Hotărârea nr. 38/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNFIINȚAREA COMISIEI PENTRU ACORD UNIC ÎN STRUCTURA ARHITECTULUI ȘEF DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA

tpNSTANfy ROMANIA

l ® 1 JUDEȚUL CONSTANȚA Sra'm MUNICIPIUL CONSTANȚA ’IiBU I < CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind înființarea Comisiei pentru acord unic în structura arhitectului șef din cadrul aparatului de specialitate ai primarului municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 0 -

Luând în dezbatere referatul . de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 11124/20.01.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Corhisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției urbanism înregistrat sub nr. 12382/21.01.2020;

în baza prevederilor art. 45 alin. (1A1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilonde construcții, modificată prin Legea nr. 7/2020;

în temeiul prevederilor art; 129 alin. (14) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă. înființarea Comisiei pentru acord unic, denumită în continuare C.A.U., în structura arhitectului șef din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.,.

Art. 2 (1) Componența comisiei ește următoarea:

  • - specialiști provenind din , cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța;

  • - reprezentanții delegați, ai . tuturor societăților care administrează și/sau furnizează utilitățile urbane-avizatori;

  • - reprezentanții împuterniciți ai. serviciilor descentralizate ale administrației publice centrale în domeniile prevenirii și stingerii incendiilor, apărării civile și al protecției sănătății populației, prevăzute de Lege;

  • -  reprezentanții altor instituții emitente de avize și acorduri relevante, după

caz.

(2) Componența nominală a C.A.U. se stabilește prin dispoziție a primarului municipiului Constanța, în baza protocpalelorȚncheiate între municipiul Constanța și entitățile prevăzute la alin. (1). <          /

Art. 3 Regulamentul de organizare și funcționare al C.A.U. se aprobă prin dispoziție a primarului și reglementează . relațiile funcționale, atribuțiile, precum și asigurarea ritmicității funcționării C.A.U., Ț.

Art. 4 Obținerea, avizelor și acordurilor se realizează fie direct de către solicitant sau împuterniciți!.. acestuia,/anterior depunerii documentației tehnice pentru autorizarea;.construcției,,fievprin intermediul C.A.U. la cererea solicitantului.

Art. 5 Compartimentul,/reiLații. consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezența.hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

' abțineri.

consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, MARCELA ENACțțE

CONSTANTA

NR. S/1


■far

pentru,         împotrivă.

La data adoptării sunt în fijnyie PREȘEDINTE ȘEDINȚA