Hotărârea nr. 376/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR SC TELEGONDOLA MAMAIA SRL;

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr.178/2020 privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanța în Adunarea generala a asociaților S.C.Telegondola Mamaia S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de// 09. 2020 ;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.139251/10.09.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri înregistrat sub nr.140110/14.09.2020;

Ținând cont de prevederile HCL nr.30/24.01.2003 privind acordul pentru constituirea S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., precum și de prevederile HCL nr.39/14.02.2003 privind aprobarea actului constitutiv al S.C. Telegondola Mamaia S.R.L.;

Văzând HCL nr. 178/29.05.2020 prin care s-a aprobat desemnarea domnișoarei Adina-Ioana Canciu în calitate de reprezentant al municipiului Constanța în Adunarea generală a asociaților S.C. Telegondola Mamaia S.R.L. ;

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 138282/09.09.2020, prin care domnișoara loana-Adina Canciu renunță la calitatea de reprezentant al municipiului Constanța în Adunarea generală a asociaților S.C. Telegondola Mamaia S.R.L. în conformitate cu prevederile art.6.1 din contractul de mandat nr. 88482/09.06.2020;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit.d) și art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încetarea calității de reprezentant al municipiului Constanța în Adunarea generală a asociaților a S.C. Telegondola Mamaia S.R.L. a domnișoarei loana-Adina Canciu, începând cu data de 1 octombrie 2020.

Art.2. Se aprobă modificarea art.l din HCL nr.178/29.05.2020, în sensul că începând cu data de 01.10.2020 reprezentantul municipiului Constanța în Adunarea generală a ^asociaților a S.C.. Telegondola Mamaia S.R.L. este doamna/domnul                              .

Art.3. Se aprobă modelul de contract de mandat pentru reprezentantul municipiului Constanța în adunarea generală a asociaților S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Decebal FĂGĂDĂU, să semneze în numele și pentru municipiul Constanța contractul de mandat ce va fi încheiat cu reprezentantul desemnat de Consiliul local al municipiului Constanța în Adunarea generală a asociaților S.C Telegondola Mamaia S.R.L.

Art.5. Celelalte prevederi ale HCL nr.30/24.01.2003 cu modificările ulterioare rămân neschimbate.

Art.6. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre către Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății și persoanei nominalizate în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru.— împotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.


CONTRASEMP^AZÂ

SECRETAR GENERAL

FULVIA ANTONEl/A QÎWESCU

Constanta Nr.

2020


ROMÂNIA

ANEXĂ LA HCL NR


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

CONTRACT DE MANDAT N R./______________

CAP.I. PĂRȚILE CONTRACTULUI

A. MUNICIPIUL CONSTANȚA, persoană juridică de drept public, cu sediul în bd. Tomis nr. 51, cod de identificare fiscală 4785631, telefon: 0241/488.100, fax: 0241/488.195, e-mail primarie@primaria-constanta.ro, reprezentat prin primar domnul Decebal FĂGĂDĂU, în calitate de asociat la S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., denumit în continuare mandant, Și

B. Dl./Dna.............................................  reprezentant   al Municipiului

Constanța în adunarea generală a acționarilor S.C. Telegondola Mamaia S.R.L. desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanța nr........./.............., cetățean român, cu domiciliul în municipiul Constanța, str.

........., nr......., bl......., sc....., et......, ap......, județ Constanța, identificat cu C.I. seria .......... nr.............., având CNP .............................., denumit în continuare mandatar,

Având în vedere HCL nr............./.................. privind  desemnarea

reprezentantului municipiului Constanța în adunarea generală a asociaților S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., HCL nr. 30/24.01.2003 privind acordul pentru constituirea S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., HCL nr. 39/14.02.2003 privind aprobarea actului constitutiv al S.C Telegondola Mamaia S.R.L., prevederile Legii societățiilor nr. 31/1990 și prevederile art. 2012-2016 din Codul Civil, părțile au convenit încheierea prezentului contract de mandat (mandat general), cu următoarele clauze:

CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru Municipiul Constanța a atribuțiilor pe care municipiul le are în calitate de asociat la S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., în cadrul adunărilor generale ordinare și extraordinare ale asociaților societății, în condițiile și în limitele impuse de prezentul contract.

CAP.III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 1 (un) an de zile, începând cu data de 01.10.2020.

CAP.IV. MODUL DE EXERCITARE A DREPTULUI DE VOT

Art.4.1. în realizarea prezentului contract, mandantul înțelege a mandata mandatarul pentru a exercita dreptul de vot în sensul stabilit prin cele de mai jos, ținând cont de distincția între atribuțiile ce pot fi îndeplinite fără un mandat special și atribuțiile ce pot fi îndeplinite numai cu mandat special acordat de mandant.

Art.4.2. Mandatarul va exercita dreptul de vot "pentru", aferent părților sociale ale mandantului, asupra tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi, privitoare la actele de administrare și conservare.

Art.4.3. Mandatarul, prin excepție de la plenitudinea puterii de exercitare a dreptului de vot acordată prin art.4.2., va exercita dreptul de vot aferent părților sociale ale mandantului numai în baza unui mandat special prealabil emis de Consiliul local al municipiului Constanța, pentru următoarele acte de dispoziție în privința societății:

 • a. micșorarea/majorarea capitalului social;

 • b. schimbarea obiectului principal de activitate;

 • c. divizarea societății sau dizolvarea anticipată a societății;

 • d. schimbarea formei juridice a societății;

 • e. deschiderea procedurii insolvenței societății.

CAP.V. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR

Art.5.1. Față de atribuțiile prevăzute în cap.III, mandatarul are și următoarele obligații:

 • - să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății, pe toată perioada de reprezentare, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract de mandat;

 • - să sesizeze municipiul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură să pericliteze buna funcționare a societății ori să aducă prejudicii acesteia;

 • - să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații, date cu privire la activitatea societății, asupra exercitării mandatului său;

 • - să nu-și substituie sau să transmită unei alte persoane mandatul său de reprezentare, decât cu acordul expres și în scris al mandantului.

Art.5.2. Reprezentantul în A.G.A. își va îndeplini obligațiile contractuale cu bună credința și prudența specifică a raporturilor juridice, prevăzute de legislația în materie.

Art.5.3. Reprezentantul în A.G.A. declară pe proprie răspundere că nu se afla în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

Art.5.4. Municipiul Constanța nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de reprezentantul său în A.G.A. prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Art.5.5. Reprezentantul în A.G.A. este răspunzător potrivit legislației comerciale și prezentului contract, pentru neexecutarea totală sau parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia. Producerea de daune materiale ale societății ori municipiului prin fapte sau omisiuni produse în executarea prezentului contract, atrage răspunderea civilă a reprezentantului municipiului în A.G.A.

CAP.VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.6.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 • a) expirarea duratei stabilite în prezentul contract;

 • b) revocarea de către Consiliul local a reprezentantului municipiului în A.G.A. S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., oricând acesta dorește;

 • c) renunțarea reprezentantului la mandatul de reprezentare, situație în care reprezentantul va notifica în scris Consiliul local, cu cel puțin 45 de zile înainte de renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune - interese pentru eventualele prejudicii cauzate;

 • d) decesul sau starea de incapacitate a reprezentantului desemnat.

CAP.VII. DISPOZIȚII FINALE

Art.7.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor contractului, prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din contract.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi , în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Municipiul Constanța Primar Decebal FĂGĂDĂU


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ.


Reprezentantul Municipiului Constanța în AGA - S.C.TELEGONDOLA MAMAIA S.R.L.