Hotărârea nr. 385/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL III PE ANUL 2020

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul III pe anul 2020

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința extraordinară la data de // //

Analizând referatul de aprobare înregistrat sub nr.171477/10.11.2020 al domnului primar Vergii Chițac, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției financiare nr.171530/10.11.2020;

Având în vedere prevederile art. 49, alin.12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 ,alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a,art .134, alin 4 și art.196, alin.(l), lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă execuția bugetului local al municipiului Constanța pe anul 2020 pe trimestrul III, prezentată în anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 și anexele 7b lâ capitolele 5102, 5402, 5502, 6102, 6502, 6602, 6702, 6802, 7002, 7402, 8002, 8102, 8402, 6510, 6610, 6710, 7408 și 8008 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

Xz pentru, — împotrivă - abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

Nr.


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,/ //.

c

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL DELEGAT

Anexa 1

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

cod 20                                                                               30,09,2020

ANBXA la HCLM NR.

-lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenți

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI - TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+

47.02+48.02)

00.01

851532627

787744000

976484882

288937721

687547161

623296310

1961106

351227466

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)

49.90

643252000

613472203

871418293

288937721

582480572

518229721

1961106

351227466

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

725803627

679590000

912572013

275991634

636580379

573280265

1961106

337330642

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

649807627

606911000

748506329

184639687

563866642

508172658

1937573

238396098

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

366153000

350377203

274710871

0

274710871

274710871

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE ț cod 03.02+04.02)

00.06

366153000

350377203

274710871

0

274710871

274710871

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

2300000

2100000

1448137

0

1448137

1448137

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

2300000

2100000

1448137

0

1448137

1448137

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05)

04.02

363853000

348277203

273262734

0

273262734

273262734

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

361853000

346277203

271878060

0

271878060

271878060

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

2000000

2000000

1384674

0

1384674

1384674

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

157850000

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03 + 07.U2.50)

07.02

157850000

impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

124900000

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

39500000

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

85400000

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

24950000

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

9300000

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

15200000

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori ■ ■'drn'ifhpbzitul pe terenul agricol-

.07,02.02.03

450000

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

8000000

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

125004627

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

84217627

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

61089400

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

4000000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

19128227

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii      (cod

12.02.07)

12.02

0

Taxe hoteliere

12.02.07

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

1600000

Impozit pe spectacole

15.02.01

1600000

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

ANRWA

0

0

0

0

0

0

HCLM b

0

0

0

0

0

0

'        0

0

0

150150000

312495865

140380435

172115430

132746819

441777

179307269

150150000

312495865

140380435

172115430

132746819

441777

179307269

120500000

265452549

125492465

139960084

107197233

245874

158009442

38000000

51786620

8867100

42919520

32076366

19710254

82500000

213665929

116625365

97040564

75120867

245874

138299188.

22650000

40622476

14250603

26371873

19889428

195903

20537145

8700000

13828011

4057307

9770704

7367646

6460365

13500000

26133335

10025341

16107994

12157937

180670

13794728

450000

661130

167955

493175

363845.

15233

' ’ 282052'

7000000

6420840

637367

5783473

5660158

760682

0

0

.105583797

160412800

44258617

116154183

99835505

1495440

59081855

67783797

65240578

0

65240578

65240578

0

0

0

0

51684548

49141329

0

49141329

49141329

0

0

0

3000000

3000000

0

3000000

3000000

0

13099249

13099249

0

13099249

13099249

0

0

471338

378258

93080

39843

0

431495

0

471338

378258

93080

39843

431495

600000

997721

786822

210899

148537

0

849184

600000

997721

786822

210899

148537

849184

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

391870001

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

32400000

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

19700000

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

12700000

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

6787000

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

800000

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

800000

Alte impozite și taxe

18.02.50

800000

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

75996000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

18771000

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+

30.02.50)

30.02

18771000

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

21000

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

18750000

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

18750000

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

57225000

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 + 33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)

33.02

3516000

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

208000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

308000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

2700000

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

37200000

93703163

43093537

50609626

34406547

11495440

|HCL

AJN

V1NR.

30700000

84891660

40875384

44016276

28147650

1495440

55248'570

19000000

49613064

22913415

26699649

17904980

84323

31623761

11700000

35278596

17961969

17316627

10242670

1411117

23624809

0

0

6500000

8811503

2218153

6593350

6258897

2552606

800000

886793

635

886158

879463

356

6974

800000

886793

635

886158

879463

356

6974

800000

886793

635

886158

879463

356

6974

72679000

164065684

91351947

72713737

65107607

23533

98934544

18771000

26914378

6106422

20807956

19183282

0

7731096

18771000

26900380

6106422

20793958

19169284

0

7731096

21000

0

0

0

18750000

26895865

6105919

20789946

19164769

0

7731096

18750000

26895865

6105919

20789946

19164769

7731096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4515

503

4012

4515

0

0

13998

0

13998

13998

0

0

13998

0

13998

13998

0

53908000

137151306

85245525

51905781

45924325

23533

91203448

3208000

4558971

1617801

2941170

2880022

5507

1673442

208000

128691

0

128691

128691

0

250000

90559

0

90559

90559

0

2500000

2411387

0

2411387

2411387

0

0

0

0

4890

0

4890

4890

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

I                   ti.

V2! 1AZ (

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

| Jilavi Nk.

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputați! și despăgubiri

33.02.28

300000

250000

1910155

1617801

292354

231242

5507

1673406

Contribuții pentru finanțarea Programului „Școală după școală"

33.02.33

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

13289

0

13289

13253

36

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

15030000

14500000

14955054

788472

14166582

13699216

0

1255838

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0

7036

0

7036

7036

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

15030000

14500000

14948018

788472

14159546

13692180

1255838

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8500000

7500000

44116024

37490556

6625468 .

4704271

0

39411753

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

8500000

7500000

44093691

37490556

6603135

4681938

0

39411753

Venituri din amenzi și-altesancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

■ -8500000

7500000

44093691

37490556

6603135

... 468-1938

39411753

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

0

22333

0

22333

22333

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 + 36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31 +

36.02.47+36.02.50)

36.02

30179000

28700000

73521157

45348696

28172461

24640716

18026

48862415

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

0

10712

0

10712

10712

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

10712

0

10712

10712

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

8700000

7700000

28446231

22136162

6310069

5499957

22946274

Taxe speciale

36.02.06

21479000

21000000

43246644

21507991

21738653

18686470

18026

24542148

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

O

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

Alte venituri

36.02.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

37.02

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

Alte transferuri voluntare

37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

1666000

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

1666000

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

: Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

-.......... . .....

• .-.,39.02403

84000

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

1582000

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+ 40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

anexa la

0

4CLM NR- _

0

1817570

1704543

T13027

44357?

/  1373993

0

100

0

100

100

0

o’

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1666000

24086958

12946087

11140871

10190134

0

13896824

1666000

24086958

12946087

11140871

10190134

0

13896824

0

0

84000

214418

0

214418

214418

^:'o

0

0

1582000

23872540

12946087

10926453

9975716

13896824

0

0

0

24887058

0

24887058

24887058

0

0

0

24887058

0

24887058

24887058

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24887058

24887058

24887058

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități

. administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

HCLM NR. r

2E=====--“0

A LA

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

41086000

23511000

10733141

0

10733141

10733141

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

41086000

23511000

10733141

0

10733141

10733141 .

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+42.0215+42.02.16+42.02.18+42.02.20+ 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.42 + 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.52+ 42.02.54+ 42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65 la 42.02.67+ 42.02.69+ 42.02.73+42.02.77)

42.02

41066000

23491000

10713603

0

10713603

10713603

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

83000

83000

40000

0

40000

40000

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații

42.02.16.01

83000

83000

40000

40000

40000

în urgență în sănătate

.         -u

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

AR t

HCLM NR

A_>Â ,

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

' Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

48000

18000

5274

5274

5274

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

13289000

10500000

9117003

0

9117003

9117003

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

14260000

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

12465000

Subvenții de la bugetul local pentru decontarea cheltuielilor de carantina

42.02.80

871000

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.02.82

50000

Subvenții de la alte administrații

(cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43.02.23 +43.02.24 +43.02.30 + 43.02.31+ 43.02.34)

43.02

20000

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

HCLM

0

0

0

0

0

0

4149000

0

0

0

0

0

0

0

7820000

643226

0

.. 643226

643226

. . ..... o

871000

870600

870600

870600

0

50000

37500

37500

37500

0

20000

19538

0

19538

19538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

■ Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

' Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020

43.02.31

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrana si cu indemnizație de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la alocul de munca

43.02.41

20000

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări      ( cod 45.02.01 la

45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la

45.02.01.04)

45.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori '

45.02.01.02

Prefinanțare

45.02.01.03

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare

45.02.02.03

Corecții financiare

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la

45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la

45.02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

.NEXA LA .

Prefinanțare

45.02.07.03

WCLM

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

.......

.......

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la

45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.03 + 45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Prefinanțare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE      (cod

45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02;20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)

47.02

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire

47.02.04

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.32.33)

48.02

82977000

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)        (cod

48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

74928000

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

74928000

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

7142000

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

6371000

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

Prefinanțare

48.02.02.03

771000

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

va

HCLIV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82977000

4205712

0

4205712

4205712

0

0

74928000

2712403

0

2712403

2712403

0

0

74928000

549399

0

549399

549399

0

2163004

0

2163004

2163004

0

0

0

7142000

1493309

0

1493309

1493309

0

0

6371000

543855

0

543855

543855

0

949454

0

949454

949454

0

771000

0

0

Prefinanțare

48.02.03.03

AN

RXA TA

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

HCLM NI

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03) '

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)             ________

(cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

796000

796000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

0

Prefinanțare

48.02.12.03

796000

796000

0

0

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

111000

111000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

111000

111000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)       (cod

48.02.19.01 +48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

-

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE     (cod

00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL

00.01

740081627

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02)

49.90

641586000

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

725803627

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

649807627

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

366153000

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

Impozit pe profit     (cod 01.02.01)

01.02

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)

00.06

366153000

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

2300000

Impozit pe onorariul âvocățildrși notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

2300000

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

363853000

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

361853000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

2000000

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

157850000

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03+07.02.50)

07.02

157850000

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124900000

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

39500000

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

85400000

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

24950000

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

9300000

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

15200000

Impozitul pe terenul extravilan*) +Restanțe anii anteriori din impozitul pe terenul agricol

07.02.02.03

450000

691049000

922621928

275991634

646630294

583330180

1961106

337330642

611806203

847331335

275991634

571339701

508039587

1961106

337330642

679590000

912572013

275991634

636580379

573280265

1961106

337330642

606911000

748506329

184639687

563866642

508172658

1937573

238396098

350377203

274710871

0

274710871

274710871

0

0

0

0

0

0

0

o AI

MCI M n

0

0

0

0

0

0

0

350377203

274710871

0

274710871

274710871

0

0

2100000

1448137

0

1448137

1448137

0

0

0

0

2100000

1448137

1448137

1448137

0

348277203

273262734

0

273262734

273262734

0

0

346277203

271878060

271878060

271878060

0

0

0

2000000

1384674

0

1384674

1384674

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150150000

312495865

140380435

172115430

132746819

441777

179307269

150150000

312495865

140380435

172115430

132746819

441777

179307269

120500000

265452549

125492465

139960084

107197233

245874

158009442

38000000

51786620

8867100

42919520

32076366

19710254

82500000

213665929

116625365

97040564

75120867

245874

138299188

22650000

40622476

14250603

26371873

19889428

195903

20537145

8700000

13828011

4057307

9770704

7367646

6460365

13500000

26133335

10025341

16107994

12157937

180670

13794728

450000

661130

167955

493175

363845

15233

282052

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

8000000

7000000

6420840

637367

5783473

5660158

760682

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII        (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

125004627

105583797

160412800

44258617

116154183

99835505

1495440

59081855

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

84217627

67783797

65240578

0

65240578

65240578

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

61089400

51684548

49141329

0

49141329

49141329

A M

3YA TA   0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

---------rd 'j

HCLM NI

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru ' echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

4000000

3000000

3000000

0

3000000

3000000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

19128227

13099249

13099249

0

13099249

13099249

0

Alte impozite’și taxe generale pe bunuri și servicii      (cod

12.02.07)

12.02

O

0

471338

378258

93080

39843

0

431495

Taxe hoteliere

12.02.07

471338

378258

93080

39843

431495

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

1600000

600000

997721

786822

210899

148537

0

849184

Impozit pe spectacole

15.02.01

1600000

600000

997721

786822

210899

148537

849184

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

39187000

37200000

93703163

43093537

50609626

34406547

1495440

57801176

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

32400000

30700000

84891660

40875384

44016276

28147650

1495440

55248570

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

19700000

19000000

49613064

22913415

26699649

17904980

84323

31623761

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

12700000

11700000

35278596

17961969

17316627

10242670

1411117

23624809

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

6787000

6500000

8811503

2218153

6593350

6258897

2552606

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

800000

800000

886793

635

886158

879463

356

6974

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

800000

800000

886793

635

886158

879463

356

6974

Alte impozite și taxe

18.02.50

800000

800000

886793

635

886158

879463

356

6974

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

75996000

72679000

164065684

91351947

72713737

65107607

23533

98934544

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

18771000

18771000

26914378

6106422

20807956

19183282

0

7731096

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

18771000

18771000

26900380

6106422

20793958

19169284

0

7731096

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

21000

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

18750000

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

18750000

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2.VĂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

57225000

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.33+33.02.501''

33.02

3516000

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

208000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

308000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

2700000

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

Venituri din despăgubiri

33.02.26

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

300000

Contribuții pentru finanțarea Programului 'Școală după școală"

33.02.33

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise       (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

15030000

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

15030000

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8500000

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

8500000

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

8500000

21000

0

0

0

0

0

18750000

26895865

6105919

20789946

19164769

0

7731096

18750000

26895865

6105919

20789946

19164769

7731096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

NEXA LA

4515

503

4012

4515

RClm

0

13998

0

13998

13998

0

0

13998

0

13998

13998

53908000

137151306

85245525

51905781

45924325

23533

91203448

3208000'

4558971

' 1617801

2941170

2880022

''5507

1673442

208000

128691

0

128691

128691

0

250000

90559

0

90559

90559

0

2500000

2411387

0

2411387

2411387

0

0

0

4890

0

4890

4890

0

0

0

0

0

250000

1910155

1617801

292354

231242

5507

1673406

0

0

13289

0

13289

13253

36

14500000

14955054

788472

14166582

13699216

0

1255838

7036

7036

7036

0

14500000

14948018

788472

14159546

13692180

1255838

7500000

44116024

37490556

6625468

4704271

0

39411753

7500000

44093691

37490556

6603135

4681938

0

39411753

7500000

44093691

37490556

6603135

4681938

39411753

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+

36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

30179000

28700000

Venituri din aplicarea prescripției extinctive ( cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

8700000

7700000

Taxe speciale

36.02.06

21479000

21000000

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

• •

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

Alte venituri

36.02.50

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)'

37.02.03

Alte transferuri voluntare

37.02.50

HI.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.18+

40.02.50)

40.02

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

a

-NFXA LA o

0

HCLM

22333

0

22333

22333

0

73521157

45348696

28172461

24640716

18026

48862415

10712

0

10712

10712

0

0

10712

0

10712

10712

0

28446231

22136162

6310069

5499957

22946274

43246644

21507991

21738653

18686470

18026

24542148

0

0

o

0

1817570

1704543

113027

443577

1373993

100

0

100

100

0

0

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

Af

HCLM N

!EXA LA

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

14278000

11459000

10049915

0

10049915

10049915

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

14278000

11459000

10049915

0

10049915

10049915

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+ 42.02.34+42.02.35 + 42.02.41 + 42.02.42+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+ 42.02.66+42.02.73)

42.02

14258000

11439000

10030377

0

10030377

10030377

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

. ,42,02.21 . ..

0

u: ,T          >   -. .. .

-    0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

48000

18000

5274

0

5274

5274

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

13289000

10500000

9117003

0

9117003

9117003

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții de la bugetul local pentru decontarea cheltuielilor de carantina

42.02.80

871000

871000

870600

870600

870600

0

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.02.82

50000

50000

37500

37500

37500

0

Subvenții de la alte administrații

(cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+

43.02.21 +43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34)

43.02

20000

20000

19538

0

19538

19538

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata-drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrana si cu indemnizație de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca

43.02.41

20000

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)

47.02

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire

47.02.04

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01

111451000

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

1666000

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

0

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31+36.02.47)

36.02

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

HCI,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20000

19538

19538

19538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96695000

53862954

12946087

40916867

39966130

0

13896824

1666000

24086958

12946087

11140871

10190134

0

13896824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

Contribuția asociației de propeietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

A

N'EXALA o

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

urî m

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

< .^3

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

1666000

1666000

24086958

12946087

11140871

10190134

0

13896824

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

1666000

1666000

24086958

12946087

11140871

10190134

0

13896824

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

84000

84000

214418

0

214418

214418

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

1582000

1582000

23872540

12946087

10926453

9975716

13896824

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

24887058

0

24887058

24887058

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

24887058

0

24887058

24887058

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

24887058

24887058

24887058

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

Alte operațiuni financiare (cod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

26808000

12052000

683226

0

683226

683226

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

26808000

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 +42.02.13+

42.02.14+42.02.15+ 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+

42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65+

42.02.67+42.02.69+42.02.77)

42.02

26808000

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar ........

42.02.14 ■

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

83000

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

83000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

12052000

683226

0

683226

683226

0

0

12052000

683226

0

683226

683226

HCLM b

0

IexalaT^

1 — u'

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

------------ --

6

0

0

83000

40000

0

40000

40000

0

0

83000

40000

40000

40000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

(cod 42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

I 0

AN bXA L^,

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

|hcl

Z 0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

. Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

14260000

4149000

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții                     ......................, .........

42.02.67

.......... 0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

12465000

7820000

643226

0

643226

643226

0

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020

43.02.31

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări

( cod 45.02.01 la 45.02.05+ 45.02.07+45.02.08+45.02.15 la

45.02.21)

45.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Prefinanțare

45.02.01.03

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare

45.02.02.03

Corecții financiare

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+ 45.02.03.04)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02:05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la45.02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la

45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

AMnVATA

HCL-

4            i—/ k jL-tl SU

■A NR.^^/ă

/

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

-

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

' 45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii

Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 +

45.02:19.03+45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Prefinanțare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

A

T,TT-:v ft. T A

HCLM.

J « tu i- kjj •

S^7fâ

■ ■■■

'i-         ‘ L                   *

..        Ai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefînanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

82977000

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 îa 48.02.01.03)

48.02.01

74928000

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

74928000

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

7142000

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

6371000

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

Prefinanțare

48.02.02.03

771000

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anulcurerif

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENl) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

796000

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

796000

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

111000

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

111000

82977000

4205712

0

4205712

4205712

AA hclm m

HXALA.

74928000

2712403

0

2712403

2712403

0

0

74928000

549399

0

549399

549399

0

2163004

0

2163004

2163004

0

0

0

7142000

1493309

0

1493309

1493309

0

0

6371000

543855

0

543855

543855

0

949454

0

949454

949454

0

771000

0

0

796000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

796000

0

0

0

111000

0

0

0

0

0

0

111000

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) (cod 48.02.19.01 +48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

ANEXA

/ |

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Hf

nr..^

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

Silme primite în contul plăților efectuate în anul curent      ' - - -

48.02:3301

. -             -----^.,1    .. . •

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02Anexa 2

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

cod 21

30,09,2020

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

|HCLM

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Plăți efectuate

Angajamente (egale de plătit:

Cheltuieli efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

183633000

169164000

967961627

866086000

669852036

548333938

537113437

11220501

513079536

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

5168000

5079000

114731000

95833000

69288269

49727151

49704022

23129

49053283

Autorități publiceși acțiuni externe'(cod’51:02.01).......

-51.02

5168000

—.“5079000

'*"110915000

92715000

66593356

471-10939

“--47087810

- 23129

46638062

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

5168000

5079000

110915000

92715000

66593356

47110939

47087810

23129

46638062

Autorități executive

51.02.01.03

5168000

5079000

110915000

92715000

66593356

47110939

47087810

23129

46638062

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

419000

398000

346124

267423

267423

0

66432

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07 .

0

265000

265000

208000

208000

208000

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

154000

133000

138124

59423

59423

0

66432

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

3397000

2720000

2348789

2348789

2348789

0

2348789

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

830000

830000

32545000

28110000

28648419

21741871.

21736963

4908

19651788

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Apărare naționala

60.02.02

O

0

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)

61.02

830000

830000

32545000

28110000

28648419

21741871

21736963

4908

19651788

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

-804000

804000

20825000

17542000

18289587

14203703

14203703

0

12828316

Poliție locala

61.02.03.04

804000

804000

20825000

17542000

18289587

14203703

14203703

0

12828316

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

26000

26000

798000

568000

582069

464581

464581

0

504626

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

10922000

10000000

9776763

7073587

7068679

4908

6318846

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE        (

cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

58695000

50971000

333823627

293130000

209734920

171907736

171894811

12925

150019731

învățământ

(cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11 +

65.02.12+65.02.50)

65.02

37857000

30141000

105767638

91738000

56889131

44219711

44219711

0

28340729

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

6353864

6352860

26962848

22204980

14304421

14237522

14237522

0

4504588

învățământ preșcolar

65.02.03.01

6353864

6352860

21683460

18071860

10471194

10404295

10404295

0

3048277

învățământ primar

65.02.03.02

5279388

4133120

3833227

3833227

3833227

0

1456311

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

31503136

23788140

76619508

67357108

41415775

28813254

28813254

0

22713619

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

8714458

8340480

21461855

20625263

18161076

11618523

11618523

0

8311586

învățământ secundar superior

65.02.04.02

22788678

15447660

54719626

46428845

22976387

16916419

16916419

0

14401721

învățământ profesional ~ '

65.02.04.03

. -1

• • ...... ■

438027

303000

278312

’ '278312

278312

0

312

învățământ postliceal

65.02.05

0

O

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație(cod 65.02.11.03 +

65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

ANEXAL

0

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

HCLN

l NR.&5T

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Școală după școală

65.02.12.01

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

2185282

2175912

1168935

1168935

1168935

0

1122522

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

20153000

17166000

14635059

14543862

14543862

0

13745337

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod

66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

5447000

5447000

4977570

4886373

4886373

0

4348451

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

5447000

5447000

4977570

4886373

4886373

0

4348451

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sănătate publică

66.02.08

14622000

11657000

9644169

9644169

9644169

0

9385366

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

84000

62000

13320

13320

13320

0

11520

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

84000

62000

13320

13320

13320

0

11520

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

4593000

4585000

58729000

47024000

41981970

29805223

29792298

12925

25994933

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

514000

514000

2524000

2148000

2284745

1263200

1263200

0

1263000

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

223000

223000

2233000

1857000

2010000

1263000

1263000

0

1263000

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

291000

291000

291000

291000

274745

200

200

0

0

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

0

Case de cultură

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

-------Page

2---------

0

A

B

1

2

3

4

5

6

AT*

■PYA I A

3

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

HCLM N

Ft.

7

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

• 0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

4079000

4071000

50820000

39831000

36687488

26165742

26152817

12925

22888611

Sport

67.02.05.01

4079000

4071000

24533000

23721000

18452335

14551526

14551526

0

12002133

Tineret

67.02.05.02

300000

200000

291038

174623

174623

0

87312

Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

25987000

15910000

17944115

11439593

11426668

12925

10799166.

Servicii religioase

67.02.06

700000

700000

600000

600000

600000

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

4685000

4345000

2409737

1776281

1776281

0

1843322

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

16245000

16245000

149173989

137202000

96228760

83338940

83338940

0

81938732

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

383000

383000

9931000

8249000

6565584

6565584

6565584

0

6393985

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

70083342

68105000

48160245

46391304

46391304

0

46799863

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

70083342

68105000

48160245

46391304

46391304

0

46799863

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

0

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

400000

400000

362536

245701

245701

0

245700

; Creșe

68.02.11

13977000

13977000

21068647

19771000

15109054

4145073

4145073

0

3954045

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

5000

5000

2986000

2400000

1619685

1619685

1619685

0

1665315

Ajutor social

68.02.15.01

135000

135000

4610

4610

4610

0

9738

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

5000

5000

2851000

2265000

1615075

1615075

1615075

0

1655577

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

1880000

1880000

44705000

38277000

24411656

24371593

24371593

0

22879824

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

1880000

1880000

44705000

38277000

24411656

24371593

24371593

0

22879824

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

26880000

22224000

207417000

187671000

169129334

131678499

122772606

8905893

110795022

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod

70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

23682000

19026000

114814000

100068000

81874331

63116362

54210469

8905893

47971670

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apă

70.02.05.01

0

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public și electrificări

70.02.06

18868000

18868000

13883842

9271931

9133048

138883

10583946

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

0

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

2368200C

19026000

95946000

81200000

67990489

53844431

45077421

8767010

37387724

Protecția mediului              (cod 74.02.03+74.02.05+

74.02.06+74.02.50)

74.02

3198000

3198000

92603000

87603000

87255003

68562137

6

3562+57

—-----e

ANEXAL

---828233

A z

>2

’ Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

HCLÎ

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

80410000

75410000

78269138

65338530

65338530

>6

59713225

Salubritate

74.02.05.01

80410000

75410000

78269138

65338530

65338530

0

59713225

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

2906000

2906000

11901000

11901000

8985500

3223242

3223242

0

3110127

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

292000

292000

292000

292000

365

365

365

0

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

92060000

90060000

279445000

261342000

193051094

173278681

171005035

2273646

183559712

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

6932000

6932000

6932000

6932000

2527737

2290788

1935014

355774

1848290

Acțiuni generale economice și comerciăie'țcbff'''' ~     "

80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

6932000

6932000

6932000

“   6932000

2527737

2290788

1935014

' ......355774

1848290

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

6932000

6932000

6932000

6932000

2527737

2290788

1935014

355774

1848290

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

0

0

0

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

0

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+ 81.02.50)

81.02

240000

240000

53996000

53996000

52405994

51506183

51506183

0

53545640

Energie termică

81.02.06

240000

240000

53996000

53996000

52405994

51506183

51506183

0

52988784

Alți combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

0

556856

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod

83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

84888000

82888000

218517000

200414000

138117363

119481710

117563838

1917872

128165782

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

84888000

82888000

218517000

200414000

138117363

119481710

117563838

1917872

128165782

Drumuri și poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

2106000

2106000

92449000

81003000

89683229

77426327

77426327

0

76368967

Străzi

84.02.03.03

82782000

80782000

126068000

119411000

48434134

42055383

40137511

1917872

51796815

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

Păgg

4         0

0

0

0

0

0

6

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Transport pe cale ferată

84.02.04.01

0

Transport aerian (cod 84.02.06.01 +84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviația civilă

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la

87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0 uri ,K

i

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

--T

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

-116429000

-78342000

86182873

REZERVE

97.02

Excedent (cod 98.02.96+98.02.97)

98.02

0

0

0

0

0

0

86182873

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

72366952

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

0

13815921

Deficit (cod 99.02.96+99.02.97)

99.02

0

0

116429000

78342000

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

38087000

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

78342000

78342000

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02 SF

0

0

778168627

691049000

613522104

521827649

510963228

10864421

481368953

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

X

0

109563000

90754000

66499356

48758096

48735213

22883

48276292

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

0

105747000

87636000

63804443

46141884

46119001

22883

45865920

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale                          (cod

54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

419000

398000

346124

267423

267423

0

61583

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

X

3397000

2720000

2348789

2348789

2348789

0

2348789

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

X

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a Il-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

X

0

31715000

27280000

27849377

20942829

20937921

4908

19542403

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

0

31715000

27280000

27849377

20942829

20937921

4908

19542403

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

' X

Poliție locala

61.02.03.04

X

X

X

X

X

X|

_X

~~X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

iXA UV/

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

4CLN1

--/ *

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod 65..02+66.02+67,02+68,02)

63.02

0

0

273255627

240286000

180799732

166661481

166648556

12925

147854008

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

0

0

67910638

61597000

42862355

42534600

42534600

0

28034085

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 +

65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii educaționale complementare ( cod 65.02.12.01)

65.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Școală după școală

65.02.12.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

18280000

15293000

13227447

13227295

13227295

0

12325663

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

Page

G 54136000 6

42439000

40570952

28686448

28673523

12925

25962702

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

____ X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

______

1 x

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

X

X

X

X

X

X

$

X

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

X

X

X

X

X

X

■--X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi? baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

0

0

132928989

120957000

84138978

82213138

82213138

0

81531558

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

. Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod

68.02.50.50)

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

X

0

176250000

161447000

155038365

121338696

112432863

8905833

106768605

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

0

86845000

77042000

67783727

52776924

43871091

8905833

43984187

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

~1

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

Xj

A?

ÎEXALAx

X

Iluminat public și electrificări

70.02.06

X

X

X

X

X

X

Hfl M

R,^

7 x

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

--—•--X

-

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului

(cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

0

0

89405000

84405000

87254638

68561772

68561772

0

62784418

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

.....xl

X

X

X

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

0

187385000

171282000

183335274

164126547

162208675

1917872

158927645

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

53756000

53756000

52272494

51506183

51506183

0

52988784

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

X

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

0

133629000

117526000

131062780

112620364

110702492

1917872

105938861

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

Padls

8        X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

X

X

X

X

X

X

j x

Transport pe cale ferată

84.02.04.01

X

X

X

X

X

X

j—

Transport aerian (cod 84.02.06.01+'84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

|hclw

x

Aeroporturi

84.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la

87.02.05+87.02.50)

87.02

X

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

. Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

_ Partea a VIFaREZERVE.EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.02-

99.02)" '    “

...........  X

. .

-38087000

........... ——

7236'6952

----

REZERVE

97.02

X

EXCEDENT (cod 98.02.96)

98.02

X

0

0

72366952

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

X

0

0

0

72366952

Deficit (cod 99.02.96)

99.02

X

38087000

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

X

38087000

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

183633000

169164000

189793000

175037000

56329932

26506289

26150209

356080

31710583

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

5168000

5079000

5168000

5079000

2788913

969055

968809

246

776991

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

5168000

5079000

5168000

5079000

2788913

969055

968809

246

772142

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generate                        (cod

54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

0

4849

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.021

59.02

830000

830000

830000

830000

799042

799042

799042

0

109385

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

83000C

830000

830000

830000

799042

799042

799042

0

109385

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție locala

61.02.03.04

X

X

X

X

X

—X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

X

7%

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

JL

X

X

1     X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

58695000

50971000

60568000

52844000

28935188

5246255

5246255

0

2165723

învățământ

(cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

37857000

30141000

37857000

30141000

14026776

1685111

1685111

0

306644

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

.. .învățământ primar                  _______________.

-65.02.03.02

X

X

......X

.............X

X

X

.....X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 +

65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

1873000

1873000

1407612

1316567

1316567

0

1419674

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod

66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

4593000

4585000

4593000

4585000

1411018

1118775

1118775

0

32231

Servicii culturale                                            (cod

67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

------Pag£

m______*

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

X

X

X

X

X

X

r-—x

A NF.Y A f

A .

X

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

X

। n*.

ix

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

16245000

16245000

16245000

16245000

12089782

1125802

1125802

0

407174

Asistență acordătă persoănelor în vârstă" ..........

68.02.04

X

........... X

X

X

X

X

.............X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod

68.02.50.50)

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

26880000

22224000

31167000

26224000

14090969

10339803

10339743

60

4026417

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

23682000

19026000

27969000

23026000

14090604

10339438

10339378

60

3987483

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

iluminat public și electrificări

70.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Protecția mediului

(cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

3198000

3198000

3198000

3198000

365

365

365

0

38934

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

_x

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

ANEXĂ*

A    x

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

92060000

9OO60OOO

92060000

90060000

9715820

9152134

8796360

355774

24632067

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

6932000

6932000

6932000

6932000

2527737

2290788

1935014

355774

1848290

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

.... „Prevenire, și combatere inundații și ghețuri

. 80,02,01.06.

-..... X

X

X

- X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

240000

240000

240000

240000

133500

0

0

0

556856

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

84888000

82888000

84888000

82888000

7054583

6861346

6861346

0

22226921

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aeroporturi

84.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

A MRY â L.

■—”"9 1

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la

87.02.05+87.02.50)

87.02

0

|n4Cf

ft-i ■!        ~------

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

1       -v

- x

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.02-99.02)

96.02

-78342000

-78342000

13815921

REZERVE

' 97.02

X

EXCEDENT (cod 98.02.97)

98.02

X

0

13815921

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

X

13815921

DEFICIT (cod 99.02.97)

99.02

X

78342000

78342000

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

X

78342000

78342000

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL DELEGAT|HCL

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de...30.09.2020

Cod 21 Capitol ...51.02

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente legale

Plăți efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate

trimestriale

aprobate

trimestriale

bugetare

la finele perioadei

cumulate

la finele perioadei

cumulate

de raportare

de raportare

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5168000

5079000

110915000

92715000

66593356

47110939

47087810

23129

46638062

CȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

0

0

105747000

87636000

63804443

46141884

46119001

22883

45865920

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+401

01

0

0

105747000

87636000

63948111

46285552

46262669

22883

45865920

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cc

10

0

0

42355000

38698000

42278532

30701823

30701823

0

30994449

Cheltuieli salariale în bani ( cod 10.01

10.01

0

0

41291000

37898000

41214532

30024437

. 30024437

0

30321692

Salarii de bază

10.01.01

31827000

30000000

31827000

22678263

22678263

0

23599810

Salarii de merit

10.01.02

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

2228000

2228000

2228000

2226926

2226926

0

1660893

Alte sporuri

10.01.06

40000

40000

39297

38032

38032

0

43736

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01,08

Prima de vacanță

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cum

10.01.10

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din

10.01.12

823000

Indemnizații de delegare

10.01.13

40000

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la și de la Ic

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrana

10.01.17

1712000

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

4621000

Cheltuieli salariale în natura" (*cbd 10.1

10.02

0

0

.......       ' 0

Tichete de masă

10.02.01

Norme de hrană

10.02.02

Uniforme și echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosită de salari?

10.02.04

Transportul la și de la locul de muncă

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

Alte drepturi salariale în natură

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

0

1064000

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de săn

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru acciden

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de

10.03.05

Contribuții pentru concedii și indemniz

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

1064000

TITLUL II UUnURI $l SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

0

0

62445000

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.0

20.01

0

0

6978000

Furnituri de birou

20.01.01

1029000

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

681000

Apă, canal și salubritate

20.01.04

88000

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

300000

"" ANEXA LA ,

JCLM NR.„

/   0

0

0

0

600000

785454

545760

545760

0

549504

30000

1781

1781

1781

0

1781

0

0

0

1500000

1712000

1168149

1168149

0

1156072

3500000

4621000

3365526

3365526

0

3309896

........0

0

0

..........    0

o

3050

0

0

0

0

0

0

3050

0

800000

1064000

677386

677386

0

669707

0

0

0

0

0

0

800000

1064000

677386

677386

0

669707

48338000

21114385

15259705

15236822

22883

14546973

4025000

4926087

3486851

3485924

927

3460589

500000

508687

396341

396341

0

413076

0

6020

500000

487666

402215

402215

0

387059

50000

52889

37230

36709

521

35647

150000

126609

81848

81800

48

84200

hclni nr,

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

860000

650000

830582

625312

625312

0

625312

Poștă, telecomunicații, radio, tv, ihterr

20.-01.08

749000

275000

329582

265098

264740

358

264151

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1861000

700000

1199051

678061

678061

0

644378

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

1410000

1200000

1391021

1000746

1000746

0

1000746

Reparații curente

20.02

300000

300000

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente și materiale sanitare (cc

20.04

0

0

119000

119000

117814

117814

117814

0

93209

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

78000

78000

77053

77053

77053

0

60527

' 'Reactivi 'v:-------

20.04.03

0

Dezinfectanți

20.04.04

41000

41000

40761

40761

40761

0

32682

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+ 20.05.30)

20.05

0

0

630000

360000

385650

354614

354614

0

133728

Uniforme și echipament

20.05.01

0

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

630000

360000

385650

354614

354614

0

133728

Deplasări, detașări, transferări (cod 2(

20.06

0

0

235000

100000

21090

21089

21089

0

21089

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

85000

50000

20506

20505

20505

0

20505

Deplasări în străinătate

20.06.02

150000

50000

584

584

584

0

584

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cărți, publicații și materiale document

20.11

22000

22000

3884

3884

3884

0

3884

Consultanță și expertiză

20.12

257000

100000

16374

16374

16374

0

16374

Pregătire profesională

20.13

558000

250000

1574

1574

1574

0

1574

Protecția muncii

20.14

75000

25000

46761

18201

18201

0

18201

Muniție, furnituri și armament de natui

20.15

0

Studii și cercetări

20.16

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniului g

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

0

Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice locale

20.20

|HCU

1 nr,

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apt

20.22

0

Prevenirea și combaterea inundațiilor

20.23

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la

20.24.03)

20.24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente în

20.24.01

.......0

.. . ..... ......... . .

Comisioane și alte costuri aferente în

20.24.02

0

Stabilirea riscului de țară

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în

reprezentarea intereselor statului,

20.25

0

Tichete cadou

20.27

0

Alte cneituien (cod 2u.30.01

Ia20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+

20.30.301

20.30

0

0

53271000

43037000

15595151

11239304

11217348

21956

10798325

Reclamă și publicitate

20.30.01

444000

250000

20269

20269

20269

0

20025

Protocol și reprezentare

20.30.02

774000

375000

421776

365011

365011

0

340866

Prime de asigurare non-viață

20.30.03

35000

25000

9433

9433

9433

0

9433

Chirii

20.30.04

2373000

1750000

2190624

1555042

1536609

18433

1548104

Prestări servicii pentru transmiterea di

20.30.06

0

Fondul Președintelui/Fondul conducăt

20.30.07

0

Executarea silită a creanțelor bugetari

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

49645000

40637000

12953049

9289549

9286026

3523

8879897

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice inter

30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice intei

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne ga

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

0

0

0

0

0

O

0

Dobânzi, aferente datoriei publice exti

30.02.01

0

Page 5

ANEXA LA

HCLM

Dobânzi aferente creditelor externe cc

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe ge

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice exte

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din f<

30.03.01

0

Dobânda datorată trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temp

30.03.03

0

Dobânzi la depozite și disponibilități p

30.03.04

0

Dobânzi la opeațiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ ‘

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferenței

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 5

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă bugetară la dispoziția

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+

51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.

01.31+51.01.32+51.01.39+

51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de interes Io

51.01.05

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi npntni

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru

51.01.15

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare

51.01.24

0

i lansieiuu piiviriu contribuția oe asigurări sociale de sănătate pentru persoanele

51.01.26

0

sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social

51.01.31

0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

0

locale și județene pentru finanțarea unităților de

51.01.39

0

pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

51.01.46

0

pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.(

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.Transferuri curente în străinătate (către organizații

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme int<

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.0

57.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

Tichete de creșă

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltui

57.02.04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15+59

.17+59.22+59.25+59.30)

59

0

0

947000

600000

555194

324024

324024

0

324498

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de c

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații și fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

385000

100000

0

166

Acțiuni cu caracter științific și social-ci

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor

59.25

0

-AMferfSeA LA.

HCLM

Programe și proiecte privind

59.30

0

Sume aferente persoanelor cu

59.40

562000

500000

555194

324024

324024

0

324332

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80

80

0

0

O

0

0

0

0

0

0

servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (<

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81

81.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contrai

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fon

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datorii

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente datoriei pul

,ai„ai>06.,:

-.... - . .

■ ..„0

Rambursări de credite interne (cod 81.

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garanta

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei pul

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datorii

81.02.05

0

PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Șl RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 851

84

0

0

0

0

-143668

-143668

-143668

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI Șl RECUPERATE ÎN ANUL

85

0

0

0

0

-143668

-143668

-143668

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și rec

85.01

-143668

-143668

-143668

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

5168000

5079000

5168000

5079000

2788913

969055

968809

246

772142

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+

51.02.28)

51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul

sănătății

51.02.28

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.(

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod .

55.01.03+55.01,08Ia55.01.10+55.01.12+

55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.

55.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabilă

55.01.03

0

Programe PHARE și alte programe ci

55.01.08

0

Programe iSPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților economici cu c

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Român de Dezvoltare Socială

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

0

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

0

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11 +58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

2109000

2109000

2109000

2109000

2102235

310850

310850

0

80767

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERANIBURSABILE (FEN)POSTADERARE

(cod 56.01 la

56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.01.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

0

Programe din Fondul Social Europeai

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.02.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

0

Programe din Fondul de Coeziune(FC

56.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.03.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.03.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

0

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.04.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

0

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la

56.05.03)

56.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.05.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.05.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

0

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (cod

56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.07.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

0

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

(cod 56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.08.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013

(cod 56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

0

■ Finanțarea externă nerambursabilă

-5645:02-

.....— - • -

------—- — ...

------------- ---------

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

0

Alte facilități și instrumente postadera

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.16.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

0

Mecanismul financiar SEE ( cod 56.17.

56.17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.17.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

0

Programe din Fondul Social European (F

58.02

2109000

2109000

2109000

2109000

2102235

310850

310850

0

80767

Finanțarea națională

58.02.01

317000

317000

317000

317000

315335

46628

46628

0

12115

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

1792000

1792000

1792000

1792000

1786900

264222

264222

0

68652

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75

70

3059000

2970000

3059000

2970000

686678

658205

657959

246

691375

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71

3059000

2970000

3059000

2970000

686678

658205

657959

246

691375

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+7’

71.01

3059000

2970000

3059000

2970000

686678

658205

657959

246

691375

Construcții

71.01.01

>

0

Mașini, echipamente și mijloace de tr<

71.01.02

841000

841000

841000

841000

56451

27978

27732

246

359097

Mobilier, aparatură birotică și alte acti'

71.01.03

127000

127000

127000

127000

126973

126973

126973

0

161248

Alte active fixe

71.01.30

2091000

2002000

2091000

2002000

503254

503254

503254

0

171030

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fix

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Participare la capitalul social al societ

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZ\

75

0

PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Șl RECUPERATE ÎN ANUL

CURENT (cod 85)

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI Șl RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)

85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenti și rec

85.01

0

.............. . .

PREȘEDINTE ȘEDINȚA .

t* ////PA

^rfrr***

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL DELEGAT

GEORGIANĂ G0SPO

DARU

-

ANEXA LA

HCLM

'*~~~~~~         । ii iuyiiiMioar~<riiii~Mrrl~Fiiii-;

Anexa 7 b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de...30.09.2020

Cod 21 Capitol ...5402                                                                                                                                                      -lei-

.. DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajament ’ ’ "e legale

Plăți efectuate

Angajament e legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate

la finele perioadei

de raportare

trimestriale cumulate

aprobate

Ia finele perioadei

de raportare

trimestriale cumulate -

A                       B        1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0

0

419000

398000

346124

267423

267423

0

66432

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

0

0

419000

398000

346124

267423

267423

0

61583

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51

01

0

0

419000

398000

346124

267423

267423

0

61583

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(

10

0

0

138000

117000

135124

57543

57543

0

59881

Cheltuieli salariale în bani ( cod 10.01.01 la '

10.01

0

0

113000

96576

110994

56278

56278

0

58857

Salarii de bază

10.01.01

85000

81576

82994

44361

44361

0

45562

Salarii de merit

10.01.02

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

12000

8000

12000

5092

5092

0

3885

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanță

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara i

10.01.12

0

Indemnizații de deleaare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocatii centru transoortul la si de la locul de

10.01.15