Hotărârea nr. 381/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA ÎN FUNCȚIA DE VICEPRIMAR A UNUI CONSILIER LOCAL

HOTĂRÂRE privind alegerea în funcția de viceprimar a unui consilier local

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 09.11.2020;

Având în vederea referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 168318/04.11.2020, raportul secretarului general al municipiului Constanța înregistrat sub nr. 168381/04.11.2020;

Ca urmare a constituirii Consiliului local al municipiului Constanța în urma alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din TJ septembrie 2020, constatată prin Ordinul prefectului județului Constanța nr. 699/30.10.2020;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului local adoptat prin HCL nr. 159/2002, modificat prin HCL nr. 5/2005 și HCL nr. 102/2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 3 lit. b, art. 152 alin. 2 și alin. 4 și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se alege în funcția de viceprimar al municipiului Constanța domnul Florin-Daniel Cocargeanu.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre celor interesați și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

. ~ Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

l pentru,          împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA


Nr.CONTRASEMNEAZĂ