Hotărârea nr. 387/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL PENTRU POPULAȚIE AL ENERGIEI TERMICE FURNIZATĂ ÎN S.A.C.E.T. DE CĂTRE R.A.D.E.T. CONSTANȚA ȘI A SUBVENȚIEI UNITARE ACORDATE CONSUMATORILOR CASNICI RACORDAȚI LA REȚEAUA DE TRANSPORT SAU LA REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE, PENTRU PERIOADA 01.11.2020–31.12.2020 ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONȘILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată în S.A.C.E.T. de către R.A.D.E.T. Constanța și a subvenției unitare acordate consumatorilor casnici racordați la rețeaua de transport sau la rețeaua de

distribuție, pentru perioada 01.11.2020 - 31.12.2020 în municipiul Constanța

Consiliul Iqcal^aL municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de ll.âW)-,

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 171683/10.11.2020, memoriul justificativ nr. B 21487/02.11.2020 al R.A.D.E.T. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile:

 • - Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - art.3 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art.8 alin. (1) ,alin. (2) lit. d) și art.40 alin.(9) din Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art.6 alin (10) din Ordinul nr.66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă in cogenerare, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală;

Văzând prevederile art.26 și art.27 din Ordinul nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30.06.2021 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport,distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Finanțelor Publice;

în temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit a), alin (3) lit. d), art.134 alin(4) și ale art. 196 alin.l lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă prețul de 214,96 lei/MWh respectiv 250,00 lei/Gcal, inclusiv TVA, ca preț local pentru populație al energiei termice furnizată în sistem centralizat în municipiul Constanța, pentru perioada 01.11.2020 - 31.12.2020;

Art.2 Se aprobă subvenția unitară la energia termică pentru consumatorii casnici racordati la rețeaua de distribuție de 247.43 lei/MWh echivalent a 287.76 lei/Gcal.

Art.3 Modalitatea de calcul a subvenției unitare pentru consumatorii casnici racordați la rețeaua de distribuție este detaliată în anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Șe aprobă subvenția unitară la energia termică pentru consumatorii casnici racordați la rețeaua de transport de 95,87 lei/MWh, echivalent a 111,49 lei/Gcal, inclusiv TVA pentru perioada 01.11.2020-31.12.2020

Art.5 Modalitatea de calcul a subvenției unitare pentru consumatorii casnici racordați la rețeaua de transport este prevăzută în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Diferența dintre prețul local format din prețul de producere, tarifele de transport, distribuție și furnizare a energiei termice și prețul local pentru populație al energiei termice se suportă din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Constanța.

Art.7 Compartimentul relații consiliul local și administrație locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, A.N.R.E., Direcției județene de statistică Constanța, R.A.D.E.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :


pentru, împotrivă. X abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Anexa nr.l la H.C.L.

MODALITATE CALCUL

preț local al energiei termice pentru consumatorii casnici racordați la rețeaua de distribuție și subvenția acordată populației

Prețul local practicat de către R.A.D.E.T. Constanța pentru energia termică destinată consumului populației (consumatorii casnici) racordată la rețeaua de distribuție și subvenția acordată populației:

 • 1. Prețul de producere al energiei termice primare în CET Palas stabilit prin Decizia ANRE nr. 1124/01.07.2020 comunicată către Electrocentrale Constanța S.A este de 198,31 lei/MWh echivalent a 230,63 lei/GCal, fără TVA.

 • 2. Tariful serviciului de transport stabilit prin H.C.L.M. nr.254/30.07.2020 este de 62,89 lei/MWh echivalent a 73,14 lei/Ccal, fără TVA.

 • 3. Tariful de distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat stabilit prin H.C.L.M. nr.254/30.07.2020 este de 127,36 lei/MWh echivalent a 148,13 lei/GCal, fără TVA.

  • 4. Preț local fără TVA (1+2)

  • 5. T.V.A. 19%

  • 6. Preț local cu TVA:


  388,56 lei/MWh (echivalent a 451,90 lei/GCal)

  73,83 lei/MWh (echivalent a 85,86 lei/GCal)

  462,39 lei/MWh (echivalent a 537,76 lei/GCal)


 • 7. Subvenție unitară acordată de către Primăria municipiului Constanța, inclusiv TVA conform O.G. 36/2006 :

 • 8. Preț local pentru populație(consumatori casnici racordați la rețeaua

de distribuție) inclusiv TVA

247,43 lei/MWh (echivalent a 287,76 lei/GCal)


214,96 lei/MWh

(echivalent a 250 lei/GCal).


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENERAL DELEGAT


Anexa nr.2 la H.C.L. nr.£

MODALITATE CALCUL

preț local al energiei termice pentru consumatorii casnici racordați la rețeaua de transport și subvenția acordată populației

Prețul local practicat dș către R.A.D.E.T. Constanța pentru energia termică destinată consumului populației (consumatori casnici) racordată la rețeaua de transport și subvenția acordată populației.

 • 1. Prețul de producere al energiei termice primare în CET Palas stabilit prin Decizia ANRE nr. 1124/01.07.2020 comunicată către Electrocentrale Constanța S.A este de 198,31 lei/MWh echivalent a 230,63 lei/GCal.

 • 2. Tariful serviciului de transport stabilit prin H.C.L. nr. 254/30.07.2020 este de 62,89 lei/MWh echivalent a 73,14 lei/GCal.

 • 3. Preț local fără TVA (1+2)

 • 4. T.V.A. 19%

 • 5. Preț local cu TVA:

261,20 lei/MWh. (echivalent a 3Q3,77 lei/GCal)

49,63 lei/MWh.

(echivalent a 57,72 lei/GCal)

310,83 lei/MWh.

(echivalent a 361,49 lei/GCal)

6. Subvenție unitară acordată de către Primăria municipiului Constanța, inclusiv TVA conform O.G. 36/2006


95,87 lei/MWh (echivalent a 111,49 lei/GCal)


7. Preț local pentru populație (consumatori casnici racordați la rețeaua de transport) inclusiv TVA


214,96lei/MWh

(echivalent a 250 lei/GCal).


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL DELEGAT,


GEORGIANA GOSPODARU