȚÎA URBANISM

.■I nr.dlăâ/X^L^ ăij.șferent P.U.D. și cu

ijfăreh ^ndjțHteE-de—


Articolul 10-Amplasarea clădirilor in interiorul parcelei Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se r

• distanțele minime obligatorii vor fi conform planului

respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014, refdri însorire a construcțiilor;

distanțele minime necesare intervențiilor în caz de inceridiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri/ a normelor in vigoare;

Articolul 11 - Circulații si accese

parcela va avea asigurate doua accese carosabile cu latimea de maxim 3metri fiecare si unul pietonal dintr-o circulație publica in mod direct;

este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu hanqiicapsau

dificultăți de deplasare.

Articolull 2 - Staționarea autovehiculelor

 • •  staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deciMi afara

circulațiilor publice;

 • •  spațiul de parcare/garare va fi asigurat conform HCL 113/2017, cu rectificările' si

completările ulterioare.

Articolul 13-Inaltimea maxima a construcțiilor

 • •  autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului minim si maxim de inaltime, respectiv P+1E-P+4E (Hmaxim= 15 metri);

 • •  in condițiile in care caracteristicile geotehniceo permit, este admisa realizarea de subsoluri si demisol. Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile

tehnice si funcționale;

• se admite mansardarea clădirilor, cu iuarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent.

 • •  inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea imprejmuirii.

 • •  peste regimul maxim de inaltime admis este permisa realizarea unui etaj tehnic in următoarele conditii:pentru casa scării si a liftului,pentru echipamente,dotări tehnice(instalatii de climatizare,ventilație,baterii,panouri solare,pompe si alte echipamente asemanatoare),pentru aceasta zona retragerea de la atic va fi minim cat inaltimea etajului tehnic va fi maxim cat inaltimea etajului curent;

 • •  realizarea de supante/mezanin se va face cu încadrarea in regimul maxim de inaltime propus;

 • •  subsolurile vor avea o suprafața maxima de 75% din suprafața terenului,pentru asigurarea de spațiu verde amenajat de minim 25% pe pamant vegetal;

Articolul 14 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor si conformării volumetrice

 • •  utilizările admise, utilizările admise cu condiționări si utilizările interzise sunt precizate si

detaliate in cadrul reglementarilor cuprinse in prezentul regulament; ________________

 • •  conformitatea volumetrica se realizează prin observarea, aplicatea-Țșj^ r.șșp^eț^^eâ valorilor maxime ale indicilor urbanistici, adica a procentului

coeficientului de utilizare a terenului, precum si a regimului maxim dd^riăltifiieA-'^BANlS^

Articolul 15 - Aspectul exterior al clădirilor                            n dViul nr-             —--

 • •  clădirile noi sau modificarile/reconstructiile de clădiri existepte sel.vpriiDte9Șa|in caracterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate—ca—arhitectura._„si finisaje(tencuieli decorative pentru exterior, vopseluri lavabile pentru exterior, placari ceramice pentru exterior in aceeași gama de culori sau culori complementare cu finisajele clădirilor învecinate,etc...);


 • •  toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materi^lp durate;


  armoniza ca finisaje si coloristica ( aceeași gama osite Vor fi asemanatoare cu cele


 • •  garajele si anexele vizibile din circulațiile public arhitectura cu clădirea principala; formele geor(îetri de culori sau culori complementare) si materia ale clădirii principale;

  strălucitoare de aluminiu pentru


 • •  se interzice folosirea azbocimentului si a tablei

acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor;                                        I

 • •  calcanele vizibile vor fi tratate arhitectural cu finisaje de calitate,cum ar fir tencuieli,

decorative pentru exterior, vopseluri lavabile pentru exterior, placari ceramice pentru exterior,in culori deschise, goluri cu ferestre opace ce respecta servitutea devvedere a Codului Civil, plante, etc.                                                       V\\

Articolul 16 - Asigurarea echipării edilitare si evacuarea deșeurilor                   \

 • •  se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in rețeaua publica

de canalizare, la nivel de parcela;                                                 v

 • •  in acest sens, se va asigura realizarea de soluții de colectare, stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela;

 • •  de asemenea se va asigura limitarea asfaltării,betonarii sau acoperirea cu alte invelitori impermeabile a suprafețelor exterioare la strictul necesar, in vederea asigurării infiltrării apelor pluviale in terenul natural; parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public; clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice;

se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

 • •  se interzice dispunerea antenelor TV-satelit, a cablurilor CATV sau a unităților de aer condiționat sau a altor echipamente in locuri vizibile din circulațiile publice;

 • •  autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apa, la instalațiile de canalizare si de energie electrica.

Articolul 17 - Parcaje

 • •  autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației clădirii;

 • •  în interiorul parcelei, pe suprafața parcelei si pe toate lungimile parcelei pentru care se solicită autorizația de construire si vor avea acces direct din strada, alee sau drum de servitude;

 • •  pe o altă parcelă aflată la o distanță de maxim 500,00 metri de imobilul deservit, achiziționată sau închiriată în acest scop și pentru care, prin autorizația de construire se stabilește faptul că spațiilor de parcare respective nu li se poate schimba destinația pe durata existenței imobilului deservit;

 • •  numărul minim al locurilor de parcare se stabilește în baza H.C.L. 113/2017, cu rectificările si completările ulterioare. .

Articolul 18 - Spatii libere si plantate

 • •  autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare cat si a prevederilor H.C.J.C. nr. 152 / 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta, astfel:

e construcții de locuințe, colective vor fi prevăzute spatii de tipul de locuire de minimum 30% din suprafșt


verzi si plantate, in funcție C pe pamant vegetal, rrta-'terenutuf-studiatrfara rerir&ÎDEȚUL CASTANI & TOjS^UNiCIFIULUI COHS7/


 • •  toate amenajările de spatii plantate se vor realj

afectarea limitei de proprietate intre terenul studi                            vir,VLUI

 • •  se vor amenaja/planta spatii verzi compuse din plărrtâldecdrât'ive

  ■ VK-IAT

  Anexă.-ia avizul nr;l .(^. lucrările de amenajare, plantare, udare, întreținere â spatiilor verzi; .

  lucrările necesare pentru amenajarea terenurilor si kgeri^ăreă vbg^Fatiei; . ’ drenarea apelor in exces de pe spatiile verzi;           -- -        \   ,

  orice alte lucrări legate de administrarea si gospodărirea spațiului wrae aferent imobilului pana la limita zonei de siguranța a rețelei de circulație. \ ‘


 • •  se vor prevedea instalații automate pentru irigat.

 • •   proprietarii vor fi obligați sa asigure:

e

e

e

e

Articolul 19 - împrejmuiri                                                               \

 • ♦  se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate,respectiv tencuieli decorative pentru exterior, vopseluri lavabile pentru exterior, placari ceramice pentru exterior, feronerie tratata pentru exterior, etc..., care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta si in gama de finisaje ,culori folosite pentru construcția de pe teren etc.;

 • •  se va menține caracterul existent al împrejmuirilor astfel:

e împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, vor avea maxim 2,00 metri inaltime din care un soclu opac de 0,60 metri si partea superioara traforata;

©■ gardurile spre limitele laterale si posterioare (separative) vor putea fi opace cu inaltimi da maxim 2,50 metri si vor fi opace;se admite si separarea pe limitele laterale si posterioara cu gard viu,cu acordurile vecinilor.

Articolul 20 - Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T. = mp AC/mp teren * 100)

P-O/T- maxim = 50%, conform P.U.Z.

Articolul 21 - Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T. = mp ADC/mp teren)

CUT maxim = 2,00, conform P.U.Z.

3.2. PROPUNERE AMPLASARE CONSTRUCȚII PE TERENUL STUDIAT DETALIERE

Proiectul a fost intocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, particularităților terenului din punct de vedere al vecinătăților si condițiilor geotehnice, dar si a condițiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism nr. 496/2018.

Prin documentația P.U.D. se dorește detalierea unor retrageri care sa permită realizarea construcției, ce se incadreaza in toti coeficienții urbanistici maxim aprobați.

Se propune o construcție cu parter si patru etaje, cu destinația de locuințe colective,avand

JUDEȚUL CC^STANȚA

PRifMFUA MUNICIPIULUI COMSTa?.: T. = O.QODiPSCȚIA URBANISM VIZAT &PRE NESCHIKBAr?

Anssa


dotările necesare.


In prezent indicatorii urbanistici existenti sunt P.O.T. = 0% si C.U



Sunt propuși indicatorii urbanistici conform tabelului de mai jos.

COEFICIENT! URBANISTICI AMPLASAMENT STU

DIAT

—fri-------ii' »."-u icul       ----------------------

REGLEMENTARI existente

c^iTr

REGLEMENTARI propuse spre autorizare prin prezentul proiect

POT

(suprafața construita /suprafața terenului)

0,00%

50%

45%

CUT

(suprafața desfasurata / suprafața terenului)

0,00

2,00

2,0

Regim de înălțime - Hmax (nr. niveluri / metri)

P+4E (15metri)

P+4E (15metri)

S construita la sol/S proiectata la sol

0 mp

67,2mp/171,5mp

Suprafața desfasurata

0 mp

6Ș6mp


Imobilul propus nu afecteaza insorirea nici unei construcții existente pe terenul studiat sau pe terenurile invecinate, neexistand camere de locuit (dormitoare, living-uri) pe zonele umbrite' de acesta, respectând OMS 119/2014.                                        \v

Terenul are următoarele vecinătăți:

 • •  La nord-est: strada Bratislava

 • •  La sud-veșt:domeniu privat-locuri parcare

 • •  La nord-vest:proprietate privata-imobi! P+3E

 • •  La sud-est:proprietate privata-imobil P+3E

Distanțe imobil propus față de construcțiile vecine si fata de limitele terenului studiat:

-la nord-eSt: construcția proiectata este situata la o distanta de minim 3,2metri fata de limita terenului si la minim 16,2m fata de construcția de pe frontul opus;

-la sud-est :fatada imobilului proiectat va fi retrasa 2,25metri fata de limita terenului si la 5,05m fata de limita construcției invecinte;

-la nord-vest: fațada tip calcan tratat arhitectural a imobilului proiectat va fi retrasa 0,6metri fata de limita de proprietate si la 1,25m fata de limita calcanului proprietății invecinate;

-la sud-vest: fațada imobilului proiectat fa fi la minim 2,87m fata de limita terenului si balcoanele la minim 1,37m.

Limita edificabilului maxim s-a stabilit in planul de reglementari propuse, anexa la partea desenata a acestei documentații de urbanism.

In aceasta documentație de urbanism edificabilul este definit ca suprafață componentă a unei parcele, în interiorul căreia pot fi amplasate construcții,ce poate fi depășit cu balcoane,logii,terase,in condițiile in care acestea pastreaza o distanta de minim 3,5metri intre intradosul plăcii si cota amenajata a terenului,nu depasesc distantele minime admise prin lege de la aliniament si distantele minime stabilite pentru limitele laterale, în condițiile Regulamentului Local de Urbanism.

Proiectul s-a întocmit cu satisfacerii exigentelor prevăzute in privind locuințele, cu modificările si actualizările ulterioare, astfel, se



acces liber individual la spațiul locuibil, fara tulbui’âTeă"p3§§sfersi-a^fbloșintei-ex6lusive a spațiului detinut de către o alta persoana sau farr ili^iy^R’-s MUrr ‘ ■•-^'STANTA spațiu pentru odihna;

................■'lîGIFIULUi CONSTANȚA > DIRECȚIA URBANISM

S.PRS NESCHIOARE

Anexă ,’s avizul nr/f/Vl /

Qontrolata a apelor uzate si șa

- -    : bC I yEF ._________


spațiu pentru prepararea hranei;

grup sanitar;

acces la energia electrica si apa potabila, evj cuarta contra reziduurilor menajere;                                     11 " lfcCl

suprafețele minimale ale camerelor de locuit si dependințelor "precum 'sT’Bofareâ si numărul acestora din urma in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

spații destinate colectării, depozitării și evacuării deșeurilor menajere.

Conform HCJ 152/2013 se vor amenaja spatii plantate sub forma de spatii verzi cu rol decorativ, in suprafața totala amenajata de minim 103mp,din care minim 88,4mp la nivelul solului si minim 14,6mp pe balcoane si terase.

Conform HCLM 113/2017, pentru 8 apartamente cu suprafața utila mai mica de 100mp,sunt necesare minim 10 locuri de parcare pe terneul studiat .Accesurile auto pe proprietate va avea latimea de 2,5m,respectiv 3m,iar locurile de parcare vor fi dimensionate conform normativelor in . . vigoare.                                                             '                      k\

Drumul carosabil si parcajele vor fi asfaltate. Va fi realizat racordul dintre carosabil si trotuarul existent, pentru a facilita accesul autoturismelor pe terenul proprietate a beneficiarilor. \

CAPITOLUL 4 -CONCLUZII Șl MĂSURI IN CONTINUARE

Reglementările urbanistice propuse prin prezenta documentație, necesare coordonării dezvoltării urbanistice viitoare a terenului, contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață, precum și la asigurarea coeziunii teritoriale, respectând prevederile ari. 2 al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, ele detaliază reglementările aprobate prin P.U.G.

Funcțiunea propusa este compatibila cu funcțiunea predominantă a zonei și respecta principalele obiective ale activității de urbanism:



îmbunătățirea condițiilor de viața prin eliminarea disfuncționalităților, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice și locuințe convenabile pentru toți locuitorii; utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile jurBânisti^ggL^păț^ extinderea controlată a zonelor construite;                   “

asigurarea calității cadrului construit, amenajat și pl asigurarea unor retrageri optime intre constr asigurarea însoririi clădirilor conform OM asigurarea acceselor obligatorii la lot; asigurarea circulațiilor si a locurilor de paircar asigurarea spatiilor verzi.

_____.... XX 'STANȚA

PRIMĂRIA MUNICIF*UtUI CONSTA*-DIRECȚIA URBANISM VIZAT MSCJMKBÂRe :9xă la avizul mJ? ( I (C.oQ-

, . .ARHITECT        __________

arejjn.incinta.pi.o.prietățlr~„„____


ÎNTOCMIT,

URBANIST ROXANA MARCULESCU



Profil propus str.Budapesta.str.propusa cf. HCL 121/16.05.2011


AN hXA LA

HCLM NR.


Limita amplasament ce a generat PUD

S = 343mp


indicativ zona de reglementare existenta


Construcții existente direct invecinate P4-3E


A. Date referitoare la teren


Suprafața


PRIMĂRIA MUNICIPIU

DIRECȚIA LJZ


PREȘEDI


. Teren împrejmuit partia ■ 5-6:gard metal; in rest I




Limita edificabil imobil locuințe colective propus


Spatii verzi propuse pe teren -88,4mp


Parcaje propuse apartinand beneficiarului


Conform HCLM nr. 258/31,07.2017,terenul studiat se afla in zona de reglementare


zona rezidentiala-locuinte individuale/colective medii cu regime de inaltime P+1-P+4 in regim de construire continuu'insiruit) sau discontinuu(cup!at sau izolat),echipamente publice specifice zonei rezidențiale,construcții aferente echipării tehnico-edilitare si amenajari aferente locuințelor,cai de acces pietonale si carosabile.parcaje,garaje colective,spatii dejoaca.amenajari sportive.imprejmuiri.squaruri publice Indicatori urbanistici aprobați:

• regim de inaltime mirim: P+1(6metri)

° regimul de inaltime maxim: P+4E(15metri)

° POT maxim 50%

■ CUT maxim 2.

Se admit console,balcoane si bowindouri peste limita edificabilului propus spre strazi.in condițiile păstrării unei distante verticale de minim 3,5metri intre cota terenului amenajat si intradosul placii.Se admit console,balcoane si bowindouri in limita edificabilului propus spre limitele laterale,in condițiile păstrării unei distante verticale de minim 3,5metri htre cota terenului amenajat si intradosul placii.Se recomanda ca retragerea propusa de la aliniama fronturi distanta cel puțin ecala cu inaltimea ce Nu vor fi realizate calcane vizibile din circulăfiile arhitectural.

Conform HCJ 152/2013,vor fi amenajat^ 103mp verzi la nivelul solului si 49,Emp pe balcoăn Conform HCLM 113/2017, pentru 8 aparlamentejcu suprafața utila mai mica de 10Omp.sunt necesare minim 10 locuri de parcajamplasate pe terenul studiat.



rzi.dfnjcare 53,2mp spatii



COEFICIENȚI URBANISTICI^ AMPLASAMENT STUDIAT


___343 mp

EXISTENT


Sconstruita la sol/ ____S proiectata la sol


BENEFICIAR:

SC C&D APARTMENTS RESIDENCE 2017 SRL


PROIECTANT GENERAL:

BIA ROXANA MARCULESCU


SEF DE PROIECT:

Urb.Roxana Marculescu


DESENAT:

Urb.Roxana Marculescu


PROIECTANT GENERAL-ARHITECTURA:


PROIECTANT GENERAL-RETELE:


STUDIU GEOTEHNIC:


LUCRĂRI CADASTRU:


VERIFICATORI:


NR.PROIEGT:    1_________

FAZA:_______PUD_______

DATA:_____IANUARIE 2019

REVIZIE;___________________


OBSERVAȚII:


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE



Nr. Pct.

■ ■ ~ -

Coordonate    X

V-

X[m]

YK ..

1

308473.742

787272.3^

2

308472.049

787274.109

3

308454.633

787258.106

4

308456.477

787256.135

5

308464.543

787&Ă^1

6

308481.960

Z8726^24


imobilului =\y5 mp


P.O.T.

C.U.T.


PROPUS

18,2mp/ 171,5mp

686mp

50%

2.0


TITLU PROIECT:


ELABORARE PiAN URBANISTIC DE DETALIU AMPLASARE IMOBIL P+3-4E FATA DE LIMITELE TERENULUI


P+4(15metri)


BILANȚ TERITORIAL PROPUS


Sverde


236,4mp

53,2 mp


P j™''

Cămin de canalizare


Inspector

Confirm iniroducereaimobilului in tea dedate-------

I jințegrata-si atribuirea nurnaruiui:wtias!fa(rnobiliarâ

Constanta


ul document recepționat este Iii de orocesul verbal de




100%


5,3%


Inventar de coordonate

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

308473.742

787272.300

2.478

2

308472.049

787274.109

23.652

3

308454.633

787258.106

2.699

4

308456.477

787256.135

11.801

5

308464.543

787247.521

23.653

6

308481.960

787263.524

12.023



ADRESA PROIECT:


BD.TOMIS.NR.425,PARCELA 287,

CONSTANTA


TITLU PLAN:


PLAN REGLEMENTARI PROPUSE


SCARA PLAN:


1:200


NUMĂR PLAN: