Hotărârea nr. 389/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 3 ȘI ART. 6 DIN HCL NR. 443/2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”MUGUREL”, CONSTANȚA” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării art.3 și art.6 din HCL nr.443/2019 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit "Mugurel", Constanța" și a cheltuielilor aferente

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară din data de 11.11.2020;

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 172016/10.11.2020 al domnului primar Vergii Chițac, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 172048/10.11.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investiții 4.4 -Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă și solicitarea de clarificări nr.29224/DIPOR/22.10.2020 din partea Organismului Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, înregistrată în Primăria Constanța sub nr. 162368/22.10.2020;

Ținând cont de prevederile HCL nr.443/2019 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit "Mugurel", Constanța" și a cheltuielilor aferente;

Văzând dispozițiile art. 44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b, alin. 4 lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă modificarea art.3 din HCL nr.443/2019 în sensul că acesta va avea următorul conținut: "Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 74.243,45 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 78.274,79 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit "Mugurel", Constanța", cod SMIS 129222.

Art.2. Se aprobă modificarea art.6 în sensul că se împuternicește domnul Vergii Chițac, primarul municipiului Constanța, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Constanța.

Art.3 Celelalte prevederi ale HCL nr.443/2019 rămân neschimbate.

Art.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției achiziții publice, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezente hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel: Srr pentru,  împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL DELEGAT GEORGIAN GOSPODARU


CONSTANTA

NR.                    c20c2Z)