Hotărârea nr. 4/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE LA 31 OCTOMBRIE 2019 ALE SC CONFORT URBAN SRL, URMARE A FUZIUNII PRIN ABSORBȚIE CU SC ECOSAL SRL (SOCIETATE ABSORBITĂ)

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare la 31 octombrie 2019 ale S.C. Confort Urban S.R.L, urmare a fuziunii prin absorbție cu SC Ecosal SRL (societate absorbită)

ConsiliuLIocal al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 8392/15.01.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul înregistrat sub nr.552/17.01.2020 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art.34, alin (4), art.36, alin (4) din Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și punctele 5 și .7 din anexa 1 la Ordinul nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

Văzând HCL nr.359/1996 privind aprobarea statutului S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, HCL nr. 4/2018 privind fuziunea prin absorbție a SC Ecosal SRL Constanta de către SC Confort Urban SRL Constanța, HCL nr. 59/2018 privind aprobarea îndreptării erorii materiale din art.l al HCL nr.4/30.01.2018 privind fuziunea prin absorbție a SC Ecosal SRL Constanta de către SC Confort Urban SRL Constanța și HCL nr.226/2018 privin aprobarea planului de fuziune prin absorbție între SC Confort Urban SRL în calitate de societate absorbantă și SC Ecosal SRL în calitate de societate absorbită.

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „a", alin.3 lit. „d" și art.196, alin.(l) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă situațiile financiare la data de 31 octombrie 2019, ca urmare a fuziunii cu SC Ecosal SRL (societate absorbită), prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, Direcției financiare în vederea ducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța.


ezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: . pentru,   •—   împotrivă,    <— abțineri.


La data adoptării sunt în funcție


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Marcela Enacbe''”

S1039_A 1.0.2    /' 17.02.2017

SITUAȚII FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE IN VEDEREA EFECTUĂRII OPERAȚIUNILOR DE FUZIUNE, DIVIZARE SAU LICHIDARE CONF. ART.28 SI 36 ALIN.(4) DIN LEGEA CONTABILITĂȚII NR.82/1991

SITUAȚII FINANCIARE ÎNTOCMITE DUPĂ TERMINAREA LICHIDĂRII CONF. ART.263 SI 268 DIN LEGEA 31/1990

Exercițiul financiar   31.10.2019

DATE DE IDENTIFICARE SOCIETATE

ANEXĂ LA j:

HCLM               '


Tip situație financiară: KL□ Societăți comerciale (Mari Contribuabili) care depun Situații financiare la București


(se bifeaza daca este cazul)


(se bifează daca este cazul)

Entitatea

CONFORT URBAN SRLJudeț

Sector

Localitate

Constanta                                         |  |

|CONSTANTA                                   |

Strada

Nr.          Bloc

Scara Ap.

Telefon

VÂRFUL CU DOR

10              1 1

1—1^1

|0241672299           |


Număr din registrul comerțului

J13/699/1997                                    || Cod unic de inregistrare

1

8

7

5

3

4

9

Forma de proprietate

12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

ÎNTOCMIT,


Bifați numai dacă este cazul:


[2] Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

[2] Sucursala

Q GIE-grupuri de interes economic

(2] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


Si002_Ai.0.0 05.07.2019 Tip situație financiară: BL


C Semestru. Anul J&rtf


Suma de control


Entitatea


CONFORT URBAN SRL


Județ Constanta


Sector


Localitate CONSTANTA


ANEXĂ.LA

HCLM NR, yStrada__________

IvARFULCU DOR


Nr.

Bloc Scara

10

1

1Număr din registrul comerțului

J13/699/1997

Cod unic de inregistrare

1

8

7

5

3

4

9

Forma de proprietate

12—Societăți cu capital integral de stat


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor


Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor


r»' Situații financiare anuale


'O


Raportări anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


s-.. Entități mijlocii, mari si entități de

' interes public          . .. ..J ,

i * Entități mici ;. ,    .

|C- Microentități -. ■' -0        Ț


Entități de   | 7 I

interes      I. I


public


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de

I—I anul calendaristic, cf.art, 27 din Legea contabilității nr. 82/1991__________

| |  2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivii legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state ■ ' aparținând Spațiului Economic European       _______■ ' •_______

:ile de interes public si de entitățile prevăzute Ia pct.9 alin.(4)


Situațiile financiare anuale încheiate Ia 31.12.2018 de către entităi

din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori:


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


SemnăturaNumele si prenumele

BRINDUSA MADALINA MĂRGĂRITSemnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional


Brindusa-Madalina Mărgărit


Semnat digital de Brindusa-Madalina Mărgărit

Data: 2020.01.15 15:31:46 +02'00'


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

DA |C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C DA (•; NU


| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii jX|

AUDITOR

auditor


fizică/ Denumire firma de audit

Nume si

Semnătura electronica

CEAUSESCU & PARTENERS SRL

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR                          CIF/CUI

1016/2010

|2|7I4

3I2I3I8I8I 1 II II


Cod 10


BILĂNTANEXĂ JLA

HCLM NR. 4 . /

--zj.|epDenumirea elementului

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

17.853

21.361

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

1.452.821

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

06

g    TOTAL (rd.OI la 06)

07

07

17.853

1.474.182

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

08

08

953.129

1.558.671

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

4.530.699

4.973.67T

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

10

10

495.079

486.026

4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815-2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

5.978.907

7.018.368

IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

31.058

31.058

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

31.940

96.352

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

62.998

127.410

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

6.059.758

8.619.960

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI


1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 +

322+ 323 +328 + 351 +358 + 381 +/-388-3.91 -392-3951 -3958-398)

26

26

■:891t-25+

A

--1583-225. _

X'F.XĂ I A

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

HCLM

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 +

361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

7.077

3.162

4. Avansuri (ct. 4091)

29

29

125.643

TOTAL (rd. 26 Ia 29)

30

30

1.898.328

1.712.030

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

31

31

6.818.611

15.391.601-

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

1

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din Ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

982.710

609.850

K. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

159.920.124

159.920.124

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a

(301)

. TOTAL (rd. 31 Ia35+35a)

37

36

167.721.445

175.921.575

III INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute Ia entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595-596-598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd.37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(dinct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

17.243.922

13.256.122

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

186.863.695

190.889.727

|£. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

90.875

45.049

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

44

43

90.875

45.049

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

13.737

13.737

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

5.838.637

7.155.676

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

‘                                                          A M T

” V * f *

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2695+421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

1 1 1 X

HCLM N

8.364.367

11.202.279

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

14.216.741

18.371.692

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rdi 41+43-53-70-73-76)

55

54

172.538.594

172.380.395

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

178.598.352

181.000.355

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 - 169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

62

61

■I 7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436*** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

71.921.184

TOTAL (rd.56 Ia 63)

65

64

71.921.184

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512+1513 + 1514+1518)

68

67

335.033

TOTAL (rd. 65 Ia 67)

69

68

335.033

l. VENITURI ÎN AVANS

fl) 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

199.235

182.689

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

199.235

182.689

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

199.235

182.689

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

“ “ -    -T ~C?"     i

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

! A

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

iHri iu

' JL' 1

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

183.916.389

186.199.741

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

' >• '

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

1.155.338

IV.REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

360.537

481.350

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

523.730

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

360.537

1.005.080

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

0

SOLD D(ct. 117)

97

96

10.030.269

86.020.45 î

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

97

4.228.065

6.739.463

SOLD D(ct. 121)

99

98

0

0

. ■ Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

211.403

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

ioo;

178.263.319

109.079.171

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)

104

103 :

178.263.319

109.079.171

Suma de control F10 :     3488457455/ 4361960979

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente **) Solduri debitoare ale conturilor respective.                   într-o perioadă mai mică de 12 luni,

li**) Solduri Creditoare ale conturilor respective                    2) $e va comP‘eta de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor

"                                                          '                     publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea,

și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,CONTUL DE PROFIT Șl PIERDERE

ANEXA LA HCLM NR. A


la data de 34rt2^0T8'

Cod 20


- lei -

Denumirea indicatorilor

a. ?

• •

Exercițiul financiar

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

oi

41.721.682

45.892.291

Producția vândută (ct.7O1+702+703+704+705+706+708)

02

41.721.682

45.892.291

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mf^u in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

7.077

Sold D

08

0

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

83.556

62.071

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

^Lin care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07-08 + 09 + 10 + 11+12 + 13)

16

41.812.315

45.954.362

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

f        8.616.899

9.951.087

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

86.374

122.772

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

934.777

807.626

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

10.487.246

10.558.988

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

10.041.900

10.138.679

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

445.346

420.309

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)

25

1.067.356

1.097.402

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

1.067.356

1.097.402

a.2) Venituri (ct.7813)

27

-ANEXĂ^

h.1) Cheltuieli (ct.654+6814)             '           HCLM NR.——’C.

1.541.287

737.163

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

737.163

11 . Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

13.228.983

16.036.282

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

7.680.774

9.129.147

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

33

1.256.793

574.924

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

4.291.416

6.332.211

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

335.033

-335.032

-Cheltuieli (ct.6812)

40

335.033

^Venituri (ct.7812)

41

335.032

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

36.297.955

38.239.125

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

43

5.514.360

7.715.237

-Pierdere (rd. 42 -16)

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13.''Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

39.911

38.574

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

1.523

844

din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

41.434

39.418

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53 •A

-Cheltuieli (ct.686)

54

- Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

-23.769

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

-23.769

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

60

65.203

39.418

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

' 62

41.853.749

45.993.780

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

36.274.186

38.239.125

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62-63)

64

5.579.563

7.754.655

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

0

... o

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

1.351.498

1.015.192

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

4.228.065

6.739.463

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

0

0

Suma de control F20:  670861082/4361960979


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „(^Btuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 54-4-2720^8

ANEXĂ LA - aa

HCLM NR. 7


Cod 40                                                                                                     - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

33.938

1.464.962

X

1.498.900

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare s^J^aluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

33.938

1.464.962

X

1.498.900

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

5.840.798

888.217

104.128

6.624.887

Instalații tehnice si mașini

08

10.316.984

1.345.640

14.836

11.647.788

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

627.509

8.748

10.089

626.168

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

l^^stitii imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd.06 la 15)

16

16.785.291

2.242.605

129.053

18.898.843

III.Imobilizări financiare

17

62.998

78.595

14.183

X

127.410

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

16.882.227

3.786.162

143.236

20.525.153

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

16.085

8.633

24.718

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd. 19+20+21)

22

16.085

8.633

24.718

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

cSRtructii

24

4.887.669

278.636

100.089

5.066.216

Instalații tehnice si mașini

25

5.786.286

902.667

14.836

6.674.117

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

132.429

16.900

9.187

140.142

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

10.806.384

1.198.203

124.112

11.880.475

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

10.822.469

1.206.836

124.112

11.905.193

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE ANEXâTa~

HCLM NR.::

ei

Suma de control F40:MINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12) ;

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35'

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

A

38

Aro instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

195902978/4361960979


Formular VALIDATANEXĂ LA

SC CONFORT URBAN SRL                           Ă

ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPILjlHgb'N^TA^A ■ —f.---

Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349

RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA

www.conforturban-ct.rosecretariat@conforturban-ct.ro tel/fax: 0241/67.22.99SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.10.2019

Denumirea elementului

31.10.2019

1

Profit net

6,739,463.18

2

Corecții rezultat reportat

(79,382,238.13)

3

Amortizări si provizioane

762,369.92

4

Rezultat preluare fuziune

(75,212.08)

5

Rezerve din reevaluare prelate Fuziune

1,155,337.72

6

Amortizări si provizioane preluate fuziune

27,234.05

8

Rezerve preluate fuziune

53,238.34

Numerar operațional brut

(70,719,807.00)

Variație fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare

4

Var. materii prime si materiale

306,753.25

5

Var. produse finite

3,915.03

6

Var. ambalaje

1,274.00

7

Var. clienti de incasat

(8,584,877.07)

8

Var. TVA

1,222,273.02

9

Var. cheltuieli in avans

45,825.95

10

Var. venituri in avans

(16,546.31)

11

Var. avansuri incasate

-

12

Var. furnizori de plătit

1,317,039.92

13

Var. avansuri furnizori

(113,754.99)

14

Var. salarii si alte datorii/creante cu personalul

295,073.90

15

Var. datorii BAS

(145,860.00)

16

Var. datorii BS

71,858,889.00

17

Var. alte impozite si taxe

-

18

Var. debitori diverși

(14,353.18)

19

Var. creditori diverși

(148,296.00)

.20

Var. alte creanțe de incasat din operațiuni de asociere

-

21

Var. redeventa PMC

2,064,226.63

22

Var. alte creanțe

-

23

Var. altor datorii (subvenții)

-

Trezoreria neta din activitatea de exploatare

68,091,583.15

Fluxuri de trezorerie din activitati de investiție / finanțare

24

Var. active imobilizate brute

(3,578,515.55)

25

Var. imobilizări financiare

(64,412.60)

28

Var. aporturi asociati

-

29

Var. majorare capital social

2,283,352.00

Trezoreria neta din activitati de investiție / finanțare

(1,359,576.15)

30

Creșterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie

(3,987,800.00)

31

Trezoreria si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei

17,243,922.00

32

Trezoreria si echivalente de trezorerie la sfârșitul perioadei

13,256,122.00

ANEX

HCLM NR.DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art, 30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare cu ocazia fuziunii la 31/10/2019 pentru :

Entitatea: S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Județul: 13--CONSTANTA

Adresa: localitatea CONSTANTA, str. Vârful cu Dor, nr. 10

Număr din registrul comerțului: J13/699/1997

Forma de proprietate: 12-SOCIETATE COMERCIALA CU CAPITAL INTEGRAL DE STAT Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211—LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII A DRUMURILOR SI AUTOSTRĂZILOR.

Cod de identificare fiscala: RO 1875349

Conducerea societății, DIRECTOR GENERAL -ANDREI FLORIAN CONSTANTIN si DIRECTOR ECONOMIC - MĂRGĂRIT BRINDUSA MADALINA, isi asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare cu ocazia fuziunii la data de 31/10/2019 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare întocmite cu ocazia fuziunii oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

  DIRECTOR GENERAL,


  Andrei  DIRECTOR ECONOMIC,

  Mărgărit Bândusa Madalina


ANEXĂ.LA

CONFORT URBAN


ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CUNSIANJA" Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349 RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA www.conforturban-ct.rosecretariat@conforturban-ct.ro tel/fax: 0241/67.22.99

SITUAȚIA modificării capitalului propriu la 31 octombrie 2019 la S.C. CONFORT URBAN S.R.L.


Nr.

Crt.

Element al capitalului propriu

Sold la

31.12.2018

Creșteri

Reduceri

Sold la

31.10.2019

Total din care

Prin transfer

Total din care

Prin transfer

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Capitalul subscris și vărsat 1012 total, din care:

183,916,389

2,283,352

0

0

0

186,199,741

1.1.

Capital social SIP 10126

0

0

0

0

0

0

1.2.

Capital social DP 10127

164,478,164

1,174,312

0

0

0

165,652,476

1.3.

Capital social societate 10129

19,438,225

0

0

0

0

19,438,225

1.4.

Capital social (Ecosal) 1012

0

1,109,040

1,109,040

2.

Rezerve total din care:

360,537

644,543

0

0

0

1,005,080

2.1.

Rezerve legale 1061

360,537

93,248

0

453,785

2.2.

Rezerva legala - profit reinvestit 1061.1

0

27,565

0

0

0

27,565

2.3.

Alte rezerve 1068

0

523,730

0

523,730

3.

Rezerve din reevaluare 105

0

1,155,338

0

0

0

1,155,338

4.

Rezultatul exercițiului financiar

4,228,065

6,739,463

0

4,228,065

0

6,739,463

5.

Repartizarea profitului

211,403

0

0

211,403

0

0

6.

Rezultat reportat

10,030,269

75,990,182

0

0

0

86,020,451

7.

Total

178,263,319

-65,167,486

0

4,016,662

0

109,079,171


Notele de la 1 la 10 și cod 40 fac parte integrantă din situațiile financiare.

Față de anul precedent modificările de capital propriu au următoarele explicații:

 • -   Creșterile de capital social de la rd.1.2. sunt rezultate din majorarea de capital prin aportul asociatului unic Consiliul Local al municipiului Constanța.

 • -  Creșterile de la rd.1.4., rd.2.1., rd. 3 sunt rezultate in urma fuziunii prin absorbție cu societatea Ecosal SRL.

 • -   Creșterile de la rd.2.2. si rd.2.3. sunt atribuite profitului reinvestit.

 • -   Creșterea de la rd.6. este rezultata in principal din înregistrarea efectelor Raportului de Inspecție Fiscala, prin care au fost stabilite sume de plata suplimentar pentru TVA, impozitul pe profit si penalizările aferente, sume ce au fost incluse in planul de restructurare, conform OG. 6/31.07.2019.

Societatea a înregistrat în anul 2019, un profit de 6.739.463 lei. Destinația profitului va fi stabilita prin

ANEXĂ LA

hclm NR._ Y

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

ÎNTOCMITE CA URMARE A FUZIUNII

LA 31.10.2019 CU ECOSAL SRL

Imobilizări necorporale si imobilizări corporale:

Nr. crt.

Elemente de activ

Sold la

01.01.2019

Creșteri

Reduceri

Sold la

31.10.2019

1.

Terenuri - Mijloace fixe proprii

0

0

0

0

II.

Construcții total din care:

5,840,798

888,217

104,128

6,624,887

a)

Mijloace fixe proprii

5,840,798

888,217

104,128

6,624,887

b)

Mijloace fixe public

0

III.

Echipamente teh., aparate, instalații de măsură și control și mijloace de transport total din care:

10,316,984

1,345,640

14,836

11,647,788

a)

Mijloace fixe proprii din care:

10,316,984

1,345,640

14,836

11,647,788

a.l.

Echipamente tehnologice

6,612,856

364,412

7,775

6,969,493

a.2.

Aparate de măsură și control

578,936

33,367

6,955

605,348

a.3.

Mijloace de transport

3,125,192

947,861

106

4,072,947

b)

Mijloace fixe public

0

IV.

Mobilier și alte active corporale totale din care:

627,509

8,748

10,089

626,168

a)

Mijloace fixe proprii

627,509

8,748

10,089

626,168

b)

Mijloace fixe public

0

0

0

0

Total imobilizări corporale

16,785,291

2,242,605

129,053

18,898,843

Investiții în curs de exec.

0

0

0

0

Imobilizări financiare

62,998

78,595

14,183

127,410

V.

Imobilizări necorporale

33,938

1,464,963

0

1,498,901

Total imobilizări din care:(l+ll+lll+lV+V)

16,882,227

3,786,163

143,236

20,525,154

Modificări ale valorii imobilizărilor

NOTAI ACTIVE IMOBILIZATE


ANEXĂ

HCLM NR.


Pe parcursul anului 2019, societatea a achiziționat aparate de măsură si control, echipamente tehnologice, mijloace de transport si mobilier - aparatura birotica necesare desfășurării actvitatii in suma totala de 1.334.827 lei, aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al societății, cu sursa de finanțare atat din bugetul local, in cuantum de 1.174.312 lei, cat si din fonduri proprii, 160.515 lei, conform situației de mai jos:

NrCrt

Denumire mijloc fix

Valoare

Sursa de finanțare

1

Buldoexcavator pe pneuri

364,412.00

Buget local

Total intrări cont 2131

364,412.00

2

Laptop 8 GB

3,850.00

Buget propriu

3

Ansamblu taxare "Parcare Verde"

29,517.00

Buget propriu

Total intrări cont 2132

33,367.00

4

Autoutilitara 3.5 T -Ford

118,400.00

Buget propriu

5

Miniincarcator Bobcat

264,900.00

Buget local

6

Autospeciala ridicări auto

545,000.00

Buget local

Total intrări cont 2132

928,300.00

7

Extindere rețea acces Baza producție

8,748.00

Buget propriu

Total intrări cont 2149

8,748.00

Total achiziții mijloace fixe-2019

1,334,827.00

s

SC CONFORT URBAN SRL

FcSn

CONFORT URBAN

ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța 113/699/1997, RO 1875349 RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702     BANCA TRANSILVANIA

www.conforturban-ct.rosecretariat@conforturban-ct.ro tel/fax: 0241/67.22.99

Ca urmare a fuziunii cu Ecosal SRL, in patrimoniu) Confort Urban SRL, au fost preluate următoarele imobilizări:

 • 1. Construcții - Cont 212 - 888.217 lei

 • 2. Mijloace de transport - Cont 2133 -19.562 lei

 • 3. Fond comercial - Cont 207 -1.452.821 lei

Total=2.360.600 lei

Imobilizările financiare sunt reflectate in contul 267 si reprezintă garanții de buna execuție.

ANEXĂ LA

HCLM NR. Ț


Reevaluarea imobilizărilor corporale

Având in vedere prevederile Legii 227/2015-privind Codul Fiscal orice societate comerciala are obligația reevaluării clădirilor o data la 3 ani; la data de 31.12.2017 s-a făcut o evaluare a imobilizărilor corporale-cladiri dar doar pentru impozitare, nu a fost solicitat un al doilea raport in vederea actualizării valorilor din evidenta contabila; raportul de evaluare a fost depus la SPIT Constanta in vederea actualizării valorilor de impozitare.

Imobilizări corporale aferente patrimoniului public

Aceste imobilizări sunt reglementate de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestora și H.G. nr.1031/1999 care aprobă Normele privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrativ teritoriale. Ele au fost respectate de S.C. Confort Urban S.R.L.

Deprecieri imobilizări corporale (amortizare)

Nr. Crt.

Deprecieri imobilizări

Sold

01.01.2018

Amortizări înregistrate în anul 2019

Reduceri

Sold

31.10.2019

1

Alte imobilizări necorporale

16,085

8,633

0

24,718

2

Construcții

4,887,669

278,636

100,089

5,066,216

3

Instalații tehnice și mașini

5,786,286

902,667

14,836

6,674,117

4

Alte instalații, utilaje și mobilier

132,429

16,900

9,187

140,142

Total

10,822,469

1,206,836

124,112

11,905,193

Amortizarea calculată pe tot parcursul anului 2019 a fost prin metoda lineară, iar duratele de viață (de funcționare) au fost cele stabilite prin catalogul aprobat de H.G. 2139/2004. Valoare lunara a amortizării a fost calculata conform Legii 15/1994 in baza cotei de amortizare aplicata la valoarea de intrare a mijlocelor fixe.

DIRECTOR GENERA^^X^^

DIRECTOR ECONOMIC, Mărgărit Brindusa Madalina


Andrei Florian Con<rantin /

/Tlij / CO

(V

\ •

V,'-

CONFORT URBAN

SC CONFORT URBAN SRL

ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349 RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702     BANCA TRANSILVANIA

www.conforturban-ct.rosecretariat@conforturban-ct.ro tel/fax: 0241/67.22.99

NOTA 2 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI Șl CHELTUIELI

ANEXĂ LA

HCLM NR, aPW.


Pana la data de 31.10.2019 nu au fost înregistrate provizioane noi pentru deprecieri, valoarea contabila a acestora fiind de 1.957.313 leiDIRECTOR ECONOMIC,
asta

CONFORT URBAN


ANEXĂ LA

HCLM NR.JX__/<

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

în conformitate cu formularul cod 20 anexă la bilanț, „Contul de profit și pierdere", societatea înregistrează la 31.10.2019 in profit contabil de 6.739.463 lei, rezultat ca diferența intre venituri totale realizate in suma de 45.993.780 lei si cheltuieli totale in suma de 38.239.125 lei.

Profitul realizat pana la data de 31.10.2019 va ramane in soldul contului 121 pana la sfârșitul exercițiului financiar, el urmând a fi repartizat in baza situațiilor financiare de la 31.12.2019, conform Hotărârii de Consiliul Local.
ANEXĂ


NOTA 4


HCLM NR.__!

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE SI A REZULTATULUI CONTABILLAirEXEROTIULUDenumirea indicatorului

2018

31.10.2019

2/l%-100

0

1

2

3

1 Venit din exploatare

41,812,315

45,954,362

9.91

2.Cheltuieli de exploatare

36,297,955

38,239,125

5.35

Cheltuieli cu materiile prime

8,616,899

9,951,087

15.48

Cheltuieli cu materialele auxiliare

86,374

122,772

42.14

Cheltuieli energia si apa

934,777

807,626

-13.60

Cheltuili cu salariile ,asigurări sociale si tichete de masa

10,487,246

10,558,988

0.68

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

5,309,789

4,774,184

-10.09

Cheltuieli cu redeventele, locațiile de gestiune si chiriile

947,326

602,460

-36.40

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

32,835

39,636

20.71

Cheltuieli cu primele de asigurare

59,051

142,034

140.53

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

308,258

380,541

23.45

Cheltuieli cu colaboratorii

0

0

0.00

Cheltuieli cu studiile si cercetările

5,290

8,950

69.19

Cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

67,559

59,492

-11.94

Cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

84,323

67,458

-20.00

Cheltuieli cu deplasări, detasari si transferări

10,654

9,735

-8.62

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

0

1,098

0.00

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

855,588

3,043,559

255.73

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

1,256,893

574,924

-54.26

Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător

0

0

0

Cheltuieli privind reevaluarea imobilizărilor corporale

0

0

0

Cheltuieli privind redeventa datorata

4,228,065

6,332,211

49.77

Cheltuieli cu provizioane

1,876,320

-335,032

-117.86

Cheltuieli cu amortizarea

1,130,708

1,097,402

-2.95

3. Rezultat din exploatare

5,514,360

7,715,237

39.91

Venituri financiare

41,434

39,418

-4.87

Cheltuieli financiare

-23,769

0

-100.00

4.Rezultat financiar

65,203

39,418

-39.55

Cheltuieli cu impozitul pe profit

1,351,498

1,015,192

-24.88

65. Rezultat contabil aferent exercițiului 2018/31.10.2019

4,228,065

6,739,463

59.40


In scopul creșteri profitabilității societății si recuperării pierderilor din anii precedenti, conducerea Confort Urban a avut ca si prioritate optimizarea costurilor; deși in tabelul de mai sus am realizat o analiza a valorilor la 31.12.2018 - 12 luni cu cele de la 31.10.2019 - 10 luni, se poate observa o creștere a veniturilor realizate in 10 luni cu 9.91% fata de veniturile realizate in 12 luni, iar cheltuielile din 2019 sunt cu 5.35% mai mari fata de cheltuielile realizate in 12 luni.

In concluzie in anul 2019, la 31.10.2019 profitabilitatea companiei a crescut, procentul de creștere al veniturilor a fost superior celui de creștere a cheltuielilor.DIRECTOR ECONOMIC, Mărgărit Bri usa Madalina
NOTA 5 SITUAȚIA CREANȚELOR Șl DATORIILOR

Creanțe

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

0

1 = 2 + 3

2

3

Total, din care:

175,921,575.00

175,921,575.00

Clienti

15,517,244.00

15,517,244.00

Tva de recuperat

0

0

Creanțe in legătură cu asociații

159,920,124

159,920,124

Alte creanțe

484,207.00

484,207.00

Datorii

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichidare

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

0

l=2+3+4

2

3

4

Total, din care:

79,076,860

7,155,676

15,368,390

56,552,794

Furnizori

7,155,676

7,155,676

Efecte de comerț de plătit

0

0

Datorii in legătură cu Bugetul de Stat

71,921,184

15,368,390

56,552,794

Efecte de comerț care trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an

0

0

0

ANEXĂ LA hclm nr. y /^w):


Referitor la datoriile către furnizori facem următoarea mențiune:

2.230.220,63 lei reprezintă suma datorata furnizorului SHAPIR STRUCTURES SRL, suma care a făcut obiectul contractului de cesiune creanța nr. 8524/06.11.2014 si a contractului de cont escrow nr. 2680/11.11.2014 cu maturitate 31.01.2015. La data exigibilității, suma este incasata de SC CONFORT URBAN SRL, si avand in vedere ordonanța DNA 869/P/2014, suma este blocata la dispoziția organului judiciar in contul deschis la Unicredit Suc. Constanta. Diferența pana la suma de 7.155.676 lei reprezintă sume de plata către furnizori neajunse la scadenta.

71.921.184 lei reprezintă suma stabilita de plata suplimentar reprezentând TVA si impozit pe profit, in urma inspecției fiscale aferente perioadei 2012-2017. In baza Ordonanței de Guvern nr. 6/2019, societatea a solicitat restructurarea obligațiilor financiare la 31.12.2018, conform cererii nr. 12991/27.09.2019. In data de 15.11.2019, a fost emisa Decizia nr. 87774 de aprobare a restructurării obligațiilor financiare, decizia de înlesnire la plata a obligațiilor bugetare principale in suma de 15.368.309 lei - eșalonate pe o perioada de 72 de luni, prima scadenta fiind in data de 20.11.2020, decizia de amanare la plata a dobânzilor, penalităților si tuturor accesoriilor in cuantum de 34.597.954 lei, accesorii ce vor fi anulate in situația in care restructurarea financiara este implementata, decizia de amanare la plata a obligațiilor principale bugetare in valoare de 21.954.842 lei, obligații bugetare ce vor fi anulate in situația finanlizarii cu succes a restructurării financiare.

Creanțele in legătură cu asociații reprezintă valoarea lucrărilor prestate de SHAPIR STRUCTURES către CONFORT URBAN, predate de acesta din urma beneficiarului final (UAT Constanta), a căror valoare la 31.12.2014 nu ajunsese la scadenta, dat fiind modalitatea de plata a acestora, respectiv bilet la ordin cu scadenta 36 de luni de la data procesului verbal de recepție a lucrărilor.

CONFORT URBAN


SC CONFORT URBAN SRL

ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349 RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA www.conforturban-ct.rosecretariat@conforturban-ct.ro tel/fax: 0241/67.22.99

ANEXĂ jLA

HCLM NR. *


In vederea ajustărilor pentru depreciere, analiza creanțelor neincasate se JrealîzeyzaHaȚfțrtete—-fiecărui an calendaristic.

Trezoreria societății la data de 31.10.2019 este in suma de 13.256.122 lei.

Cheltuielile in avans înregistrate de societate la data de 31.10.2019 in suma de 45.048,84 leTȚ reprezintă prime de asigurare (rea si casco) si sunt cu termen de lichidare de sub 1 an.


DIRECTOR ECONOMIC,

Mărgărit BțJișdusa Madalina


rj~‘


NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI Șl METODE CONTABILE


Situațiile financiare întocmite in urma fuziunii la 31.10.2019 au fost întocmite in conformitate cu următoarele principii contabile:

Principiul continuității activității

Societatea isi va continua in mod normal funcționarea fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

Principiul permanentei metodelor

Societatea aplica consecvent de la un exercițiu financiar la altul politicile contabile si metodele de evaluare.

Principiul prudentei

La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea si evaluarea s-a realizat pe o bază prudent si, în special:

 • a) în contul de profit si pierdere a fost inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

 • b) datoriile aparute in cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, au fost recunoscute chiar dacă acestea devin evidente numai intre data bilanțului si data întocmirii acestuia;

 • c) deprecierile au fost recunoscute, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul contabilității de angajamente

Efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacțiile si evenimentele s-au produs (si nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul sau a fost încasat sau plătit) si au fost înregistrate in contabilitate si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercițiului, fara a se tine seama de data încasării sau efectuării plătii.

Veniturile si cheltuielile care au rezultat direct si concomitent din aceeași tranzacție au fost recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile aferente, cu evidențierea distinctas a acestor venituri si cheltuieli.

Principiul intangibilitatii

Bilanțul de deschidere al exercițiului financiar corespunde cu bilanțul de inchidere al exercițiului financiar precedent.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecăror componente ale elementelor de active si de datorii.

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Contabilizarea si prezentarea elementelor din situațiile financiare ținând cont de fondul economic al

tranzacției sau al angajamentului in cauza

înregistrarea in contabilitate si prezentarea in situațiile financiare a operațiunilor economico-

financiare reflecta realitatea economica a acestora, punând in evidenta drepturile^si~o;bliga'ți1l'e precum si riscurile asociate acestor operațiuni.

ANEXA LA'

HCLM NR.


Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție

Elementele prezentate in situațiile financiare au fost evaluate pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție.

Principiul pragului de semnificație

Entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse in reglementările contabile aplicabile referitoare la prezentările de informații si publicare, atunci când efectele respectării lor sunt nesemnificative.

TEMEIUL LEGAL AL ÎNTOCMIRII SITUAȚIILOR FINANCIARE

 • 1. Reglementările contabile aplicate la întocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale: Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 31802/2014; OMFP 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare conform Legii nr. 82/1991 cu modificările si completările ulterioare.

 • 2. Prevederile specifice Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și H.G. 1031/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

 • 3. Utilizarea estimărilor

întocmirea situațiilor financiare conform O.M.F.P. nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, înlocuiesc estimările făcute de conducerea societății, cu toate că acestea au fost făcute pe cele mai pertinente informații. Estimările nu coincid întotdeauna cu situațiile financiare.

 • 4. Continuitatea activității

Situațiile financiare întocmite la 31.10.2019, au avut în vedere faptul că societatea își continuă activitatea în viitorul previzibil. Ca atare orice analiză pentru viitor (intrări de numerar de exemplu) este pertinentă și fără restricții din acest punct de vedere.

 • A.    IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Exista in sold imobilizări necorporale si vor fi amortizate conform planului de amortizare prin metoda lineara. Costurile aferente achiziționării de programe informatice sunt capitalizate si amortizate pe baza metodei liniare pe durata celor 3 ani de durata utila de viata.

 • B.     IMOBILIZĂRI CORPORALE

Costul inițial al imobilizărilor corporale achiziționate consta in prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile,cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizații si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizării corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in condițiile de funcționare. Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale si necorporale identificabile reprezintă venituri in avans (contul 475 - Subvenții pentru investiții), fiind reluate in contul de profit si pierdere pe durata de viata ramasa a imobilizărilor respective. Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale si necorporale care nu pot fi identificabile reprezintă venituri ale perioadei (contul 758 - Alte venituri din exploatare). Reducerile comerciale înscrise pe factura de achiziție care acopera in totalitate contravaloarea imobilizărilor

achiziționate se inregistreaza in contabilitate la valoarea justa, pe seama veniturilor in avans (contul 475 - Subvenții pentru investiții), veniturile in avans aferente acestor imobilizări reluandu-șepng:grjițuLy\. de profit si pierdere pe durata de viata a imobilizărilor respective.                  HCLM NR

Costul unei imobilizări corporale construite in regie proprie este determinat folosina’aueleasi prinelfît—

ca si pentru un activ achiziționat. Astfel, daca entitatea produce active similare, in scopul comercializării, in cadrul unor tranzacții normale, atunci costul activului este de obicei același cu

costul de construire a acelui activ destinat vanzarii. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate

din calculul costului acestui activ. In mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum si pierderile care au aparut in cursul construcției in regie proprie a activului nu sunt incluse in costul activului. Costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricație (definite ca active care solicita in mod necesar o perioada substanțiala de timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata in vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vanzare) sunt incluse în costurile de producție ale acestora, in măsură in care sunt legate de perioada de producție. In costurile îndatorării se include dobanda la capitalul

împrumutat pentru

finanțarea achiziției, construcției sau producției de active cu ciclu lung de fabricație. Cheltuielile reprezentând diferente de curs valutar constituie cheltuiala a perioadei.

In costul inițial al unei imobilizări corporale se includ si costurile estimate inițial cu demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil si Societatea are o obligație legata de demontare, mutare a imobilizării corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea si mutarea imobilizării corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc in valoarea activului imobilizat, in corespondenta cu un cont de

provizioane.

In cazul in care o clădire este demolată pentru a fi construita o alta, cheltuielile cu demolarea si cheltuielile reprezentând valoarea neamortizata a clădirii demolate sau costul activului respectiv, atunci când acesta este evidențiat ca stoc, sunt recunoscute după natura lor, fara a fi considerate costuri de amenajare a amplasamentului.

O imobilizare corporala trebuie prezentata in bilanț la valoarea de intrare, mai puțin amortizarea cumulata si orice pierderi din deprecieri cumulate.

Cheltuielile efectuate in legătură cu imobilizările corporale utilizate in baza unui contract de închiriere, locație de gestiune, administrare sau alte contracte similare se evidențiază, la imobilizări corporale sau drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in funcție de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate in legătură cu imobilizările corporale proprii.

In cazul înlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, Societatea recunoaște costul înlocuirii parțiale, valoarea contabila a pârtii înlocuite fiind scoasa din evidenta, cu amortizarea aferenta, daca informațiile necesare sunt disponibile si sunt îndeplinite criteriile de recunoaștere pentru imobilizările corporale.

Piesele de schimb importante si echipamentele de securitate sunt considerate imobilizări corporale atunci când se estimează ca vor fi folosite pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

 • C. STOCURI

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă, costul fiind determinat pe baza metodei primul intrat-primul ieșit (FIFO).

Nu sunt stocuri de producție neterminată.

Pe baza inventarului la 31.10.2019 nu s-au semnalat elemente de stoc devalizate, cu mișcare lentă sau uzate moral și pentru care nu s-au înregistrat provizioane pentru corectarea valorilor.

SC CONFORT URBAN SRL


ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349 RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702 BANCA TRANSILVANIA www.conforturban-ct.rosecretariat@conforturban-ct.ro tel/fax: 0241/67.22.99


D. CREANȚELE COMERCIALE

Creanțele comerciale sunt recunoscute si inregistrate inițial la valoarea conform facturilor, sau conform documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

Evaluarea valorii recuperabile a creanțelor la data bilanțului se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila a creanțelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea. Ajustările pentru depreciere sunt constituite când exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creanțele la scadenta inițial agreata. Creanțele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli când sunt identificate.

Pierderea din depreciere aferenta unei creanțe este' reluata daca creșterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi legata de un eveniment care a avut loc după ce pierderea din depreciere a fost recunoscuta.                                                               --;-----------


E.


NUMERAR Șl ECHIVALENTE DE NUMERAR


ane;

HCLM NR


Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar, conturi la banei, depozite bancare pe termen pe termen de cel mult trei luni daca sunt deținute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, cecuri si efectele comerciale depuse la banei. Descoperitul de cont este inclus in bilanț in cadrul sumelor datorate instituțiilor de credit ce trebuie plătite intr-o perioada de un an.

Pentru situația fluxului de trezorerie, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banei, investiții financiare pe termen scurt, -, net de descoperitul de cont.

La data de 31.10.2019 societatea nu are expunere fata de nicio instituție bancara.

 • F.     DATORII COMERCIALE

Obligațiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezintă valoarea obligației ce va fi plătită in viitor pentru bunurile si serviciile primite.

 • G.     PROVIZIOANE PENTRU RISCURI Șl CHELTUIELI


H.


BENEFICII

Societatea a înregistrat un profit contabil in suma de 6.739.463 lei.


DIRECTOR GENERAL, Andrei Florian Constantin


DIRECTOR ECONOMIC, Mărgărit Brindusa MadalinaNOTA 7 ACȚIUNI Șl OBLIGAȚIUNI


anexă la

HCLM NR._SC CONFORT URBAN SRL are capitalul social exprimat în părți sociale și se ridică la suma de 186.199.741 lei. Creșterea capitalului social s-a făcut în baza hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța în tot cursul anului, si s-a făcut prin aport in numerar pe baza ordinelor de plată prin care s-au virat sumele în contul societății conform situației de mai jos.


Nr.crt

Data

Valoare majorare

Valoare finala capital social

1

28.02.2019

364,412.00

184,280,801.00

2

30.04.2019

809,900.00

185,090,701.00

3

31.10.2019

1,109,040.00

186,199,741.00


Sold inițial capital social

183,916,389.00

Valoare de 1.109.040 lei, reprezintă majorarea la capitalul societății ca urmare a fuziunii prin absorbție la 31.10.2019 cu Ecosal SRL.
anexă z,

NOTA 8


HCLM NR._y

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚI1, ADMINISTRATORII Șl DIRECTORII

Numărul mediu de salariați la 31.10.2019 este 229.

a) Salarizarea directorilor și administratorilor la 31.10.2019

Salarii brute in lei

Administratori

112.552

Directori

319.124

Total

431.676

b). Salarizarea personalului administrativ și de producție la 31.10.2019

Salarii brute lei

Personal administrativ

1.455.594

Personal de producție

7.629.193

Total

9.084.787

DIRECTOR GENERAL, Andrei Florian Con stârniri


NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

! ANEXĂ kA

IhCLM NR. Z/


 • 1. Indicatori de lichiditate

 • a) Indicatorul lichidității curente (capitaluri circulante)

Active curente            190,889,727      _

Datorii curente            172,380,395

 • b) Indicatorul lichidității imediat

Active curente - Stocuri =     189,177,697      =

Datorii curente                 172,380,395

 • 2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

______Capitalul imprumutat

Capitalul angajat

unde:

capital imprumutat = credite peste un an;

capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

întrucât capitalul împrumutat reprezintă credite peste un an, societatea noastră nu are angajate astfel de credite și indicatorul nu poate fi calculat.

 • 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la: Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

J Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

_________Costul vânzărilor________ _      45,892,291       _ qq

Stoc mediu            ~      1,583,225       " B ay Ori

'T Viteza de rotație a activelor imobilizate, cu excepția patrimoniului public

Cifra de afaceri                   45,892,291           e _.

Active imobilizate (proprii)               7,018,368

Stocul a fost rulat de 28.99 ori ceea ce este o viteză de rotație foarte bună.

B

CONFORT URBAN

SC CONFORT URBAN SRL

ADMINISTRATORUL TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA Str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanța J13/699/1997, RO 1875349 RO45 BTRL RONC RT00 E438 6702     BANCA TRANSILVANIA

www.conforturban-ct.rosecretariat@conforturban-ct.ro tel/fax: 0241/67.22.99

Număr de zile stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate:


Stoc mediu Costul vânzărilor


x 365 =


1,583,225

45,892,291


X 365 =


12.59 zile


ANEXĂ LA


HCLM NR.


■f Viteza de rotație a debitelor-clienți

 • - calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale; .

 • - exprimă numărul de zile până la data care debitorii își achită datoriile către societate.

  Sold mediu clienti Cifra de afaceri


11,105,106       „„ _ oo ..

x 365 =      45,892,291      *365     88 32 ZI ®

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților, și în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).

Viteza de rotație a creditelor-furnizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. în mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

Ah. ^di;edill-ly,rni2°ri        «365»----------X 365 •  91.44 zile

Achiziții de bunuri (fara servicii)                   45,892,291

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

 • 4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care il obține entitatea din banii investiți in afacere:

Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit


Capital propriu


7,754,655

188,306,921


*100= 4.12
NOTA 10 ALTE INFORMAȚII


Filiale și întreprinderi asociate nu avem, și nici titluri de participare strategice.

J Cifra de afaceri este de 45.892.291 lei și provine din prestări servicii, administrare bunuri în gestiune delegată.

Onorariile plătite auditorilor în tot cursul anului 2019 se ridică la suma de 40.000 lei fara tva.

V In anul 2019 societatea a avut tranzacții cu Primăria Municipiului Constanta in suma de 35.220.815 lei fara tva si cu clientul RADET Constanta in suma de 226.631 lei fara tva.

J In baza Ordonanței de Guvern nr. 6/2019, Confort Urban SRL a solicitat restructurarea obligațiilor financiare la 31.12.2018, conform cererii nr.12991/27.09.2019. In data de 15.11.2019, a fost emisa Decizia nr. 87774 de aprobare a restructurării obligațiilor financiare, decizia de înlesnire la plata a obligațiilor bugetare principale in suma de 15.368.309 lei - eșalonate pe o perioada de 72 de luni, prima scadenta fiind in data de 20.11.2020, decizia de amanare la plata a dobânzilor, penalităților si tuturor accesoriilor in cuantum de 34.597.954 lei, accesorii ce vor fi anulate in situația in care restructurarea financiara este implementata, decizia de amanare la plata a obligațiilor principale bugetare in valoare de 21.954.842 lei, obligații bugetare ce vor fi anulate in situația finanlizarii cu succes a restructurării financiare.

Societatea comerciala cu răspundere limitata CONFORT URBAN a fost infiintata in anul 1997 cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului al Județului Constanta J13/699/1997, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Vârful cu Dor nr. 10; societatea desfasoara activitatea principala Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor, COD CLASA CAEN 4211 in condiții de continuitate, capitalul social este in suma de 186.199.741 lei si aparține in totallitate Consiliului Local Municipal Constanta.

Confort Urban SRL are in desfășurare un contract de servicii de asistenta juridica, încheiat cu Bogdan Covaci - Cabinet de Avocat, prin care avocatul va presta servicii de reprezentare juridica a societății in fata instanțelor de judecata. In prezent, societatea are pe rol următoarele litigii:

Nr dosar

Parti

Obiectul cauzei

Instanța

2/118/2018

CONFORT URBAN SRL Reclamant

Acțiune in răspundere patrimoniala contractelor de lucrări nr 8710/2008 si 1229/2012 - 38.270.910 lei

TRIBUNAL

TONOIU JOAN Parat

ALDEA EUGENIA Parat

FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat

VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat

2/118/2018*

CONFORT URBAN SRL Reclamant

Acțiune in răspundere patrimoniala contractelor de lucrări nr 8710/2008 si 1229/2012 - 38.270.910 lei

TRIBUNAL

TONOIU JOAN Parat

FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat

3301/118/2018 (format din 2/118/2018)

CONFORT URBAN SRL Reclamant

Acțiune in răspundere patrimoniala contractelor de lucrări nr 8710/2008 si 1229/2012 - 38.270.910 lei

TRIBUNAL - soluționat, neredactat

ALDEA EUGENIA Parat

VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat

3/118/2018

CONFORT URBAN SRL Reclamant

Acțiune in răspundere patrimoniala contract de lucrări nr 8710/2008 - 5.376.455 lei

TRIBUNAL

TONOIU JOAN Parat

ALDEA EUGENIA Parat

4/118/2018

CONFORT URBAN SRL Reclamant

Acțiune in răspundere

TRIBUNAL

Nr dosar                        Parti

TONOIU JOAN Parat__________

__ALDEA EUGENIA Parat_________

CONFORT URBAN SRL Reclamant

TONOIU JOAN Parat__________

5/118/2018 ALDEA EUGENIA Parat_________

FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat


Obiectul cauzei


Acțiune in răspundere


patrimoniala contractelor de lucrări nr 8710/2008 si


1229/2012 - 7.936.610 lei


Instanța
6/118/2018


CONFORT URBAN SRL Reclamant

TONOIU JOAN Parat

ALDEA EUGENIA Parat


7/118/2018


7/118/2018*


3302/118/2018


8/118/2018


9/118/2018


10/118/2018


12/118/2018


13/118/2018


FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat CONFORT URBAN SRL Reclamant TONOIU JOAN Parat___________

ALDEA EUGENIA Parat

FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat CONFORT URBAN SRL Reclamant TONOIU JOAN Parat___________

ALDEA EUGENIA Parat

FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat CONFORT URBAN SRL Reclamant TONOIU JOAN Parat__________

ALDEA EUGENIA Parat_________

CONFORT URBAN SRL Reclamant TONOIU JOAN Parat__________

ALDEA EUGENIA Parat_________

CONFORT URBAN SRL Reclamant TONOIU JOAN Parat__________

ALDEA EUGENIA Parat

FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat CONFORT URBAN SRL Reclamant TONOIU JOAN Parat___________

ALDEA EUGENIA Parat

FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat CONFORT URBAN SRL Reclamant TONOIU JOAN Parat__________

ALDEA EUGENIA Parat

FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat CONFORT URBAN SRL Reclamant TONOIU JOAN Parat__________

ALDEA EUGENIA Parat

FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat


Acțiune in răspundere patrimoniala contract prestări servicii PFAAldea Eugenia 76.250 lei


Acțiune in răspundere patrimoniala SC Grup Media Sud SRL 5.371,17 lei


Acțiune in răspundere patrimoniala SC Grup Media Sud SRL 5.371,17 lei


Acțiune in răspundere patrimoniala SC Grup Media Sud SRL 5.371,17 lei

Acțiune in răspundere patrimoniala Stan Constanta 6.887,12 lei


Acțiune in răspundere patrimoniala SC Sensia Shop SRL 2.273 lei


Acțiune in răspundere patrimoniala SC Regal Auto Trans SRL 1.115 lei


Acțiune in răspundere patrimoniala SC Sun Gate Construct 744 lei


Acțiune in răspundere patrimoniala SC Hotel Palace RRT 5.061,63 lei


VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat


TRIBUNALNr dosar

Parti

Obiectul cauzei

Instanța

TONOIU JOAN Parat

patrimoniala SC Edil Urban SR 19.571,36 lei

soluționat definitiv . .

ALDEA EUGENIA Parat

anexă i.

CONFORT URBAN SRL Reclamant

H(

LM NR. # /X[

TONOIU JOAN Parat

Acțiune in răspundere

....—y——--—_

Declinare de competenta

17/118/2018

ALDEA EUGENIA Parat

patrimoniala SC Simpa Turism

SRL 11.294,91 lei

FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat

VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat

17/118/2018*

CONFORT URBAN SRL Reclamant

Acțiune in răspundere patrimoniala SC Simpa Turism SRL 11.294,91 lei

Judecătoria Constanta -termen 18.02.2020

TONOIU JOAN Parat

FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat

3303/118/2018

CONFORT URBAN SRL Reclamant

Acțiune in răspundere patrimoniala SC Simpa Turism SRL 11.294,91 lei

Tribunal Constanta -soluționat, neredactat

ALDEA EUGENIA Parat

VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat

18/118/2018

CONFORT URBAN SRL Reclamant

Acțiune in răspundere patrimoniala SC Selsor Octavian Grup SRL 13.707,63 lei

Curtea de Apel -soluționat definitiv

TONOIU JOAN Parat

ALDEA EUGENIA Parat

FARCAS CRISTINEL VIOREL Parat

VLADU MIHAELA CLAUDIA Parat

4338/118/2018

CONFORT URBAN SRL Creditor

Insolventa

Tribunal

SC FORUM VACANCES SRL

2944/118/2018

CONFORT URBAN SRL Parat

Contestație decizie de sancționare

Curtea de Apel -soluționat definitiv

Dogaru Nicoleta Reclamanta

6516/118/2018

CONFORT URBAN SRL Parat

Contestație decizie de sancționare

Tribunal Constanta -soluționat, neredactat

Dogaru Nicoleta Reclamanta

27830/212/2017

CONFORT URBAN SRL Reclamant

Pretenții

Tribunal - termen

20.02.2020

BNP Florin Visan - Parat

19734/212/2017

CONFORT URBAN SRL Parat

Obligația de a face

Tribunal

Asociația Bloc 06 - Reclamanta

4338/118/2018

CONFORT URBAN SRL Creditor

Insolventa

Tribunal

SC FORUM VACANCES SRL

6091/11/2018

CONFORT URBAN SRL - Creditor

Insolventa

Tribunal

Mondo Cafe SRL - Debitor

1158/118/2010

CONFORT URBAN SRL - Creditor

Insolventa

Tribunal

Eurotranzit 2000 SA - Debitor

1355/118/2010

CONFORT URBAN SRL - Creditor

Insolventa

Tribunal

BBN Holidays Tour - Debitor

3627/118/2018

CONFORT URBAN SRL - Parat

Legea 10/2001

ICCJ

Roman Ștefan - Reclamant

17974/212/2019

CONFORT URBAN SRL - Parat

Plângere contravenționala

Judecătoria Constanta

Dimache Iulian - Reclamant

23938/212/2019

CONFORT URBAN SRL - Reclamant

Judecătoria Constanta

Romanescu Maricica

Evacuare

15185/212/2019

CONFORT URBAN SRL - Parat

. .. ,

a

Judecătoria Constanta

Badea Alexandru Andrei - Reclamant

33401/212/2019

CONFORT URBAN SRL - Parat

. .. ,

a

Judecătoria Constanta

Andone Neculai

23937/212/2019

CONFORT URBAN SRL - Reclamant

Judecătoria Constanta

Rusu Ana Coca

16218/212/2018

CONFORT URBAN SRL - Parat

Plângere contravenționala

Judecătoria Constanta

V—< M-.’

IflF

Nr dosar

Parti

Obiectul cauzei

A N*Psta4taI Â     l i

Preda Madalina - reclamanta

u

rv    Mn    Zâ   ./^/7

CONFORT URBAN SRL - Parat

7904/212/2019

Pretenții

Judecătoria Cobstanta

Asirom Insurance Group - reclamanta

23936/212/2019

CONFORT URBAN SRL - Reclamant

Evacuare

Judecătoria Constanta

Palade Costel - parat

32737 /212/2018

CONFORT URBAN SRL - Contestator

Contestație la executare

Tribunalul Constanta

Omniasig Vienna Insurance SA

18963/212/2019

CONFORTURBAN SRL - Parat

Plângere contravenționala

Judecătoria Constanta

Popescu Bogdan Florian - reclamant

25730/212/2019

CONFORT URBAN SRL - Reclamant

Pretenții

Judecătoria Constanta

Raiffeisen Bank SA - parat

25731/212/2019

CONFORT URBAN SRL - Reclamant

Pretenții

Judecătoria Constanta

Banca Transilvania SA - parat

23941/212/2019

CONFORT URBAN SRL - Reclamant

Evacuare

Judecătoria Constanta -

leremie Mioara

soluționat, neredactat

31008/212/2019

CONFORT URBAN SRL - Parat

Plângere contravenționala

Judecătoria Constanta

Mihaita Costel - reclamant

21795/212/2018

CONFORT URBAN SRL - Contestator

Contestație la executare

Tribunalul Constanta

Shappir Structures - intimat

20900/212/2019

CONFORT URBAN SRL - Parat

Plângere contravenționala

Judecătoria Constanta

. !

Raicu Dorin - petent

15553/212/2019

CONFORT URBAN SRL - Parat

Plângere contravenționala

Judecătoria Constanta

Madaras Dumitra Delia - reclamant

23343/212/2019

CONFORT URBAN SRL - Parat

Pretenții

Judecătoria Constanta

First Bank SA - reclamant

3265/118/2019

CONFORT URBAN SRL - Creditor

Insolventa

Tribunalul Constanta

Radet Constanta - Debitor

172/118/2015

CONFORTURBAN SRL-Creditor

Insolventa

Tribunalul Constanta

Silvani Prod - Debitor

10404/118/2018

CONFORT URBAN SRL - Creditor

Insolventa

Tribunalul Constanta

Livarom Prest - Debitor

2760/118/2019

CONFORTURBAN SRL-Creditor

Insolventa

Tribunalul Constanta

Electrocentrale - Debitor

20960/212/2017

CONFORT URBAN SRL - Parat

Judecătoria Constanta

EcoFire Sistems - Reclamant

Pretenții

5252/118/2015

CONFORTURBAN SRL - Recurenta

Curtea de Apel

Curtea de Conturi a României

coniesiaiie

ConstantaBALANȚA


CU RULAJ


Fj MULAT PE UNITATI


la Data de


I CONT l

I                                           I


DENUMIRE CONT


|       SOLD LA 01/01/2019    |          RULAJ LUNA

I DEBIT       | CREDIT      | DEBIT      |      CREDIT


RULAJ CUMULAT


TOTAL SUME


SOLD


I CONT' |

I                                 I


DEBIT | CREDIT 1      DEBIT

CREDIT 1 DEBIT

| CREDIT

10117

CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

1

174

312,00

1 174

312,00

1

174

312,00

1

174

312,00

0, 00

0, 00

10117

1012

• Capital subs. vărs.

0,00

0, 00

0, 00

1

109

040,00

0, 00

1 109

040,00

0, 00

1

109

040, 00

0, 00

1

109

040,00

1012

10127

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT DP

0,00

164

478

164,00

0, 00

0, 00

0, 00

1 174

312,00

0, 00

165

652

476, 00

0,00165

652

476, 00

10127

10129

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0, 00

19

438

225, 13

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

19

438

225,13

0, 00

19

438

225,13

10129

101 Capital

0,00

183

916

389,13

0, 00

1

109

040,00

1

174

312,00

3 457

664,00

1

174

312,00

187

374

053,13

0,00186

193

741,13

105

Rezerve din reev.

0,00

0, 00

0, 00

1

155

337,72

0, 00

1 155

337,72

0, 00

1

155

337,72

0, 00

1

155

337,72

105

1061

REZERVE LEGALE

0,00

360

537,04

0, 00

76

662,34

0, 00

93

248,57

0, 00

453

785,61

0, 00

453

785,61

1061

1061.1

PF REINV 2018 REZ LEG

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

27

564,75

0, 00

27

564,75

0, 00

27

564,75

1061.1

1068

PROFIT REINV 2018

0,00

0, 00

0, 00

-27

564,75

0, 00

523

730,25

0, 00

523

730,25

0, 00

523

730,25

1068

106 Rezerve

0, 00

360

537,04

0, 00

49

097,59

0, 00

644

543, 57

0, 00

1

005

080,61

0, 00

1

005

080,61

11714

REZULTAT AN 2014

2

442

871,98

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

2

442

871,98

0, 00

2

442

871,98

0, 00

11714

11716

REZULTAT AN 2016

1

709

022,89

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1

709

022,89

0, 00

1

709

022,89

0, 00

11716

11718

REZULTAT AN 2018

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

3 421

215,71

0, 00

3

421

215, 71

0,00

3

421

215, 71

11718

1174

REZ.REP.PROV.DIN CORECTAREA ER

5

878

373,72

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

5

878

373,72

0, 00

5

878

373,72

0, 00

1174

1174.1

REZ.REP.COR.ER.2 018

0,00

0, 00

-4

140,75

0, 00

-4

140,75

192

761,30

-4

140,75

192

761,30

0, 00

196

902,05

1174.1

1174.2

REZ.REP TVA RIF

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

41

312

749,00

0, 00

41

312

749,00

0, 00

41

312

749,00

0, 00

1174.2

1174.3

REZ.REP. IMPOZIT PROFIT RIF

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

3

697

597,00

0, 00

3

697

597,00

0, 00

3

697

597,00

0, 00

1174.3

1174.4

REZ.REP.PENALITATI RIF

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

34

597

954,00

0, 00

34

597

954,00

0, 00

34

597

954,00

0,00

1174.4

117 Rezult, reportat

10

030

268,59

0, 00

-4

140,75

0, 00

79

604

159,25

3 613

977,01

89

634

427, 84

3

613

977,01

86

020

450, 83

0, 00

121

PROFIT SAU PIERDERE 2015

0,00

4

228

064,95

3 965

517,23

5

411

824,49

40

326

512,08  42 837

910,31

40

326

512,08

47

065

975, 26

0, 00

6

739

463, 18

121

129

REPARTIZAREA PROFITULUI

211

403,26

0, 00

0, 00

0, 00

595

445, 98

806

849,24

806

849,24

806

849,24

0, 00

0, 00

129

1518

Alte prov.risc.chel.

0, 00

335

032,72

0, 00

0, 00

335

032,00

0, 00

335

032,00

335

032,72

0, 00

0,72

1518

2031

0,00

0, 00

-0, 03

0, 00

-0, 03

0,00

-0, 03

0, 00

-0, 03

0, 00

2031

205

CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE,

17

939,34

0, 00

0, 00

0, 00

12

142,07

0, 00

30

081,41

0, 00

30

081,41

0, 00

205

207

Fond comercial

0,00

0, 00

1 452

820,92

0, 00

1

452

820,92

0, 00

1

452

820,92

0, 00

1

452

820,92

0, 00

207

208

ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE

15

998,62

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

15

998,62

0, 00

15

998,62

0, 00

208

212

Construcții

0, 00

0, 00

888

217,00

0, 00

888

217,00

0, 00

888

217,00

0, 00

888

217,00

0, 00

212

2121

CONSTRUCȚII

5

840

798, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

104

128,00

5

840

798,00

104

128,00

5

736

670,00

0, 00

2121

212 Construcții

5

840

798,00

0, 00

888

217,00

0, 00

888

217,00

104

128,00

6

729

015, 00

104

128,00

6

624

887,00

0, 00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE(MAȘINI

6

612

857,14

0, 00

0, 00

0, oo

364

412,00

7

775, 00

6

977

269,14

7

775, 00

6

969

494,14

0, 00

2131

2132

APARATE SI INSTALAȚII DE MASUR

578

935,54

o, oo

29

517,00

0, 00

33

367,00

6

955, 00

612

302,54

6

955,00

605

347,54

0, 00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

3

125

192,10

0, 00

19

561,56

0, 00

947

861, 56

106,00

4

073

053,66

106, 00

4

072

947,66

0, 00

2133

213 Inst

tehn.,mij.tran.

10

316

984,78

0, 00

49

078,56

0, 00

1

345

640,56

14

836, 00

11

662

625, 34

14

836, 00

11

647

789,34

0, 00
1 CONT

1

I           DENUMIRE CONT.          |

1 1

SOLD LA 01/01/2019    |

RULAJ

DEBIT      |

LUNA          |

CREDIT   |

RULAJ CUMULAT       |

TOTAL SUME          |

SOLD.

| CONT l

1 1

DEBIT       1

CREDIT      |

DEBIT     |

1     CREDIT     |

DEBIT     1

1    . ' CREDIT |

DEBIT

1 CREDIT

2149

MOBILIER, APARATURA BIROTICA,

627 507,95

0, 00'

8 748,00

0, 00

8 748,00

10 089,00

636 255,95

10 089, 00

626

166, 95            0, 00

2149

267.8

GAR. EXEC. RADEDPP

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

772,00

0, 00

772,00

0, 00

772, 00            0, 00

267.8

267.9

CAUȚIUNI CURTE CONTURI

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

58 511,00

0, 00

58 511,00

0, 00

58

511,00  -         0,00

267.9

2671

GARANȚIE (NEPI FIVE DEVELOPMEN

31 057,56

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

31 057,56

0, 00

31

057,56        •  0,00

2671

2678

GARAN. ELECTROCENTRALE

31 940,27

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

14 182,88

31 940,27

14 182,88

17

757, 39            0, 00

2678

26781

GAR. ELECTROCENTRALE/ 3915/15.

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

19 312,48

0, 00

19 312,48

0, 00

19

312, 48           0,00

26781

267 CREANȚE IMOBILIZATE

62 997,83

0, 00

0, 00

0, 00

78 595,48

14 182,88

141 593, 31'

14 182,88

127

410, 43            0, 00

2805

Amort.conc.,bre v.,

0, 00

3 244,53

0, 00

3 912,53

0, 00

6 653,50

0, 00

9 898,03

0, 00       9 898,03

2805

2808

Amort.alt.imob.nec.

0, 00

12 840,49

0, 00

- 439,20

0, 00

1 979,42

0, 00

14 819,91

0, 00      14 819, 91

2808

280 Amort

.priv.imob.nec.

0, 00

16 085, 02

0, 00

3 473,33

0, 00

8 632,92

0, 00

24 717,94

0, 00     24 717,94

2812

AMORTIZAREA CONSTRUCȚIILOR

0, 00

4 887 669, 00

0, 00

108 688, 43

100 089,00

278 636,43

100 089,00

5 166 305, 43

0, 00  5 066 216, 43

2812

2813

Amort.inst,mij.tran.

0, 00

0, 00

0, 00

19 561,56

0, 00

19 561,56

0, 00

19 561,56

0, 00     19 561,56

2813

28131

AMORTIZARE ECHIPAMENT TEHNOLOG

0, 00

3 589 091,00

0, 00

46 511,00

7. 775,00

465 105,00

7 775,00

4 054 196,00

0,00  4 046 421,00

28131

28132

AMORT.APARATE MĂSURĂ SI CONTRO

0, 00

451 868,00

0, 00

1 761,00

6 955, 00

17 818,00

6 955, 00

469 686, 00

0, 00    462 731,00

28132

28133

AMORT.MIJLOACE DE TRANSPORT

0, 00

1 745 327,00

0, 00

44 955,00

106,00

400 182,00

106, 00

2 145 509,00

0,00  2 145 403,00

28133

2814

AMORTIZ.MOB,BIROT,AP PROT

0, 00

132 428,87

0, 00

1 695,00

9 187,00

16 900,00

9 187,00

149 328,87

0, 00    140 141,87

2814

281 Amort

.priv.imob.cor.

0, 00

10 806 383,87

0, 00

223 171,99

124 112,00

1 198 202,99

124 112,00

12 004 586,86

0,00 11 880 474,86

301

MATERII PRIME

240 777,51

0, 00

630 865, 99

636 541,10

6 533 470,52

6 648 896, 85

6 774 248,03

6 648 896,85

125

351,18          0,00

301'

3021

MATERIALE AUXILIARE

0, 00

0, 00

0, 00

323,54

25 447,08

24 707,53

25 447,08

24 707,53

739, 55            0, 00

3021

3022

COMBUSTUBIL

40 439,02

0,00

117 511,20

97 643, 94

726 867,22

728 572, 32

767 306, 24

728 572,32

38

733, 92            0, 00

3022

3024

PIESE DE SCHIMB

53 329,57

0, 00

22 545,67

22 545,69

218 048, 45

270 696,82

271 378, 02

270 696,82

681,20 0, 00

3024

3024.1

PIESE DE SCHIMB-UTILAJE

12 400,00

0, 00

19 500,00

18 525,00

83 886, 84

53 661,84

96 286,84

53 661,84

42

625, 00            0, 00

3024.1

3024.7

PIESE SCHIMB SÂNT. DRUMURI

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

19 538,50

19 538,50

19 538,50

19 538,50

0, 00 0, 00

3024.7

3028

ALTE MAT SI MATER CONSUMABILE

729 864,86

0, 00

83 302,69

8 256, 64

34 645,27

394 053,84

764 510,13

394 053,84

370

456, 29            0, 00

3028

3028.3

MAT.CONSUM.ȘANTIER

128 125,92

0, 00

72 993,00

98 657, 31

677 909,84

605 147,01

806 035,76

605 147,01

200

888,75           0, 00

3028.3

3028.5

MAT.INDICATOARE

82 906,49

0, 00

-0, 01

153 292,24

1 315 231,40

955 818,74

1 398 137,89

955 818,74

442

319,15          0,00

3028.5

3028.6

MAT. SEMAFORIZARE

0, 00

0, 00

20 840,00

1 058,25

292 916, 37

166 870,57

292 916,37

166 870,57

126

045,80           0, 00

3028.6

3028.7

MAT.MARCAJE RUTIER

0, 00

0, 00

0, 00

5 640,25

156 469,51

64 397,01

156 469,51

64 397,01

92

072, 50            0, 00

3028.7

3028.9

MAT . PAV ADMINISTRATIV

0, 00

0, 00

3 654,33

3 524,56

43 264,20

34 975, 38

43 264,20

34 975,38

8

288,82 0, 00

3028.9

3028.91

MAT.REGIM SPECIAL

0, 00

0, 00

678,75

310,40

3 733,64

2 104,55

3 733,64

2 104,55

1

629, 09            0, 00

3028.91

30287

ALTE MATERIALE-INDICATOARE

69 071,70

0, 00

0, 00

0,00

-69 071,70

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00 0, 00

30287

302 MATERIALE CONSUMABILE

1 116 137,56

0, 00

341 025,63

409 777,82

3 528 886, 62

3 320 544,11

4 645 024,18

3 320 544,11

1 324

480, 07            0, 00

303.3

OB.DE INV.ȘANTIER

12 274,32

0, 00

73 120,03

10 070,45

132 420,88

68 731,30

144 695, 20

68 731,30

75

963, 90            0, 00

303.3

303.9

OB.INV.PAV.ADM.

8 049,00

0,00 .

8 094,06

10 514,06

50 026, 50

53 291,00

58 075,50

53 291,00

4 .

784,50           0, 00

303.9


.ANEXĂ-

HCL.M NR.__I CONT |

1                                           I


DENUMIRE CONT


|        SOLD LA 01/01/2019

[ DEBIT       I CREDIT


RULAJ LUNA

DEBIT     (     CREDIT


. RULAJ CUMULAT

DEBIT I CREDIT


TOTAL'SUME '


DEBIT


CREDIT I DEBIT


SOLD


I CONT |


I CREDIT


303 OB DE INVENTAR

20

323,32

0, 00

81

214,09

20

584,51

182

447,38

122

022,30

202

770,70

122

022,30

80

748,40

• 0,00

308

DIF DE PREȚ LA MAT PRIME,MAT.

499

408,37

0, 00

0, 00

228

073, 42

1

507

437,14

1

967

531,65

2

006

845,51

1

967

531,65

39

313,86

0, 00

308

345.71

PROD. MIXT.ASFALTICE

0, 00

0, 00

900

123,49

900

123,49

10

248

006, 90

10

248

006, 90

10

248

006, 90

10

248

006, 90

0, 00

0, 00

345.71

345.72

PROD.BETOANE

0, 00

0, 00

25

023,99

25

023,99

244

854,25

244

854,25

244

854,25

244

854,25

0, 00

0, 00

345.72

345.73

PROD.MIXT.STOCABILA

7

077,45

0, 00

0,00

0, 00

-3

915, 03

0, 00

3

162,42

0, 00

3

162, 42

0, 00

345.73

345 Produse finite

7

077,45

0, 00

925

147,48

925

147,48

10

488

946, 12

10

492

861,15

10

496

023,57

10

492

861,15

3

162,42

0, 00

381

AMBALAJE

14

605,00

0, 00

-11

830,00

0, 00

-60, 00

1

214,00

14

545,00

1

214,00

13

331,00

0, 00

381

401

FURNIZORI

0, 00

3

676

402,05

7

509

075,23

1

885

652,43

26

986

032,95

28

384

870,54

26

986

032,95

32

061

272,59

0, 00

5

075

239,64

401

401.5

FURNIZORI -ECOSAL

0, 00

0, 00

0, 00

136,08

0, 00

136,08

0, 00

136,08

0, 00

136,08

401.5

4016

FURNIZORI SIP

0, 00

0, 49

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 49

0, 00

0,49

4016

4017

FURNIZORI DP

0, 00

2

069

890,12

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

2

069

890,12

0, 00

2

069

890,12

4017

401 FURNIZORI

0, 00

5

746

292,66

7

509

075,23

1

885

788,51

26

986

032,95

28

385

006,62

26

986

032,95

34

131

299,28

0, 00

7

145

266, 33

404

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

0, 00

64

260, 00

36

136,71

45

535, 35

1

654

720,08

1

600

870,20

1

654

720,08

1

665

130,20

0, 00

10

410,12

404

408

FURNIZORI - FACTURI NESOSITE

0, 00

28

083,87

0, 00

0, 00

0, 00

-28

083,87

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

408

409

FURNIZORI - DEBITORI

11

887,74

0, 00

-45

048,96

0, 00

113

750,93

-4,06

125

638,67

-4,06

125

642,73

0, 00

409

4111

CLIENTI

0, 00

0, 00

40

106,40

0, 00

40

106, 40

0, 00

40

106,40

0,00

40

106, 40

0,00

4111

4111.1

CLIENTI TERTI

18

184,00

0, 00

47

504,76

54

812, 76

332

260, 41

326

043,41

350

444,41

326

043,41

24

401,00

0, 00

4111.1

4111.2

CLIENTI CĂMIN NESALARIATI

6

360,00

0, 00

864,00

565,00

20

250,00

20

090,00

26

610,00

20

090,00

6

520,00

0, 00

4111.2

4111.3

CLIENTI SANT-BAZA

350

065,88

0, 00

113

951,03

114

643,19

1

645

197,68

1

724

493, 20

1

995

263, 56

1

724

493,20

270

770,36

0, 00

4111.3

4111.4

CLIENTI RIDICĂRI AUTO

0, 00

0, 00

145

920,00

148

421,88

906

216, 78

900

516, 78

906

216, 78

900

516, 78

5

700,00

0, 00

4111.4

4111.7

CLIENTI DR+IL

0, 04

0, 00

11

283

887,92

17

040

432,11

41

080

693,38

35

496

631,71

41

080

693,42

35

496

631,71

5

584

061,71

0, 00

4111.7

4111.71

CLIENTI INVESTIȚII DR

0, 00

0, 00

0, 00

708

252,89

832

147,99

708

252,89

832

147,99

708

252,89

123

895, 10

0, 00

4111.71

4111.8

CLIENTI PARCARI

215

768, 00

0, 00

606

214,39

1

550

918,00

6

641

875, 63

6

312

536,54

6

857

643,63

6

312

536, 54

545

107,09

0, 00

4111.8

4111.9

CLIENT AMPLASAMENT

7

122,87

0, 00

2

918,36

707,73

27

118,96

26

298,05

34

241,83

26

298,05

7

943, 78

0, 00

4111.9

4118

CLIENTI INCERTI PARCARI

4

249

303,80

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

11

370,65

4

249

303,80

11

370, 65

4

237

933, 15

0, 00

4118

4118.3

CLIENTI INCERTI ȘANTIER

6

054,80

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

6

054,80

0, 00

6

054,80

0, 00

4118.3

411 Clienti

4

852

859, 39

0, 00

12

241

366,86

19

618

753,56

51

525

867,23

45

526

233,23

56

378

726, 62

45

526

233,23

10

852

493,39

0, 00

418.7

CLIENTI FACTURI DE ÎNTOCMIT DR

3

210

474, 88'

0, 00

-5

774

281,73

0, 00

1

358

865, 45

0, 00

4

569

340,33

0, 00

4

569

340,33

0, 00

418.7

418.8

PICONET -FACT. DE ÎNTOCMIT

164

810,98

0, 00

-66

728,20

0, 00

183

018,56

0, 00

347

829,54

0, 00

347

829,54

0, 00

418.8

41871

CLIENTI FACTURI DE ÎNTOCMIT IN

535

891,72

0, 00

259

036, 43

0, 00

1

043

359,06

0, 00

1

579

250,78

0, 00

1

579

250,78

0, 00

41871

418 CLIENTI - FACTURI DE ÎNTOCMIT

3

911

177,58

0, 00

-5

581

973,50

0, 00

2

585

243,07

0, 00

6

496

420,65

0, 00

6

496

420,65

0, 00

419.3

CLIENTI CREDITORI ȘANTIER

0, 00

11

704,77

0, 00

0,00 .

0, 00

0, 00

0, 00-

11

704,77

0, 00

11

704,77

419.3

419.8

CLIENTI CREDITORI PARCARI

0, 00

2

031,87

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

2

031,87

0, 00

2

031,87

419.8
1 CONT

1

|          DENUMIRE CONT         |

1 1

SOLD LA

DEBIT       |

01/01/2019    |

CREDIT      |

RULAJ

DEBIT      |

LUNA           |

CREDIT   |

RULAJ CUMULAT       1

TOTAL SUME         ’ 1

DEBIT

SOLD

I CREDIT

1 CONT

1

DEBIT     |

CREDIT     |

DEBIT     |

CREDIT |

419 CLIENTI - CREDITORI

0, 00

13 736, 64

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

13 736,64

0, 00      13 736, 64

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0, 00

256 640,00

987 084,00

1 074 122,00   9

329 531,00   9

610 429,00

9 329 531,00

9 867 069,00

0, 00    537 538, 00

421

4212

COLABORATORI

0, 00

0, 00

13 464,00

5 984,00

71 808,00

71 808,00

71 808,00

71 808,00

0,00 0,00

4212

421 PERSONAL - SALARII DATORATE

0, 00

256 640,00

1 000 548,00

1 080 106,00   9

401 339,00   9

682 237,00

9 401 339,00

9 938 877,00

0, 00    537 538,00

42S

AVANS ACORDAT PERSONALULUI

6 869,00

0, 00

275 943,00

277 282,00   2

488 448,00   2

496 169,00

2 495 317,00

2 496 169,00

0, 00          852, 00

425

426.3

DREPTURI PERSONAL NERIDICATE

0, 00

1 791,00

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

1 791,00

0, 00       1 791,00

426.3

427

REȚINERI DIN REMUNERAȚII DATOR

0, 00

6 200,00

18 587,00

15 700,00

117 780,19

127 280,19

117 780,19

133 480,19

0, 00     15 700,00

427

4281

GARANȚII MATERIALE

0, 00

40 637, 07

0, 00

9 704,90

19 621,00

16 163,90

19 621, 00

56 800,97

0, 00      37 179, 97

4281

4282

ALTE CREANȚE IN LEGĂTURĂ CU PE

620,00

0, 00

11 337,00

11 669,00

100 790,00

101 202,00

101 410,00

101 202,00

208, 00 0,00

4282

4283

ALTE CREANȚE IN LEGĂTURĂ CU PE

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

41 889, 00

41 889,00

41 889,00

41 889,00

0, 00 0, 00

4283

428 Alte

dat.ere.in leg.

0, 00

40 017,07

11 337,00

21 373,90

162 300, 00

159 254,90

162 920,00

199 891,97

0, 00      36 971,97

431.05

CONTRIB.PERS.ASIG.SOC.

0, 00

246 059,00

207 905,00

229 541,00   2

154 237,00   2

137 719,00

2 154 237,00

2 383 778,00

0,00    229 541,00

431.05

431.06

CONTRIB.PERS.ASIG.SOC.SAN.

0, 00

97 226,00

6 526, 00

512,00

301 247,00

204 533, 00

301 247,00

301 759,00

0, 00          512, 00

431.06

431.07

CONC.MED.ASIG

19 895,00

0, 00

14 127,00

0, 00

133 384,00

99 442,00

153 279,00

99 442,00

53

837,00           0, 00

431.07

431 Asigurări sociale

0, 00

323 390,00

228 558,00

230 053,00   2

588 868, 00   2

441 694,00

2 608 763, 00

2 784 979,00

0, 00    176 216, 00

436

CONTRIB.ASIG.PTR.MUNCA

0, 00

21 929,00

21 168,00

23 249,00

210 227,00

211 541,00

210 227,00

233 470,00

0,00     23 243,00

436

441

Impozit pe profit

0, 52

0, 00

101 974,00

0, 00

731 797,20

731 797,60

731 797,72

731 797,60

0,12 0,00

441

441MIN

IIMPOZIT'MINIM

5 500,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

5 500, 00

0, 00

5

500, 00            0, 00

441MIN

441 Impozit pe profit

5 500,52

0, 00

101 974,00

0, 00

731 797,20

731 797,60

737 297,72

731 797,60

5

500,12          0,00

4423

TVA DE PLATA

0, 00

756 890,98

1 902 414,00

1 667 721,78   3

960 255,56   4

756 448,56

3 960 255,56

5 513 339,54

0,00  1 553 083,98

4423

4424

T.V.A. DE RECUPERAT

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

447 478,56

447 478,56

447 478,56

447 478,56

0, 00 0, 00

4424

4426

TVA DEDUCTIBILA

0, 12

0, 00

283 894,65

283 894,65   3

936 893,60   3

936 893,72

3 936 893,72

3 936 893,72

0, 00 0, 00

4426

4427

TVA COLECTATA

0, 00

0, 00

1 947 406, 52

1 947 406, 52   8

221 239,67   8

221 239,67

8 221 239,67

8 221 239,67

0, 00 0, 00

4427

4428

TVA NEEXIGIBILA

423 051,46

0, 00

0, 00

3 500, 57

0, 00

426 552,03

423 051,46

426 552,03

0, 00       3 500, 57

4428

4428FUR

TVA NEEXIGIB.FURNIZORI

22 263,65

0, 00

29 287,01

31 956,07

99 196,05

98 723,92

121 459,70

98 723, 92

22

735, 78            0, 00

4428FUI

442 Taxa

pe val.adaugata

0, 00

311 575,75

4 163 002,18

3 934 479,59  16

665 063,44  17

887 336,46

17 110 378,67

18 644 227,44

0, 00  1 533 848, 77

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATUR

0, 00

67 388, 00

4 ISO,00

1 424,00

208 532,00

142 568,00

208 532,00

209 956,00

0, 00       1 424,00

444

446

ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMI '

0, 00

0, 00

3 203,50

3 203,50

48 288,09

48 288,09

48 288,09

48 288,09

0, 00 0, 00

446

4462

IMPOZIT CLĂDIRI

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

121 321,00

121 321,00

121 321,00

121 321,00

0, 00 0,00

4462

44631

TAXA AUTO >12 TONE

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

9 779,00

9 779,00

9 779,00

9 779, 00

0, 00 0, 00

44631

44632

TAXE AUTO <12 TONE

0,00

0,00

0,00

0,00

929, 00

929, 00

929,00

929, 00

0, 00 0, 00

44632

4465

TAXA TEREN

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

94 083, 00

94 083,00

94 083,00

94 083, 00

0, 00 0, 00

4465

I

IO

S >

Z

X

>

>


I CONT |

I                                           I


DENUMIRE CONT


I        SOLD LA 01/01/2019


I DEBIT


RULAJ LUNĂ


CREDIT     | DEBIT


CREDIT


. RULAJ CUMULAT        I

DEBIT | CREDIT |


TOTAL SUME          | '            SOLD

DEBIT |      CREDIT | DEBIT'      | CREDIT


I CONT |

I                                 I


446 ALTE

IMPOZITE, TAXE SI VARSAMI

0, 00

0, 00

3

203,50

3

203,50

274

400,09

274

400, 09

274

400,09

274

400,09

0, 00

0, 00

447

FONDURI SPECIALE - TAXE SI VAR

0, 00

15

675, 00

15

920,14

15

916,14

113

663,23

97

984,23

113

663,23

113

659, 23

4, 00

0, 00

447

447.40

0, 00

0, 00

27

900,00

28

050,00

160

800,00

188

850,00

160

800,00

188

850,00

0, 00

28

050,00

447.40

447.9

FD.TAXE TIMBRU JUDUCIAR

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

4

828,38

4

808,38

4

828,38

4

808,38

20, 00

0, 00

447.9

447 FONDURI SPECIALE - TAXE SI VAR

0, 00

15

675, 00

43

820, 14

43

966, 14

279

291,61

291

642,61

279

291,61

307

317,61

0, 00

28

026,00

448

Dat.,crean.buget st.

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

8

682,00

0, 00

8

682,00

0, 00

8

682,00

0, 00

448

448.2

TVA DE PLATA RIF

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

6

539

873, 00

41

312

749,00

6

539

873,00

41

312

749,00

0, 00

34

772

876, 00

448.2

448.3

IMPOZIT PROFIT RIF

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1

147

243,00

3

697

597,00

1

147

243,00

3

697

597,00

0, 00

2

550

354,00

448.3

448.4

PENALITATI RIF

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

34

597

954,00

0, 00

34

597

954,00

0,00

34

597

954,00

448.4

448 Dat.,

crean.buget st.

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

7

695

798,00

79

608

300,00

7

695

798,00

79

608

300,00

0, 00

71

912

502,00

456

DECONTĂRI CU ACTIONARII/ASOCIA

159

920

124,06

0, 00

2

317

616, 06

2

317

616, 06

2

317

616, 06

2

317

616,06

162

237

740,12

2

317

616,06159

920

124,06

0,00

456

4567

DEC CU ASOC DP

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1

174

312,00

1

174

312,00

1

174

312,00

1

174

312,00

0,00

0, 00

4567

456 DECONTĂRI CU ACȚIONARII/ASOCIA

159

920

124,06

0, 00

2

317

616, 06

2

317

616, 06

3

491

928,06

3

491

928,06

163

412

052,12

3

491

928,06159

920

124,06

0, 00

458

DEC. DIN OPERAT.IN PARTICIPAȚI

0, 00

4

228

064,95

0, 00

0, 00

4

228

064,95

6

292

291,58

4

228

064,95

10

520

356,53

0, 00

6

292

291,58

458

461

DEBITORI DIVERȘI

5

261,17

0, 00

11

988,78

10

549,66

157

990,52

143

637,34

163

251,69

143

637,34

19

614,35

0, 00

461

461.2

DEBITORI-TAXE DE TIMBRU

3

000,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

3

000,00

0, 00

3

000,00

0, 00

461.2

461.7

DEBITORI BO

496

248,96

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

496

248,96

0, 00

496

248,96

0, 00

461.7

461DS

DEBITORI SALARII

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

281,00

281,00

281,00

281,00

0, 00

0, 00

461DS

461 DEBITORI DIVERȘI

504

510,13

0, 00

11

988,78

10

549, 66

158

271,52

143

918,34

662

781,65

143

918,34

518

863,31

0, 00

462

CREDITORI DIVERȘI

0, 00

2

557

769, 40

51

934,40

0, 00

129

836, 00

0, 00

129

836, 00

2

557

769, 40

0, 00

2

427

933,40

462

4621

CREDITORI GARAN.LICITAȚIE

0, 00

68

098,16

0, 00

2

840,00

110

170,00

91

710,00

110

170, 00

159

808,16

0, 00

49

638,16

4621

462 CREDITORI DIVERȘI

0, 00

2

625

867,56

51

934,40

2

840,00

240

006,00

91

710, 00

240

006,00

2

717

577,56

0, 00

2

477

571,56

471

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVA

90

874,79

0, 00

1

149, 72

0, 00

36

426, 61

82

252, 56

127

301, 40

82

252,56

45

048,84

0, 00

471

472

VENITURI ÎNREGISTRATE IN AVANS

0, 00

160

721,61

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

160

721,61

0, 00

160

721,61

472

472.3

VENIT AVANS ȘANTIER

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

18

130,19

0, 00

18

130,19

0, 00

18

130,19

472.3

472.8

VENIT AVANS PARCARI

0, 00

5

837,01

0, 00

-

467,61

383

256,27

381

256, 27

383

256,27

387

093,28

0,00

3

837,01

472.8

4723

0, 00

32

676, 50

0, 00

0, 00

32

676, 50

0, 00

32

676,50

32

676, 50

0,00

0, 00

4723

472 VENITURI ÎNREGISTRATE IN AVANS

0, 00

199

235,12

0, 00

-

467,61

415

932,77

399

386, 46

415

932,77

598

621,58

0, 00

182

688,81

473

DEC PRIV OP IN C LAMUR '

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

3

231

665, 20

3

231

665,20

3

231

665,20

3

231

665,20

0, 00

0, 00

473I CONT |


DENUMIRE CONT


I        SOLD LA 01/01/2019     |          RULAJ LUNA      ' I

| DEBIT        | CREDIT      | DEBIT      |      CREDIT |


RULAJ CUMULAT       |

DEBIT | CREDIT |


TOTAL SUME           |        -      'SOLD

DEBIT |   ' CREDIT | DEBIT ' | CREDIT


I CONT |


I

482

Dec.inte subunități

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

885, 96

885, 96

885,96

885, 96

0, 00

0, 00

482

491

PROV DEPREC CREANȚE

0, 00

1 957 313,31

737

163, 18

737

163,18

737

163,18

737

163,18

737

163,18

2

694

476, 49

0, 00

1 957

313,31

491

5121

CONTURI LA BĂNCI IN LEI

0, 00

0, 00

34

399, 74

0, 00

34

399,74

0, 00

34

399,74

0, 00

34

399,74

0, 00

5121

51210340

UNICREDIT SUME BLOCATE DR.

2

230

220,53

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

2

230

220, 53

0, 00

2

230

220, 53

0, 00

51210340

51210342

TREZORERIE-FANTANI

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1

174

312,00

1

174

312,00

1

174

312,00

1

174

312,00

0, 00

0, 00

51210342

512104

UNICREDIT CT CRT

549, 74

0, 00

90, 00

48,37

267,01

861,36

816, 75

861,36

0, 00

44, 61

512104

51211

CONT CURENT BCR

0, 00

0, 00

7

296

327,11

7

199

050,84

711

168

442,52

711

022

867,19

711

168

442,52

711

022

867,19

145

575, 33

0, 00

51211

5121101

CONT BCR DEPO ON

4

603

999,89

0, 00

6

581

595,32

6

581

595,32

681

436

915, 89

686

040

915,78

686

040

915,78

686

040

915, 78

0, 00

0, 00

5121101

5121129

BCR DEPOZIT CEC

30

344,26

0, 00

5, 00

319,26

5, 00

30

349, 26

30

349,26

30

349,26

0, 00

0, 00

5121129

51211291

BCR CEC OVN

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

301

395,67

301

395,67

301

395,67

301

395,67

0,00

0, 00

51211291

512115

GARANȚII RADET

3

606,77

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

3

606,77

0, 00

3

606, 77

0, 00

512115

512116

B,. TRANSILVANIA

708

575,91

0, 00

2

266

448,44

1

356

222,52

13

839

766, 24

13

464

910,42

14

548

342,15

13

464

910,42

1

083

431,73

0, 00

512116

51211601

B.TRANSILVANIA-CEC

49

960,00

0, 00

0, 00

5, 00

0, 00

50, 00

49

960,00

50, 00

49

910,00

0, 00

51211601

512117

DEPOZIT BCR

3

000

000,00

0, 00

0, 00

0, 00

12

000

000,00

15

000

000,00

15

000

000,00

15

000

000,00

0, 00

0, 00

512117

512118

CÂRD TRANSILVANIA

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

100, 00

20, 00

100,00

20, 00

80, 00

0, 00

512118

512119

BRD

0, 00

0, 00

1

482,35

208,50

6

474

187,02

5

768

474,30

6

474

187,02

5

768

474,30

705

712,72

0, 00

512119

51212

TREZORERIE GARA

6

566

739,20

0, 00

14

918

064,35

8

401

167,22

35

202

102,77

35

251

944,84

41

768

841,97

35

251

944,84

6

516

897,13

0, 00

51212

512120

TREZ’. POPRIRE ANAF

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

8

127

980,82

8

127

980,00

. 8

127

980,82

8

127

980,00

0, 82

0, 00

512120

512121

TREZ.GARANT.RADET

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1

000,00

0, 00

1

000,00

0, 00

1

000,00

0, 00

512121

512122

TREZ.CONT COL. ANAF

0, 00

0, 00

18

981,32

0, 00

232

589,85

0, 00

232

589,85

0, 00

232

589,85

0, 00

512122

512123

B.TRANSILVANIA-TVA SPLIT

0, 00

0, 00

337

408,96

239

344,90

423

301,86

239

420,90

423

301, 86

239

420,90

183

880,96

0, 00

512123

512124

TREZORERIE - TVA

0, 00

0, 00

3

014

039,73

1

904

664,39

4

429

485,63

3

320

014,39

4

429

485,63

3

320

014,39

1

109

471,24

0, 00

512124

512125

TREZ.BLOCARE CONT

0, 00

0, 00

1

700,00

0, 00

7

443

565,00

6

700

907,00

7

443

565,00

6

700

907,00

742

658,00

0, 00

512125

512126

BT.TVA SPLIT BLOCAT

0, 00

0, 00

87

943, 64

0, 00

87

943,64

0, 00

87

943,64

0, 00

87

943,64

0, 00

512126

51219ING

B.ING

6

148,86

0, 00

376

406, 00

376

498,00

3

170

039,84

3

168

445, 55

3

176

188,70

3

168

445, 55

7

743,15

0, 00

51219ING

5121G

GARANȚII MATERIALE

40

106, 73

0, 00

800,00

0, 00

7

209,00

19

621,00

47

315,73

19

621,00

27

694,73

0, 00

5121G

5124UNCR

UNICREDIT VALUTA

1, 01

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1, 01

0, 00

1, 01

0, 00

5124UNCR

5125

Sume in curs de dec.

0, 00

0, 00

0, 00

2

960,00

0, 00

2

960,00

0, 00

2

960, 00

0, 00

2

960,00

5125

512 Conturi cur.la banei


0, 00


17 240 252,90

0,00  34 935 691,96  26 062 084,321 485 555 009,51 489 635 449,61 502 795 262,41 489 635 449,6 13 159 812,74

5311

CASA IN LEI

3 668, 97

0, 00

159

187,41

90

473,18

3

440

974,72

3

348

334,68

3

444

643,69

3 348 334, 68

96 309, 01

5328

ALTE VALORI- TICHETE DE MASA

0, 00

0, 00

76

035,00

76

035,00

657

675, 00

657

675, 00

657

675, 00

657 675, 00

0, 00

542

AVANSURI DE TREZORERIE

0, 00

0, 00

20

857,34

20

857,34

162

370,30

162

370,30

162

370, 30

162 370, 30

0, 00

581

VIRAMENTE INTERNE

0, 00'

0, 00

15 606

660,89

15 606

660,891

438

860 802,91

438

860 802,91

438

860 802,91

438 860 802,9

0, 00

601.7

CHELT.MAT.PRIME DRUMURI

0, 00

0, 00

636

541, 10

636

541,10

6

648

896, 85

6

648

896, 85

6

648

896, 85

6 648 896,85

0, 00

6021.4

CH.MAT.AUX.RIDICĂRI AUTO

0, 00

0, 00

92, 44

92, 44

924,40

924,40

924,40

924,40

0, 00

6021.5

CH.MAT.AUX.IND.RUTIERE

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

168,07

168,07

168,07

168,07

0, 00

6021.7

CH. CU MAT. AUX. SÂNT. DR

0, 00

0, 00

231,10

231,10

22

796,57

22

796, 57

22

796, 57

22 796, 57

0, 00

6021.9

CH. MAT.AUX.CENTRALA

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

818,49

818,49

818,49

818,49

0, 00

6022.4

CH.CU COMB.RIDICĂRI AUTO

0, 00

0, 00

6

011,40

6

011,40

42

498,70

42

498,70

42

498,70

42 498, 70

0, 00

6022.5

CH. CU COMB. IND. RUT.

0, 00

0,00.

1

827,88

1

827,88

17

238,63

17

238,63

17

238,63

17 238,63

0, 00

6022.6

CH. CU COMB. SEMAFORIZARE

0, 00

0, 00

279,60

279, 60

6

481,85

6

481,85

6

481,85

6 481, 85

0, 00


0,00 5311

0, 00 5328

0, 00 542

0, 00 581

0, 00 601.7

0,00 6021.4

0, 00 6021.5

0,00 6021.7

0,00 6021.9

0,00 6022.4

0, 00 6022.5

0, 00 6022.6


X o t—

S >

‘Z.f CONT |


'DENUMIRE CONT


SOLD LA 01/01/2019


RULAJ LUNA'          |


'■ ' RULAJ CUMULAT'        |

DEBIT | CREDIT |


TOTAL SUME           |  •

DEBIT |      CREDIT | DEBIT


SOLD

1 CREDIT


I CONT |


DEBIT       | CREDIT      | DEBIT

CREDIT

6022.7

CH. CU COMB.SANT. DRUM.

0, 00

0, 00

88

481,76

88

481,76

645

675, 93

645

675/93

645

675,93

645

675,93

0, 00

0, 00

6022.7

6022.8

CH.CU COMB.PARCARI

0, 00

0, 00

275, 80

275, 80

1

977,90

1

977,90

1

977,90

1

977,90

0, 00

0, 00

6022.8

6022.9

CH. CU COMB.CENTRALA

0, 00

0, 00 .

932,40

932,40

14

864,21

14

864,21

14

864,21

14

864,21

0,00

0, 00

6022.9

6024.5

CH.PIESE SCHB.IND.RUTIERE

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

100,84

100,84

100,84

100,84  ’

0, 00

0,00

6024.5

6024.7

CH. PIESE SCH. SÂNT. DRUMURI

0, 00

0, 00

40

905, 79

40

905,79

321

816,35

321

816, 35

321

816, 35

321

816,35

0, 00

0, 00

6024.7

6024.9

CH. PIESE DE SCHIMB CENTRALA

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

6

651,87

6

651,87

6

651,87

6

651,87

0, 00

0, 00

6024.9

6028.3

CH. MAT.CONS.ȘANTIER

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1

116, 00

1

116, 00

1

116, 00

1

116, 00

0,00

0, 00

6028.3

6028.4

CH.MAT.CONS.RIDICĂRI AUTO

0, 00

0, 00

747,00

747,00

1

468, 63

1

468,63

1

468, 63

1

468,63

0,00

0, 00

6028.4

6028.5  .

CH. MAT.CONS. INDICAT. RUT.

0, 00

0, 00

153

307,24

153

307,24

990

872,08

990

872,08

990

872,08

990

872,08

0,00

0, 00

6028.5

6028.6

CH. MAT.CONS. SEMAFOR.

0, 00

0, 00

1

058,25

1

058,25

167

765, 98

167

765,98

167

765, 98

167

765, 98

0,00

0, 00

6028.6

6028.7

CH. MAT. CONS. SÂNT. DR.

0, 00

0, 00

111

077,64

111

077,64

1

030

598,08

1 030

598,08

1

030

598,08

1

030

598,08

0, 00

0, 00

6028.7

6028.8

CH. MAT.CONS.PARCARI

0, 00

0, 00

29,75

29, 75

9

762,13

9

762,13

9

762, 13

9

762,13

0, 00

0, 00

6028.8

6028.9

CH. MAT.CONS.PAVILION

0, 00

0, 00

3

583, 21

3

583,21

18

593,58

18

593,58

18

593,58

18

593,58

0, 00

0, 00

6028.9

602 Chelt

.cu mat.consum.

0, 00

0, 00

408

841,26

408

841,26 •

3

302

190,29

3 302

190,29

3

302

190,29

3

302

190, 29

0, 00

0, 00

603.3

CH.CU OB.INV.DEPOZIT

0,00

0, 00

10

070, 45

10

070,45

52

726, 35

52

726, 35

52

726,35

52

726, 35

0,00

0, 00

603.3

603.5

CH.CU OB.INV.INDICATOARE

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1

262, 64

1

262, 64

1

262, 64

1

262,64

0, 00

0, 00

603.5

603.7

CH.CU OB.INV. DRUMURI

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

14

742,31

14

742,31

14

742,31

14

742,31

0, 00

0, 00

603.7

603.9

CH.CU OB.INV.CENTRALA

0, 00

0, 00

10

514,06

10

514,06

53

291,00

53

291,00

53

291,00

53

291,00

0, 00

0, 00

603.9

603 Ch.pr.

.obiecte inv.

0, 00

0, 00

20

584,51

20

584,51

122

022,30

122

022,30

122

022,30

122

022,30

0, 00

0, 00

604.8

0, 00

0, 00

389, 29

389,29

389,29

389,29

389, 29

389,29

0, 00

0, 00

604.8

604.9

CHELT. MAT. NESTOCAT UNITATEA

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

360,00

360,00

360,00

360,00

0, 00

0, 00

604.9

604 Ch.pr.

.mat.nestocate

0, 00

0, 00

389,29

389,29

749,29

749,29

749,29

749,29

0, 00

0, 00

605.4

CH.UTILIT.RIDICĂRI AUTO

0, 00

0, 00

2

324,18

2

324,18

17

995,69

17

995,69

17

995,69

17

995,69

0, 00

0, 00

605.4

605.7

CH. UTILITATI SÂNT. DRUMURI

0, 00

0, 00

45

399,39

45

399,39

647

431,83

647

431, 83

647

431, 83

647

431,83

0, 00

0, 00

605.7

605.8

CH. UTILITATI PARCARI

0, 00

0, 00

-1

557,25

-1

557,25

22

121,25

22

121,25

22

121,25

22

121,25

0, 00

0, 00

605.8

605.9

CH. UTILITATI PAV. ADMINISTR.

0, 00

0, 00

840,00

840,00

120

077,19

120

077,19

120

077,19

120

077,19

0,00

0, 00

605.9

605 Chelt.

.priv.ener.apa

0, 00

0, 00

47

006, 32

47

006, 32

807

625, 96

807

625,96

807

625, 96

807

625,96

0, 00

0, 00

611.7

CH. REP.UTILAJE DRUMURI

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

59

491, 62

59

491, 62

59

491,62

59

491,62

0, 00

0, 00

611.7

612.7

CH. CHIRII SÂNT. DRUMURI

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

602

460, 00

602

460,00

602

460, 00

602

460,00

0, 00

0, 00

612.7

613.4

CH.PRIME ASIGURARE RIDICĂRI

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

26

833,31

26

833,31

26

833,31

26

833,31

0, 00

0, 00

613.4

613.5

CHELT. PRIME ASIGURĂRI

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

3

525,37

3

525, 37

3

525,37

3

525,37

0, 00

0, 00

613.5

613.6

CHELT.PRIME ASIGURĂRI

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1

358,74

1

358,74

1

358,74

1

358,74

0, 00

0, 00

613.6

613.7

CHELT. PRIME ASIGURĂRI

0, 00

0, 00

0, 00

0,.00

38

293, 17

38

293,17

38

293,17

38

293,17

0, 00

0, 00

613.7

613.9

CHELT.PRIME ASIGURARE

0, 00

0, 00

64

222,20

64

222,20

72

023, 88 .

72

023,88

72

023,88

72

023,88

0, 00

0,00

613.9


ANEXĂ

HCLM NR._.


ȚV’r-

>I CONT |DENUMIRE CONT


SOLD LA 01/01/2019


RULAJ LUNA

CREDIT


I.


la Data de


31/10/2


RULAJ CUMULATTOTAL SUME


.SOLD


Pag:  8


| .CONT 1


I

I

I

DEBIT

CREDIT

I

I

DEBIT

DEBIT

I

CREDIT

I

DEBIT

I

I CREDIT

CREDIT | DEBIT

613 Chelt

.prime asigur.

0, 00

0, 00

64

222,20

64

222,20

142

034,47

142 034,47

142

034,47

142

034,47

0, 00

0, 00

614.7

CH.STUDII DE CERCETARE DRUMURI

0, 00

0, 00

1

100,00

1

100, 00

6

150,00

6

150,00

6

150,00

6

150,00

0, 00

0, 00

614.7

614.9

CH.STUDIIBDE CERCETARE CENTRAL

0,00

0,00

2

800,00

2

800,00

2

800,00

2

800,00

2

800,00

2

800,00

0, 00

0, 00

614.9

614 Chelt

.studii si cerc

0, 00

0, 00

3

900,00

3

900,00

8

950,00

8

950,00

8

950,00

8

950,00

0, 00

0, 00

622.7

CHEL. COMIS. ONORARII DR.

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1

860,00

1

860, 00

1

860,00

1

860, 00

0, 00

0, 00

622.7

622.9

CHELT. COMIS. ONORARII

0, 00

0, 00

42

400,00

42

400,00

378

680,50

378

680,50

378

680,50

378

680, 50

0, 00

0, 00

622.9

622 Chelt

.comis.onorarii

0, 00

0, 00

42

400,00

42

400,00

380

540, 50

380

540, 50

380

540, 50

380

540,50

0, 00

0,00

623.9

CHELT. PROTOCOL,REC,PUBLICITAT

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1

098,12

1

098,12

1

098,12

1

098,12

0, 00

0, 00

623.9

624.7

CH. TRANSP. AUTO SÂNT. DRUMURI

0, 00

0, 00

228

073,42

228

073,42

4

774

184,38

4

774

184,38

4

774

184,38

4

774

184,38

0, 00

0, 00

624.7

625.7

CH. CU DEPLASAREA DRUMURI

0, 00

0, 00

4

351,00

4

351,00

8

924,13

8

924,13

8

924,13

8

924,13

0, 00

0, 00

625.7

625.9

CH. CU DEPLASAREA CENTRALA

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

811,30

811,30

811,30

811,30

0, 00

0, 00

625.9

625 Chelt

.depl.,det.,tr.

0, 00

0, 00

4

351,00

4

351,00

9

735, 43

9

735,43

9

735, 43

9

735,43

0, 00

0, 00

626.6

CH. POST. TAXE, TEL. SEMAFOR.

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

5

855,72

5

855,72

5

855, 72

5

855,72

0, 00

0, 00

626.6

626.7

CH-. POST. TAXE, TEL. SÂNT. DR.

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1

238,15

1

238,15

1

238,15

1

238,15

0, 00

0, 00

626.7

626.8

CH. SERVICII POȘTALE PARCARI

0, 00

0, 00

1

646, 11

1

646, 11

9

713,41

9

713,41

9

713,41

9

713,41

0, 00

0, 00

626.8

626.9

CH. POST. TAXE, TEL. ADMINISTR

0, 00

0, 00

5

290,28

5

290,28

50

651,04

50

651,04

50

651,04

50

651,04

0, 00

0, 00

626.9

626 Chelt.

.post.taxe tel.

0,00

0, 00

6

936, 39

6

936, 39

67

458,32

67

458,32

67

458,32

67

458,32

0, 00

0, 00

627.7

CHELT. SERV. BANCARE. ASIM

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

12

720,53

12

720,53

12

720,53

12

720,53

0, 00

0, 00

627.7

627.9

CHELT.SERV. BANCARE

0,00

0, 00

1

155,90

1

155,90

26

915, 59

26

915,59

26

915, 59

26

915, 59

0, 00

0, 00

627.9

627 Chelt.

.serv.banc.asim

0,00

0, 00

1

155, 90

1

155,90

39

636, 12

39

636, 12

39

636, 12

39

636, 12

0, 00

0,00

628

Chelt.serv.exec.tert

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

3, 00

3, 00

3, 00

3, 00

0, 00

0, 00

628

628.4

CH. SERVICII RIDICĂRI AUTO

0,00

0, 00

17

680,22

17

680,22

93

233,97

93

233,97

93

233,97

93

233, 97

0, 00

0, 00

628.4

628.5

CH. SERVICII INDICATOARE RUT.

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

26

726, 09

26

726, 09

26

726, 09

26

726, 09

0,00

0, 00

628.5

628.6

CH. SERVICII SEMAFOARE

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

184,87

184,87

184,87

184,87

0, 00

0, 00

628.6

628.7

CH. SERVICII SÂNT. DRUMURI

0, 00

0, 00

158

905,30

158

905,30

2

075

401,46

2

075

401,46

2

075

401,46

2

075

401, 46

0, 00

0, 00

628.7

628.71

CH. ANUNȚURI DRUMURI

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

349, 56

349,56

349, 56

349, 56

0, 00

0, 00

628.71

628.8

CH. SERVICII PARCARI

0,00

0, 00

189

106, 64

189

106, 64

462

159, 24

462

159,24

462

159, 24

4 62

159,24

0, 00

0,00

628.8

628.9

CH SERVICII PAV. ADMINISTRATIV

0,00

0, 00

63

998,43

63

998,43

385

501,01

385

501,01

385

501,01

385

501,01

0, 00

0, 00

628.9

628 Chelt.

serv.exec.tert

0,00

0, 00

429

690,59

429

690,59

3

043

559,20

3

043

559,20

3

043

559,20

3

043

559,20

0, 00

0, 00

635.08.4

CHELT.FD.SOLID RIDICĂRI AUTO

0,00

0, 00

991,00

991,00

8

221,00

8

221,00

8

221, 00

8

221,00

0, 00

0,00

635.08.4
DENUMIRE CONT

I

SOLD

l'CONT |

SOLD LA 01/01/2019

- RULAJ CUMULAT

I

TOTAL SUME

I

RULAJ LUNA

I CONT |

1 1 1

DEBIT       |

CREDIT      |

DEBIT      |

CREDIT   |

DEBIT ’   |

CREDIT    .|

DEBIT     |

CREDIT .| DEBIT

1 CREDIT         |          |

635.08.5

CHELT.FD.SOLID.INDICATOARE

0, 00

0, 00

1

007,00

. 1

007,00

10

476, 00

10

476, 00

10

476, 00

10

476,00

0, 00

0, 00

635.08.5

635.08.6

CHELT.FD.SOLID.SEMAFOARE

0, 00

0,00

809,00

809,00

5

922,00

5

922,00

5

922,00

5

922,00

0, 00

0, 00

635.08.6

635.08.7

CHELT.FD.SOLID.DRUMURI

0, 00

0, 00

20

682,00

20

682,00

192

829,00

192

829,00

192

829, 00

192

829,00

0, 00

0, 00

635.08.7

635.08.8

CHELT.FD.SOLID.PARCARI

0, 00

0, 00

360,00

360,00

6

309, 00

6

309, 00

6

309,00

6

309,00

0, 00

0, 00

635.08.8

635.08.9

CHELT.FD.SOLID.TESA

0, 00

0, 00

3

841,00

3

841', 00

36

103,00

36

103,00

36

103,00

36

103,00

0, 00

0, 00

635.08.9

635.08.91

CHELT.CTR.DIR.GEN.

0, 00

0, 00

360,00

360,00

2

520,00

2

520,00

2

520,00

2

520,00

0, 00

0, 00

635.08.91

635.08.92

CH.FD.SOLID.C.A.

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

240,00

240,00

240,00

240,00 ’

0, 00

0, 00

635.08.92

635.5

CHELT CU ALTE TAXE-INDICATOARE

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

73, 03

73, 03

73, 03

73, 03

0, 00

0, 00

635.5

635.7

CHELT CU TAXE-AVIZE

0, 00

0, 00

2

652,50

2

652,50

64

502,23

64

502,23

64

502,23

64

502,23

0, 00

0, 00

635.7

635.9

CHELT CU ALTE TAXE-GENERALE

0, 00

0, 00

16

469,14

16

469, 14

242

920, 60

242

920,60

242

920,60

242

920,60

0, 00

0,00

635.9

635.99

CH.TX.TIMBRU JUDICIAR

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

4

808,38

4

808,38

4

808,38

4

808,38

0, 00

0, 00

635.99

635 Chelt

imp.taxe,vărs.

0, 00

0, 00

47

171,64

47

171,64

574

924,24

574

924,24

574

924,24

574

924,24

0, 00

0, 00

641.4

CHELT SAL. RIDICĂRI AUTO

0, 00

0, 00

51

612,00

51

612,00

289

344,00

289

344,00

289

344,00

289

344,00

0, 00

0, 00

641.4

641.5

CHELT.SAL.INDIC.

0, 00

0, 00

43

196,00

43

196, 00

347

967,00

347

967,00

347

967,00

347

967,00

0, 00

0, 00

641.5

641.6

CHELT.SAL.SEMAFOARE

0, 00

0, 00

29

745,00

29

745, 00

209

841, 00

209

841,00

209

841,00

209

841,00

0, 00

0,00

641.-6

641.7

CHEL.SAL.DRUMURI

0, 00

0, 00

710

038,00

710

038,00

6

547

187,00

6

547

187,00

6

547

187,00

6

547

187,00

0, 00

0, 00

641.7

641.8

CHELT.SAL.PARCARI

0, 00

0, 00

• 13

350,00

13

350,00

199

555,00

199

555,00

199

555,00

199

555,00

0, 00

0, 00

641.8

641.9

CHELT.SAL.TESA

0, 00

0, 00

154

914,00

154

914,00

1

498

105, 00

1

498

105,00

1

498

105,00

1

498

105,00

0, 00

0, 00

641.9

641.91

CHELT.SAL.DG

0, 00

0, 00

49

310,00

49

310,00

322

725,00

322

725,00

322

725,00

322

725, 00

0, 00

0,00

641.91

641.92

CHELT.CU CA

0, 00

0, 00

5

984,00

5

984,00

100

630,00

100

630,00

100

630, 00

100

630,00

0, 00

0, 00

641.92

641 Chelt

sal.person.

0, 00

0, 00

1 058

149, 00

1 058

149,00

9

515

354,00

9

515

354,00

9

515

354,00

9

515

354,00

0, 00

0, 00

642.4

CHELT. TICHETE MASA RIDICAR

0, 00

0, 00

2

610,00

2

610,00

20

535,00

20

535,00

20

535,00

20

535,00

0, 00

0, 00

642.4

642.5

CHEL.TICHETE MASA INDIC

0, 00

0, 00

2

820,00

2

820,00

25

020,00

25

020,00

25

020,00

25

020, 00

0, 00

0, 00

642.5

642.6'

CHELT.TICHETE MASA SEMAFOARE

0, 00

0, 00

2

295,00

2

295, 00

15

255, 00

15

255,00

15

255,00

15

255,00

0, 00

0, 00

642.6

642.7

CHELT.TICHETE MASA DRUMURI

0, 00

0, 00

56

880,00

56

880,00

463

395, 00

463

395,00

463

395,00

463

395,00

0, 00

0, 00

642.7

642.8

CHELT.TICHETE MASA PARCARI

0, 00

0, 00

885, 00

885, 00

13

425,00

13

425,00

13

425, 00

13

425,00

0, 00

0, 00

642.8

642.9

CHELT.TICHETE MASA TESA

0, 00

0, 00

10

545, 00

10

545, 00

85

695,00

85

695,00

85

695, 00

85

695,00

0, 00

0, 00

642.9

642 CHELT

CU.TICHETE'MASA

0, 00

0, 00

76

035,00

76

035,00

623

325, 00

623

325, 00

623

325,00

623

325,00

0, 00

0, 00

645.08.4

0, 00

0, 00

390,00

390,00

390,00

390,00

390, 00

390,00

0, 00

0, 00

645.08.4

645.08.5

CONCED.MED.INDICATOARE

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

274,00

274,00

274,00

274,00

0, 00

0, 00

645.08.5

645.08.7

CONC.MED.UNITATE DRUMURI

0, 00

0, 00

5

776,00

5

776,00

24

867,00

24

867,00

24

867,00

24

867,00

0, 00

0, 00

645.08.7

645.08.8

CONCED.MED.PARCARI

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

3

767,00

3

767,00

3

767,00

3

767,00

0, 00

0, 00

645.08.8

645.08.9

CONCED.MED.TESA

0, 00 •

0, 00

1

664,00

1

664,00

3

940,00

3

940,00

3

940,00

3

940,00

0, 00

0, 00

645.08.9

6458.4

0, 00

0, 00

151,26

151,26

4

221,33

4

221,33

4

221,33

4

221,33

0, 00

0, 00

6458.4

6458.5

CHELT. ASIG. PROT.SOCI.

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

11

047,58

11

047,58

11

047,58

11

047,58

0, 00

0, 00

6458.5

6458.6

CHELT.ASIG.PROT.SOC.

0, 00

0, 00

252,10

252,10

3

129, 40

3

129,40

3

129, 40

3

129, 40

0, 00

0,00

6458.6

6458.7

CHELT.ASIG.PROT.SOC.

0, 00

0, 00

4

213,04

4

213,04

104

042,30

104

042,30

104

042,30

104

042,30

0, 00

0, 00

6458.7><
Pag: 10

31/10/2^^

I CONT

1

1           DENUMIRE CONT       '  |

1 1

SOLD LA 01/01/2019    |

RULAJ

DEBIT      |

LUNA           |

CREDIT   |

RULAJ CUMULAT       |

TOTAL SUME          |

' SOLD

1 CREDIT

1 CONT

1

DEBIT       |

CREDIT      |

DEBIT     |

CREDIT     1

DEBIT     |

CREDIT | DEBIT

6458.8

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1

350,00

1

350,00

1

350, 00

1

350,00

0,00

0, 00

6458.8

6458.9

CHELT.ASIG.PROT.SOC.

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

51

739, 40

51

739, 40

51

739,40

51

739, 40

0, 00

0, 00

6458.9

645 Chelt.asig.prot.soc.

0, 00

0, 00

12

446, 40

12

446, 40

208

768, 01

208

768,01

208

768,01

208

768, 01

0, 00

0, 00

646.4

CONTRIBUȚIE ASIG. MUNCA RIDICA

0, 00

0, 00

1

170,00

î

170,00

6

518;00

6

518,00

6

518,00

6

518,00

0,00

0, 00

646.4

646.5

CONTRIBUȚIE ASIG. MUNCA INDICA

0, 00

0, 00

972,00

972,00

7

835,00

7

835,00

7

835,00

■7

835, 00

0, 00

0, 00

646.5

646.6

CONTRIB.ASIG.MUNCA SEMAFOARE

0, 00

0, 00

669,00

669,00

4

721,00

4

721,00

4

721,00

4

721, 00

0, 00

0, 00

646.6

646.7

CONTRIB.ASIG.MUNA DRUMURI

0, 00

0, 00

16

106, 00

16

106,00

147

886, 00

147

886, 00

147

886, 00

147

886, 00

0, 00

0, 00

646.7

646.8

CONTRIB.ASIG.MUNA PARCARI

0, 00

0, 00

300,00

300,00

4

574,00

4

574,00

4

574,00

4

574, 00

0,00

0, 00

646.8

646.9

CONTRIB.ASIG.MUNCA TESA

0, 00

0, 00

3

523,00

3

523,00

33

728,00

33

728, 00

33

728, 00

33

728, 00

0, 00

0, 00

646.9

646.91

CONTRIB.ASIG.MUNCA DG

0, 00

0, 00

509,00

509,00

4

092,00

4

092,00

4

092,00

4

092, 00

0, 00

0, 00

646.91

646.92

CONTRIB.ASIG.MUNCA C.A.

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

2

187,00

2

187,00

2

187,00

2

187,00

.0, 00

0, 00

646.92

646 CONTRIBUȚIE ASIG. MUNCA RIDICA

0, 00

0, 00

23

249,00

23

249,00

211

541,00

211

541, 00

211

541, 00

211

541,00

0,00

0, 00

658.4

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

44

603,68

44

603,68

44

603,68

44

603,68

0, 00

0,00

658.4

658.5

REDEVENTA INDICATOARE

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

36

245,30

36

245, 30

36

245,30

36

245, 30

0, 00

0, 00

658.5

658.6

REDEVENTA SEMAFOARE

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

29

944,55

29

944,55

29

944,55

29

944,55

0,00

0, 00

658.6

658.7

REDEVENTA DRUMURI

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

3

784

906, 57

3

784

906, 57

3

784

906, 57

3

784

906, 57

0, 00

0, 00

658.7

658.8

REDEVENTA PARCARI

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

2

396

591,48

2

396

591,48

2

396

591,48

2

396

591, 48

0, 00

0, 00

658.8

6581.7

CH-. DESPAG. AMENZI .PENALITATI

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

2

850,55

2

850,55

2

850,55

2

850,55

0, 00

0, 00

6581.7

6581.9

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

36

978,00

36

978,00

36

978,00

36

978, 00

0, 00

0, 00

6581.9

6588.7

ALTE CH.DE EXPL.DRUMURI

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

3, 02

3, 02

3, 02

3, 02

0,00

0, 00

6588.7

6588.9

ALTE CH.DE EXPL.UNITATE GENERA

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

87, 48

87,48

87,48

87,48

0,00

0, 00

6588.9

658 Alte

chelt.exploat.

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

6

332

210,63

6

332

210, 63

6

332

210,63

6

332

210,63

0, 00

0, 00

6811

Ch.expl.pr.am.imob.

0, 00

0, 00

3

473,33

3

473,33

3

473,33

3

473,33

3

473,33

3

473, 33

0,00

0, 00

6811

6811.4

CHELT.EXP.AMORT.RIDICĂRI AUTO

0, 00

0, 00

7

196, 00

7

196, 00

71

855,00

71

855,00

71

855,00

71

855, 00

0, 00

0, 00

6811.4

6811.5’

CHELT.EXP.AMORT.IMOBILIARA

0, 00

0, 00

2

692,00

2

692,00

27

076, 00

27

076, 00

27

076, 00

27

076, 00

0, 00

0, 00

6811.5

6811.6

CHELT.EXP.AMORT. IMOBILIARA

0, 00

0, 00

3

765,00

3

765,00

37

650,00

37

650,00

37

650,00

37

650,00

0, 00

0, 00

6811.6

6811.7

CHELT.EXP.AMORT.IMOBILIARA

0, 00

0, 00

97

771,00

97

771,00

945

671,59

945

671, 59

945

671, 59

945

671,59

0,00

0, 00

6811.7

6811.9

CHELT.EXP.AMORT.IMOBILIARA

0, 00

0, 00

2

314,00

2

314,00

11

676, 00

11

676, 00

11

676, 00

11

676, 00

0,00

0, 00

6811.9

6814

Ch.expl.pr.proviz.dep.act.circ

0, 00-

0, 00

737

163,18

737

163,18

737

163, 18

737

163,18

737

163,18

737

163, 18

0, 00

0, 00

6814

681 Ch.exp.amort.provi z.

0, 00

0, 00

854

374,51

854

374,51

1

834

565,10

1

834

565,10

1

834

565,10

1

834

565,10

0, 00

0, 00

691

Chelt.imp.pe profit

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1

015

191,58

1

015

191,58

1

015

191,58

1

015

191,58

0,00

0, 00

691

6 Total

Clasa 6

0, 00

0, 00

3 965

517,53

3 965

517,53

40

326

512,41

40

326

512,41

40

326

512,41

40

326

512,41

0, 00

0, 00

7015.3

VENIT.VÂNZ.MIXT.ASF.

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

186

784,69

186

784,69

186

784,69

186

784,69

0, 00

0, 00

7015.3

I

I_ • --------- ...

U

N I

• T A T I

la

Data de

31/10/2^^

Pag: 11

BALANȚA  CU R

U L A      U M

U L A

T  PE

I CONT

1          DENUMIRE CONT         |        SOLD LA

01/01/2019    |

RULAJ

LUNA

1

RULAJ

CUMULAT

1

TOTAL

SUME

1

SOLD

1 CONT |

1

1                                         |    DEBIT

1

1    CREDIT      |

DEBIT      |

CREDIT   1

DEBIT    |

CREDIT     |

DEBIT     1

1

CREDIT | DEBIT

1 CREDIT

1 1

7015.7

VENIT.MIXTURA DRUMURI

0, 00

0, 00

2 514

187,44

2

514

187,44

14

050

209, 13

14

050

209,13

14

050

209,13

14

050

209,13

0, 00

0, 00

7015.7

7015.73

VENIT.MIXT.CU ASTERNERE

0, 00

0, 00

77

910, 91

77

910,91

843

853,80

843

853,80

843

853,80

843

853,80

0, 00

0, 00

7015.73

701 Venit

.din vanz.prod.

0, 00

0, 00

2 592

098,35

2

592

098,35

15

080

847,62

15

080

847,62

15

080

847,62

15

080

847,62

0, 00

0, 00

703

Ven.din vanz.prod.

0, 00

0, 00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0, 00

0, 00

703

704.3

VENIT.PREST.SERV.TERTI

0, 00

0, 00

5

046, 77

5

046, 77

192

113,02

192

113,02

192

113,02

192

113,02

0, 00

0, 00

704.3

704.41

VENIT. RIDICĂRI AUTO

0, 00

0, 00

25

512,52

25

512,52

156

024;69

156

024,69

156

024,69

156

024,69

0, 00

0, 00

704.41

704.42

VENIT RIDICĂRI DEPOZITARE

0, 00

0, 00

1

058,82

1

058,82

12

756,26

12

756, 26

12

756,26

12

756,26

0, 00

0, 00

704.42

704.43

VENIT RIDICĂRI TRANSPORT

0, 00

0, 00

96

050,10

96

050,10

588

199,72

588

199,72

588

199, 72

588

199, 72

0, 00

0, 00

704.43

704.44

VENIT RIDICARE AUTO ABANDONATE

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

3

661,16

3

661,16

3

661,16

3

661,16

0, 00

0, 00

704.44

704.45

RIDICĂRI AUTO,TRENSP.MAȘINI DE

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

504,20

504,20

504,20

504,20

0, 00

0, 00

704.45

704.7

VENITURI DIV. PRESTAȚII DRUMUR

0, 00

0, 00

266

587,92

266

587,92

16

864

057,27

16

864

057,27

16

864

057,27

16

864

057,27

0, 00

0, 00

704.7

704.71

VENIT. AVIZE

0, 00

0, 00

41

740, 16

41

740,16

282

493, 87

282

493, 87

282

493, 87

282

493, 87

0, 00

0, 00

704.71

704.72

VENITURI INVESTIȚII

0, 00

0, 00

259

036, 43

259

036,43

1

706

197,62

1

706

197,62

1

706

197,62

1

706

197,62

0, 00

0, 00

704.72

704.73

VENIT.PREST.TERTI-DR.

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

378,15

378, 15

378,15

378,15

0,00

0,00

704.73

704 Ven.dinluc.exec.serv

0, 00

0, 00

695

032,72

695

032,72

19

806

385,96

19

806

385,96

19

806

385, 96

19

806

385,96

0, 00

0, 00

70588.3

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

62, 94

62, 94

62, 94

62, 94

0, 00

0, 00

70588.3

706.3

VENIT LOC.GEST.CHIRII ȘANTIER

0, 00

0, 00

2

903,41

2

903,41

52

413,92

52

413,92

52

413,92

52

413,92

0, 00

0, 00

706.3

706.8

VENIT.PARCARI

0, 00

0, 00

94

337,41

94

337,41

1

630

912,01

1

630

912,01

1

630

912,01

1

630

912,01

0, 00

0, 00

706.8

706.81

VENIT.BORDEROU PARCARI

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

35

667,20

35

667,20

35

667,20

35

667,20

0, 00

0, 00

706.81

706.82

VENIT.TERMINALI, 2

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

34

413,36

34

413,36

34

413,36

34

413,36

0, 00

0,00

706.82

706.83

VENIT. AVITECH CO

0, 00

0, 00

347

829,54

347

829,54

4

113

156,83

4

113

156,83

.4

113

156, 83

4

113

156, 83

0, 00

0, 00

706.83

706.9

VEN.CHIRII CĂMIN

O, 00

0,00

826,34

826, 34

8

574,14

8

574,14

8

574,14

8

574,14

0, 00

O, 00

706.9

706.91

VENIT.AMPLASAMENT RCS

0, 00

0, 00

2

452,41

2

452,41

22

641,96

22

641,96

22

641,96

22

641,96

0, 00

0, 00

706.91

706 Venit.

.,loc.gest.chir

0, 00

0, 00

448

349,11

448

349,11

5

897

779,42

5

897

779,42

5

897

779,42

5

897

779,42

0, 00

0, 00

708.5

VENIT.INDICATOARE

0, 00

0, 00

252

748,06

252

748,06

1

815

984,25

1

815

984,25

1

815

984,25

1

815

984,25

0, 00

0, 00

708.5

708.51

VENIT INDICATOARE-TERTI

0, 00

0, 00

479,63

479, 63

11

288,64

11

288,64

11

288,64

11

288,64

0, 00

0, 00

708.51

708.6

VENIT.SEMAFOARE

0, 00

0, 00

46

066, 15

46

066,15

683

377,63

683

377,63

683

377,63

683

377,63

0, 00

0, 00

708.6

708.71

VENIT.TRAMA STRADALA

0, 00

0, 00

635

998,99

635

998,99

2

560

019,38

2

560

019,38

2

560

019, 38

2

560

019,38

0, 00

0, 00

708.71

708.72

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

36

445, 46

36

445,46

36

445, 46

36

445, 46

0, 00

0, 00

708.72

708 Venit.

act.diverse

0, 00

0, 00

935

292, 83

935

292,83

5

107

115,36

5

107

115,36

5

107

115,36

5

107

115, 36

0, 00

0,00

711.71

VENIT.PROD.MIXT.ASE.

0, 00

0, 00

900

123,49

900

123,49

10

248

006,90

10

248

006,90

10

248

006,90

10

248

006, 90

0, 00

0, 00

711.71

711.72

VENIT.PROD.BETOANE

0, 00

0, 00

25

023,99

25

023,99

244

854,25

244

854,25

244

854,25

244

854,25

0, 00

0, 00

711.72

711 Variația stocurilor

0, 00

0, 00

925

147,48

925

147,48

10

492

861,15

10

492

861,15

10

492

861,15

10

492

861,15

0, 00

0, 00


X

n

r-

>

s

■        '•* sPag: 12

| CONT

1

1          DENUMIRE CONT         1

1 1

SOLD LA 01/01/2019    |

RULAJ

DEBIT      |

LUNA           |

CREDIT   |

RULAJ CUMULAT        |

TOTAL SUME          |

SOLD

1 CREDIT

I CONT |

1 1

DEBIT       1

1    CREDIT      |

DEBIT     |

I     CREDIT     |

DEBIT     1

I      CREDIT | DEBIT

7581.3

VENIT.PENALIT.CL.DRUMURI

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

436, 10

436, 10

436, 10

436,10

0, 00

0,00 7581.3

7581.4

VENIT.PENALITATI EUROBODY

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

10 355,00

10 355,00

10 355, 00

10 355,00

0, 00

0,00 7581.4

7581.5

VEN.PEN.IND.RUTIERE

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

466, 56

466, 56

466,56

466,56

0, 00

0,00 7581.5

7581.7

VENIT.DESP.PEN.DRUMURI

0, 00

0, 00

779,00

779, 00

1 895,00

1 895,00

1 895, 00

1 895,00

0,00

0, 00 7581.7

75817.8

VENIT.PENALITATI PARCARI

0, 00

0, 00

1 185,62

1 185,62

28 893,26

28 893,26

28 893,26

28 893,26

0, 00

0,00 75817.8

7588.3

ALTE VENIT.EXPL.TERTI

0, 00

0, 00

251,76

251,76

5 612,52

5 612,52

5 612,52

5 612,52

0, 00

0,00 7588.3

7588.4

ALTE VENIT EXP. RIDICĂRI AUTO

0, 00

0, 00

90, 00

90, 00

414,44

414,44

414,44

414,44

0, 00

0,00 7588.4

7588.5

ALTE VENIT.IND.RUT.

0, 00

0, 00

0, 00

6, 00

180,00

180,00

180,00

180,00

0, 00

0, 00 7588.5

7588.52

ALTE VENITURI STALPISORI

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

520,71

520,71

520,71

520,71

0, 00

0,00 7588.52

7588.6

ALTE VENIT.SEMAFORIZARE

0, 00

0, 00

15, 00

15, 00

180,00

180,00

180,00

180,00

0, 00

0,00 7588.6

7588.7

ALTE VENIT.EXPL.DRUMURI

0, 00

0, 00

510,00

510,00

6 026, 53

6 026,53

6 026, 53

6 026,53

0, 00

0,00 7588.7

7588.8

ALTE VENIT.EXP.PARCARI

0, 00

0, 00

15, 00

15, 00

165,34

165,34

165,34

165,34

0,00

0,00 7588.8

7588.9

ALTE VENIT.EXP.CENTRALA

0, 00

0, 00

878,42

878,42

6 925, 72

6 925,72

6 925, 72

6 925,72

0, 00

0,00 7588.9

758 Alte

: venit.expl.

0, 00

0, 00

3 724,80

3 724,80

62 071,18

62 071, 18

62 071,18

62 071,18

0,00

0, 00

766.7

VENITURI DIN DOBÂNZI

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 01

0, 01

0, 01

0, 01

0,00

0,00 766.7

766.9

VENITURI DIN DOBÂNZI

0, 00

0, 00

63, 50

63, 50

38 574,08

38 574,08

38 574,08

38 574,08

0,00

0,00 766.9

766 Ven.

din dobânzi

0, 00

0, 00

63, 50

63, 50

38 574,09

38 574,09

38 574,09

38 574,09

0, 00

0, 00

767.7

VEN. SCONTURI DRUMURI

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

843,51

843,51

843,51

843,51

0, 00

0,00 767.7

7812

Ven.din prov.pt.risc

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

335 032,00

335 032,00

335 032,00

335 032,00

0, 00

0,00 7812

7814

Ven.din prov.pt.dep.

0, 00

0,00

737 163,18

737 163,18

737 163,18

737 163,18

737 163,18

737 163,18

0,00

0,00 7814

781 Ven.din prov.pr.act.

0, 00

0, 00

737 163,18

737 163,18

1 072 195,18

1 072 195,18

1 072 195,18

1 072 195,18

0, 00

0, 00

7 Total Clasa 7


0, 00


0, 00   6 336 971,97   6 336 971, 97  57 558 836, 41  57 558 836, 41  57 558 836, 41  57 558 836, 41


0, 00


0, 00


TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEBIT                                  216 035 782,89                  92 579 285,52               3 310 978 849,44               3 527 014 632,33                 303 058 816,40

CREDIT                                                   216 035 782,89                92 579 285,52               3 310 978 849,44               3 527 014 632,33                303 058 816,40


ANEXĂO

HCLM NR^


RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

privind situațiile financiare intocmite cu ocazia fuziunii la 31.10.2019

S.C.„Confort Urban”-S.R.L„ cu sediul în Constanța, str. Vârful cu dor nr. 10, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/699/1997, cod unic de înregistrare 1875349, atribut fiscal RO, avand ca obiect principal de activitate cod CAEN 4211-Lucrari de contructii drumuri si autostrăzi. In perioada ianuarie - decembrie 2019, societatea a realizat lucrări de intretinere si reparații trama stradala, in calitate de administrator al tramei stradale conform contract de delegare a gestiunii 46590/03.04.2013, lucrări de investiții publice, lucrări de intretinere si reparații semafoare si indicatoare, astfel ca la data de 31.10.2019, societatea prezintă următoarele rezultate:

 • 1. Capitalul social si capitalurile proprii ale Confort Urban SRL

Capitalul social al societății comerciale de 186.199.741 lei a înregistrat o creștere prin aport în numerar al asociatului unic în sumă de 1.174.312 lei având ca destinație finanțarea dotărilor necesare prin achiziția de mijloace fixe, prezentate detaliat in nota 1 la situațiile financiare intocmite cu ocazia fuziunii la data de 31.10.2019.

Capitalurile proprii ale societății în sumă totală de 109.079.171 lei cuprind:

 • - capital social subscris și vărsat

 • - rezerve legale

 • - rezerve legale

 • - profit sau pierderea reportată

 • - rezultatul exercițiului (profit)

=   186.199.741 lei

2.107.180 lei

53.238 lei -86.020.451 lei 6.739.463 lei

Societatea a realizat la data de 31.10.2019 o cifră de afaceri de 45.892.291 lei, în creștere față de cifra de afaceri la 31.12.2018 cu 4.170.609 lei, comparația realizandu-se intre perioada de 10 luni analizate ale anului 2019, fata de 12 luni ale anului 2018.

In perioada ianuarie - decembrie 2019, societatea a urmărit realizarea atât a lucrărilor de menținere-întreținere și reparații, cât și a investițiilor pentru reabilitarea sistemelor publice aflate în gestiune delegată.

 • 2. Situația creanțelor și datoriilor ale Confort Urban SRL

Creanțe total

din care:

 • - clienți

 • - alte creanțe

 • - creanțe in legătură cu asociații

  175.921.575 lei

  15.517.244 lei

  484.207 lei

  159.920.124 lei


  ANEXĂ,LA


  Referitor la creanțe facem următoarele mențiuni: din total


  clientide 5.707.956,77 lei reprezintă creanța fata de Primăria Muncipiului Constanta;

*suma de 6.496.420,65 lei reprezintă creanțe nefacturate la 31.10.2019, din care

6.148.591,11 lei sunt creanța nefacturata către Primăria Municipiului Constanta.


Suma de 159.920.124 Iei (creanțe in legătură cu asociații) reprezintă valoarea lucrărilor prestate de SHAPIR STRUCTURES către CONFORT URBAN, predate de acesta din urma beneficiarului final (UAT Constanta), a căror valoare la 31.12.2014 nu ajunsese la scadenta, dat fiind modalitatea de plata a acestora, respectiv bilet la ordin cu scadenta 36 de luni de la data procesului verbal de recepție a lucrărilor, conform art.4 din HCL 354/17.12.2012. In cursul anului 2020 se va proceda la regularizarea acestei sume prin diminuarea capitalului social. Fata de anul 2018, creanțele societății au crescut de la 167.721.445 lei la 175.921.575 lei.

Obligații total

din care:

79.076.860 lei

 • - furnizori si datorii curente

 • - datorii in legătură cu bugetul de stat

7.155.676 lei

71.921.184 lei

Referitor la obligații prezentam următoarele mențiuni:

 • > suma de 2.230.220,63 lei reprezintă suma datorata furnizorului SHAPIR STRUCTURES SRL, suma care a făcut obiectul contractului de cesiune creanța nr. 8524/06.11.2014 si a contractului de cont escrow nr. 2680/11.11.2014 cu maturitate 31.01.2015. La data exigibilității suma este incasata de SC CONFORT URBAN SRL, si avand in vedere ordonanța DNA 869/P/2014, suma este blocata la dispoziția organului judiciar in contul de sume blocate deschis la Unicredit Suc Constanta.

 • > suma de 6.292.291,58 lei reprezintă redeventa datorata Primăriei Muncipiului Constanta in baza contractului de delegare a gestiunii nr. 46590/03.04.2013;

 • > suma de 2.348.818,95 lei reprezintă salariile aferente lunii octombrie si contribuțiile aferente, tva de plata la luna octombrie, valori care au fost achitate in luna noiembrie 2019;

 • > 71.921.184 lei reprezintă suma stabilita de plata suplimentar reprezentând TVA si impozit pe profit, in urma inspecției fiscale aferente perioadei 2012-2017. In baza Ordonanței de Guvern nr. 6/2019, societatea a solicitat restructurarea obligațiilor financiare la 31.12.2018, conform cererii nr. 12991/27.09.2019. In data de 15.11.2019, a fost emisa Decizia nr. 87774 de aprobare a restructurării obligațiilor financiare, decizia de inlesnire la plata a obligațiilor bugetare principale in suma de 15.368.309 lei - eșalonate pe o perioada de 72 de luni, prima scadenta fiind in data de 20.11.2020, decizia de amanare la plata a dobânzilor, penalităților si tuturor accesoriilor in cuantum de 34.597.954 lei, accesorii ce vor fi anulate in situația in care restructurarea financiara este implementata, decizia de amanare la plata a

ANEXĂ LA^^^J

MUNI CIPldLMo^^TAN-ȚĂ-^L;

AQQ/1QQ7 PA 1R7R^âQ I ------’

obligațiilor principale bugetare in valoare de 21.954.842 lei, obligații bugetare ce vor fi anulate in situația finanlizarii cu succes a restructurării financiare.

 • 3. Repartizare profitului realizat la 31.10.2019 si acoperirea pierderilor din exercițiile anterioare

Profitul realizat pana la data de 31.10.2019 va ramane in soldul contului 121 pana la sfârșitul exercițiului financiar, el urmând a fi repartizat in baza situațiilor financiare de la 31.12.2019, conform Hotărârii de Consiliul Local.

De asemenea, de remarcat este faptul ca societatea a inregistrat o creștere a performantei economice inregistrand pana la 31.10.2019 o creștere a veniturilor cu aproximativ 10%, in timp ce cheltuielile aferente perioadei au crescut cu aproximativ 5%, fapt ce a condus la obținerea unui profit net de 6.739.463 la data de 31.10.2019, fata de 4.228.065 lei la 31.12.2018. Deși comparația s-a realizat intre perioada de 10 luni analizate ale anului 2019, fata de 12 luni ale anului 2018, valorile veniturilor si a profitului au prezentat creșteri semnificative.

Redeventa de plata către acționarul unic in cuantum de 50% din profitul realizat.

La data de 31.10.2019 societatea Confort Urban SRL are următoarele obligații la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, de sănătate, bugetul local și fondurile speciale, astfel:

 • - 1.752.542,98, reprezentând reprezintă contribuțiile aferente salariilor datorate si tva de plata la luna octombrie, valori care au fost achitate in luna noiembrie 2019;

 • - 71.921.184 lei reprezintă suma stabilita de plata suplimentar reprezentând TVA si impozit pe profit, in urma inspecției fiscale aferente perioadei 2012-2017. Suma a fost supusa restructurtarii conform Ordonanței de Guvern nr. 6/2019,obligații neajunse la scadenta.

Societatea îndeplinește riguros programele de investiții, menținere-întreținere și reparații la sistemele publice încredințate în gestiune delegată de asociatul unic Consiliul Local al municipiului Constanța, iar conducerea societății depune în continuare eforturi sporite pentru intensificarea obținerii de venituri cât mai mari cu rezultate financiare pozitive, prin creșterea productivității muncii și diversificarea activităților desfășurate până în prezent.


btnuoLJbu cu r m

Contabilitate i Audil î Consultantă; Resurse Umane

Aut. CECCAR 7110/2010 Aiif.CAFR 1018OT10 Au!. CCF 580/2015

_   » TU VlT » rWVWÎX |          I

$ Bd Mamaia nr. 269, et. 2, ap 3, Constanta

«s audil@ceau'iesa!-partners to

♦ wivw ceausescu-partnefs.roSocietatea:

COMPORT URBAN SRL

Constanta, str Vârful cu Dor, nr.10,

Nr.inreg ORC: J13/699/1997

CIF: RO1875349


anexă L-a” ]

6-^//5 .o L


RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

■' -r>’

Către :       Asociații Confort Urban S.R.L.


Opinie cu rezerve


 • 1. Am auditat situațiile financiare cu scop special, destinate operațiunii de fuziune anexate ale societății Confort Urban SRL ("Societatea"), cu sediul social in Constanta, Strada Vârful cu Dor, Nr.10, identificata prin codul unic de înregistrare fiscala RO1875349, care cuprind bilanțul la data de 31 octombrie 2019, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

 • 2. Situațiile financiare menționate, încheiate la 31 octombrie 2019 se identifica astfel:

© Activ net/Total capitaluri proprii:

® Profitul net al/ pierderea neta a exercițiului financiar: • 3. In opinia noastra, cu excepția efectelor unor ajustări, care poate ar^fij urmare a aspectelor metionate in paragrafele 4.1, 4.2, 4.3,^.4’,~.4~^, financiare cu scop special, destinate operațiunii de fuziunejofarâbojhrggini poziției financiare a Societății la data de 31 octombrie 2019>precu financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul finan'ciarjnci in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice^ nr. 00^/2014 pentrt^ aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiar situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările 1802/2014").

OTP BANK ROMANIA S.A

RO43 OTPV 1200 0088 9258 RO01,„r; ut/ iu^luuu cs. b / m b .i wsuș’mj'

Contabilitate Audit Consultantă Rosurse Umane

As.il GECCAR7t10Z2ai0Aut CA?R WW/201QAuLCCF5BQ?2015

?-

4

A

Baza pentru opinia cu rezerve

HCLM NR. U

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit


("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului si al Consiliului European (in cele ce urmeaza „Regulamentul") si Legea nr.162/2017 („Legea"). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea "Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.


4.1 Urmare a inspecției fiscale desfasurata in perioada 07.05.2018- 15.03.2019 pentru sursele de impozit profit si TVA aferente perioadei 01.01.2012 - 31.12.2017 a fost încheiat Raportul de inspecție fiscala din 25.03.2019 in baza caruia a fost emisa Decizia de impunere nr .222/25.03.2019 prin care s-au stabilit, aferent perioadei de raportare, obligații suplimentare totale de 45.010.346 lei - impozit pe profit 3.697.597 lei si TVA 41.312.749 lei. La data de 31.12.2018 societatea nu a evidențiat in contabilitate obligațiile suplimentare de plata ca urmare a deciziei de impunere. Ne menținem parerea cu privire la soldurile inițiale. In anul 2019 Societatea a recunoscut in contabilitate obligațiile suplimentare stabilite in urma inspecției fiscale.

4.2-Societatea înregistrează la sfârșitul anului 2018 clienti incerti in suma de 4.255.358 lei pentru care este constituit un provizion de 1.957.313,31 lei. Societatea nu si-a reanalizat in totalitate ajustările pentru depreciere aferente clientilor incerti, astfel suma pentru care nu s-a constituit provizion la finele anului 2018 este de 42.040,52 lei.

La data de 31.12.2018, societatea nu si-a insusit ajustările propuse cu privire la acest aspect. Ne menținem parerea cu privire la soldurile inițiale. In 2019 Societatea va efectua testul de depreciere a creanțelor la sfârșitul exercițiului financiar.


 • 4.3 Societatea utilizează ca metoda de evaluare a activelor - valoare testelor efectuate la sfârșitul anului 31.12.2017, si a probelor de audit ofițir putut reconcilia valoarea reevaluata cu valoarea rezervelor din rșevâlQafe’pl neta la cost istoric. Conform situațiilor operaționale (registru^e'mijLba^fîx^/valoârea rezervelor din reevaluare, inclusiv rezervele din reevaluare* ^aljzațe'fe dVta^de^l decembrie 2017 însumează 5.005.650 lei defalcate astfel£rezE!rve din r^ev 972.983 lei si rezultatul din reevaluare realizat de 4.032.667'lei. Cohform financiare, la data de 31.12.2017, Societatea prezenta rezultatul reportat reg surplusul realizat din rezerve din reevaluare in suma de 286.695con^l din reevaluare, la data de 31.12.2017 era subevaluata, fara’^puteaAăxprîfria o opinie 2 privire la valoarea rezervei realizate din reevaluare. Solduri|e-initiateaferefr poziții bilantiere erau denaturate, Societatea inregistrandPin xp^noadețe^ anteric creșteri ale rezervelor din reevaluare pe seama diminuarii^soldului eanțurilordin'gTupa.^ ' 28 "Amortizări privind imobilizările". In anul 2018, Societatea^a MȚgnsf realizat din rezerve din reevaluare, in suma de 286.695'1           * 2

  CiP RO27432388  Cont abili I ale Audîl Consultantă: Resurse Umane’

  Aut CHCCAH7MO/2OWAU1 CAFR WW/2010ÂUI CCF530/2015


  vayw ce a u$e$cu- p artner s. t o


  reportat provenit din corectarea erorilor".


  Ca urmare a celor co:menținem parerea cu privire la acele aspecte, in plus, contul 1174 "Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor” prezintă sold denaturat la sfârșitul exercițiului financiar 2018. Ne menținem parerea cu privire la soldul contului 1174 "Rezultat reportat provenit in corectarea erorilor" la 31 octombrie 2019.

 • 4.4 Situațiile financiare ale Societății absorbite (Ecosal SRL) aferente exerciului financiar încheiat la 31 decembrie 2018 nu au fost auditate. Din cauza faptului ca aceste solduri intra in determinarea performantei financiare a Societății, nu putem spune daca aceste solduri conțin denaturări semnificative, denaturând astfel situațiile financiare cu scop special, destinate operațiunii de fuziune. Opinia noastra asupra situațiilor financiare cu scop special, destinate operațiunii de fuziune la 31 octombrie 2019, este cu rezerve din cauza efectelor posibile ale acestui aspect.


 • 4.5 Conform prevederilor art.19 alin. 2 Legea 227/2015, rezultatul fiscal se calculează trimestrial/anual, cumulat de la începutul anului fiscal. La data de 31.12.2018, impozitul pe profit calculat pe baza situațiilor financiare auditate si înregistrate in plus de societate este in suma de 492.592 lei. In acest context, atragem atentia asupra obligației de regularizare a redeventei datorate Primăriei Municipiului Constanta. Ne menținem parerea cu privire la soldurile inițiale ale anului 2019.

 • 4.6 La 31 octombrie 2019 capitalul social subscris varsat înregistrat in evidentele contabile este 186.199.741 lei, mai mare cu 2.144.311 decât capitalul social subscris varsat înregistrat la Registrul Comerțului. Opinia noastra prezintă rezerve in acest sens.

Evidențierea unor aspecte

5.


Atragem atentia asupra Situației fluxurilor de trezorerie ale Societății la data de 31.10.2019. Din disponibilitățile la 31.10.2019 in valoare de 13.256.122 lei, suma de 2.230.220,63 lei reprezintă sume indisponibiîizate de Unicredit Bank SA in b instrucțiunilor primite din partea Confort Urban SA raportat la Ordononta emi de 17.12.2014 in dosarul 869/P/2014 al DNA ST Constanta. Opinia noastramu»exprima^ rezerve in legătură cu acest aspect.6.


7.


p.r' Atragem atentia asupra Notei 1 la situațiile financiare ahexațe?"unde, activele imobilizate ale Societății. Ca urmare a fuziunii cu societatea^-preluate active ale acesteia pentru care nu ne-a fost prezentata forqla aute de proprietate.

Atragem atentia asupra Notei 5 la situațiile financiare anexate,tunde s creanțele sî datoriile Societății. La 31 octombrie 2019, Socîetateaprezî legătură cu asociații in suma de 159.920.124 lei reprezeritats^3B\ bil scadenta 36 de luni aferente lucrărilor prestate de SHAP1R STRUCTURtS.lUr ■, ULnU^LUUU IX 1 I.....B LSIMW

| Coniabilitale i Audil Consultaiițâ ? Resurse Umane


Ații CeCCAR 7110/2010 Aul CAFR 1018/201 tl Aut CCF 680/ 2015

Alte informații - Raportul Administratorilor

Q   audilgcea usescu-partnera. ro

4 wvw ceausescu-partners.ro
 • 8. Alte informații includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 3 si nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera si aceste alte informații.

In legătură cu auditul situațiilor financiare cu scop special, destinate operațiunii de fuziune la 31 octombrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situațiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informațiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ.

Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfășurate, raportam ca:

 • a) in Raportul administratorilor nu am identificat informații care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile i

 • b)  !ULAU^LOUU 4X B On.i Kik)

Contabilitate: Auriii;Consultantă* HesurseUmane

Aut CECCAR 7110/20)0 Aut CAFR 1015/2010 Aut CCF 580/2015


Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare


ANEXĂ .LA

HCLM NR..


 • 9.  Conducerea Societății este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare cu scop special, destinate operațiunii de fuziune care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr, 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare,

 • 10. In întocmirea situațiilor financiare cu scop special, destinate operațiunii de fuziune, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului in care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nici o alta alternativa realista in afara acestora.

 • 11. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.


Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

 • 12. Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare cu scop special, destinate operațiunii de fuziune, in ansamblu, sunt lipsite de, denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si s considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, I acestor situații financiare.

  13. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam ratior^rne menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea}?

  J IA J-LQ Identificam si evaluam riscurile de denaturare ^semnificați financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam.si'ejje de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem pț adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noasțrî unei denaturări semnificative cauzate de frauda estenedetectare a unei denaturări semnificative cauzate'de eroare, poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenti^nât^, evitarea controlului intern.                         (7"

CIF RO27432388

IX i Ah 3 NtJM •

I     Contabilitate < Audit Consultanță i Resurse Umane

Aut CECCAR 7110/2010 Aut CAFR 1018/2010 Aut CCF 580/2015


K.

S

©

4

înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

■/Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

J Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 14. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, jnclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.


Alte aspecte

 • 15. Acest raport este adresat exclusiv asociaților Societății si se mentioneșz~a destinatarii conveniti prin contract sau impuși de legislație. Auditul nostru pentru a putea raporta asociaților Societății acele aspecte pe carejret^u intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri, in masurajper acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decât fata de țSpcfetâ e si de asociații acesteia, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentri opînfâ forma

 • 16. Situațiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte poziția

  coriformităteXcu


operațiunilor si un set complet de note la situațiile financiare i reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții alteîe'dec^t Romanla.îpe aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uz         rielor care snu

cunosc reglementările contabile si legale din Romania, inclusiv O

GIF RO2743233S

313/1736/2010


j; , btnujLJVu      a i nuw

--'î ConlabilitatftiAudil CunsultanlajResiirsfiUmane


AuLCECCAR7HU/2O1OAm CAFH 1015/2010 Ani CCF 580/2015


Bd         nr. 2C9. et. 2, ap. 3. Constanta

aadn@ceau.s?Bscu'partners.ro wv/w ceausssctii


In numele CEAUSESCU & PARTNERS S.R.L.: înregistrata în Registru public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr. FA1016


Andreea CeausescuANEXA J.A

HCLM NR.Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAĂS)' Auditor financiar: Ceaușescu & Partners S.R.L Registrul Public Electronic; FA1016


înregistrat in Registru public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr. AF3340
Constanta, 2020


Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității oe Audit Statutar (ASPAASj Auditor financiar: Ceausescu Andreea Registrul Public Electronic; AF33A0


MARCELA ENACHECÎF RO27432388

JI3/nW20W


OTP BANK ROMANIA S A

RO49 OTPV 5200 0088 925B RO01


TRE2QRERA MUN CONSTANTA

R.O26 TREZ 2315CBSX XX01 4BL7