Hotărârea nr. 390/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 DIN HCL NR. 130/2019 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA – ETAPA II”

«ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării art.l din HCL nr. 130/2019 privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II"

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară din data de 11.11.2020;

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.172021/10.11.2020 al domnului primar Vergii Chițac, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.172050/10.11.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare si dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

Ținând cont de prevederile HCL nr. 130/2019 privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II";

Văzând dispozițiile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aprobă modificarea art.l din HCL nr.130/2019 privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 130/2019 rămân neschimbate.

Art.3 începând cu data aprobării prezentei, prevederile art. 1 din HCL nr. 145/2020 își încetează aplicabilitatea. Celelalte prevederi ale HCL nr. 145/2020 rămân neschimbate.

Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției achiziții publice, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

ptf"' pentru,^împotrivă,abțineri.

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL DELEGAT GEORGIAN GOSPODARU


nWa /

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


Descrierea investiției si prezentarea Indicatorilor tehnico-economicî REAMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI PIETONALE DIN

CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA - ETAPA/I,

Proiectul face parte din planul de acțiune pe termen scurt al PMUD sr va.fi depus .spre fihantare prin intermediul Axei prioritare 4 Sprijinirea Oezvoltarii Urbane Durabile a Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investitii 4.1 Promovarea uno.r' sțfategii. cu.emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, Tnspecial pentru‘xpnelbi .urbane? inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile si a masurilor ide adaptare ’ relevante pentru atenuare.                                                                                 v \ t''

Obiectivele proiectului:                                                  ,•

o reamenajarea străzilor ca spatii semi-pietonale partajate "shared-space" dedicate pietonilor, persoanelor care utilizează bicicleta ~i traficului rutier (mult.diminuat), fara diferente de nivel Tntre spațiul dedicat pietonilor si cel dedicat deplasărilor ijnațon^ate^^prș^umvsi crearea de

. trasee pietonale, inclusiv refacerea rețelei de canalizare pluyi^ ,'existepta, y

o .instalarea de mobilier urban;                                        r ' ‘ ’

o instalarea de componente de accesibilizare                          '

Situația existenta a obiectivului de investitii                   .Ui, j''s 1 u >- >

Locația obiectivului de investitii se refera la următoarele străzi: Intrare djagosf^oda, Strada Plevnei, Strada Mlhail Kogalniceanu, Strada Virtuții, Strada Dragos VodaYSțf^d^îEcatețiha’Varga', Strada Negru Vodă, Strada Vasile Turcanu, Strada Poștei, Strada Calatiș^HȘirWâ? bdîtfei,“Strada C.A.

Rosetti, Strada Zambaccian, Strada Sulmona, Strada Orientului, ^tra^â^CrariȘ,cifâi:,'' Strada 9 Mai, Strada Gheorghe Sontu, Strada Prof. Ion Cantacuzino, Strada'Teodbrescu Valahu (Luntrei), Strada Cristea Georgescu, Strada Grigore Tocilescu, Strada Horia, Strada Constantin Brancoveanu, Strada Reiner Francisc, Strada Basarabi, Strada Traian (JudecatpriaYGghștantâ)>'Precum lsi la aleile din zona delimitată de străzile Regina Elisabeta, Remus Oprean^’|^n^^sn<^^i®i Cristea-Georgescu, pavimentul de pe platforma statuii Anghel Saligny, ^^^j^^^h^trad^Tșrrngle. Romane si. scara de acces înspre B-dul Regina Elisabeta, cat si qleijpjidj^zgga^ejimitataode străzile Regina Elisabeta, Remus Opreanu, Reiner Francisc si Cristea Gșorgespu

Situația propusa

Soluțiile de reabilitare si modernizare a străzilor si aleilor din cadrul, proiectului,, au fost stabilite pe baza expertizei tehnice.


Structura rutiera pentru străzile Ecaterina Varga, Traian (judecătoria Constanta),' Plevnei, Mihail Kogalniceanu, Virtuții, Dragos Vodă, Negru Vodă, Vasile Turcanu^Calatis,. Zambacciah,Șuimona, Orientului, C.A. Rosetti, Crângului, 9 Mai, Gheorghe Sontu, Prof, Dr, Ion Cantacuzirio, Cristea Georgescu, Luntrei, Grigore Tocilescu, Horia, Constantin BrancoVeanu. '’Reine'r Francișc; Basarabi, Doinei, Poștei, Intrarea Dragos Vodă:                                             1

o 7.00 cm pavaj din placi de granit cu suprafața antiderapante , o 4.00 cm mortar                                    t1

o 20.00 -25.00 cm dala din beton                     1 1

o hârtie Kraft

' o 25.00 cm piatra sparta

o geotextil

Structura rutiera pentru alei:

Deasemenea,


o 7.00 cm pavaj din placi de granit cu suprafața antiderapanta

o 4.00 cm mortar de poza M100

•• j :.i ••Zr.’. ••,             i r.r. •:.

o 10.00 cm beton de ciment C20/25

o 20.00 cm piatra sparta amestec optimal

:b

o geotextil

.'.ii:'!                         ' .*! ■ A'

Platforma statuia Anghel Saligny:

Se va demonta pavimentul existent si se va reface cu placi de gfariitî^antidefabântei

•se vor reface treptele de acces pe platforma.                         '      ' 1 '     ' ’J ■■ ■

Se vor reface parapetul si zidurile de sprijin ale platformei: se ^^s^ce^oj^țj^lîi exisțeht? si se. va înlocui cu placaj din piatra naturala (calcar dobrogean), iar solbanculiexiferit! vă fi înlocuit cu unul din granit, (culoare galben- crem). Parapetul metalic existent va fi recondiționai. ■'              1

Piatra naturala va fi similara cu cea folosita in cadrul amenajărilor din zona istorica a peninsulei.

Se va realiza iluminat ambiental in zona platformei prin folosirea 'de ptciiedtbăre ? direcționale amplasate la baza parapetului platformei.

Statuia lui Anghel Saligny va fi recondiționate. De asemenea, ^ seiVa^ desface ’ placajul ..existent al soclului statuii si se va inlocui cu piatra naturala (calcar dobrogean) ।                  ,,

Se va realiza iluminatul arhitectural al statuii.                           u i î /

Scara de acces str. Termele Romane

Scara este alcatuita din doua tronsoane: zona de acces din strada.: Termele ■. Române,; si zona de taiuz.

Zona de acces din strada Termele Romane va fi reabilitata astfel'

desfacerea si refacerea treptelor prefabricate;

 • • repararea podeste.br intermediare prin folosirea de mortare de rpparati^vgpedialej^j. •

 • • repararea pilei de susținere, in consola, prin camasuire,ai

. . • clasa superioara;                                                    c^i Jnruick ' 1,1              V

 • • . refacerea prinderilor parapetilor - prinderile se vor realiza cu .^jem^nte; .clș.-pteLgalyapizat;.

 • • parapetul prefabricat va fi recondiționat si placat cu piatra națurala.^(calc:^xlQbrpgean);


t ANEXĂ LA

, Ă HCLM NR.^j^

 • • treptele si podestele intermediare vor fi placate cu granit antiderapant;

 • • parapetul din elemente verticale de beton de pe podestul intermediar ..superior va fi înlocuit cu un parapet cu elemente verticale din granit                  '   ‘        ■

Zona de taluz va fi reabilitata prin:

 • • stabilizarea taluzului in zona scării prin realizarea de ziduri de sprijin dreapta - stanga scării, care vor fi placate cu piatra naturala (calcar dobrogean), ?

 • ; refacerea taluzului cu geogrile spatia le pe zonele cu probleme^ ,

 • • parapetul existent va fi placat cu piatra naturala (calcar dobrogean^

 • •• •                                                                                                                                      (J /.r.jc-V'TiG’1’ȚL'.a. rj'-'

 • • ' spargerea podestelor deteriorate (rupte) de pe taluz si returnared lor “               .

desfacerea treptelor si contratreptelor si refacerea acestora’^Hplacefea'icu::granit ;âfitiderapant. Elementele deprindere metalice vor fi vopsite corespunzător mediului salin.

Se va realiza iluminatul scării prin folosirea de stâlpi de iluminat cu un braț, model similar cu cel folosit in cadrul amenajărilor din zona istorica a peninsulei.

Piatra naturala va fi similara cu cea folosita in cadrul amenajariloi din zona istorica. a peninsulei.

Scara de acces inspre B-dul Regina Elisabeta:

Treptele rupte se vor reface, după care toate treptele se vor placa cutplaci de.gramt antiderapante.

Se va realiza un parapet plin de beton pe ambele laturi ale scării, care va fi placat cu piatra naturala (calcar dobrogean) si se va monta o mana curenta din fonta.

Piatra naturala va fi similara cu cea folosita in cadrul amenajărilor1 din zona istorica a peninsulei.

Principalii indicatori tehnico-economici                           ’r1 hivfT

 • • Indicatori valorici:                                                  . /    ,

’.U «ISBUW

.-•>        ■                                                                                                 <"■ < ■ I

'                                                                                                                                            'fe;

i.

Valoare (fara TVA)

TVA^??

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii leî!V'AJ

A^Mii lei'

Mii euro

TOTAL GENERAL

21982.60

4711.63

418'6.66

26169 26

;5608.98

Din care C + M

16991.42

3641.85

3228 37

20219 79

4333.80

Durata estimata de realizare a lucrărilor de construcție este de 24 luni 1

::

 • • Indicatori cantitativi                                           , <■ 1

o  suprafața totala străzi reabilitate: 23890 mp;

o  suprafața totala alei reabilitate: 5109 mp;             u  . 'r .

p  suprafața platforma statuie Anghel Saligny restaurai reabilitata 223 mp;■

o  suprafața scara de acces din strada Termele

o  suprafața scara de acces din Bulevardul Regina EliâSi^Jțși-^eabliițata:' 59'mp;

1 ‘ r C *.f **,i,-             ’T.'A                     l*-            \

o mobilier urban: - stâlp iluminat din fonta cu un braț h=3'5 m 9?Wcj;TȚi XL'’.•?

■                                 . T’i-'

s'd jii®;' iij'T j-7 A-97.fi ■ țvji' .*>■              ■' r:''

'£■£;. jI 1 j.;/,

./bf-v-rA? A.;-

''•'LL A;।               L;1

•v'::yW

^âiW^AdfeiAcA’23 ■ A£"' .

< î ANEXAU | !hclmnr>; “r—          -----._...---------

o banca din tonta cu șezut si spatar din lemn: 5 buc ,                        > • : /

o cos de gunoi din tonta: 150 buc.;

o scrumiere din tonta: 62 buc.;

o statii inteligente de bikesharing (10 biciclete incluse) 2 buc ,

o bolarzi retractabili: 21 buc.;

o sistem avertizare zona pietonala: 14 buc.

k             Sef de proiect

mg Flonan PASARE

•>PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ .

SECRETAR GENERAL