Hotărârea nr. 382/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA VICEPRIMARULUI CARE EXERCITĂ PRIMUL CALITATEA DE ÎNLOCUITOR DE DREPT AL PRIMARULUI

HOTĂRÂRE

privind desemnarea viceprimarului să exerqite primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de Q9.11.2Q20;

Având în vederea referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 168320/04.11.2020, raportul secretarului general al municipiului Constanța înregistrat sub nr. 168386/04.11.2020;

Ca urmare a constituirii Consiliului local al municipiului Constanța în urma alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 27 septembrie 2020, constatată prin Ordinul prefectului județului Constanța nr. 699/30.10.2020;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului local adoptat prin HCL nr. 159/2002, modificat prin HCL nr. 5/2005 și HCL nr. 102/2020;

în temeiul prevederilor art. 152 alin. 4 și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se desemnează domnul viceprimar lonuț Rusu să exercite primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului municipiului Constanța.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre celor interesați și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: _O__ pentru,    R împotrivă,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂCONSTANȚA