Hotărârea nr. 39/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL, PALAZU MARE - ZONA COMPLEX COMERCIAL TOM, INVESTITOR SC MOBIPARK SRL

cONSTANț>
HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire ansamblu rezidențial, Palazu Mare - zona Complex comercial TOM, investitor SC Mobipark SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 0 > OÂ 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 8176/15.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. :. 11842/21.01.2020, precum și avizul nr. 236507/05.12.2019 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001;

Văzând solicitarea domnului Cioroianu Bogdan, în calitate de reprezentant al SC Mobipark SRL, înregistrată sub nr. 169431/03.09.2019, completată cu adresa nr. 194736/09.10.2019;    , ' V

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

kbTÂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în Palazu Mare, zona Complex comercial TOM, zona DN2A - ferma 7, lot 1/1, parcela VN 317/1 lot 1 și VN 317/2 lot 1/3/2, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui ansamblu rezidențial cu regim de înălțime P+9E care respectă ’ cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul care a inițiat. PUD-ulți situat în Palazu Mare, zona Complex comercial TOM, zonă DN2Â ~ Wrnăj7,.’lât 1/1, parcela VN 317/1 lot 1 și VN 317/2 lot 1/3/2, în suprafață de. 10921. mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu rir. cadastral 250936, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, grevat de drept de ipotecă în favoarea numiților Alexa Gheorghe, Alexa Elena,. Maticiuc Ion și Maticiuc Smaranda, este proprietate SC Mobipark SRL conform actului de, alipire, autentificat sub nr. 3703/20.08.2019 la Biroul individual notarial George Tragone.

Art. 2 - Valabilitatea pJănulul.jurbâni’știCide detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Mobipark SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul, județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea vă fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

| H pentru, ——împotrivă,; A V abțineri.

La data adoptării sunt în funcțieconsilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

ENACHE MARC

CONSTANȚA

FFRELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE IMOBILE PENTRU LOCUIRE COLECTIVĂ P+8-9, MUNICIPIUL CONSTANTA

*                                                     f

MEMORIU JUSTIFICATIV

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

t

Denumirea proiectului/ obiectivului de investiții: PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA

AMPLASĂRII DE IMOBILE PENTRU LOCUIRE COLECTIVĂ P+8-9

Amplasamentul: Mun. Constanța, Zona Dl\l 2A - FERMA 7, LOT 1/1; Vl\l 317/1, LOT 1 și VI\I 317/2, LOT 1/3/2;

Beneficiarul investiției: MOBIPARK SRL, fostă 4EVER DEVELOPMENT SRL

Elaboratorul studiului: AGORAPOLIS SRL

Management proiect: ATÂT S-A PUTUT - ATELIER DE ARHITECTURĂ SRL, arh. Sergiu Zmeu Coordonator proiect: mașter urbanist MIHAELA PUSNAVA

%

□g Pa agora polis

Bd. Alexandru Lăpusneanu nr. 70, Constanța; CUI: 34332959; J13/649/2015, Tel: 0722393350 office@agorapoîis.ro, www.agorapolis.ro

□nnrajn PnLj5|— HH-I

pn

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE IMOBILE PENTRU LOCUIRE COLECTIVĂ P+8-9, MUNICIPIUL CONSTANTA

0. DATE GENERALE

0.1. Denumirea proiectului/obiectivului de investiții:

Plan urbanistic de detaliu pentru în vederea amplasării de imobile de locuire colectivă P+9.

0.2. Amplasamentul:

Zona DN 2A - FERMA 7, LOT 1/1; VN 317/1, LOT 1 și VN 317/2, LOT 1/3/2, Mun. Constanța, județul Constanta.

t

0.3. Inițiatorul investiției:


r                               f

MOBIPARK SRL (fostă 4 Ever Development SRL)

0.4. Elaboratorul studiului de urbanism:

Agorapolis SRL

Urb. Mihaela Pușnava

Urb. Teodor Manea I

0.5. Suprafața terenului:


JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNtCIF'ULUl CONSTANȚA D|RE( ȚlA URBAi-iSM VJZAT 8- PRB -MB'ăC


Anexă la avizul nr/ _x.---I—

ARHITECT ȘEF________


Suprafața de teren care a generat PUD este 10921 mp.

0.6. Situația juridică privind proprietatea asupra terenului care urmează a fi ocupat - definitiv și/sau temporar - de obiectivul de investiții:


Conform extrastro^^^e funciară nr. 120348 /02.09.2019, terenul cu numărul cadastral 250936 este situat ÎQj^ptrawnin UAT Municipiul Constanța și este proprietatea MOBIPARK SRL (fostă 4 Ever Development SRL). Parcela a rezultat în urma alipirii loturilor cu numerele cadastrale 230564, 245188 și 250413, conform Actului Notarial nr 3703/20.08.2019 emis de Tragone George.

De asemenea, terenul cu nr cadastral. 250415 și suprafața de 1027 mp cu care terenul de intervenție se învecinează la nord este tot proprietatea MOBIPARK SRL (fostă 4 Ever Development SRL), conform extrasului de carte funciară pentru informare nr 51011/11.04.2019.

□g Pa agora polis
ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE IMOBILE PENTRU LOCUIRE COLECTIVĂ P+8-9, MUNICIPIUL CONSTANTA

0.7. Obiectivul lucrării


Prin tema program, se intenționează realizarea unui ansamblu de 6 locuințe colective în intravilanul municipiului Constanța, într-o zonă reglementată prin „PUD parcelare teren în vederea construirii de locuințe și dotări aferente acestora" aprobat cu HCLM 172/2013, având ca bază "PUZ Palazu Mare III", aprobat cu HCLM nr. 121/16.05.2011, al cărui RLU este detaliat prin HCLM 258/31.07.2017și HCLM 254/28.06.2018- precizare.


Suprafața terenului propus pentru realizarea investiției este de 10921 mp și se propune edificarea a 6 construcții regim P+8 - 9 parțial. Construcțiile propuse se vor organiza pe două rânduri, paralele cu cele două blocuri existente în partea de sud-vest.

Suprafața desfășurată a construcțiilor propuse este de aproximativ 25300 mp, iar proiecția la sol a construcțiilor, de aproximativ 2700 mp. CUT-ul propus pentru ansamblu va fi de 2,4, POT-ul de 26%. Prevederile aprobate prin HCLM nr. 172/17.06.2013 prevăd respectarea unor reglementări definite de un CUT maxim admis de 3 si a unui POT maxim admis de 60%.

I


Prin urmare, propunerea respectă reglementările propuse prin „PUD parcelare teren în vederea construirii de locuințe si dotări aferente acestora" aprobat cu HCL 172/2013 si detaliat prin „PUZ Palazu Mare III" aprobat cu HCL nr. 258/2017.


Prezentul PUD urmărește să detalieze modul de amplasare în parcelă a construcțiilor propuse, indicând retragerile laterale și posterioare și față de aliniament (implicit a edificabilului maxim), conformarea volumetrică a viitoarei construcții, stabilirea accesurilor carosabile și pietonale, a numărul și amplasarea locurilor de parcare, conform temei beneficiarului și a reglementărilor impuse de documentațiilor de


urbanism de nivel superior aprobate anterior prezentului studiu.î în sensul vesfitfe, ci o fază > •


Conform conținutului cadru aprobat prin Ghidul Metodologic MLPAT GIVP legislației în vigoare. Planul Urbanistic de Detaliu nu reprezintă o fază de premergătoare realizării investițiilor. PUD-ul are caracter de reglementare specifică detaliată pentru un număr limitat de imobile dintr-o zonă din localitate și asigură corelarea dezvoltării urbanistice


prevederile planului urbanistic general al -locaiitătiHdin -căre-f-ac-e-parte-s-i-a— . .       ,      „      ,                     J JUDEȚUL CONSTANȚA '


complexe a zonei cu | eventualelor planuri urbanistice zonale care îl preced.


□n Pn agora polis


PRERIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


DIPECȚ1A URBANISM

V.’TAî &

Anexă la avizul nr. .    /

ARHITECT ȘEF___________ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE IMOBILE PENTRU LOCUIRE COLECTIVĂ P+8-9, MUNICIPIUL CONSTANTA

Scop/Obiective PUD:

 • - Utilizarea rațională a terenului în corelare cu funcțiunile urbanistice prevăzute prin PUZ;

 • - Facilitarea elaborării proiectului de investiții prevăzut prin tema beneficiarului;

 • - Valorificareaîn scop economic, social sau utilitar a terenurilor libere;

 • - Stabilirea limitelor laterale și posterioare pentru construirea în interiorul parcelei;

 • - Stabilirea conformării volumetrice a construcției propuse;

 • - Stabilirea accesurilor carosabile și pietonale pe lot;

 • - Stabilirea numărului de locuri de parcare necesare funcțiunii propuse;

în conținutul PUD se tratează si reglementează în detaliu următoarele categorii generale de probleme:


 • - regimul juridic, economic și tehnic al terenului și construcțiilor;

 • - compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor, relații funcționale si estetice cu vecină

I

 • - asigurarea accesi

 • - permisivit<ț£j


  / L PRIMĂRIA

  • - circulația carosabil î și piefong).

  • - echiparea edilitară,


  uși/acordarea la rețele edilitare;

  ri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite sau ale amenajărilor; nte învecinate;


- integrarea noilor/ctJnstructiil®§K3bFblâfe^'5î'^i!i/i!:ele existe i / T —               COMSTĂMȚA

VIZAT 1 TOc

Anexă la avizul nr. .—__ /----

. ARHITECT ȘEFI_____________


□n Pn agora polis^7

FH=HELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE IMOBILE PENTRU LOCUIRE COLECTIVĂ P+8-9, MUNICIPIUL CONSTANTA

1. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ


Terenul ce face obiectul documentației se află în zona nord-vestică a municipiului Constanța, fiind situat în proximitatea Bulevardul Tomis (Drumului Național 2A/Drumului European 87/ Bd. Tomis) care face legătura între Constanța și Ovidiu, la nord-vest de centrul comercial Tom (Carrefour).

încadrarea în PUG/PUZ


Documentația „PUD parcelare teren în vederea construirii de locuințe și dotări aferente acestora" aprobat cu HCLM 172/2013 (având ca bază "PUZ Palazu Mare III" , aprobat cu HCLM nr. 121/16.05.2011, al cărui RLU este detaliat prin HCLM 258/31.07.2017și HCLM 254/28.06.2018-precizare), încadrează terenul studiat în UTR 1 - Zona instituții, servicii, birouri, comerț, locuințe, dotări urbane la nivel supra-municipal sau municipal cu indicatori urbanistici POT max=60%, CUT


max=3.culturii si

l

si a Listei

t


Conform OMC nr.2.828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la OrdirTOTm]^ cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, ac monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare, terenul sțudiatfaGe ^ârte.din zona protejată istoric:

• Situl arheologic de la Palazu Mare, Cod LMI 2004 CT-l-s-B-027z


Terenul beneficiază de accesibilitate ridicată prin intermediul B.ulevarc Drumului European 87), ce face legătura între Municipiul Constanța și oii;


JUDEȚUL CONSTANȚA

.•PRiMĂRIA MliîNmiPUH lj'

4, nr. crt. ^5^, ț;A ihis <z.i

V’ A v ? ,»ug ’;<i.

ul/fbfhis!(-DTdmdM- Naționâl_2AZ

așul          ȘlF□n

Pn

agora

polis


ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE IMOBILE PENTRU LOCUIRE COLECTIVĂ P+8-9, MUNICIPIUL CONSTANTA

 • 2. DATE PRIVIND SITUAȚIA EXISTENTĂ

  • 2.1. Evoluția zonei

------------------------J-------------------

Localizată către ieșirea nord-vestică a Municipiului Constanța, către localitatea Ovidiu, în contextul interesului pentru noi dezvoltări imobiliare care să servească nevoile crescânde de locuire și alte tipuri de nevoi ale orașului, zona Palazu Mare, în care se regăsește terenul de intervenție, a reprezentat una dintre cele mai active areale pentru construcția de locuințe colective și individuale în perioada ultimilor 15-20 de ani. O analiză a imaginilor satelitare din anul 2006 până în prezent, arată transformarea zonei. Inaugurarea centrului comercial Tom în anul 2006, a reprezentat un impuls substanțial pentru investițiile în zonă. Alături de investițiile în zonele comerciale, au fost edificate zone rezidențiale precum Tomis Plus sau Boreal și nu numai, remarcându-se o dezvoltare continuă a zonei atât pe latura sudică, cât și pe latura nordică a Bulevardului Tomis, către Lacul Siutghiol. Astfel, dinamica zonei indică un teritoriu cu


Zona este unaî


zvoltare, fiind construite locuințe colective la sud-vest de terenul de intervenție si centr                ud-est de acesta. Zona cartierului Palazu Mare, aflată în vecinătatea zonei de


intervenție, e/te una în plină dezvoltare imobiliară, iar adiacent acesteia, se regăsesc ansamblurile Tomis Plus și BoreâL-

JUDEȚUL CGMSTANȚA

PRiMÂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA URBAMSM VIZAT SPRE «ESGHlOAPS

ARHÎTECT ȘEF L__-


I r l t I f

□n Pn agora polis

Bd. Alexandru Lăpusneanu nr. 70, Constanta; CUI: 34332969; J13/649/2015, Tel: 0722393350 office@agorapoîis.ro, www.agorapolis.ro

□garaj

FbL|5[-fffhBd. Alexandru Lăpusneanu nr. 70, Constanța; CUI: 34332969; J13/649/2015, Tel: 0722393350 office@agorapoîis.ro, www.agorapolis.ro

HH-I

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE IMOBILE PENTRU LOCUIRE COLECTIVĂ P+8-9, MUNICIPIUL CONSTANTA

 • 2.2. Accesibilitatea Ia căile de comunicație ------------------------------------------------------------------------------f

Terenul pe care se va realiza investiția are acces la Bulevardul Tomis (Drumului Național 2A/Drumului European 87) prin intermediul străzii locale care mărginește terenul de intervenție pe latura estică. Această stradă are un profil carosabil de 7 metri, cu dublu-sens, iar distanța de la terenul de intervenție și până la DN2A este de aproximativ 175 metri. în prezent, aceasta este parțial asfaltată. Prin intermediul DN2A (Bulevardului Tomis), zona este conectată pe direcția NV-SE de centrul Municipiului Constanța (în SE) și de orașul Ovidiu (în NV),

Zona se află în proces de dezvoltare al infrastructurii rutiere, beneficiind de artere parțial asfaltate (între DN 2A și latura nord-estică) și de drumuri pietruite sau de pământ, propuse a fi dezvoltate prin PUZ Palazu Mare III, ca cele care fac legătura între zona locuințelor Tomis Plus și latura nord-vestică a zonei de intervenție.


f

La momentul elaborării prezentului studiu urbanistic, DN2A (bulevardul Tomis) este o arteră cu dublu sens a câte două benzi pe fiecare sens și separatoare mediane din prefabricate din beton între cele două sensuri. Profilul carosabil al străzii este d^'I^TiTer^grcr^J^^a^oțuîaLne^pîetorîaîelpe niciuna dintre laturile străzii...... PRIMĂRIA                         A I

■ -          .                                     DîP'ICȚl           J î'W __

- _      .              W .. .         . _ J .              a.                       Ari g

 • 2.3. SuDrafata ocuData, limite, vecinătăți W-Aj

’                       Ț- Anexă la sv-zuCni'tTTL---

Terenul cu suprafaț^de 10921 mp are o|formă\ipg-r.^uj3t^Șl/șejnv£cinează^dup^ cum urmează:


La nord-e

de

• La nor cu

neconș/ruite;

La vest se află un teren aflat în domeniul public, neconstruit, cu folosința de drum de exploatare -DE 316;


cu număr cadastral 250415, categoria de folosință curți-construcții, deținut (fostă 4 Ever Development SRL), neconstruit;

lotul cu număr cadastral 250414, categoria de folosință curți-construcții,


 • •  La sud-vest se află parcela cu număr cadastral 245187, categoria curți-construcții, pe care se află în proces de edificare două blocuri de locuințe colective regim P+4;

 • •  La est si sud-est se află loturile cu numerele cadastrale 230551 si 230565 si un teren liber

/                                                                                                                                                                                                  I                                   /

domeniu public cu folosința de drum de exploatare - De 318.

Terenul aflat în studiu este liber de construcții, prin urmare are un POT = 0% si un CUT = 0.□□□ror


PoLj5P FFFR

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE IMOBILE PENTRU LOCUIRE COLECTIVĂ P+8-9, MUNICIPIUL CONSTANTA

1                                                     t

 • 2.4. Destinația clădirilor

-----------------------------1----------------------------

Conform reglementărilor existente, terenul este localizat UTR 1- Zona instituții, servicii, birouri, comerț, locuințe, dotări urbane la nivel supra municipal sau municipal.

Funcțiunile admise prin RLU aferent PUZ Palazu Mare III sunt:

 • •   instituții și servicii publice supra-municipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale;

 • •   servicii de sănătate (spitale, cămine de bătrâni, policlinici, cabinete medicale);

 • •   servicii financiar-bancare și de asigurări, posta/telecomunicații, servicii manageriale, tehnice și profesionale (birouri);

 • •  cercetare/dezvoltare, edituri, servicii media, centre de informare, biblioteca/mediateca, activități asociative diverse;

 • •   servicii profesionale, hoteluri, alimentație publică (restaurant, cofetării, cafenele, baruri), comerț, expoziții, recreere (casino, dans, cinema, centre de recreere/spa, sport în spatii acoperite);

 • •  show-room-uri auto, benzinării, activități de manufacturare și depozitare mic-gros legate de

polul terțiar, parcări multi-etajâte; locuințe colective.


I

 • 2.5. Proprietatea asupraterenurilor

Terenul care a generat PUD are o suprafață de 10921 mp și este

Ever Development SRL), conform extrasului de carte funciară nr. 120348 702.0Șf20 cadastral 250936. Parcela a rezultat în urma alipirii loturilor cu numerele cadastrale 230564, 245188 și 250413, conform Actului Notarial nr 3703/20.08.2019 emis deTragone George.

De asemenea, terenul cu nr cadastral 250415 și suprafața de 1027 mp cu care terenul de intervenție se învecinează la nord este tot proprietatea MOBIPARK SRL (fostă 4 Ever Development SRL), conform extrasului de carte funciară pentru informare nr 51011/11.04.2019.

2.6. Concluziile studiului geotehnic

Pe terenul studiat nu se observă accidente de teren de tipul alunecărilor de teren sau prăbușirilor, terenul fiind stabil din punct de vedere geotehnic. Succesiunea litologică identificată este următoarea:

la suprafață, pământ cenușiu până la adâncimea de 0,9 - 1,3 m;

□n

Pn

agora

polis

□□□rar PdLjSP FFFR


ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE IMOBILE PENTRU LOCUIRE COLECTIVĂ P+8-9, MUNICIPIUL CONSTANTA

strat de loess galben cu intercalați cafenii, până la adâncimea de 7,5 m;

2.7. Accidente de teren

Terenul studiat nu prezintă accidente de teren. în urma ridicării topografice, avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Publicitate Imobiliară cu avizul nr 4076/2019, s-a identificat o pantă a terenului de aproximativ 3% pe direcția SV-IME, cu cel mai ridicat punct la cota 31,3 metri deasupra mării, în proximitatea colțului sud-estic și cel mai jos punct în proximitatea colțului nord-estic, la cota 27,67 metri deasupra mării.

2.8. Parametrii seismici caracteristici zonei

Zona studiată se încadrează din punct de vedere al activității seismice în:

 • - zona seismică C - ag. = 0,20 g, conform P100-1/2014;

 • - Perioada de colt Tc = 0,7s, conform P100-1/2014;

Conform SR 11100/1-93, regiunea Constanța este situată în zona cu gradul „71" de intensitate macroseismică,în care probabilitatea producerii unui seism de grad VII (M5K) este de minim o dată la 50 de ani.                             F ~ JUDEȚUL

PRIMĂRIA f^UNIGIPIUtJ DIR-CȚIA                   I

2.9. Analiza fondului construit existent             . s            kl .    -

----------------- -------------- VsZaj * ?l<i: ’âs. >


Ansxă is svizu! nr.                 /°L. (

în imediata ve        â terenului de intervenție, fondul construit se compune dir centrul comercial Tom,

lă, de gabarit marp (apr^^6b6b^j5),-specific construcțiilor tip centru comercial, t și doua blocuri de locuințe colective în curs de edificare, cu un regim final P+4, localizate la sud-vest. ătre DN2A se află o construcție tip hală, cu funcțiune de showroom și service auto, cu o amprentă aproximativă la sol de 2000 mp.

Construcțiile existente se află într-o stare constructivă foarte bună, fiind construcții relativ noi si

I                                                                                                                                                                                                        ’                                                  I                                              t

întreținute, cu funcțiuni frecventate de public.

2.10. Echiparea existentă

Fiind o zonă în plină dezvoltare imobiliară, rețelele edilitare se află în stadii diferite de extindere. Situația rețelelorîn zona PUD, conform avizelor eliberate de operatorii locali de utilități sunt după cum urmează:

- Aviz RAJA SA - alimentarea cu apă și canalizare, aviz nr 719/68238/30.07.2019, în care se precizează existența conductei de aducțiune apă 2cDn 800 mm OL+PREMO, Dn 450mm F-


□narări

PaLi5F-l-H—I—I

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE IMOBILE PENTRU LOCUIRE COLECTIVĂ

P+8-9, MUNICIPIUL CONSTANTA

Dn560mm PEHD și conductele de refulare ape uzate Dn 400 mm PEHD, Dn200 mm OL Spital TBC-Palazu Mare (care nu aparține RAJA SA), Dn 400 mm PEHD Ovidiu. De asemenea, în zona amplasamentului, (vecinătate De 168 spre Ovidiu) există conducta de aducțiune apă Dn 1000 mm ce aparține RAJA SA - Centrul Zonal Nord. în zona amplasamentului studiat conductele de alimentare apă, canalizare menajeră și pluviale existente nu se află în întreținerea și exploatarea RAJA SA.


» Telekom România Communications - rețele și echipamente de telecomunicații, avizul nr 1045/26.06.2019, în care se precizează faptul că operatorul nu deține infrastructură în zona amplasamentului.

RCS&RDS SA - rețele și echipamente de telecomunicații, avizul nr 7084/12.07.2019 în care se precizează faptul că operatorul deține rețele în lungul limitei sud-vestice.

 •  E-Distribuție Dobrogea - alimentarea cu energie electrică, avizul nr 270018651/03.07.2019 în care se precizează că propunerea nu afectează rețelele operatorului.

  ^<0^.2019 în care e exoloatare De318


 •  Distrigaz Sud Rețele - alimentarea cu gaze naturale, avizul cu nr 314J273Ț5 se precizează existența rețelelor de gaze naturale de-a lungul drurnupr

printr-o conductă PE250 RP subterană amplasată al 1 m adâncime ș\ de-a lungul laturii sud-vestice a amplasamentului printr-o conductă PE180 RP subterană situată la 0,9 m adâncime.


RADET Constanta '-‘alimentare cu energie termică, avizul cu_nr B 9659/04.07.2029, în care este precizat faptul că operatorul nu deține rețele în zona ampla^aqnențuluhstudiat. -stanța ~ "~ •‘I .'Li/ CONSTANȚA ' U'TBAMSM


an Po agora polis

□□□rar


PnLjSP mA

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE IMOBILE PENTRU LOCUIRE COLECTIVĂ P+8-9, MUNICIPIUL CONSTANTA

 • 3. REGLEMENTĂRI PROPUSE

3.1. Obiectivele noi solicitate prin tema program

Prin tema program, se intenționează realizarea unui ansamblu de 6 locuințe colective în intravilanul municipiului Constanța, într-o zonă reglementată prin „PUD parcelare teren în vederea construirii de locuințe și dotări aferente acestora" aprobat cu HCLM 172/2013 (având ca bază "PUZ Palazu Mare III", aprobat cu HCLM nr. 121/16.05.2011, al cărui RLU este detaliat prin HCLM 258/31.07.2017 și HCLM 254/28.06.2018- precizare).

Suprafața terenului propus pentru realizarea investiției este de 10921 mp și se propune edificarea a 6 construcții regim P+8-9 parțial (dispuse în 2 bare). Construcțiile propuse se vor organiza pe două rânduri, paralele cu cele două blocuri existente în partea de sud-vest.


Suprafața desfășurată a construcțiilor propuse este de aproximativ 25300 mp, iar proiecția la sol a construcțiilor, de aproximativ 2700 mp. CUT-ul propus pentru ansamblu este de 2,4, iar POT-ul de 26%. Reglementările existente prevăd respectarea unor reglementări definite de un CUT maxim admis de 3 și a unui POT maxim admis de 60%.

Prin urmare, propunerea respectă reglementările propuse prin „PUD parcelare teren în vederea construirii de locuințe si dotări aferente acestora" aprobat cu HCLM 172/2013 (având ca bază "PUZ Palazu Mare III", aprobat cu HCLM nr. 121/16.05.2011, al cărui RLU este detaliat prin HCLM

258/31.07.2017 și HCLM 254/28.06.2018- precizare)Prin prezentul


ițTșșf urmărește definitivarea amplasării construcțiilor propuse în cadrul terenului de cesuriloij carosabi|^s^Ep76txTflial^a&tiTf’dițino^d^e racordare la rețelele edilitare, în vederea satisfacerii nevoilor viftori^^ifi^|^^ș^^|yț^relaiia cu circulațiile existente.

1 VIZAT 5PKE                  |

Anexa la «vizu! nr.________ /----

ă prevedertfe^re’glementate^Onform JiCL nr 121/2011 al cărui RLU este detaliat prin HCLM 258/3Î.07.2017~!;i HCLM 254/28.06.2018- precizare și, respectiv HCL 127/2013


interveni
Articolul 1 - Utilizări admise

 •  instituții și servicii publice supra municipale și municipal, sedii ale unor organisme extrateritoriale

 •  servicii de sănătate (spitale, cămine de bătrâni, policlinici, cabinete medicale)

□g Po agora polis

I-H-h

rm

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE IMOBILE PENTRU LOCUIRE COLECTIVĂ

P+8-9, MUNICIPIUL CONSTANTA

- servicii financiar-bancare și de asigurări, posta/telecomunicații, servicii manageriale, tehnice și profesionale (birouri)

cercetare/dezvoltare, edituri, servicii media, centre de informare, biblioteca/mediateca, activități asociative diverse

« servicii profesionale, hoteluri, alimentație publică (restaurant, cofetării, cafenele, baruri) comerț, expoziții, recreere (casino, dans, cinema, centre de recreere/spa, sport în spații acoperite)

 •  show-room-uri auto, benzinării, activități de manufacturare și depozitare mic-gros legate de polul terțiar, parcări multi-etajate

 •  locuințe colective

f


Articolul 2 - Utilizări admise cu condiționări

------------------------------------------------------------------------------------------J

 •  extinderile și schimbările de profil se admit cu condiția sa nu incomodeze prin poluare și trafic funcțiunile învecinate

1

» se va asigura în toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap locomotor.

 •  se vor asigura circulații și piațete pietonale precum și scuaruri în pondere de min. 10% din suprafața de teren.

Articolul 3 - Utilizări interzise

orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor interesați.

I       ......


activități productive poluante,cu risc tehnologic sau incomode prinstraficuJ.ge.D.e.j:at,_.._„..................


construcții provizorii de orice natura                                    . JUUEȚUL CONSTANȚA

'                                                 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

depozitare en-gros                                                  DIRECȚIA URBANISM

depozitari material refolosibile                                      . VJZAi îșPRE


platforme de precolectare a deșeurilor urbane ”                                           $£• f^ - f°>

lucrări de sistematizare verticala de natura sa afecteze orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgere împiedica colectarea și evacuarea apelor meteorice.


-

elo/pe parcelele vecine sau care

Po

agora

polis

□narări PaEjSF-

rtr-H

Articolul 4 - forma parcelelor

« se vor rezerva terenuri pentru instituții și servicii publice parcelate în module având suprafața minima de 1000 mp și deschidere la strada de min. 30m

 • în zonele constituite,parcelele sunt considerate construibile dacă respecta următoarele condiții:

 •  *clădiri sub 4 niveluri-suprafața minimă 300 mp

-front minim la stradă-8m

-raportîntre laturile lotului sub 1/3

 •  *clădiri peste 4 niveluri-suprafața minima-500 mp

-front minim la strada-12m

 •  Parcelele se pot dezmembra în aceste condiții.

 •  Dacă prin lotizare se propune realizarea unor noi circulații publice, este necesară elaborarea unui PUD cu încadrarea în indicatorii urbanistici aprobați conform prezentului Regulament

Articolul 5 - Amplasarea clădirilor față de aliniament

 •  Clădirile se vor amplasa, în funcție de caracterul frontului stradal (continuu sau discontinuu) și de normele existente, pe aliniament sau retrase de ta aliniament cu minimum 5 metri.

 •  Clădirile care alcătuiesc fronturi continuu (regim înșiruit) vor avea o adâncime maxima de 20 metri față de aliniament/aliniere.

 •  Clădirile, care alcătuiesc regim înșiruit de amplasare pe parcelă, frontul continuu nu va depăși lungimea

deSOmetri:-------- -------

 •  Clădirile se pot amplasa pe aliniament în cazul în care înălțimea maximă la cornișă/atic nu depășește distanța dintre clădiri, raportată la clădirea cea mai înaltă.

- Dacă înălțimea clădirii în planul aliniamentului depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage,de la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța dintre aliniamentele străzii, dar nu mai puțin de 4 metri, cu condiția să nu fie lăsate vizibile, din domeniu public, calcane de pe parcelele alăturate. Fac excepție parcelele de colt, amplasate la intersecția arterelor de importanță zonală și locală (a care prospectul stradal este minimum 10 metri) conform Figura nr. 1.

 •  față de JiijufergsHm, ce se constituie ca aliniament, este permisă amplasarea pe limita de rf)roprigtate>iraw®tatea'sudică, în dreptul imobilului cu nr cadastral 230565 si retras cu minim 5

Ș         /1RECȚIA URBAt-ISM         '

I V?ZAT SPRE

Anexă îs avizul nr. _____; —

ARHITECT ȘEF L________


Î

□n

Pd


• - - •            agora

polisELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE IMOBILE PENTRU LOCUIRE COLECTIVĂ P+8-9, MUNICIPIUL CONSTANTA

față de limita vestică, ce se constituie ca aliniament, se va respecta o retragere de minim 5 metri în partea sudică a amplasamentului și minim 9 metri în partea nordică a amplasamentului, conform planșei de reglementări și respectând circulațiile carosabile propuse în documentațiile aprobate anterior;

Articolul 6 - Amplasarea clădirilor față de limitele laterale si posterioare ale parcelelor


față de limita sudică a amplasamentului, ce se constituie ca limită laterală, se va respecta o retragere minimă de 20 metri. Față de limita nordică a amplasamentului, ce se constituie ca limită laterală, se va respecta o retragere minimă de 15 metri.

Articolul 7 - Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

între construcții se va respecta o distanță minimă care să asigure iluminarea naturală a încăperilor de locuit conform OMS nr 119/2014, cu completările și modificările ulterioare. în cazul'în care construcțiile de învecinează cu fațade fără ferestre (calcan) sau cu ferestre pentru aerisire care nu deservesc încăperi de locuit, nu se impune respectarea unei distanțe minime.

în vederea maximizării spațiului comun și a fluxurilor carosabile din interiorul ansamblului, se propune amplasarea celor 6 construcții pe două tronsoane a câte 3 blocuri, alăturate pe laturile scurte pe care nu se vor propune ferestre către spațiile de locuit. Având în vedere această amplasare, orientarea apartamentelor se va realiza pe laturile sud-vestică și nord-estice, dar și pe fațadele scurte extreme

celor două tronsoane de blocuri. Fiecare locuință va beneficia de balcoane/ter-ase-eare-vor-reda-f-atadelor-—— .   ... -                      '                    ]       JUDEȚUL CONSTANȚA

o imagine dinamica.                                            | pri^JA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


DIRECȚIA URBANISM VIZAT t?RE NESCHiaSBARE

Anexă la                      ____

« parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil direct dințr^p^miMțiezpublică

Accesul pe parcelă se va realiza în trei puncte:

 • în colțul nord-estic la terenului - acces carosabil cu dublu sens cu barieră și             metri;

 • în colțul sud-vestic al terenului - acces carosabil cu dublu sens cu barie^ăȚÎȚătrmea de 7 metri;

 • în colțul sud-estic al terenului - acces carosabil cu dublu sens cu barieră și lăfimea de 6,1 metri;

Pe latura estică, circulația exterioară ansamblului se va realiza prin intermediul-unei străzi cu dublu.sens și gabarit carosabil de 7 metri, care, conform „PUZ Palazu Mare III" va relaționa.zo.na de ștudiu1de.,DN2A. Pe latura sud-vestică, accesul carosabil cu dublu sens și gabarit de 7 metri este propus în dreptul

□g

Pd

agora polis


ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE IMOBILE PENTRU LOCUIRE COLECTIVĂ P+8-9, MUNICIPIUL CONSTANȚA

prelungirii străzii existente care face legătura cu cartierul Tomis Plus. Circulațiile carosabile interioare propuse vor avea o dispunere paralelă cu cele două linii de blocuri propuse, iar de o parte și de cealaltă a acestora se vor organiza, în regim compact, parcările la sol necesare investiției.


De-a lungul celor două străzi IME-SV perimetrale parcelei, au fost propuse circulații pietonale, de o parte și de alta a celor carosabile, cu lățimea de 1,5 metri fiecare. Accesul pietonal pe lot este posibil în dreptul celor trei accesuri carosabile menționate și, în plus, de-a lungul străzii perimetrale estice, sunt propuse alte două accesuri pietonale cu lățimea de 1,2 metri fiecare.


Soluția de organizare a circulațiilor a fost avizată în cadrul Comisiei de Circulație întrunită în data de 10.07.2019, prin avizul nr 6079/11.07.2019.

Articolul 9 - Staționarea autovehiculelor

--------------------------------------------1--------------------------------------------------------------------Parcarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara drumurilor publice Pentru a deservi cele 227 de apartamente propuse la nivelul zonei de intervenție, conform HCL 113/2017, sunt necesare un total de 281 locuri de parcare. Acestea vor fi dispuse la nivelul solului, în interiorul terenului de intervenție (253 locuri de parcare), dar și pe o parcelă adiacentă (28 locuri de parcare), vecină pe latura nord-vestică cu terenul de intervenție (nr cad 250415), care se află tot în proprietatea inițiatorului PUD, MOBIPARK SRL (fostă 4 Ever.Development SRL), adiacentă laturii nord-vestice a imobilului .care generează PUD (parcelă vecin_dir_ect).. Locurile de parcare vor fi ambientate de si a ameliora "X Ț


amenajări cu vegetație pentru a le integra în ame impactul razelor solare asupra zonei parcărilor.


OiFSCȚîA URBANISM VIZAT £ NESCHIBSE^;

Articolul 10 - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor Anexă te avizul nr. ¥_____j__


Imisibilă îh planul fațadei nJ.i/a_dep^și ‘distant3 dintre construcții. Pot 7 adăugate Sau două etaje în funcție de volumetria caracteristică a străzii, cu condiția retragerii M^e/e uni arc de cerc cu raza de 4 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

de numărul de niveluri convenționale, retragerile față de limitele de proprietate, indicatori


 •  înălțimea maximă-

/fi     u "

suplimel

aceșterfa

. <în^dțiurbanistic și distanța dintre construcții, înălțimea maximă, la atic/cornișă, admisă va fi de P+14E, respectiv Hmaxim = 45 metri iar regimul minim de înălțime este P+3E, respectiv Hmaxim =17 metri. Soluția de mobilare a parcelei propune 6 volume cu un regim de înălțime P+8+9 parțial.

 •  Peste regimul de înălțime maxim admis este permisă realizarea unui etaj tehnic în următoarele condiții:ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE IMOBILE PENTRU LOCUIRE COLECTIVĂ


P+8-9, MUNICIPIUL CONSTANTA

 •  pentru zona casei scării și liftului, pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii, panouri solare, pompe și alte echipamente asemănătoare), pentru această zonă retragerea față de atic va fi minim cât înălțimea etajului tehnic;

 • •  înălțimea maximă a etajului tehnic va fi maximum înălțimea etajului curent

Condiții generale în ceea ce privește modul de calcul al înălțimii maxime admise:

 • • înălțimea maximă se calculează astfel: demisol 1,5 metri față de trotuarul de gardă + 3,30 metri pentru fiecare nivel (finit-finit) + 1, 10 metri pentru atic/cornișă;

 •  se permite realizarea de subsol sau demisol;

 • numărul de subsoluri nu se normează;

 • realizarea de supante sau mezanin se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus. Se admit console, balcoane sau bovindouri către limitele de proprietate ale parcelei fără a depăși limita edificabilului propus, edificat în urma retragerilor față de limitele de proprietate sau alte construcții de pe parcelă.

Se propune o înălțime maximă a construcțiilor de 32 metri măsurați de la cota de călcare a terenului amenajat și până la cornișa etajului 8. Peste etajul al optulea se propune realizarea unui singur etaj parțial pe o suprafață reprezentând maxim 80% din suprafața etajului inferior opt. înălțimea maximă a

construcției măsurată de la cota de călcare a terenului amenajat și până la cornișajetajuluj parțial 9 este de 36 metri. Etajul al nouălea se va constitui din două volume paralelipipedice unei diagonale a planului clădirii, având două laturi exterioare în .conțin treia latură, paralelă cu fațada lungă a.clădirii, retrasă cu minim 3

fal optulea, iar a


Articolul 11 - Aspectul exterior al clădirilor


Aspectul exterior al clădirilor va exprima caracterul și reprezentajivjța^^fuhcțiupii și va ține seama de caracterul general aî zonei și de arhitectura clădirilor învecinate cu care seaff^înTeîdțirde-co^i.

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice diversității de funcțiuni și exprimării prestigiului și

specificului investitorilor.

• Construcțiile noi nu vor crea calcane vizibile din domeniu public.

Din punct de vedere al volumetriei, cele 6 blocuri vor fi compuse din 6 volume regulate simple (paralelipipede dreptunghice) pe fațadele cărora se vor modela terasele/balcoanele fiecărui apartament Parterul blocurilor va fi nelocuibil și va găzdui accesul și nodul de circulație, spațiile tehnice și locuri de parcare închise, cu acces direct din circulațiile publice de incintă.

Articolul 12 - Condiții de echipare edilitară

□n Pn

agora polis


ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE IMOBILE PENTRU LOCUIRE COLECTIVĂ P+8-9, MUNICIPIUL CONSTANTA

 •  Toate clădirile vor fi racordate la rețelele edilitare Publice. Se interzice realizarea de clădiri fără racorduri de apă, canalizare și energie electrică.

» Se interzice amplasarea antenelor TV satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor TV

 •  Pentru construcțiile amplasate pe aliniamentul la stradă, colectarea apelor pluviale se va face sub cota trotuarelor, pentru a evita producerea gheții.

  Imobilului care a generat PUD i se va asigura accesul la toate tipurile de dotări edilitare, după cum urmează:

  •  Pentru asigurarea alimentării cu apă se propune realizarea unui branșament cu lungimea de aproximativ 250m de-a lungul De 318, până la rețeaua existentă de-a lungul DI\I2A. Branșamentul pentru canalizare este propus similar, din rețeaua existentă de-a lungul DI\l2A.în vederea evacuării apelor pluviale, se va realiza un branșament la rețeaua privată la care este racordat și complexul realizat în zona de sud a amplasamentului. De altfel, la studiul de soluție realizat la faza DTAC, se va studia și posibilitatea realizării racordurilor la rețelele private aflate în exploatare în zona de sud a amplasamentului, la care sunt racordate cele două blocuri existente.

  • în vederea |)asigjirării__accesului la rețeaua de telecomunicații se propune realizarea unui branșawejJ uirețeaua RCS&RDS SA existentă în zona sudică a amplasamentului, conform avizul 0,84/12.07.2019.

Pentru alimentarea cu energie electrică, este propusă realizarea unui post de transformare de 20  Kvîn zona mediană estică a amplasamentului, între cele două rânduri de blocuri, alimentat de la rețelele existente în proximitatea limitei sudice a terenului, similar branșamentului realizat la cele două blocuri edificate în sud.

Alimentarea cu gaze-naturale se propune a fi realizată printr-un branșament din De 318 unde, conform-avizului-RF-3T-4.073.617/24.06.2019 al Distrigaz Sud Rețele, există conductă PE250 RP

I ndnet^B®W^^^^înSr0pat' 1 m adânCime-

DISECȚIA URBANISM

Spațiilârp^traT'drdtîtâ’reamlȚeuiyor menajere se vor realiza în parterul fiecărui bloc, în incinte ventilate, cu âcces dj^Wcnr($tfîulațiile-camsabtle,de incintă, pentru a putea fi ușor accesibile pentru preluare de ma^inad esa1 Q brîtăfa

I

Costurile aferente lucrărilor de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică vor fi suportate în întregime de investitor/beneficiar. Extinderea rețelelor existente sau rețelele noi, precum și racordurile la


HH-I

rm

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE IMOBILE PENTRU LOCUIRE COLECTIVĂ P+8-9, MUNICIPIUL CONSTANTA

acestea se vor amplasa în subteran, în conformitate cu prevederile art. 18, alin. 2.1 al Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare. La faza DTAC se vor studia soluțiile de racordare / bransare la rețelele de utilităti existente în zonă.

I                                                                         t                           t                                              I

La nivelul ansamblului se va realiza un spațiu de joacă pentru copii cu suprafața minimă de 200 mp.

Articolul 13 - Spații plantate


Se va asigura un procent de spațiu verde de minim 25% din suprafața terenului, pe tren nemineralizat. Spațiile de parcare de la nivelul solului se vor realiza pe suport de dale înierbate cu spațiu verde reprezentând 50% din suprafața acestora.

în cadrul zonei verzi se va amenaja un spațiu dejoacă pentru copii cu suprafața de aproximativ 200 mp.

Articolul 14 - împrejmuiri

Gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea maximă de 2,Om cu un soclu opac de 60cm

și partea superioară traforată. Nu este obligatorie realizarea împrejmuirilor spre stradă.

Gardurile spre limitele laterale și posterioare vor avea înălțimea maxima, de $Sm și vor fi opace. Se admite și separarea pe limitele laterale și posterioare cu gard viu,


WIQr se va putea prevedea


• Spre trotuare și circulații pietonale nu este obligatorie realiz                  ............ ..._____

marcarea apartenenței spațiului prin diferente de pavaje, borduri, gardtiri vii, terasd'.r^TUl. COriSTANȚA

'     '                                   ’ PRIMĂR:» MUNlCîPIULUI CONSTANȚA

DiRcCȚIA URBANISM V’ZAT i -W3CKiKSARE

Articolul 15 - Procentul maxim de ocupare a terenului


Anexă ia avidul nr. i----

« POT MAX.=60%, conform HCL nr 121/2011 al cărui RLU este detalfpt prii^m^^ 1.07.2017 și~

HCLM 254/28.06.2018- precizare și, respectiv HCL 127/2013

Articolul 16 - Coeficientul maxim de utilizare a terenului

CUT MAX.=3,0, conform HCL nr 121/2011 al cărui RLU este detaliat prin HCLM 258/31.07.2017 și

HCLM 254/28.06.2018- precizare și, respectiv HCL 127/2013

□g

Pn

agora

polis

□□□rar


PnL15P

ffffT

3.2. Funcționalitate, amplasare si conformarea construcțiilor

Construcțiile propuse pentru edificarea pe lot vor avea funcțiunea de locuințe colective, cu un regim de înălțime P+8-9 parțial, în care parterul celor 6 blocuri va fi dedicat spațiilor tehnice și circulațiilor comune, dar și zonelor de parcaje acoperite.

în vederea maximizării spațiului comun și a fluxurilor carosabile din interiorul ansamblului, se propune amplasarea celor 6 construcții pe două tronsoane a câte 3 blocuri, alăturate pe laturile scurte pe care nu se vor propune ferestre către spațiile de locuit. Având în vedere această amplasare, orientarea apartamentelor se va realiza pe laturile sud-vestică și nord-estice, dar și pe fațadele scurte extreme celor două tronsoane de blocuri. Fiecare locuință va beneficia de balcoane/terase care vor reda fațadelor o imagine dinamică.


"Din punct de vedere al volumetriei, cele 6 blocuri vor fi compuse din 6 volume regulate simple (paralelipipede dreptunghice) pe fațadele cărora se vor modela terasele/balcoanele fiecărui apartament. Construcțiile vor avea o înălțime maximă de 36 metri, măsurate de la nivelul de călcare al terenului amenajat în dreptul accesului în construcție și până la cornișa ultimului nivel.

3.3. Capacitatea, suprafața desfășurată


Suprafața desfășur; construcțiilor, nivelul celonstrucțiilor propuse este de aproximativ 25300 mp, iar proiecția la sol a iV 2700 mp. Sunt prevăzute un total cumulat de 227 de apartamente, la ocuri propusei Construi^i;fe-7(pjpp,yJ|j-^aqîp"câdrează în categoria de importanță


normală „C" clasa de^importantăhl^^ââBP-lW^He^ziHtfehtăilâSfb'G^^cLiformitate cu HG 766/ 1997, '           DIRECȚIA


P100/1 -2006 si P118/2016.

I


VfZAT t-ntB SC K’F'SARE

Anexă la avizul nr.               IA.

3.4. Principii de compoziție pentiii realizarea obiectivelor noi'           I

--------*-------*—•—K   | ARHIiEUl ȘEF

Propunerea de organizare în interiorul terenului de investiție vizeazaTeaTizarea celor 6 blocuri de locuințe dispuse pe două tronsoane paralele orientate de-a latul terenului. în acest fel, și organizând partiurile


exastfel încât să nu fie necesară iluminarea camerelor de locuit pe laturile învecinate ale construcțiilor propuse, se va eficientiza dispunerea în parcelă, iar circulațiile carosabile și locurile de parcare vor putea fi dispuse într-o manieră care să deservească fluid zona.

□g

Pq agora polis


ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE IMOBILE PENTRU LOCUIRE COLECTIVĂ P+8-9, MUNICIPIUL CONSTANTA

Parterul celor 6 construcții va fi organizat ca spații tehnice, circulații comune, spații de depozitare, spații pentru colectarea deșeurilor menajere și parcări la nivelul solului. La nivelul parterului blocurilor C1, C2 și C3 locurile de parcare propuse către exteriorul construcției vor fi deservite de o circulație interioară cu lățimea de 5,2 metri.

 • 3.5, Integrarea si amenajarea noilor construcții


Aspectul exterior al construcției va fi tratat într-o manieră modernă. Arhitectura clădirilor se va încadra în caracterul zonei și va fi subordonat funcțiunii propuse de locuințe colective. Orientarea clădirilor permite iluminarea naturală a încăperilor și nu privează construcțiile învecinate de iluminarea naturală, conform OMS nr 119/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Soluția de amplasare a construcțiilor a fost studiată într-un studiu de însorire în vederea asigurării iluminării naturale a încăperilor de locuit, avizat de Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța prin avizul nr 1164R/21.08.2019 prin care se precizează faptul că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de reglementările sanitare în vigoare.                               WF tul cg-btaa 74        ;

j PRiMAR: -- MWC-IPIULU. CONSTANȚA |

 • 3.6. Modalități de organizare si rezolvare a circulațiilor carosabile si pietdnale vjzat'spRlE

Ansxă ia avizul nr.______/__

Accesul pe parcelă se va realiza în trei puncte:

 • în colțul nord-estic la terenului - acces carosabil cu dublu sens cu barleră'snălMeâde7 !T!e --

• în colțul sud-vestic al terenului - acces carosabil cu dublu sens cu teFteffrșraKmeafde 7 metri;

 • în colțul sud-estic al terenului - acces carosabil cu dublu sens cu barieră și lățimea de 6,1 metri;


Pe latura estică, circulația exterioară ansamblului se va realiza prin intermediul unei străzi cu dublu sens și gabarit carosabil de 7 metri, care, conform „PUZ Palazu Mare III" va relaționa zona de studiu de DIM2A. Pe latura sud-vestică, accesul carosabil cu dublu sens și gabarit de 7 metri este propus în dreptul prelungirii străzii existente care face legătura cu cartierul Tomis Plus. Circulațiile carosabile interioare propuse vor avea o dispunere paralelă cu cele două linii de blocuri propuse, iar de o parte și de cealaltă a acestora se vor organiza, în regim compact, parcările la sol necesare investiției.

De-a lungul celor două străzi NE-SV perimetrale parcelei, au fost propuse circulații pietonale, de o parte și de alta a celor carosabile, cu lățimea de 1,5 metri fiecare. Accesul pietonal pe lot este posibil în dreptul celor trei accesuri carosabile menționate și, în plus, de-a lungul străzii perimetrale estice, sunt propuse alte două accesuri pietonale cu lățimea de 1,2 metri fiecare.

Po

agora

polis

□nnrori PdL15F-i-h-h

|TF

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE IMOBILE PENTRU LOCUIRE COLECTIVĂ P+8-9, MUNICIPIUL CONSTANTA

Soluția de organizare a circulațiilor a fost avizată în cadrul Comisiei de Circulație întrunită în data de 10.07.2019, prin avizul nr 6079/11.07.2019.

3.7. Principii si modalități de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei/ Soluții pentru reabilitarea si dezvoltarea spațiilor verzi

Zona din care face parte terenul de intervenție este una în proces de dezvoltare, cu puține imobile finalizate în vecinătatea imediată. Cadrul natural este reprezentat în principal de vegetație spontană, fără valoare peisagistică sau ambientală.

Pe terenul de intervenție nu există elemente vegetale cu valoare ambientală, motiv pentru care nu sunt necesare lucrări de conservare ale vegetației existente. Pe de altă parte, prin soluția propusă prin PUD, vor fi amenajate aproximativ 2100 mp spațiu verde, pentru a crește valoarea ambientală a ansamblului, iar toate locurile de parcare exterioare se vor realiza pe dale înierbate cu grad de mineralizare de 50%, pentru a evita mineralizarea excesivă a terenului, în total 2332 mp suplimentari de teren cu mineralizare 50%.

în cadrul zonei verzi se va amenaja un spațiu dejoacă pentru copii cu suprafața de aproximativ 200 mp.

3.8. Condiții de instituire a regimului de zonă protejată

Terenul face parte din zona protejată Situl Arheologic de la Palazu Mare, cod CT-l-s-B-02724, nr.crt. 365. Soluția de construirea fost avizată de Direcția Județeană pentra’EuItoră'ConsLaiiLornTavizut~nr'TB08/ZZ

'                                 '      ' f       JUDEȚUL CONSTANȚA

8.07.2019.                                          PRIMĂRI MUNICIPIULUI 7 4 MȚA

DIRECȚIA URBANISM

3.9. Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea doluărîftT ~ ?iaE NESCHIȘJBi».e

' '   '    ■          ™                   ®    1                     ** A havA *a i'nrh't li nr      r    SAnexă avșzuj nr. _    J _— --

oduj^gifjieajdcqrje al construcțiilor în
spațiul


pfstrucții nu perturbă vecinătățile. |Vlodu]^|fjie^d^rje chilibrul natural existent, iar în a“'trne"“CO'nt*"de~'ve'cinătătt.~"Fnrîttiunile

1       I          II

rin| PUD nu generează noxe sau alți factori de poluare a mediului, prin urmare, nu sunt necesare soluțfi de reabilitare ecologică și diminuare a poluării. Sunt încurajate, de altfel, utilizarea unor soluții constructive pentru eficiență energetică sporită și minimizarea consumului de resurse în utilizarea zilnică, însă aceste aspecte vor fi dezbătute și analizate al faza de autorizare a construcției și adoptate de investitorîn limita posibilităților financiare.


Amplasarea nc^Este susținută evitarea mineralizării excesive, toate spațiile neconstruite și care nu sunt destinate circulațiilor, urmând a fi amenajate ca spații verzi ambientale. De asemenea, locurile de parcare□narări PnLi5F-HH-î

IȚA

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE IMOBILE PENTRU LOCUIRE COLECTIVĂ P+8-9, MUNICIPIUL CONSTANTA

exterioare nu se vor realiza pe paviment mineralizat 100%, ci pe daleînierbate cu grad de mineralizare de 50%. Astfel, se va amenaja o suprafață de 2332 mp de parcări pe daleînierbate cu mineralizare 50%.

3.10. Regim juridic si Obiective de utilitate publică

Conform extrasului de carte funciară nr. 120348 /02.09.2019, terenul cu numărul cadastral 250936 este


situat în intravilanul UAT Municipiul Constanța și este proprietatea MOBIPARK SRL (fostă 4 Ever Development SRL). De asemenea, terenul cu nr cadastral 250415 și suprafața de 1027 mp cu care terenul de intervenție se învecinează la nord este tot proprietatea MOBIPARK SRL, conform extrasului de carte funciară pentru informare nr 51011/11.04.2019.

Imobilele învecinate sunt, de asemenea, proprietatea privată a unor persoane fizice și/sau juridice sau terenuri aflate în domeniul public al Municipiului Constanța, pe care se vor dezvolta străzile propuse prin PUZ Palazu Mare III si alte zone de dotare editară. în zona de studiu a'Ptanului-Llrbanjstic de Detaliu, nu există obiective de utilitate publică.

3.11. Lucrări necesare pentru sistematizarea verticală


l ’•'< -A î


| Anexă la avizul nr.

Conform ridicării topografice ce se constituie în studiu de fundamentare, urbanism si finalizat cu avizul nr 4076/2019 de către Oficiul de CadastrîTȘLPub terenul are o pantă naturală pe direcția SV-NE de 3%. întrucât terenul de intervenție are o lungime însemnată, de aproximativ 120 metri, diferența de nivel de aproximativ 3 metri nu necesită o corectare și se va integra în propunerea de construire.


Spațiile verzi propuse la nivelul solului se vor amenaja sub nivelul de călcare al circulațiilor carosabile și pietonale pentru a evita scurgerea apelor meteorice cu pământ și formarea ulterioară a prafului pe spațiile mineralizate.

3.12, Regimul de construire

Regimul de construire este izolat.

3.13. Coeficientul de utilizare al terenurilor

CUT maxim reglementat este 3. Prin propunerea de intervenție se urmărește încadrarea într-un CUT maxim 2,4, echivalent cu o suprafață construită desfășurată de 25300 mp.


agora

polis

□nnror

PnLjSp FFH


ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE IMOBILE PENTRU LOCUIRE COLECTIVĂ P+8-9, MUNICIPIUL CONSTANTA

POT maxim reglementat este 60%. Prin propunerea de intervenție se urmărește încadrarea într-un POT maxim de 26%, echivalent cu o amprentă la sol de 2700 mp.

Regimul de înălțime al intervenției propusă prin PUD este P+9, cu o înălțime maximă de 36 metri măsurați de la cota terenului amenajat și până la cornișa etajului 9.

3.15. Bilanțul teritorial

--------------------------f----------------------------

Utilizare

suprafață (mp)

suprafață (%)

Scd (mp)

POT

CUT

locuire colectivă

2700

25%

25300

24,7%

2,3

circulații carosabile si

t                                    f

pietonale

3435

31%

-

-

-

spațiu verde

2108

19%

-

-

-

parcări

346

3%

-

-

-

daleînierbate (mineralizare 50%)

2332

21%

-

-

-

echipamente tehnico-edilitare

40

0%

40

0,4%

0,0

Total

JUDE1t®ZlO;4STAN

adia mj iMicmii M i h t't

fA 100%

25340

25,1%

2,32

DIRECȚIA URBAi-h„        ... .  .           V8ZATSPRE

3.16. Studii s. avize Anexg [a evfeul___<

In vederea fundamentării ȘRIdgWltiwîl soluție.


favorabile, corfifcjfrm Certificatului de Urbanîsm nr 2000/16.06.2019:


limentarea cu apă și canalizare, aviz nr 719/68238/30.07.2019

România Communications - rețele și echipamente de telecomunicații, avizul nr

RCS&RDS SA - rețele și echipamente de telecomunicații, avizul nr 7084/12.07.2019

□n

Pn

agora

polis


ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE IMOBILE PENTRU LOCUIRE COLECTIVĂ P+8-9, MUNICIPIUL CONSTANTA

 •  E-Distribuție Dobrogea - alimentarea cu energie electrică, avizul nr 270018651/03.07.2019

 •  Distrigaz Sud Rețele - alimentarea cu gaze naturale, avizul cu nr 314.073.617/24.06.2019

 •  RADET Constanta - alimentare cu energie termică, avizul cu nr B 9659/04.07.2029

Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanta - avizul cu nr 1164R/21.08.2019 I      II

Comisia de Circulație - aviz nr 6074/11.07.2019 /

 •  Direcția Județeană pentru Cultură Constanța - aviz nr 1308/Z/8.07.2019


 • Agenția pentru Protecția Mediului Constanta - decizia nr 6679RP/26.06.2019

 •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța - avizul de recepție al lucrării nr 4076/2019

De asemenea, s-au realizat următoarele studii:

Ridicarea topografică pentru realizare Plan Urbanistic de Detaliu;

Studiu Geotehnic;

Studiu de însorire pentru propunerea de mobilare urbană;

Simulare 3D pentru propunerea de mobilare urbană; • 4. CONCLUZII

4.1. Măsuri ce decurg în continuarea studiului urbanistic

Ulterior aprobării Planului Urbanistic de Detaliu prin Hotărâre de ConsiTiuT spre autorizare Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de tuturor avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism dedicat. După emiterea /utorizației de construire,  beneficiarul va realiza construcția, împrejmuirea, le va supune procesului de recepție și le va intabula ca atare. La fazele ulterioare de proiectare și autorizare, se vor respecta reglementările propuse prin prezentul PUD.

TJupă obținerea


 • 4.2. Punctul de vedere al elaboratorului asupra soluției

Po

agora polis

□noror PoLjSP FFFl


Elaboratorul consideră că Planul Urbanistic de Detaliu în discuție este unul oportun, întrucât adaptează, actualizează și detaliază prevederile Regulamentului Local de Urbanism pentru zona studiată, fără a aduce atingere calității urbanistice a zonei, răspunzând în mod specific nevoilor și solicitărilor beneficiarului, Hi do rest f înregistrată totodată răspunzând într-un mod coerent nevoilor și cereriide locuir^db^M'wișip.iuliGgirțșțanța.

PRIMĂKJP           CONSTANȚA

OT- jh UrîBANISM         £

Anexă la avaul nr.        /______

“  - -      .    . 76întocmit,


erea realizării construcțiilor în regim izolat, investiție pe care acesta din urmă I^Pj^Jzeze. în sensul potențialului de dezvoltare al zonei și a dinamicii investiționale ultimii ani în zonă, calitatea urbanistică și arhitecturală a propunerii are un aport benefic,


BANISMurb. Teodor ManeaARHITECT ȘEF

□g Pn agora polisUMITA ZONEI AFERENTE TERENURILOR Șl CONSTRUCȚIILOR TEHNICO EDIUTARE

Nr. Pct

Coordonate (xt ccntur

lun®mi ’-atun 0(0*1)

NQ

60

1

308015.284

788071689

12.060

2

303024 050

788079.972

7.001

3

303028819

78807404?

1.001

4

303029 501

780074.114

5.026

5

308025023

788070615

0.653

6

306025 38-

788070.135

0.736

7

308024 961

788069531

0674

8

308024 659

786068929

0639

9

308024 450

78BO68325

0.705

10

308024.310

788067834

0643

11

303024 269

788066.992

0725

12

308024 321

788056.259

0804

13

308024.501

788055.485

0.686

14

308024.752

788064847

0.635

15

308025061

788054292

0686

16

308025470

788063 741

81526

17

3080 78.438

788001.766

33904

18

305051048

787972661

39.093

19

303033 299

768000198

15302

20

3C8022 728

788011.6C8

3.759

21

300019.219

288010.461

31.844

22

306040.620

787906.800

30.808

23

3C8063.620

707966.610

66.186

24

303015 230

787921.670

37.753

25

307987.510

787896060

5.630

26

307983 190

7878S9.6S0

1369

27

207984 458

7878=9 691

1.994

28

307936 352

787900314

1993

29

30798/993

787901.445

12.595

30

307997 239

787909 997

2921

31

307998922

787912334

1994

32

307999.437

787914310

1994

33

307999 388

787916.303

1.993

34

307998.779

787918201

1.993

35

307997 660

2879’,5 850

0657

36

307997 218

787920336

72366

37

307945113

787977525

1082

38

307944 327

787978258

13 623

39

307954.325

787507.521

42 355

AZ»

307935426

768016.287

8800

307979 7.00

788022.700

22255

42

302992 536

768040665

12.649

43

307999.629

788051.138

25.835

'L.ir

ur.V.iiriS-1092


MANAGER PROIECT

ȘEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NR. PLANȘĂ

arh. SergiuZMEU

urb.Mihaela PUȘNAVA

urb.Teodor MANEA

urb.Teodor MANEA

PL2

SCARA

1:500