Hotărârea nr. 377/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 2 DIN HCL NR. 322/2020 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EVALUĂRII ANUALE A MANAGERULUI SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA ȘI A COMPONENȚEI COMISIEI DE EVALUARE ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

rOfpșR                                                                                                                                                   ’ tl - i

C-O^STA^          „                                                  /\2 \        .‘/. :

3 ROMANIA                                      <KD/- ;*   *Q.;J

JUDEȚUL CONSTANȚA

HlMJlW MUNICIPIUL CONSTANȚA

yjSjKAJl CONSILIUL LOCAL

S fe. i

„ ~                                   ;

HOTA RARE

privind modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 322/2020 privind aprobarea

* ț Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a activității I managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor

!

j- Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de- i £Ș //.                                                  i j

e' Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Fagădăum

• r 5 înregistrat sub nr. 137953/09.09.2020, raportul nr. 139232/10.09.2020 al-ServiciuIuti ?

resurse umane, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică,?; j ' juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;©

avizul Comisiei de specialitate nr. 4 - pentru activități științifice, învățământ, j j sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială si adresa nr. 17586/08.09.2&20 a ?

Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța înregistrată la Prîrhăria. |

5 municipiului Constanța sub nr. 137439/08.09.2020;                                     ■■■■

în temeiul dispozițiilor art. 176 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma /

>.- 1' în domeniul sănătății, Ordinului nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza -cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte ddn "<u<> termen, emis de Ministerul Sănătății Publice, cu modificările și completările ultd^Oare;/- | ©;/// Legii nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; J m. . iTcb:        în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit.c , art. 196 alitt. ®lit. a;, .

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu© ț

, modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

'' a

ART.l - Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 322/2020 privind, aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a activității! managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța și a componenței comisiei/ de evaluare și de soluționare a contestațiilor, în sensul înlocuiri doamnei^bram'ț-Suzan, medic șef departament- medic primar epidemiologie, Direcția de -S^hatate©. Publică a Județului Constanța, membru în Comisia de evaluare cu doamna Schipor Cristina Mihaela, director executiv, Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța.;

t ' '• Iviți'. ; .        • . ț/Ji

ART.2- Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 322/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a activități) managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța și a componenței cofnisiei... de evaluare și de soluționare a contestațiilor, rămân neschimbate.                    Ț


ART.3- Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunicș prezenta hotărâre Serviciului resurse umane, Spitalului Clinic de Boli ,Infe,cțioas;e Constanța, persoanelor numite în comisia de evaluare și comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.                                                                 Ț

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilierii locali astfel:

/ pentru,    '—  împotrivă,21, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri .


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONSTANȚA. / „ , NR.REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:                                                          .

-H.C.L. nr. 322/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și : desfășurare a evaluării anuale a activității managerului Spitalului Clinic de Boli / ,, Infecțioase Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a i contestațiilor

-adresa nr. 17586/08.09.2020 a Direcției de Sănătate Publică a Județului ‘ ; Constanța înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr. 137439/08.09.2020 prin care ne este comunicată modificarea componenței comisiei de evaluare anuale a ț' activității managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în sensul , <•' înlocuirii doamnei Ibram Suzan, medic șef departament- medic primar epidemiologie, ’ : Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța, cu doamna Schipor Cristina Mihaela,^director executiv, Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța.

:           în temeiul art. 136 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019

/ , privind Codul administrativ, propun spre dezbatere și aprobare în ședința consiliului local al municipiului Constanța proiectul de hotărâre privind modificarea Jart'.ie2 -diri .. H.C.L. nr. 322/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a , evaluării anuale a activității managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța , și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor. id!;.j < ’ t                                                                                                                                                               a

ii' ■ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

SERVICIUL RESURSE UMANE

NR.139232/10.09.2020

RAPORTUL DE SPECIALITATE

Având în vedere:

  • -H.C.L. nr. 322/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a activității managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor

  • -adresa nr. 17586/08.09.2020 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr. 137439/08.09.2020 prin care ne este comunicată modificarea componenței comisiei de evaluare anuale a activității managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în sensul înlocuiri doamnei doamnei Ibram Suzan, medic șef departament- medic primar epidemiologie, Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța, cu doamna Schipbr Gristinâ Mihaela, director executiv, Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța.

Pentru buna desfășurare a procesului de evaluare anuală a managerului; Spitalului de Boli Infecțioase Constanța propunem modificarea art. 2 din;.H..G^.. nțj/. 322/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a activității managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța și @ componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor.

Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 322/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a activității managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța și a componenței comisiei de evaluare .și de soluționare a contestațiilor, rămân neschimbate.                                      i

. .L: iio-, ,


iei?-.;

SEF SERVICIU RESURSE UMANE. BOBES/D RA

or îi

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 5 PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDICĂ, APARAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA

DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚEANULUI

AVIZ

Văzând referatul de aprobare al d-lui primar Decebal Făgădău înregistrat sub

nr. 137953/09.09.2020 ;

! - 1,

Analizând proiectul de hotărâre privind modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 322/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a activității managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor;

v ( Comisia, întrunită azi             2020, în conformitate cu prevederile art. 125

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în temeiul art. 136 alin 6 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

1          Adoptă /respinge proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTELE COMISIEI NR.5, ARGHIRESCU ADRIANA