Hotărârea nr. 388/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA PROIECTULUI ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEORETIC DECEBAL” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța" și a cheltuielilor aferente

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară din data de 11.11.2020;

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.172018/10.11.2020 al domnului primar Vergii Chițac, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 172049/10.11.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice, Obiectiv specific: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public,îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Ținând cont de solicitarea de clarificare nr.28638/DIPOR/15.10.2020 din partea Organismului Intermediar ADR Sud-Est, înregistrată în Primăria municipiului Constanța sub nr.157955/16.10.2020, prin care este comunicată demararea etapei precontractuale pentru proiectul cod SMIS 137373, cu titlul "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal" și prin care se solicită transmiterea unei hotărâri a consiliului local de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție;

Văzând dispozițiile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. 4 lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă proiectul "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal" și cheltuielile aferente.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal", cod SMIS 137373, în cuantum de 13.644.198,43 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 11.730.840,27 lei și valoare totală neeligibilă de 1.913.358,16 lei.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 1.913.358,16 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2%, în cuantum de 234.616,81 lei, reprezentând cofinanțarea din valoarea eligibilă a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal", cod SMIS 137373.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal", cod SMIS 137373, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește domnul Vergii Chițac, primarul municipiului Constanța, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Constanța.

Art. 7. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel: pentru,  împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL DELEGAT


GEORGIANA/