Hotărârea nr. 383/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind constituirea comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 09.11.2020;

Având în vederea referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 168322/04.11.2020, raportul secretarului general al municipiului Constanța înregistrat sub nr. 168387/04.11.2020;

Ca urmare a constituirii Consiliului local al municipiului Constanța în urma alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 27 septembrie 2020, constatată prin Ordinul prefectului județului Constanța nr. 699/30.10.2020;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului local adoptat prin HCL nr. 159/2002, modificat prin HCL nr. 5/2005 și HCL nr. 102/2020;

în temeiul prevederilor art. 124 și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă constituirea unui număr de 5 comisii permanente pe domenii de specialitate, în componența prevăzută în anexele nr. 1-5, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre celor interesați și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

a . Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă,    —' abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Stere HICONSTANȚA

Nr.

COHSTA/V^


TOMJS . C°NSTAMTIa"


COMISIA NR. 1

DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

 • 1. DUMITRU CARAGHEORGHE

 • 2. TEODOR POPA

 • 3. IONUȚ RUSU

 • 4. STERE HIRA

 • 5. MARIAN-OCTAVIAN ȘERBĂNESCU


  CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENERAL delegat, Georgiana^GOSPODARU

COMISIA NR. 2

DE ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

 • 1. DANIEL-GIGI TATU

 • 2. CRISTIANA POPESCU

 • 3. MIHAELA ANDREI

 • 4. FLORIN-CĂTĂLIN IACOB

 • 5. COSTIN-IOAN RĂSĂUȚEANU

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
- TOMIS

C°*iSTANTt*Hh


COMISIA NR.3 PENTRU SERVICII PUBLICE, COMERȚ, TURISM ȘI AGREMENT

 • 1. IULIAN CĂLIN

 • 2. CRISTIAN OMOCEA

 • 3. STERE HIRA

 • 4. ALEXANDRU-MARIAN NAZÎRU

 • 5. AURA-CERASELA BADEA

 • 6. IOANA-CLAUDIA DOBRE

 • 7. CRISTIAN MIHĂILESCU

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂqOMSTAA/7^

_ TOMtS . constant'*s*

COMISIA NR. 4

PENTRU ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, SPORT, CULTE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

 • 1. ADRIANA-TEODORA CÂMPEANU

 • 2. MIRELA GARIP

 • 3. ROMEO STAVĂR-VERGEA

 • 4. IRINELA NICOLAE

 • 5. LIVIU MERDINIAN

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
COMISIA NR. 5

PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚEANULUI

 • 1. ADRIANA ARGHIRESCU

 • 2. MIHAI OCHIULEȚ

 • 3. COSTIN-VALERIU AVĂTAVULUI

 • 4. ALEXANDRU-MARIAN NAZÎRU

 • 5. FLORIN-DANIEL COCARGEANU

 • 6. DEDE PERODIN

 • 7. CRISTIAN TINCU

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ