Hotărârea nr. 378/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

oHSTAA/t-.

roi România h _ Wfef ... HinFTIII l


JUDEȚUL CONSTANȚA Iffi MUNICIPIUL CONSTANȚA JlR CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 09.11.2020;

Având în vederea referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 168312/04.11.2020, raportul secretarului general al municipiului Constanța înregistrat sub nr. 168375/04.11.2020;

Ca urmare a constituirii Consiliului local al municipiului Constanța în urma alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 27 septembrie 2020, constatată prin Ordinul prefectului județului Constanța nr. 699/30.10.2020;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului local adoptat prin HCL nr. 159/2002, modificat prin HCL nr. 5/2005 și HCL nr. 102/2020;

în temeiul prevederilor art. 123 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se alege în funcția de președinte de ședință domnul consilier local Hira Stere, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna noiembrie 2020.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre celor interesați și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

p Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

ZS pentru,         împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în functie~^ty? de consilieri din 27 membri.CONSTANȚA