Hotărârea nr. 379/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE NUMĂRARE A VOTURILOR;

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei de numărare a voturilor

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 09.11.2020;

Având în vederea referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 168314/04.11.2020, raportul secretarului general al municipiului Constanța înregistrat sub nr. 168377/04.11.2020;

Ca urmare a constituirii Consiliului local al municipiului Constanța în urma alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din TI septembrie 2020, constatată prin Ordinul prefectului județului Constanța nr. 699/30.10.2020;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului local adoptat prin HCL nr. 159/2002, modificat prin HCL nr. 5/2005 și HCL nr. 102/2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 14 și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă constituirea Comisiei de numărare a voturilor formată din 5 (cinci) membri, care va funcționa pe întreaga durată a mandatului Consiliului local al municipiului Constanța.

Art. 2 - Se aprobă componența Comisiei de numărare a voturilor după cum urmează:

  • 1. COSTIN-VALERIU AVĂTAVULUI

  • 2. MIHAELA ANDREI

  • 3. MIRELA GARIP

  • 4. MIHAI OCHIULEȚ

  • 5. CRISTIAN TINCU

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre celor interesați și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,     —— împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție TI de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂODARU