Hotărârea nr. 386/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară din data de lldL          ,

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr,171480/10.11.2020 al domnului primar Vergii Chițac, raportul Direcției financiare nr.171529/10.11.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta și avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement.

Luând în considerare prevederile:

  • - art.35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și cbmpletările ulterioare;

  • - Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.92, alin.(l), alin. (2), lit.b, art.129, alin. (2), lit.a, alin. (3), lit. d, art.134, alin.4 și art.196, alin.(l), lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

  • A rt. 1 Se majorează capitalul social al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, societate cu acționar unic Consiliul local al municipiului Constanța, cu o sumă, ce urmeaza :să fie virată de către Direcția financiară a‘Primăriei municipiului Constanța, astfel :

t

2.693 mii lei pentru achiziționarea de utilaje noi pentru lucrările de întreținere și reparații a tramei stradale din municipiul Constanța.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărîre Direcției financiare, S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, «— împotrivă,    «— abțineri.

La data adoptării sunt în funcție                consilieri din 27

membrii.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL DELEGAT GEORGIANA îGOSPODARU


NrnW /